Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Gintaras GRUŠAS

Gimimo data: 1961-09-23

Kunigystės šventimų data: 1994-06-25

Konsekravimo vyskupu data: 2010-09-04

Šiuo metu užimamos pareigos:
Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Lietuvos kariuomenės Ordinariato Apaštalinis administratorius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Nuolatinės tarybos pirmininkas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Švietimo komisijos narys
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas
Europos vyskupų konferencijų Tarybos pirmininkas
Šventojo Sosto Dvasininkijos kongregacijos narys
Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos narys
Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos tarybos narys
Leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ valdybos pirmininkas

Visuomeninės organizacijos:
Ateitininkų Federacijos Dvasios vadas (nuo 2006 m.)
„Kolumbo riteriai“ narys (Knights of Columbus – pasaulinė katalikų vyrų organizacija)
Išeivių organizacijos „Lietuvių katalikų religinė šalpa“ valdybos vicepirmininkas

Gimimo vieta: Vašingtonas, JAV
„Tai, kad gi­miau, ga­li­ma lai­ky­ti tam ti­kru ste­buk­lu. Mano tėvai buvo išskirti karo metu, tėtis atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, o mama su mano seserimi liko Lietuvoje. Dvylika metų jie nieko nežinojo vienas apie kitą: ar yra gyvi, ar žuvo per karą. Nepaisant to, liko vienas kitam ištikimi. Sužinoję, kad abudu yra gyvi, sugebėjo gauti leidimą vėl būti kartu. Mama ir sesuo buvo JAV departamento sudarytame išskirtų šeimų sąraše, o kai viceprezidentas Ričardas Niksonas apsilankė pas Nikitą Chruščiovą, geradarystės gestą atlikęs N. Chruščiovas leido 200 šeimų vėl susijungti. Taip 1960-aisiais mama su mano seserimi išvyko iš Lietuvos į JAV, 1961 m. gimiau aš.“

Visuomeninė veikla JAV:
„Nuo mažens dalyvavau išeivijos lietuvių veikloje, lankiau šeštadieninę lietuvių mokyklą, įsitraukiau į ateitininkų ir skautų judėjimus. Aktyviai įsitraukiau ir į lietuvių parapijos gyvenimą, vėliau dalyvavau lietuvių bendruomenės sąjungos tautinėje ir politinėje veikloje,“ – sako arkivysk. Gintaras Grušas.
1983–1987 m. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys
1985 m. Pabaltijo taikos ir laisvės ryžto žygio organizacinio komiteto vienas pirmininkų.
1987–1988 m. Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Australijoje, 1991 m. – Pietų Amerikoje organizacinio komiteto narys.

Išsilavinimas:
Kalifornijos universitetas Los Andžele (UCLA) JAV – Matematikos ir informatikos bakalauras, 1983 m.
Popiežiškasis Šv. Tomo Akviniečio universitetas, Roma, Italija – Teologijos bakalauras, 1994 m.
Popiežiškasis Šv. Tomo Akviniečio universitetas, Roma, Italija – Teisės licenciatas, 1999 m.
Popiežiškasis Šv. Tomo Akviniečio universitetas, Roma, Italija – Bažnytinės teisės daktaras., 2001 m.

Darbai:
1983–1989 m. IBM korporacija („International Business Machines Corporation“) techninis konsultantas.
1992 m. Vilniuje įšventintas diakonu, Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo apaštališkosios kelionės į Lietuvą komiteto generalinis sekretorius.
1994 m. birželio 25 d. Vilniaus arkikatedroje arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio įšventintas kunigu.
1994–1997 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius.
2001–2003 m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, Kanonų teisės dėstytojas.
2002-2013 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius. Vadovavo komisijai, parengusiai lietuvišką Kanonų teisės kodekso redakciją.
2003 m. suteiktas Šventojo Tėvo kapeliono – monsinjoro – titulas.
2010 m. liepos 2 d. Šventojo Tėvo Benedikto XVI paskirtas Kariuomenės ordinaru. Vyskupas nominatas konsekruotas 2010 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikatedroje.
Nuo 2013 m. balandžio 5 d. Popiežiaus Pranciškaus paskirtas Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu. Šią tarnystę pradėjo 2013 m. balandžio 23 dieną, įžengęs į Vilniaus arkivyskupo metropolito sostą.
Nuo 2013 m. balandžio 23 d. Lietuvos kariuomenės Ordinariato Apaštalinis administratorius.
Nuo 2014 m. spalio 28 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas.
Nuo 2014 m. birželio 9 d. Šventojo Sosto Dvasininkijos Kongregacijos narys.
Nuo 2014 m. spalio 28 d. LVK Nuolatinės tarybos pirmininkas.
Nuo 2016 m. liepos 13 d. Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos narys.
Nuo 2021 m. Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas.

