Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2021-09-03

Mielieji, Popiežius Pranciškus rugsėjo 1-osios bendrojoje audiencijoje paminėjo pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną, prisiminė, jog tai kartu „Kūrinijos laiko“, kuris tęsis iki spalio 4 d., Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės, pradžia. „Kartu su įvairių krikščioniškų konfesijų broliais ir seserimis melskimės ir dirbkime dėl mūsų bendrų namų šiais sunkios planetos krizės … Daugiau

Arkivysk. G. Grušo homilija Mišiose pradedant naujus mokslo metus

Pradedam naujus mokslo metus. Šiais metais toliau patiriame nemažai nerimo ir nežinios. Aplink mus dar siautėja – kaip matom iš kaukių – pandemija ir koronavirusas, hibridiniai išpuoliai naudojant migrantus prie mūsų šalies sienų, neramūs mūsų kaimynai – kartais ir grėsmingi, ir vis labiau susiskaldžiusi visuomenė – tiek pas mus, tiek kituose kraštuose. Pasaulis išgyvena šį tikrai neramų laiką.

Pradėdami mokslo metus turime savęs paklausti: kaip mes žvelgiam į ateitį, kokią mes ją matom? Ar gyvenam apimti nerimo dėl savo ir pasaulio gerovės? Ar einam pirmyn su viltimi? Ir, jei turim vilties, – iš kur ta mūsų viltis?

Šiandienos pirmajame skaitinyje apaštalas Paulius kalba apie kolosiečius: „Jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius dėlei vilties, kur jums skirta danguje“ (Kol 1, 4). Iš tikrųjų, jei pažįstame ir pamilstame Jėzų Kristų, – tai pakeičia mūsų pasaulį. Pakeičia tai, kaip mes su Juo bendraujam, kaip mes į Jį žiūrim, ir suteikia viltį ateičiai. Ir ta viltis nėra kaip nors užsitarnauta, uždirbta. Apaštalas Paulius toliau jiems sako, kalba apie „Dvasios įkvėptą jūsų meilę“(Kol 1, 8).

Pradedame mokslo metus su Mišiomis, melsdamiesi Šventajai Dvasiai. Prašome jos teikiamų dovanų, kurios yra naudingos mokslo, žinių srityje, – išminties dovanos, pažinimo dovanos. Bet svarbiau už dovanas yra pati Šventoji Dvasia, kuri yra Meilė. Ir iš tikrųjų mokslo metų pradžioje mes prašome meilės. Ir iš karto iškyla klausimas, ką meilė turi bendra su studijom ir žiniom. Tas neaiškumas iškyla todėl, kad, kai mes kalbam apie meilę, mes dažniau kalbam apie jausmą, patirtį. Bet meilė nėra jausmas. Meilė yra atsakas. Visada ir visur mes pirmiausia patiriame meilę. Ir išmokstame su meile atsiliepti. Pirmiausia Dievo meilė ir dažniausiai tėvų meilė padeda mums išmokti atsiliepti su meile. Tad prisiminkime: mokslas, studijos yra ne tam, kad mes sukauptume žinių, bet kad galėtume jas panaudoti aukštesniems tikslams.

Mes iš tikrųjų mokomės visose srityse tam, kad sugebėtume mylėti. Įvairiose profesijose mes labai ryškiai matom šitą dėsnį. Medikai mokosi ne tik tam, kad išmoktų techniką, bet kad padėtų žmonėms gelbėti gyvybes. Mokytojai, dėstytojai kaupia žinias ne tam, kad tik išdėstytų kursą, bet kad savo mokiniams ir studentams padėtų pakilti, kad jie taptų geresni žmonės. Žinios, moksliniai atradimai – ne tam, kad juos sukauptume, bet tam, kad sukurtume geresnį pasaulį. Žinios ir įgūdžiai padės kitiems patarnauti ir kurti geresnį pasaulį.

Kai mes kalbame apie meilę, dažnai mintis grįžta į tą turbūt garsiausią Šventojo Rašto ištrauką apie meilę – Pauliaus meilės himną. Tiek bažnytinėje, tiek ir literatūros terpėje šis šedevras sukelia jausmų, bet turi ir labai gilią įžvalgą. Dažnos poros pasirenka šį skaitinį per savo santuoką. Bet dažnai pasirenka dėl to, kad jis yra nepaprastai gražus, romantiškas, jausminis. Tačiau jame slypi ne tik paaiškinimas apie abstrakčią meilę. Jis atskleidžia daug daugiau apie mus.

