Maldos

Įvairios krikščioniškos maldos praturtina tikinčiųjų gyvenimą, išreiškia evangelines tiesas, padeda jautriau išgyventi asmeninį ryšį su Dievu. Bažnyčiose be Šv. Mišių maldininkai kviečiami dalyvauti įvairių pamaldumų praktikose, kurios pagilina tikėjimą, perteikia maldų paveldo dalį.

KASDIENĖS MALDOS

VARDAN DIEVO – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo Vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina,
melsk už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį,
dangaus ir žemės Sutvėrėją;

ir į Jėzų Kristų,
vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
(nusilenkiame) kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos, (atsitiesiame)
kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus,
numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus;
trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
įžengė į dangų,
sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu į Šventąją Dvasią,
šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą,
nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą
ir amžinąjį gyvenimą.
Amen.

TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ, visagalį Tėvą,
dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.

Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų,
prieš visus amžius gimusį iš Tėvo:
Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo;
gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu.
Per jį visa yra padaryta.
Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus.
(nusilenkiame) Šventosios Dvasios veikimu
priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. (atsitiesiame)
Valdant Poncijui Pilotui,
jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas.
Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,
trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių.
Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.
Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.

Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją,
kylančią iš Tėvo ir Sūnaus,
su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą,
kalbėjusią per pranašus.
Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią.
Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti.
Laukiu mirusiųjų prisikėlimo
ir būsimo amžinojo gyvenimo.
Amen.

GARBĖ DIEVUI – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

ADORACIJA

Adoracija — tai malda prieš Švč. Sakramentą, per šv. Mišias konsekruotą Duonos gabalėlį, Eucharistinį pavidalą, kuriame jau nuolat pasilieka pats Jėzus Kristus. Tyliu susikaupimu, giesme, bendra garsiai skaitoma šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės malda krikščionių bendruomenė palydi kunigų tarnystę. Visi pasauliečiai nuo Krikšto dienos dalyvauja visuotinėje kunigiškoje tarnystėje, nes Kristaus pašaukti malda lydėti ne tik savo gyvenimą, bet ir kitus žmones, savo sunkumus aukoti ant Viešpaties kryžiaus už visų išgelbėjimą. Malda už kitus žmones stiprina tarpusavio ryšius, kuria bendrystę, atveria širdį Dievo malonei.

GARBINKIME ŠVENČIAUSIĄJĮ SAKRAMENTĄ, Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, tikrąjį Kūną ir Kraują, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

Rožinis

Rožinis — tai meditacija, padedanti drauge su Švč. Mergele Marija apmąstyti Jėzaus Kristaus gyvenimo, mirties ir prisikėlimo slėpinius. Meldžiantis naudojamas vėrinėlis, kuriuo maldininkas ne tik skaičiuoja „Sveika Marija“ maldas, bet ir šiuo ženklu išreiškia, prisimena visų žmonių kelionę į amžinuosius Tėvo namus.

Švč. Mergelės Marijos rožinis

Dievo gailestingumo vainikėlis

Dievo gailestingumo vainikėlis — tai trumpa malda, kuria šaukiamės Dievo gailestingumo sau ir visam pasauliui. Vilniuje gyvenusi sesuo šv. Faustina turėjo regėjimų, kuriuose Jėzus Kristus 1935 m. rugsėjo 13-14 d. kvietė melstis už klystantį pasaulį ir išmokė šios maldos. „Tam, kas bent kartą sukalbės šį vainikėlį, bus suteikta malonė, nes mano gailestingumas beribis. Tie, kurie kalbės šį vainikėlį, gyvenime, o ypač mirties valandą, bus apgaubti mano gailestingumo“, — sakė Jėzus.

Dievo gailestingumo vainikėlis

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias — tai maldingas Jėzaus Kristaus kančios ir mirties svarbių momentų (stočių) apmąstymas, dažniausiai atliekamas bažnyčioje žvelgiant į specialiai nutapytus paveikslus, vaizduojančius Viešpaties pasiaukojimą. Kryžiaus kelio apmąstymai skatina maldininką prisiminti savo nuodėmes, atgailauti, pasiryžti keistis, atsiverti Dievui, ugdo dėkingumą Jėzui, nes jis už visų žmonių nuodėmes kentėjo, numirė ant kryžiaus ir prisikėlė. Taip kančia ir mirtis liko nugalėta amžiams.

Kalvarijų Kryžiaus kelias

Graudūs verksmai

Graudūs verksmai — tai senoviniai giedojimai apie Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį. Jais skatinama apmąstyti tai, ką Jėzus padarė dėl visų pasaulio žmonių — būdamas nekaltas, be jokios nuodėmės, ant kryžiaus už visus atidavė savo gyvybę. Dramatiški, bet paprasti giedojimai stiprina tikėjimą, kviečia į atsivertimą daugybę žmonijos kartų.

Litanijos
Litanijos yra saviti religinės poezijos kūriniai – ilga eilė kreipinių, dažniausiai paimtų iš Šventojo Rašto, su besikartojančiais atsakymais. Maldinga siela čia išlieja savo susižavėjimą Išganytojo kilnumu ir darbais, šventųjų dorybėmis, kartu dėkoja ir maldauja (Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 260).

Litanijos