Išskleisti Suskleisti
HERBAS

Arkivyskupo Gintaro Grušo HERBAS

Jau aštuoni šimtmečiai, kai popiežius ir kiti Bažnyčios hierarchai naudoja asmeninius herbus. Herbo simbolika išreiškia herbo turėtojo gyvenimo idealą, veiklos programą ar nurodo į kokį nors svarbų gyvenimo momentą. Ji taip pat nurodo herbo savininko turimus titulus, rangą ir pan.

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo herbo skydo mėlyname lauke vaizduojamas sidabro spalvos nuleistais sparnais žemyn skrendantis balandis, simbolizuojantis Šventąją Dvasią, ir dvylika auksinių žvaigždžių – Švč. Mergelės Marijos simbolis. Du spinduliai, sidabrinis ir raudonas, primena Dievo gailestingumą, kuris per Šventąją Dvasią veikia Bažnyčioje. Apatiniame raudoname skydo lauke – auksiniai Gedimino stulpai, seniausias Lietuvos valstybės simbolis.

Galeras (skrybėlė) su virvelėmis ir kutais nurodo herbo turėtojo rangą. Žalias galeras su žaliomis virvelėmis ir keturios eilės kutų abejose pusėse byloja, kad šis herbas yra arkivyskupo. Už herbo skydo esantis pastoralas su dvigubu kryžiumi ilgesne apatine kryžma rodo herbo turėtojo hierarchinį arkivyskupo laipsnį.

Herbo apatinėje dalyje esantis šūkis (devizas) skelbia: „Gratia, Misericordia et Pax“ (Malonė, gailestingumas ir ramybė). Herbo skydo baltos ir raudonos spalvos spinduliai, simbolizuojantys Dievo gailestingumą, yra aliuzija į šventajai seseriai Faustinai Vilniuje įvykusį apsireiškimą ir pagal tai nutapytą Dievo Gailestingumo paveikslą. Raudonos, mėlynos ir baltos spalvų derinys primena JAV, šalį, kurioje arkivyskupas gimė ir augo, o mėlyna herbo skydo spalva su dvylika auksinių žvaigždžių sietina su Europos Sąjunga, kuriai priklauso Lietuva.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Gintaras GRUŠAS

HERBAS

Arkivyskupo Gintaro Grušo HERBAS

Jau aštuoni šimtmečiai, kai popiežius ir kiti Bažnyčios hierarchai naudoja asmeninius herbus. Herbo simbolika išreiškia herbo turėtojo gyvenimo idealą, veiklos programą ar nurodo į kokį nors svarbų gyvenimo momentą. Ji taip pat nurodo herbo savininko turimus titulus, rangą ir pan.

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo herbo skydo mėlyname lauke vaizduojamas sidabro spalvos nuleistais sparnais žemyn skrendantis balandis, simbolizuojantis Šventąją Dvasią, ir dvylika auksinių žvaigždžių – Švč. Mergelės Marijos simbolis. Du spinduliai, sidabrinis ir raudonas, primena Dievo gailestingumą, kuris per Šventąją Dvasią veikia Bažnyčioje. Apatiniame raudoname skydo lauke – auksiniai Gedimino stulpai, seniausias Lietuvos valstybės simbolis.

Galeras (skrybėlė) su virvelėmis ir kutais nurodo herbo turėtojo rangą. Žalias galeras su žaliomis virvelėmis ir keturios eilės kutų abejose pusėse byloja, kad šis herbas yra arkivyskupo. Už herbo skydo esantis pastoralas su dvigubu kryžiumi ilgesne apatine kryžma rodo herbo turėtojo hierarchinį arkivyskupo laipsnį.

Herbo apatinėje dalyje esantis šūkis (devizas) skelbia: „Gratia, Misericordia et Pax“ (Malonė, gailestingumas ir ramybė). Herbo skydo baltos ir raudonos spalvos spinduliai, simbolizuojantys Dievo gailestingumą, yra aliuzija į šventajai seseriai Faustinai Vilniuje įvykusį apsireiškimą ir pagal tai nutapytą Dievo Gailestingumo paveikslą. Raudonos, mėlynos ir baltos spalvų derinys primena JAV, šalį, kurioje arkivyskupas gimė ir augo, o mėlyna herbo skydo spalva su dvylika auksinių žvaigždžių sietina su Europos Sąjunga, kuriai priklauso Lietuva.