Kai rengiam poras, labai dažnai naudojam šį pratimą: ne tik perskaityti ir permąstyti šitą pastraipą – ir jūs ją žinot: „Meilė kantri, meilė maloninga, meilė nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta“ (1 Kor 13,4), – bet ir į tą vietą įdėti „aš“. Aš kantrus, aš maloningas, aš nepavydžiu. Ir pažiūrėkime, kaip mes išlaikome tą meilės egzaminą. Ar meilė gyva mumyse?

Pradedant mokslo metus aš noriu jums pasiūlyti vieną mąstymą. Paimkit šią pastraipą – meilės himną –  ir įdėkit tą profesiją, kuriai jūs ruošiatės. Pažiūrėkit, ar jūs matot savyje tą idealą, kurio siekiat. Medikas kantrus, medikas maloningas, medikas nepavydi. Informatikas kantrus, informatikas maloningas… Teisininkas, kunigas, karininkas… Nes mūsų profesijos, tos studijos, kurlink mes einame, yra tam, kad mes taptume tais meilės nešėjais ir kūrėjais mūsų visuomenėje. Mes ruošiamės tarnauti ir tarnystėje – bet kokioje srityje – atsiskleidžia meilė. Pats Jėzus mums yra pirmasis to pavyzdys. Žmogaus Sūnus irgi atėjo „ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mk 10, 45).

Mes tą matome ir mūsų šeimose. Sėkmingoje šeimoje vyras ir žmona tarnauja vienas kitam ir nelaukia, kad jiems būtų tarnaujama. Tėvai pirmiausia tarnauja savo vaikams, o ne tik reikalauja paklusnumo. Jėzus ragino savo mokinius ir mus Pauliaus žodžiais: „Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile, lenktyniaukite tarpusavio pagarba“ (Rom 12, 10). Tą pačią pamoką mes girdėjome šiandienos Evangelijoje. Simono uošvė karščiavo ir namiškiai prašė jai pagalbos. „Atsistojęs prie jos galvūgalio jis sudraudė karštinę, ir toji pasiliovė. Moteris tuojau atsikėlusi ėmė jiems tarnauti“ (Lk 4, 39).

Kai Dievas prisiliečia prie mūsų ir išgydo mūsų žaizdas, kai mes pajaučiam Šventosios Dvasios meilę, veikiančią mumyse, natūralus atsakas yra pradėti tarnauti. Mokslas, studijos yra tam, kad mes būtume pasiruošę tarnauti, kai ateis mūsų laikas. Tarnauti savo profesija ir tarnauti savo Tėvynei. Visuomenės susiskaldymo akivaizdoje turime prisiminti ir mūsų himno žodžius: „Tegul meilė Lietuvos / Dega mūsų širdyse, / Vardan tos Lietuvos / Vienybė težydi.“

Mes taip pat, kaip piliečiai, turime dirbti, kad ta meilė uždegtų mūsų širdis. Kad mūsų bendruomenėse – universitetinėse bendruomenėse, mokyklų bendruomenėse – ta meilė vienų kitiems augtų ir tada atspindėsime tą kolosiečių bendruomenę, kurią Paulius apibūdino šitaip: „Jūs tikite Jėzų Kristų ir mylite visus šventuosius“ (Kol 1, 4). Šių mokslo metų pradžioje mes vis dėlto kreipiamės į Šventąją Dvasią prašydami jos prisilietimo, kad mūsų mokslas įgalintų mus meilei, vilčiai, tarnystei. Amen.

 

Arkivyskupas Gintaras Grušas

Homilija Rugsėjo pirmosios šv. Mišiose akademinei bendruomenei 2021-09-01 Vilniaus Katedroje

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-08-27

Mielieji, Vysk. Arūnas Poniškaitis savo laiške apie pagalbą migrantams ir pabėgėliams sako: „Žinome, jog Popiežius nori, kad šiais Šeimos metais per įvairias iniciatyvas būtų pasiekta kiekviena šeima visame pasaulyje. Tarp pagrindinių šių Šeimos metų tikslų yra minimas siekis įgalinti šeimas misionieriškai veiklai, o taip pat – išplėsti šeimos apaštalavimo viziją … Daugiau

Mirė kunigas Antanas VALATKA

A. A. kunigas Antanas VALATKA (1945 – 1974 – 2021) 2021 metais rugpjūčio 24 dieną Telšių ligoninėje mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas, Mielagėnų parapijos rezidentas, Antanas Valatka. Antanas Valatka gimė 1945 metais vasario 10 dieną Telšių r. Petraičių kaime, Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje. 1963 metais baigė Telšių darbo jaunimo vidurinę mokyklą. … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-08-20

Rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose tradiciškai vyks Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai. Kviečiame susipažinti su programa ir dalyvauti.
Rugpjūčio 14 dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje prelatas Visvaldas Kulbokas priimė vyskupo šventimus. Kardinolo Pietro Parolino homilija arkivysk. V. Kulboko konsekracijos šv. Mišiose. Šventės akimirkos nuotraukose čia.
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis dalijasi mintimis: ar mes tikrai tebesame krikščionys?
Caritas kviečia savanoriauti teikiant humanitarinę pagalbą ir padėti prieglobsčio prašytojams.
Bažnytinio paveldo muziejuje vyksta paroda „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“.

