VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS CENTRAI

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras

Tikslas – remiantis katalikiškos moralės principais ugdyti ir stiprinti šeimą, formuoti teisingą visuomenės požiūrį į žmogaus gyvybę.

Šeimos centre vykstančių programų tikslai:
– puoselėti tradicines šeimos kaip institucijos vertybes;
– stiprinti šeimos narių atsakomybę, skatinti atvirą bendravimą šeimose, sąmoningą tėvystę;
– ugdyti pagarbą negimusiai gyvybei;
– skatinti šeimas suvokti ir patirti nėštumą, gimtį ir vaiko ugdymą kaip dvasinį (ne tik fiziologinį) veiksmą.

Sužadėtinių rengimas santuokos sakramentui:

Šeimos centre Sužadėtiniai gali išklausyti 6 srautines paskaitas, arba gali dalyvauti pasirengimo Santuokos sakramentui programoje mažoje grupėje.

Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programos vedančiųjų mokymai:

Šeimos centras organizuoja ir vykdo rengimo Santuokos sakramentui vedančiųjų mokymus, bei organizuoja seminarus ir mokymus jų kvalifikacijos tobulinimui.

Šeimos centre vyksta šeimoms skirtos veiklos:

 • Santuokos kursas
 • Bendravimo įgūdžių mokymai
 • Seminaras „Per juokus į geresnę santuoką“
 • Natūralaus šeimos planavimo mokymai
 • Besilaukiančių šeimų mokyklėlė
 • Pasiruošimo žindyti ir ryšio su kūdikiu kūrimo kursas
 • Kursas tėvams, auginantiems paauglius
 • Mamų klubas

Programa jaunimui „Pažink save“:

Paskaitos, susitikimai bei savaitgaliai mokyklinio amžiaus jaunuoliams ir studentams apie santykius, vertybes, meilę, draugystę, pasirengimą santuokai ir iššūkius.

Aušros Vartų g. 12, 01129 Vilnius
Tel. +370 621 77 749
El. p. info@vasc.lt
www.vasc.lt

Coordinates of this location not found

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras neformalaus ugdymo metodais siekia, kad jaunimas atrastų asmeninį santykį su Jėzumu Kristumi ir stengtųsi gyventi, kaip moko Evangelija bei Katalikų Bažnyčios Tradicija.

Jaunimo centro tikslinė grupė – jaunimas nuo 14 iki 35 metų (amžius keičiasi, priklausomai nuo VAJC siūlomos iniciatyvos), parapijų jaunimo lyderiai, ministrantai.

Jaunimo centro bendradarbiai – kunigai, dvasininkai, vienuoliai (-ės), tikybos mokytojai (-os), katechetai (-ės), jaunimo, maldos grupelių vadovai (-ės); krikščioniškų jaunimo organizacijų vadovai; katalikiški judėjimai ir asociacijos; vyskupijų jaunimo centrų darbuotojai; akademinės sielovados atsakingieji darbuotojai; valstybinės įstaigos, vykdančios darbą su jaunimu; katalikiška ir krikščioniška spauda, televizija bei radijas; Kelno ir Drezdeno – Maisseno vyskupijų Vokietijoje jaunimo sielovadininkai.

 • Tradiciniai renginiai: Krepšinio turnyras; piligriminis žygis į Trakus; Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų jaunimo vakaras; Šv. Kazimiero šventė (rengiama kartu su Vilniaus arkikatedra bazilika); Vilniaus arkivyskupijos ministrantų vasaros stovykla.
 • Evangelizacija Vilniaus mokyklose – tai ilgalaikis projektas, kurio tikslas yra lankyti Vilniaus miesto ir Vilniaus arkivyskupijos dekanatų mokyklas su evangelizacinėmis programomis.
 • Mokymų ciklas parapijos lyderių ugdymui, praktinių žinių ir kompetencijų gilinimui asmenims, dirbantiems su jaunimu.
 • Dvasinio pobūdžio seminarai, pašaukimų pastoracijos seminarų ciklas, patirtinio ugdymo seminarai skirti geriau ir giliau pažinti save ir kitus, savo gyvenimą, suteikti jam naują kryptį, atpažinti savo vietą ir vaidmenį pasaulyje.
 • Draugystės su Dievu vakarai vyksta kiekvieno mėnesio antrąjį penktadienio vakarą. Vakaro svarbiausia dalis – Švenčiausio Sakramento adoracija, lydima trumpo liudijimo, šlovinimo giesmių, Susitaikinimo sakramento šventimo.

 

Aušros Vartų g. 12, 01129 Vilnius
Tel. +370 5 212 3493
Mob. +370 610 37 314, +370 684 09 266
Faks. +370 5 212 3493
El. p. vajcui@gmail.com
http://www.vajc.lt

Coordinates of this location not found

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras vienija bei palaiko besiugdančią, dvasiškai augančią katalikų tikybos mokytojų ir katechetų bendruomenę.

