Dr. Ingrida Gudauskienė paskirta Vilniaus Šv. Juozapo teologijos instituto direktore

Dr. Ingrida Gudauskienė

Dr. Ingrida Gudauskienė, teologijos mokslų biblistikos srities daktarė, paskirta Vilniaus Šv. Juozapo teologijos instituto direktore. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas paskyrė Ingridą Gudauskienę į šias pareigas gavęs Popiežiškojo Laterano universiteto Teologijos fakulteto dekano pritarimą.

Vilniaus Šv. Juozapo teologijos institutas yra Popiežiškojo Laterano universiteto filialas Lietuvoje. Šiame institute vykdoma teologijos studijų programa, jame studijuoja Kauno bei Vilniaus kunigų seminarijų klierikai. Institutas yra viešasis kanoninis juridinis asmuo ir vadovaujasi Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės kodeksu, Kultūros ir ugdymo dikasterijos direktyvomis, Apaštališkąja konstitucija Veritatis gaudium ir Statutu.

Šv. Juozapo teologijos instituto direktoriaus pareigas dr. Ingrida Gudauskienė perima iš kun. dr. Vladimiro Solovejaus.

Ingrida Gudauskienė 1990–1995 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete, kur įgijo Katalikų teologijos bakalauro laipsnį. Biblijos studijų srityje specializavosi ir mokslo laipsnius įgijo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje (1999 m. – Teologijos licenciatas, biblinės teologijos specializacija; 2007 m. – Teologijos daktaras, biblinės teologijos specializacija).

Dėstytojos kelią pradėjo dar būdama studentė VDU Katalikų teologijos fakultete, kai, pakviesta tuomečio dekano prel. Vytauto Vaičiūno ir dėstytojo kun. Jono Ivanausko, 1994–1996 m. dėstė Aukštesniojoje Kauno katechetų mokykloje. 2007–2016 m. dirbo Lietuvos edukologijos universitete, Istorijos fakultete, kur vadovavo Katalikų tikybos katedrai. 2010–2016 m. biblistiką dėstė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, o nuo 2004 m. iki dabar – Vilniaus Šv. Juozapo teologijos institute. Bendradarbiauja su Lietuvių katalikų mokslo akademijos Mažąja akademija, Šeimos ir saviugdos centru „Bendrakeleiviai“.

Ingrida Gudauskienė yra mokslinių biblinių straipsnių autorė ir bendraautorė, organizavo ir dalyvavo daugelyje mokslinių konferencijų, reguliariai veda kvalifikacinius seminarus religijos pedagogams, biblinių mokymų ciklus ir rekolekcijas, dirba ekspertinį ir švietėjišką darbą, prisidėjo prie prel. Antano Rubšio ir kun. Česlovo Kavaliausko biblinio-teologinio palikimo išsaugojimo. Savanoriauja siekdama prisidėti prie Biblijos pažinimo ir jos kultūros puoselėjimo Lietuvoje.

Ingridos Gudauskienės mokslinių interesų sritys: Biblijos teksto vertimas ir interpretacija, biblinė antropologija, antikinių Artimųjų Rytų kultūrų istorija ir literatūra.

Svarbiausi mokslo darbai: biblinė studija Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse (2022 m.); Gilgamešo epas. Tekstas, biblinės paralelės ir komentaras (kartu su D. Dikevičiumi, 2017 m.); mokslinio-tęstinio leidinio Bibliotheca Sancti Josephi ir Bibliotheca Sancti Josephi Subsidia viena iš mokslinių redaktorių, sudarytojų ir autorių. Svarbiausias ekspertinis darbas – nacionalinio lygmens „Religijos studijų krypties aprašo“ parengimas (kartu su kitais ekspertais, ekspertų grupės vadovė; Studijų kokybės vertinimo centras, 2019 m.).