Kalendorius:
Rugpjūčio 25 d. 20.00 val. Šv. Faustinos relikvijų sutikimas Dievo Gailestingumo šventovėje
Rugpjūčio 26–29 d. Seminaras „Krikščioniškoji antropologija“ su ses. Ligita Rylyškyte SJE Guronių rekolekcijų namuose
Rugpjūčio 27 d. 16.30 val. Šventumo išbandymas Vilniumi. Ekskursija apie pal. J. Matulaitį
Rugpjūčio 28 d. 10.00 val. Piligrimystė Gailestingumo keliu. Palydi kun. Dovydas Grigaliūnas
Rugpjūčio 29 d. 11.00 val. Vaidotų parapijos 100 metų jubiliejaus šventė
Rugsėjo 1–8 d. Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai
Rugsėjo 4 d. Piligriminis jaunimo žygis Aušros vartai – Lentvaris – Trakai’21
Rugsėjo 4–5 d. Piligriminis žygis vyrams „Šv. Juozapas – kūrybingai drąsus globėjas“
Rugsėjo 5 d. 10.00 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje – vargonų šventinimas
Nuo rugsėjo 7 d. Prasideda nuotoliniai bažnytinės muzikos kursai

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkivyskupijos Caritas renka šiltus drabužius ir kitus reikmenis prieglobsčio prašantiems migrantams
Lietuvos Caritas ieško savanorių vakcinacijos vietose
Vilniaus sakralinės muzikos choras „Adoramus“ skelbia naujų narių atranką
Įvyko stojamieji į Lietuvos kunigų seminarijas
Naujausias Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos leidinys „Teesie“, skirtas šv. Juozapui
Šventosios Šeimos seserys kviečia į Vilnių atvykstančias studentes apsigyventi bute Žvėryne
Šv. Juozapo mokykla Vilniuje kviečia prisijungti pradinių klasių auklėtoją
Betzatos bendruomenė ieško socialinio darbuotojo (-os)
Vilniaus arkivyskupijos Caritas ieško socialinių darbuotojų socialiniam centrui „Betanija“ ir Laikiniesiems namams
Socialinio centro „Betanija“ savanoriai kviečiami į išvyką ir naujo veiklų sezono atidarymą
Prieglobstį Lietuvoje gavusių asmenų portretai ir istorijos virtualioje galerijoje „Kuriantys Lietuvai: pabėgėlių istorijos ir portretai“
Pasirodė nauji žurnalų vaikams „Bitutė“ ir „Magnificat vaikams“ numeriai
Šventinė Žolinių procesija Trakuose (nuotraukos)
Nuotraukos iš Vilniaus arkivyskupijos ministrantų vasaros stovyklos (nuotraukos)
Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“ (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt
Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.

Neleiskime baimei mus supriešinti (2021 08 19)

Kai prieš penkis mėnesius popiežiaus Pranciškaus paraginti pradėjome Šeimai skirtus metus, negalėjome įsivaizduoti, su kokiais iššūkiais netrukus susidursime. Nesitikėjome, kad trumpu laiku tarp mūsų atsiras keli tūkstančiai prieglobsčio prašančių žmonių iš tolimų kraštų. Šis iššūkis įvairiais būdais paliečia mus visus. Kaip krikščionys, klausiame savęs, kokio atsakymo į jį iš mūsų … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-07-30

Mielieji,

rugpjūčio mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis už Bažnyčią, kad ji iš Šventosios Dvasios gautų malonę ir jėgų atsinaujinti Evangelijos šviesoje.

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už pandemijos varginamus, už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų, už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą ir kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu. Rugpjūčio 1 – 8 dienomis adoracija vyks Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.

Rugpjūčio 14 dieną Vilniuje prelatas Visvaldas Kulbokas priims vyskupo šventimus. Iškilmei, kuri vyks Vilniaus Šv. Stanislovo ir Vladislovo arkikatedroje bazilikoje, vadovaus Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Šventės pradžia – 12 val.