Katechetikos centro tikslas – siekia užtikrinti katalikų tikybos mokymo ir parapinės katechezės kokybę bei įgyvendinti visuminį religinį ugdymą Vilniaus arkivyskupijoje.

 • Rengia ir organizuoja katalikų tikybos mokytojams ir katechetams profesinio meistriškumo tobulinimo bei dvasinio tobulėjimo programas, renginius ir šventes.
 • Kuria ir įgyvendina projektus, konkursus, viktorinas mokiniams.
 • Kaupia informacinį fondą (religinę, pedagoginę, katechetinę literatūrą, vaizdo ir garso įrašus, technines ir metodines priemones, gerosios patirties aprašus ir pan.), kuriais gali pasinaudoti visi norintys.

 

Aušros Vartų 12, 01303 Vilnius
Tel. +370 5 212 50 77
Mob. +370 670 21 492
El. p. katechetikoscentras@gmail.com
www.katechetika.lt

Coordinates of this location not found

Akademinės sielovados centras

Vilniaus akademinės sielovados centro tikslas – padėti krikščioniškai asmenybei skleistis akademinėje aplinkoje ir atsiliepti į akademinės bendruomenės sielovados poreikius.

Akademinės sielovados centras vykdo programas Vilniaus aukštosiose mokyklose ir studentų miesteliuose.

AKADEMINĖS SIELOVADOS VEIKLA:

 • Šv. Mišios studentams;
 • Akademinio jaunimo atsinaujinimo diena;
 • Piligriminės kelionės;
 • Paskaitos, seminarai;
 • Diskusijos, konferencijos;
 • Rekolekcijos studentams;
 • Studentų sielovada univeristetuose.

Aušros Vartų g. 12, 01303 Vilnius
El. p.: studentai@vilnensis.lt
Tel. nr.: 8 672 80 958
Facebook.com/VilniausAkademinesSielovadosCentras

Coordinates of this location not found

Vilniaus piligrimų centras

Vilniaus piligrimų centro veiklos tikslas – padėti piligrimams atrasti Vilnių kaip Gailestingumo miestą ir patirti piligrimystę kaip gailestingumo kelionę.

VILNIAUS PILIGRIMŲ CENTRO VEIKLA:

 • informacijos teikimas apie piligrimystės galimybes Vilniaus arkivyskupijoje;
 • pagalba organizuojant piligrimines keliones;
 • socialinės, dvasinės ir fizinės piligriminės infrastruktūros telkimas, kad Vilnius taptų svetingu ir giliu dvasiniu patyrimu paženklintu piligrimystės miestu.

Dominikonų g. 6, 01131 Vilnius
Mob. +370 677 21 591
El. p. piligrimai@vilnensis.lt
www.cityofmercy.lt

Coordinates of this location not found

Vilniaus arkivyskupijos CARITAS

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra Vilniaus arkivyskupijos bendruomenė, telkianti Bažnyčią sielovadinei ir karitatyvinei misijai, o visuomenę – socialiniam teisingumui ir atsakomybei.

Caritas koordinuoja 46 įvairiapusę pagalbą teikiančių centrų ir programų veiklą, telkia 140 specialistų ir 550 savanorių bendruomenę.

CARITAS KVIEČIA IR NORI PADĖTI:

 • Telktis parapijų bendruomenėms artumui skausme ir skurde esantiems.
 • Bendradarbiauti ir veikti kartu Bažnyčioje bei visuomenėje.
 • Dovanoti savo laiką savanoriaujant vienoje iš daugelio Carito veiklų.

Odminių g. 12, 01122 Vilnius
Tel. +370 5 261 1014
Faks. +370 5 231 4396
El. p. info@vilnius.caritas.lt
vilnius.caritas.lt

Coordinates of this location not found

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS ĮSTAIGOS

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

Diecezinė Vilniaus arkivyskupijos seminarija, įkurta ir kuruojama Vilniaus arkivyskupo. Joje mokosi ir rengiasi kunigystei trijų vyskupijų – Vilniaus, Kaišiadorių ir Panevėžio – klierikai.

Seminarija – ne tik aukštoji mokykla, bet ir tikėjimo bendruomenė, kurioje svarbios ne tik studijos, bet ir dienotvarkė, bendra ir asmeninė malda, sielovadinė veikla, susitikimai su dvasios tėvu, pokalbiai su vadovybe. Ugdymu siekiama subrandinti intelektualinėje, dvasinėje, žmogiškose ir pastoracinėse srityse. Būsimų kunigų ugdymas seminarijoje trunka septynerius metus.

Pirmieji metai – propedeutiniai, skirti krikščioniško gyvenimo ir bendruomeniškumo pagrindams įtvirtinti. Tolesni dveji metai – filosofijos studijos. Šiuo metu studijuojant brandinamas galutinis sprendimas dėl kunigystės. Teologijos studijos trunka ketverius metus. Pradėję teologijos studijas klierikai pradeda nešioti kunigiškus rūbus (sutaną, kunigiškus marškinius), regimai išreiškiančius jų apsisprendimą. Tinkamai pasirengusieji iškilmingai šventinami diakonais baigę seminarijos studijas. Baigusiems akademinę programą ir parapijoje atlikusiems diakono tarnystės praktiką suteikiami kunigystės šventimai.