Gimimo data: 1961-09-23

Kunigystės šventimų data: 1994-06-25

Konsekravimo šventimų data: 2010-09-04

Šiuo metu užimamos pareigos:
Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Lietuvos kariuomenės Ordinariato Apaštalinis administratorius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Nuolatinės tarybos pirmininkas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Švietimo komisijos narys
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas
Šventojo Sosto Dvasininkijos kongregacijos narys
Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos narys
Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos tarybos narys
Leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ valdybos pirmininkas

Visuomeninės organizacijos:
Ateitininkų Federacijos Dvasios vadas (nuo 2006 m.)
„Kolumbo riteriai“ narys (Knights of Columbus – pasaulinė katalikų vyrų organizacija)
Išeivių organizacijos „Lietuvių katalikų religinė šalpa“ valdybos vicepirmininkas

Gimimo vieta: Vašingtonas, JAV
„Tai, kad gi­miau, ga­li­ma lai­ky­ti tam ti­kru ste­buk­lu. Mano tėvai buvo išskirti karo metu, tėtis atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, o mama su mano seserimi liko Lietuvoje. Dvylika metų jie nieko nežinojo vienas apie kitą: ar yra gyvi, ar žuvo per karą. Nepaisant to, liko vienas kitam ištikimi. Sužinoję, kad abudu yra gyvi, sugebėjo gauti leidimą vėl būti kartu. Mama ir sesuo buvo JAV departamento sudarytame išskirtų šeimų sąraše, o kai viceprezidentas Ričardas Niksonas apsilankė pas Nikitą Chruščiovą, geradarystės gestą atlikęs N. Chruščiovas leido 200 šeimų vėl susijungti. Taip 1960-aisiais mama su mano seserimi išvyko iš Lietuvos į JAV, 1961 m. gimiau aš.“

Visuomeninė veikla JAV:
„Nuo mažens dalyvavau išeivijos lietuvių veikloje, lankiau šeštadieninę lietuvių mokyklą, įsitraukiau į ateitininkų ir skautų judėjimus. Aktyviai įsitraukiau ir į lietuvių parapijos gyvenimą, vėliau dalyvavau lietuvių bendruomenės sąjungos tautinėje ir politinėje veikloje,“ – sako arkivysk. Gintaras Grušas.
1983–1987 m. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys
1985 m. Pabaltijo taikos ir laisvės ryžto žygio organizacinio komiteto vienas pirmininkų.
1987–1988 m. Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Australijoje, 1991 m. – Pietų Amerikoje organizacinio komiteto narys.

Išsilavinimas:
Kalifornijos universitetas Los Andžele (UCLA) JAV – Matematikos ir informatikos bakalauras, 1983 m.
Popiežiškasis Šv. Tomo Akviniečio universitetas, Roma, Italija – Teologijos bakalauras, 1994 m.
Popiežiškasis Šv. Tomo Akviniečio universitetas, Roma, Italija – Teisės licenciatas, 1999 m.
Popiežiškasis Šv. Tomo Akviniečio universitetas, Roma, Italija – Bažnytinės teisės daktaras., 2001 m.

Darbai:
1983–1989 m. IBM korporacija („International Business Machines Corporation“) techninis konsultantas.
1992 m. Vilniuje įšventintas diakonu, Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo apaštališkosios kelionės į Lietuvą komiteto generalinis sekretorius.
1994 m. birželio 25 d. Vilniaus arkikatedroje arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio įšventintas kunigu.
1994–1997 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius.
2001–2003 m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, Kanonų teisės dėstytojas.
2002-2013 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius. Vadovavo komisijai, parengusiai lietuvišką Kanonų teisės kodekso redakciją.
2003 m. suteiktas Šventojo Tėvo kapeliono – monsinjoro – titulas.
2010 m. liepos 2 d. Šventojo Tėvo Benedikto XVI paskirtas Kariuomenės ordinaru. Vyskupas nominatas konsekruotas 2010 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikatedroje.
Nuo 2013 m. balandžio 5 d. Popiežiaus Pranciškaus paskirtas Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu. Šią tarnystę pradėjo 2013 m. balandžio 23 dieną, įžengęs į Vilniaus arkivyskupo metropolito sostą.
Nuo 2013 m. balandžio 23 d. Lietuvos kariuomenės Ordinariato Apaštalinis administratorius.
Nuo 2014 m. spalio 28 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas.
Nuo 2014 m. birželio 9 d. Šventojo Sosto Dvasininkijos Kongregacijos narys.
Nuo 2014 m. spalio 28 d. LVK Nuolatinės tarybos pirmininkas.
Nuo 2016 m. liepos 13 d. Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos narys.

Išskleisti Suskleisti