Vilniaus arkivyskupija, prisidėdama prie popiežiaus Pranciškaus raginimo tausoti aplinką, dalį vyskupijai priklausančių pastatų elektra aprūpins iš nutolusių saulės elektrinių.
 
Kalendorius:
Liepos 31 d. 10.00 val. Vyrų rožinis Šv. Kryžiaus bažnyčioje Vilniuje
Liepos 31 d. 13.00 val. Piligrimystė Gailestingumo keliu Vilniuje (lenkų k.) su kun. Eliju Markausku
Liepos 31 d. 18.00 val. Šv. Ignaco šventė Šiauliuose
Rugpjūčio 1 d. Piligriminis žygis „Sesers Vandos Boniševskos ir Helenos Majevskos pėdsakais“ iš Buivydžių į Pričiūnus (lenkų k.)
Rugpjūčio 4 d. 19.00 val. Vilniaus kariliono festivalio koncertas
Rugpjūčio 26–29 d. Seminaras „Krikščioniškoji antropologija“ su ses. Ligita Rylyškyte SJE Guronių rekolekcijų namuose

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčioje baigtos tapyti Kryžiaus kelio stotys (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:

„Magnificat“ ieško darbuotojų: rinkodaros ir komunikacijos projektų vadovo bei leidybos koordinatoriaus
Gailestingumo darbai šeimoje. Šv. Teresėlės tėvų pavyzdys. Apie Zelijos ir Liudviko Martenų šeimos gyvenimą pasakoja Šeimos centro bendruomenių koordinatorė Vilija Tauraitė (vaizdo įrašas)
Vilniaus Kariliono festivalio koncertų įrašai skelbiami feisbuko paskyroje „Dominikonai Vilnius“
Jėzuitų organizuojamos stovyklos jaunimui „Mag+s“ įspūdžiai (vaizdo įrašas)
„Lobių dirbtuvių“ stovykla su šv. Jono vaikais (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.

Bažnytinio paveldo muziejus pristato multimedijų gidą

Bažnytinio paveldo muziejus pristato multimedijų gidą ir kviečia virtualiai pažinti reikšmingiausias Vilniaus arkivyskupijos kilnojamojo ir nekilnojamojo paveldo vertybes. Gide pateikiama virš šimto temų ir eksponatų. Interaktyvios platformos garso įrašai, juos lydintys tekstai ir vaizdo medžiaga trijuose turuose atskleidžia daiktų sukūrimo ir atsiradimo kolekcijoje aplinkybes, atkreipia dėmesį į jų išskirtinius bruožus … Daugiau

14 tūkstančių vilties ženklų VA Carite

Pandemijos metai išryškino socialinį pažeidžiamumą, neapibrėžtumą, staigios pagalbos poreikį, o taip pat – jos priėmimo svarbą. Vilniaus arkivyskupijos Carito veiklos ataskaita skaičiais iliustruoja augusį skurdą, atskirtį, bet ir atjautą, pasišventimą padėti stokojantiems, sergantiems, vienišiems. Vilniaus arkivyskupijos Caritas 2020 m. teikė pagalbą daugiau nei 14 tūkst. žmonių. Drąsūs darbuotojai nepabūgo ieškoti … Daugiau

Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje – balandžio 4–11 dienomis

Balandžio 4–11 dienomis kviečiame švęsti Dievo Gailestingumo savaitę. Daugelis šios savaitės įvykių bus transliuojama internetu, per radiją ar televiziją, tad patirti Dievo Gailestingumo šventę galės ne tik vilniečiai. Savaitę vainikuos Dievo Gailestingumo sekmadienis, – balandžio 11 d. šv. Mišias 12 val. aukos Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Detali Dievo Gailestingumo savaitės programa … Daugiau

Virtuali paroda kardinolo V. Sladkevičiaus metams

2021-ieji paskelbti kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Ši atgimimo ir susivienijimo idėjas įkūnijanti, tikėjimu ir gerumu spinduliuojanti asmenybė visą gyvenimą išmintingai mokė lietuvių tautą „kantriai laukti ir augti“. Vincentas Sladkevičius buvo įšventintas į kunigus dar Antrojo pasaulinio karo metais – 1944 m. kovo 25 dieną. Tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis pradėjęs tarnystės Dievui … Daugiau

Informacija dėl šv. Mišių Vilniaus arkivyskupijos parapijose

Dalijamės Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo žinia Vilniaus arkivyskupijos tikintiesiems dėl sielovados labiau pandemijos apimtų savivaldybių bažnyčiose. Brangūs Vilniaus arkivyskupijos tikintieji, dėkoju Jums už buvimą aktyviais Bažnyčios nariais. Girdžiu ir suprantu jūsų skausmą dėl esamų ribojimų, ir kviečiu tą patiriamą skausmą aukoti Dievui už save, už visą pasaulį, o ypač už … Daugiau