Kalvarijų g. 325, 08420 Vilnius
Raštinės/budėtojo tel. +370 5 270 1602
Dėstytojų/vadovybės tel. +370 5 279 6279
El. p. rastinevks@seminarija.lt
https://www.seminarija.lt/

Coordinates of this location not found

Bažnytinio paveldo muziejus

Darbo laikas:
II-VI 11:00 – 18:00

Bažnytinio paveldo muziejus – visuomenei tarnaujanti institucija, kurios pagrindinis tikslas yra saugoti ir pristatyti visuomenei sakralines vertybes. Bažnytinis paveldas – dailės kūriniai, liturginiai reikmenys, istoriniai dokumentai, knygos, išskirtiniai auksakalystės šedevrai – sudaro didelę ir ypač reikšmingą Lietuvos kultūros paveldo dalį. Muziejus įkurtas šv. Mykolo bažnyčios ir buvusio bernardinių vienuolyno ansamblyje (Maironio g.), Vilniuje.

Šv. Mykolo bažnyčios erdvėje įrengtoje ekspozicijoje pristatomi vertingiausi muziejaus eksponatai iš Vilniaus miesto šventovių: katedros, Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Šv. Mikalojaus, Šv. Teresės bažnyčių. Ekspozicijos šerdis – Vilniaus katedros lobyno monstrancijos bei relikvijoriai – išraiškingi maldingumo tradicijos liudytojai ir auksakalystės šedevrai. Stiklo vitrinose išdėlioti puošnūs bažnytinės tekstilės pavyzdžiai, kiti meniški liturginiai reikmenys atveria lankytojams ne vieną naują turtingos Lietuvos bažnyčios istorijos ir sakralinio meno puslapį.

Šv. Mykolo g. 9, 01124 Vilnius
Tel. +370 5 269 7803
El. p. muziejus@bpmuziejus.lt
www.bpmuziejus.lt/

Coordinates of this location not found

Trinapolio rekolekcijų namai

Trinapolio rekolekcijų namai visada atviri krikščioniui, ieškančiam, keliaujančiam, trokštančiam dvasinės atgaivos prie Viešpaties kojų. Čia tikrai rasite galimybę atsiliepti į Viešpaties kvietimą.

Trinapolio rekolekcijų namai – tai vieta kur ištisus metus vyksta įvairiausi renginiai. Pagrindinė mūsų namų misija – tai kurti aplinką krikščionims gilinti savo patirtį Dieve, tai yra – turėti vietą rengti susikaupimo dienas dar vadinamas rekolekcijomis. Tai puiki vieta kur gali pabūti tyloje, melstis, klausytis paskaitų, bendrauti.

Verkių g. 70, 08406 Vilnius
Informacija apie galimybę rengti rekolekcijas:
Tel. +370 686 98 575
El. p. info@trinapolis.eu

Sekite Facebook
www.trinapolis.eu

Coordinates of this location not found

„Arkangelo“ konferencijų ir meno centras

Pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje, buvusiame bernardinių vienuolyne įsikūręs konferencijų ir meno centras – ideali vieta priėmimams ir konferencijoms, kultūros ir meno renginiams, pokyliams ir šeimos šventėms. „Arkangelo“ konferencijų ir meno centras išsiskiria savo nepakartojama istorija, glaudžiai susijusia su garsia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės magnatų Sapiegų gimine. Klestėjimo laikotarpiu Vilniaus bernardinių vienuolynas buvo turtingiausias Abiejų Tautų Respublikoje.

Maironio g. 11, 01124 Vilnius
Coordinates of this location not found

KITOS ORGANIZACIJOS

Organizacijos, draugijos

Šventojo Kryžiaus ir Opus Dei prelatūra

Opus Dei buvo įsteigta 1928 m. spalio 2 d. Ispanijoje. Lietuvoje Opus Dei apaštališką veiklą pradėjo 1994-aisiais. Už Opus Dei prelatūros valdymą atsakingas Prelatas, kurį skiria Popiežius. Kad veiksmingai atliktų savo ganytojišką pareigą, Prelatas visame pasaulyje į kiekvieną Prelatūros regioninį vienetą skiria po vikarą. Lietuvoje šis regioninis vikaras yra mons. Andrés Lavin.


LIEPKIEMIO KULTŪROS CENTRAS IR JAUNIMO KLUBAS

Kultūros centras ir jaunimo klubas „Liepkiemis“ užsiima įvairiapusiška, pagrįsta krikščioniškomis vertybėmis, veikla suaugusiems vyrams, studentams ir moksleiviams.

Jogailos g. 7-12, 01116 Vilnius
Tel. +370 5 263 9174El. p. info@liepkiemis.lt
www.liepkiemis.lt


VILNELĖS KULTŪROS CENTRAS

„Vilnelės“ kultūros centras siūlo moksleivėms, studentėms ir moterims kultūrinį bei dvasinį ugdymą, praturtinantį jų išsilavinimą.

Algirdo g. 2-36, 03161 Vilnius
Tel. +370 5 265 0309
Mob. +370 614 95 363
El. p. info@vilneles.ltvilneleskc@gmail.com
www.vilneles.lt
http://www.facebook.com/Vilneleskulturoscentras

Ateitininkų federacija

Šūkis: Visa atnaujinti Kristuje!

Ateitininkų federacija, įkurta 1911 m., Lietuvoje atkurta 1989 m., yra seniausia Lietuvoje veikianti katalikiška jaunimo ugdymo organizacija, vienijanti moksleivius, studentus bei mokslus baigusius organizacijos narius (sendraugius), kurios tikslas sudaryti jaunuomenei sąlygas visapusiškai brandinti asmenybę, ugdyti asmeninę ir visuomeninę atsakomybę, aktyviai dalyvauti visuomenės kultūriniame, visuomeniniame ir religiniame gyvenime.

Veiklos principai: katalikiškumas, tautiškumas, inteligentiškumas, šeimyniškumas, visuomeniškumas.

Visoje Lietuvos teritorijoje veikia daugiau kaip 90 ateitininkų vienetų (vietovių, kuopų, korporacijų, klubų). Taip pat yra Lietuvos Jaunimo Organizacijų Tarybos tikroji narė, glaudžiai bendradarbiauja su Valstybiniu Jaunimo reikalų departamentu. Aktyviai veikia tarptautiniu lygmeniu, nes yra dviejų tarptautinių katalikiškų jaunimo organizacijų FIMCAP ir JECI-MIEC tikroji narė, bendradarbiauja su Belgijos katalikiška jaunimo organizacija CHIRO, Slovakijos katalikiška jaunimo organizacija ERKO.

Leidžia žurnalą jaunimui „Ateitis“ ir jaunesniesiems moksleiviams „Bitutė“.


Vilniaus krašto ateitininkų vietovė
Aušros Vartų g. 12, 01303 Vilnius
www.ateitis.lt
www.facebook.com/Ateitininkai

Bernardinų socialinių paslaugų centras

Bernardinų socialinių paslaugų centras įkurtas prie Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno. Bernardinų socialinių paslaugų centre veikia Vaikų dienos centras, Priklausomų asmenų dienos centras ir Neįgaliųjų dienos centras. Pagrindiniai centro veiklos tikslai yra vykdyti ir skatinti įvairias socialines programas ir teikti socialines paslaugas.


Maironio g. 10, 01124 Vilnius
Daugiau informacijos

Betzatos bendruonenė

Betzata bendruonenė – tai pirmiausia bendruomeniniais santykiais paremti gyvenimo namai, skirti vidutinę ir sunkią proto negalę turintiems suaugusiems asmenims. Bendruomenė remiasi krikščioniškomis vertybėmis bei tarptautinės ARKOS bendruomenės pasaulėžiūra. Joje gyvenantys žmonės dirba, švenčia ir meldžiasi kartu, išgyvena buvimo drauge džiaugsmą. Priima svečius ir bendruomenės draugus, puoselėja bendruomeniškus ryšius. Nuo 2008 metų kovo mėn. ji yra Arkos projektas Lietuvoje.

Bendruomenė organizuoja įvairias integracines veiklas. Jose neįgalūs asmenys bendradarbiauja su bendruomenės draugais, šeimomis, auginančiomis neįgalius vaikus, socialinės rizikos grupės jaunuoliais, savanoriais ir vietos bendruomene. Kartu organizuojamos šventės, savaitgalių talkos, pažintinės, kultūrinės išvykos. Vasarą bendruomenė organizuoja vasaros stovyklas bei tarptautinės stovyklas.


Verbų g. 8, Čekoniškių k., 14207 Vilniaus r.
Tel. +370 698 83 713
El. p. betzatos@gmail.com
www.betzata.lt

Comunione E Liberazione

Comunione E Liberazione (toliau – CL), lietuviškai „Bendrystė ir Išsilaisvinimas“, – tai kunigo don Luigi Giussani 1954m. Milane įkurtas bažnytinis judėjimas. CL labai greitai išplito visoje Italijoje ir šiandien veikia visuose žemynuose – apie 75 šalyse. Lietuvoje veikia nuo 1993 m.

CL kiekvieną kviečia dabartyje išgyventi Tradicijai artimą krikščioniškąją patirtį. CL judėjimo tikslas – pasiūlyti Kristaus buvimą kaip vienintelį tikrą atsakymą visų laikų žmogaus esminiams poreikiams. Asmuo, atrandantis Kristaus buvimą ir norintis Jam priklausyti, paskatina judėjimą: jis savo atsivertimą ir liudijimą sieja su savo aplinka (šeima, darbu, mokykla, parapija, visuomene).