Laiškas „Šeimos – Amoris Laetitia“ metų pradžiai

„MEILĖS DŽIAUGSMAS, IŠGYVENAMAS ŠEIMOJE, YRA IR BAŽNYČIOS DŽIAUGSMAS“ (AL 1) Šeima – Amoris Laetitia metų pradžiai Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima – meilės džiaugsmas). Šis pavadinimas nurodo į prieš penkerius metus popiežiaus paskelbtą apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia. Jis kalba apie meilę šeimoje ir siūlo kryptis, kokiu būdu šeima … Daugiau

Arkivysk. G. Grušo pamokslas piemenėlių šv. Mišiose

Sveikinu jus visus, sulaukus šventų Kalėdų. Šios neįprastos Kalėdos reikalauja, kad mes jungtumės ir maldoje, ir širdžių vienybėje kitaip. Sveikinu visus, kurie jungiasi maldoje stebėdami LRT transliaciją ir tuos, kurie jungiasi klausydami Marijos radijo. Lai mūsų maldos suvienija mus ir leidžia patirti užgimusio Kristaus ramybę. Šią naktį žvelgiant į prakartėlę … Daugiau

Malda prie Kūčių stalo

Lietuvoje Šv. Kalėdas pasitinkame prie bičiulystės, ramybės, susitaikinimo vakarienės stalo. Kūčių vakarienės metu dalijamės nerauginta duona – kalėdaičiu. Vakarienę pradedame malda, kuriai vadovauja šeimos tėvas, motina ar kitas šeimos narys. Visi: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. (Evangelija skaitoma atsistojus prie stalo): Skaitovas: iš Evangelijos pagal Luką. “Anomis … Daugiau

Kaip švęsime šv. Kalėdas? Interviu Marijos Radijuje

Kviečiame klausyti Marijos Radijo interviu su arkivyskupu Gintaru Grušu apie sunkų vyskupų sprendimą dėl šv. Mišių karantino metu: bit.ly/AktualijosKalėdos . Arkivyskupas primena: Bažnyčios neuždarytos, tikintieji kviečiami į maldą, kunigai pasiruošę klausyti išpažinčių ir teikti Eucharistiją ne Mišių metu. Ganytojas dalijasi mintimis, kaip švęsti šias Kūčias ir Kalėdas namie. Viena iš … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos parapijos ir rektoratai: pavadinimai, kodai, sąskaitų numeriai

Norėdami rasti Vilniaus arkivyskupijos parapijos, rektorato (arba jį administruojančios vienuolijos), koplyčios tikslų pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį, spustelėkite ant pavadinimų VILNIAUS MIESTE arba UŽ VILNIAUS MIESTO RIBŲ. Tuomet išsiskleidusiame sąraše rasite Jums reikalingus duomenis. [expandables] [expandable id=”1″ title=”VILNIAUS MIESTE”] Dievo Gailestingumo šventovė Įm. k. 300039974 Sąskaita LT37 4010 0424 0050 … Daugiau

Informacija Aušros Vartų atlaidų dalyviams

Lapkričio mėn. 14–22 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Visa atlaidų programa skelbiama šiame tinklalapyje: https://ausrosvartai.lt/atlaidai-2020/. Atlaidų temai šiemet parinkti žodžiai „Totus Tuus“ (lietuvių k. – Esu visas Tavo). Ši frazė, žinoma kaip Šv. Jono Pauliaus II šūkis, yra paimta iš šv. kunigo Liudviko Marijos Grinjono Monforiečio … Daugiau

Arkivysk. G. Grušo homilija Antakalnio kapinėse

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, susirinkome melstis už mūsų mirusiuosius. „Jie pasielgė labai gerai ir kilniai, kadangi galvojo apie prisikėlimą“, – girdėjome pirmajame skaitinyje iš Makabėjų knygos. Šios dienos – Vėlinių diena ir Vėlinių oktava – skirtos prisiminti tuos, kurie jau yra iškeliavę. Ir ne tik prisiminti, bet ir už … Daugiau

Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų atlaidai

2020 m. lapkričio mėn. 14–22 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai, kurių tema šiemet bus Totus Tuus (Esu visas Tavo). Tai iš šv. kunigo Liudviko Marijos Grinjono Monforiečio (1673–1716) traktato Apie tikrąjį pamaldumą Marijai perimti žodžiai, kuriuos į savo vyskupo ir popiežiaus herbą įsirašė Jonas Paulius … Daugiau