El. p. lituaniacl@gmail.com
lt.clonline.org

Fokoliarų judėjimas

Fokoliarai Lietuvoje veikia nuo 1989 m. Judėjimo pradžia – Trentas (Š. Italija) 1943 m. Steigėja ir prezidentė – Chiara Lubich (1920–2008). Tikslas – prisidėti kuriant vienybę tarp visuomenės narių, pradedant nuo asmeninio gyvenimo, savos aplinkos. Kertinė Fokoliarų dvasingumo idėja – įgyvendinti „naująjį” Jėzaus tarpusavio meilės įsakymą (Jn 15, 12) ir taip prisidėti prie pagrindinio Jo troškimo išsipildymo: „Tegul visi bus viena“ (Jn 17, 21).

Įvairaus amžiaus, rasių, kultūrų, socialinės padėties ir religinių įsitikinimų žmonės, likdami ištikimi savo tapatybei, kartu stengiasi plėtoti abipuse pagarba grindžiamą dialogą: Katalikų Bažnyčios viduje, su įvairių Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių krikščionimis, su žydais, su kitų religijų išpažinėjais, su religinių įsitikinimų neturinčiais žmonėmis. Fokoliarų judėjimą įkvepia ir gaivina vienybės dvasingumas, įvairiai išgyvenamas tiek tikrųjų judėjimo narių, tiek jam pritariančių ir simpatizuojančių, sudarančių daugiau kaip 2 milijonus žmonių 182 pasaulio šalyse.

Šiuo metu narių grupės susibūrusios įvairiuose Lietuvos miestuose. Rengiami susitikimai: šeimoms, vaikams, paaugliams, jaunuoliams, pasauliečiams ir dvasininkams. Kasmet rengiama vasaros stovykla Marijapolis – atvira visiems.

Kas mėnesį leidžiamas Gyvenimo Žodis – viena Šventojo Rašto mintis su komentaru, padedančiu ją pritaikyti kasdieniame gyvenime.


Žiemos g. 12, 01215 Vilnius
Tel. +370 5 215 3505
www.fokoliarai.lt

Galilėjiečių bendruomenė

Galilėjiečių bendruomenė įkurta 2001 m. Galilėjiečių bendruomenę subūrė ir jai vadovauja kunigas Eitvydas Merkys. Bendruomenės charizma: siekti meilės tobulumo, kasdien vis pilniau atsiliepti į Dievo meilę bei Viešpaties Jėzaus kvietimą išsižadėti savęs, imti savo kryžių bei sekti paskui Jį, ir gyventi Laiške Diognetui aprašytų krikščionių pavyzdžiu, rūpinantis, kad tikėjimo bei maldos įstatymą atitiktų gyvenimo įstatymas.

Bendruomenės nuostatos: įkvėptos Šv. Rašto liudijimo apie apaštalų laikų Jeruzalės bendruomenę (žr. Apd. 2, 42; 4, 32-33 ir 2,47). Misija: Būti pasaulyje, bet ne „iš pasaulio“ (plg. Jn 17, 14-15), ir taip jį pašventinti iš vidaus, veikiant evangeliniu „druskos, šviesos bei raugo“ principu (plg. Mt 5, 13-16; 13, 33).

Narystė: bendruomenei priklauso įvairių luomų bei amžiaus žmonės. Atskiri nariai, Viešpaties kviečiami artimiau sekti Jo pavyzdžiu, bendruomenės vadovui leidus, duoda privačius įžadus ir gyvena pašvęstą gyvenimą slaptoje pagal jiems skirtą regulą.


Bendruomenė meldžiasi Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje, kasdien 17 val.

www.galilėjiečiai.lt

Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“

Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ – tai komanda, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą skyrybas išgyvenantiems bei kitiems šios patirties paliestiems asmenims. Taip pat užsiima šeimos krizių prevencija bei postvencija, asmens saviugda.

Unikalumas – psichologinės ir dvasinės pagalbos derinimo metodas. Grupių dalyviai gauna ne tik profesionalių psichologų, bet, esant poreikiui, patyrusių dvasininkų bei asmeninių palydėtojų paramą.

„Bendrakeleiviai“ yra krikščioniška organizacija ir atvira įvairių pasaulėžiūrų bei įsitikinimų žmonėms.

Daugiau apie renkamas grupes, paskaitas ir kitas iniciatyvas www.bendrakeleiviai.lt


Didžioji g. 34, 01128 Vilnius
Tel.: +370 644 20 883
El. p. info@bendrakeleiviai.lt
www.bendrakeleiviai.lt
www.facebook.com/bendrakeleiviai

Iustitia et Pax komitetas

Iustitia et Pax komitetą Lietuvoje 2007 m. įkūrė Lietuvos Vyskupų Konferencija. Komiteto tikslas – skleisti socialinį Bažnyčios mokymą apie teisingumą, taiką ir žmogaus vystymąsi bei bendrąjį gėrį. Komiteto darbu siekiama suteikti išteklių visuomenės, organizuotos Bažnyčios socialinio mokymo principais, kūrimui. Komitetas skatina pagarbą gyvybei ir žmogaus orumui, skleidžia taikos ir susitaikymo kultūrą bei prisideda prie teisingos visuomenės kūrimo. Komiteto Lietuvoje veiklos kryptis – Bažnyčios socialinio mokymo sklaida, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo nedarbo, vaikų globos ir socialinės lyties sritims.


S. Skapo g. 4, 01122 Vilnius
Mob. +370 615 64 500
El. p. justitiaetpax@lcn.ltsbmokymas@gmail.com

Kanos šeimų bendruomenė

Kana yra tarptautinės Chemin Neuf (pranc. k. „Naujasis Kelias“) bendruomenės misija šeimoms. Šią bendruomenę 1973 m. Prancūzijoje įkūrė jėzuitas Lorent Fabre. Tai katalikiška bendruomenė su ekumeniniu pašaukimu, kurios dvasingumas remiasi šv. Ignaco Lojolos mokymu bei charizminio atsinaujinimo patirtimi.

Svarbiausias bendruomenės tikslas – padėti sutuoktiniams (poroms) atnaujinti tarpusavio santykius, susitaikant vienam su kitu, su pačiu savimi ir su Dievu, stiprinti šeimų tarpusavio bendrystę, gyventi krikščioniškomis vertybėmis, dalintis šia patirtimi su kitomis šeimomis, kurios patiria įvairius sunkumus, krizes ar nori pagilinti, atnaujinti poros tarpusavio ryšį. Ypatingas dėmesys skiriamas poros pamaldumo ir dvasingumo ugdymui.

Naujos poros gali įsijungti į bendruomenės ugdomąją veiklą po vasaros rekolekcijų-stovyklos. Per metus organizuojamos 2 rekolekcijų savaitės, 2 maldos ir paskaitų savaitgaliai ir 1 susitikimas per mėnesį brolijose.


Tel.: 8 655 96 606
El. p.: info@kana.lt

www.kana.lt

Kolumbo Riteriai

„Kolumbo Riteriai“ yra tarptautinė organizacija kuri vienija beveik 2 mln. tikinčių vyrų katalikų. Brolija vienija ne tik vyrus, bet ir jų šeimas, kurios užima svarbią vietą dabartinėje organizacijos veikloje. Pradžią organizacijai 1882 m. davė kunigas Michael McGivney subūręs savo parapijos vyrus į savitarpio pagalbos grupę. Popiežius Benediktas XVI kunigą paskelbė „garbinguoju Dievo tarnu“ bei pradėjo kanonizacijos bylą. 2014 m „Kolumbo riteriai“ savo veiklą pradėjo ir Lietuvoje.

Brolija pirmiausia puoselėja bendrystę tarp savo narių ir jų šeimų, atjautą ir pagalbą silpniausiems visuomenės nariams. „Kolumbo Riteriams“ yra svarbu ne tik liudyti ir auginti savo tikėjimą, bet ir prisidėti prie savo parapijos rūpesčių sprendimo. Visus darbus stengėmės atlikti vadovaudamiesi šiais pamatiniais principais – Pagalba artimui, Santarvė, Brolybė, ir Patriotizmas.

KAS GALI TAPTI RITERIU?

Riteriu gali tapti kiekvienas pilnametis vyras katalikas, kuris praktikuoja savo tikėjimą ir nori prisidėti prie „Kolumbo Riterių“ bendruomenės pastangų kuriant geresnį pasaulį. Kiekvienas narys sprendžia kiek, kada ir kuo jis gali prisidėti prie vykdomų evangelizacinių, karitatyvinių, bendruomeninių ar tiesiog pilietiškų projektų. Reikia pabrėžti, kad šiuose projektuose dalyvauja ne tik nariai, bet ir jų šeimos.

KAIP PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ?

Jei ši informacija Jus sudomino ir svarstote galimybę tapti „Kolumbo Riteriu“, susisiekite su mumis el. paštu: kancleris.riteriai@gmail.comMes informuosime jus apie rengiamus susitikimus su kandidatais. Šių susitikimų metu galėsite sužinoti daugiau apie mūsų vykdomą veiklą ir narystę. Taip pat galime organizuoti atskirą „Kolumbo Riterių“ pristatymą Jūsų parapijoje arba asmeninį susitikimą su keletu mūsų narių ir atsakyti į Jūsų klausimus.

Krizinio nėštumo centras

Krizinio nėštumo centras įkurtas padėti moterims, kurios išgyvena neplanuoto nėštumo krizę ir su ja susijusius sunkumus. Organizacija siekia vykdyti abortų prevenciją Lietuvoje ir rūpintis moterų psichine sveikata krizinio nėštumo metu bei pagimdžius, taip pat teikia pagalbą poabortinės traumos atvejais, praradus vaikelį dėl persileidimo ar priešlaikinio gimdymo. Teikiamos nemokamos konsultacijos visoje Lietuvoje.

Krizinio nėštumo centras organizuoja „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijas skirtas žmonėms, kurie po aborto ar persileidimo išgyvena emocinį ar dvasinį skausmą.


Dėl pagalbos:
Mob.: +370 603 57 912
El. p. pagalba@neplanuotasnestumas.lt
www.neplanuotasnestumas.lt

Lietuvos Dominikonai Tretininkai

Dominikonai pasauliečiai seka šv. Dominyko, šv. Kotrynos Sienietės ir mūsų pirmtakų pavyzdžiu, kurie nušvietė Ordino ir Bažnyčios gyvenimą, sutvirtintą broliškos bendrystės – jie pirmiausia liudija tikėjimą, įsiklauso į nūdienos poreikius ir tarnauja tiesai.
Jie skiria ypatingą dėmesį šių dienų Bažnyčios apaštalavimo esminiams uždaviniams, ypač kreipdamiesi į tuos, kurie yra papuolę į bėdą, rodydami tikrąjį gailestingumą, gindami laisvę, nešdami teisingumą ir taiką.
Įkvėpti Ordino charizmos, jie atmena, kad apaštalavimo darbai kyla iš kontempliacijos gausos.
Dominikonai pasauliečiai yra išskirti tiek dėl savito dvasinio gyvenimo, tiek ir dėl tarnystės bažnyčioje, Dievui ir artimui. Būdami Ordino nariais, dalijasi jo apaštaline misija studijuodami, melsdamiesi, pamokslaudami pasauliečiams.

Lukiškių a. 10, 01107 Vilnius
Mob. +370 600 70 013
www.facebook.com/tretininkai

Lietuvos katalikių moterų sąjunga

Lietuvos katalikių moterų sąjunga (toliau – LKMS) yra 1908 m. įkurtos Lietuvos katalikių moterų draugijos bei 1933 m. suburtos Lietuvių katalikių moterų organizacijų sąjungos veiklos tęsėja. Lietuvoje atkurta 1994 m. LKMS užduotis – burti katalikes moteris rūpinantis švietimu ir socialine parama, siejant aktualias problemas su tikėjimo tiesomis.


Aušros Vartų g. 7, 01304 Vilnius
El. p. lietuvos.katalikiu.moteru.sajunga@gmail.com

Lietuvos Kolpingo draugija

Lietuvos Kolpingo draugija – visuomeninė, nesiekianti pelno, savanoriška ir savarankiška pagalbos ir labdaros organizacija, demokratiška katalikų švietėjiškos veiklos bendruomenė, įkurta kunigo Adolfo Kolpingo pavyzdžiu. Lietuvoje Kolpingo draugija įkurta 1993 metais ir yra Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Kolpingo draugija dirba šeimos politikos srityje, rengdama šeimos multiplikatorių kursus, konferencijas aktualiais klausimais, šeimų stovyklas. Organizuoja krikščioniško socialinio mokymo seminarus, dalyvauja vietinių ir tarptautinių projektų rengime švietimo bei socialinėje srityse. Dirbama su įvairaus amžiaus grupėmis – vaikais, jaunimu ir suaugusiais.


www.kolping.lt

Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjunga

Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjunga – tai vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bičiulių bendruomenė. Skautų judėjimas rūpinasi: dvasiniu, emociniu, intelektualiniu, fiziniu, socialiniu vystymu.


Naugarduko g. 76-405, 03202 Vilnius
www.zhpnl.lt

Lietuvos nacionalinė Europos skautų asociacija

Lietuvos nacionalinė Europos skautų asociacija yra didelės, 20 Europos šalių vienijančios, Europos skautų federacijos narė. Skirtingas šalis ir tautybes jungia skautijos įkūrėjo Roberto Baden-Powell iškelti idealai, vienoda uniforma, vėliava, šūkiai ir ceremonijos.

Veiklos tikslai: sveikata ir gyvenimas gamtoje, konkretumo ir darbštumo ugdymas, charakterio formavimas, tarnystė, tikėjimas.


www.europosskautai.lt
www.facebook.com/europosskautai

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija (toliau – Jaupra) patvirtinta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 2006 m. Jaupra yra jaunimo brolija, Šventosios Dvasios pašaukta gyventi krikščionišką gyvenimą brolijoje pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą ir gilinti savo pašaukimą Pasauliečių pranciškonų ordine (OFS). Jaupra priklauso Pranciškoniškajai šeimai kaip Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) dalis. Šiandien Jaupra jungia apie 49 000 narių 66 pasaulio šalyse. Jaupra yra pašaukimo kelionė, kuria keliauja 14–29 metų jaunuoliai, ieškantys savo tapatybės ir pašaukimo. Ši kelionė susideda iš 3 etapų: apsisprendimo, pasiruošimo Pažadui ir pašaukimo gilinimo.

Pranciškoniškasis jaunimas jungiasi į vietines ir nacionalinę brolijas. Jaupra veikloje nuolat dalyvauja apie 150 jaunuolių iš Kretingos, Vilniaus, Klaipėdos, Telšių, Kauno, Šiaulių ir Jonavos miestų. Pagrindinės veiklos kryptys: neformalus jaunimo ugdymas, socialinės tarnystės, evangelizacinės misijos, ekologinės akcijos, tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio jaunimu, darbas su vaikų grupėmis – Pranciškučiais. Jaupra gyvenimo centras – kartą per savaitę švenčiamos šv. Mišios ir šlovinimo tarnystė jose.


Vilniaus pranciškoniškojo jaunimo brolija
Maironio g. 10, 01124 Vilnius
El. p. jaupra@yahoo.com
www.jaupra.lt

Lietuvos skautija

Lietuvos skautija atkurta 1989 m. Lietuvoje. Visuomeninė, savanoriška, nepolitinė, viena didžiausių neformalaus ugdymo vaikų ir jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti per 3000 narių.

Tikslas: vadovaujantis pradininko lordo Roberto Baden-Powello sukurtomis skautiškomis idėjomis, ugdyti organizacijos narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo Tėvynei (šūkis: „Dievui, Tėvynei ir artimui“). Nuo 1997 m. – pasaulinės skautų organizacijos WOSM nariai.

Projektai: stovyklos, tarptautinės stovyklos, vadovų mokymo seminarai, tarptautiniai seminarai vadovų kvalifikacijai kelti, jaunimo ir suaugusiųjų resursų vystymo programa.


Vilniaus skautų centras
Smetonos g. 8-1, 01115 Vilnius
www.skautai.lt

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Maltos ordino pagalbos tarnyba (toliau – MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį iškilių Lietuvos Bažnyčios ir visuomenės veikėjų (vysk. J. Tunaitis, vysk. J. Boruta, kun. V. Aliulis ir kt.) siekiant įkurti Lietuvoje katalikišką organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi Maltos ordino motto “Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems” ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonėms.

Maltos ordino pagalbos tarnyba teikia įvairias socialines paslaugas 28-iuose Lietuvos miestuose ir vienija apie 900 organizacijos narių ir savanorių. Pagrindinės veiklos sritys: savananoriška senų, sunkiai sergančių ir vienišų žmonių priežiūra namuose ir karšto maisto jiems atvežimas, socialiniai vaikų dienos centrai, jaunųjų maltiečių socialiniai projektai.


Gedimino pr. 56b, 01110 Vilnius
El. p. info@maltieciai.lt
www.maltieciai.lt

Marijos legionas

Vilniaus arkivyskupijos Gailestingumo Motinos Curia įsteigta 2006 m. lapkričio 18 d.
Dvasios vadas kun. Jonas Naujokaitis (kun.jonasnaujokaitis@gmail.com)
Pirmininkas Aloyzas Domarkas (aloyzas.kalvarijos@gmail.com)
Sekretorė Aldona Pipinienė (aldonavp@takas.lt)

Arkivyskupijoje veikia 11 prezidiumų, kuriuose yra 91 narys bei 791 maldos pagalbininkai.
Marijos Legiono prezidiumai veikia Vilniaus švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Vilniaus šv. Teresės, Vilniaus šv. ap. Petro ir Povilo, Vilniaus šv. J. Bosko, Vilniaus šv. Mikalojaus, Vilniaus šv. Juozapo, Vilniaus Visų Šventųjų, Vilniaus pal. J. Matulaičio, Maišiagalos švč. M. Marijos Dangum Ėmimo, Švenčionių Visų Šventųjų parapijose.

Marijos Legionas yra tarptautinė katalikų pasauliečių draugija įkurta 1921 m. Dubline, Airijoje. Lietuvoje pirmasis Marijos Legiono prezidiumas buvo įkurtas 1992 metais Kretingoje. Jį įkūrė pasaulietė legionierė Marytė Smilgaitė gyvenanti JAV.

Marijos legiono tikslas: Kristus pasakė savo mokiniams: “Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones.” (Mt. 28,19). Marijos legiono nariai stengiasi paklusti šiam Kristaus įsakymui – nešti visiems Gerąją Naujieną. Taip pat asmeninės pastangos siekti šventumo. Nariai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile ir stengiasi skatinti žmonių pamaldumą švč. M. Marijai, ragindami uoliai kalbėti Rožinio maldą. Pagrindinis Marijos Legiono „ginklas“ malda, džiaugsmo skleidimas. Ši draugija pasivadino legionu dėl vieningo jos statuto, dėl griežtos jos narių vidinės drausmės ir duotų pareigų laikymosi.


Vilniaus arkivyskupijos Gailestingumo Motinos Curia
Aušros Vartų g. 12,
Vilnius 01129

Marijos vaikų sąjūdis

Marijos vaikų sąjūdis – tai katalikiška organizacija, kurios nariai pasiaukoja Švč. Marijos širdžiai, apaštalauja malda ir gerais darbais, lanko ligonius ir kalinius. Marijos vaikų sąjūdžiui gali priklausyti bet kurios Bažnytinės organizacijos nariai, apsijungę dvasiniais ryšiais ir kartu spręsdami iškylančias problemas.


Sėlių g. 17, 08125 Vilnius
Tel.: +370 5 265 1933, +370 5 247 5477

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija įsteigta 2004 m. Misija – šeimai palankios aplinkos puoselėjimas. Savo veikla asociacija siekia: vienyti šeimas, tėvus bei šeimomis besirūpinančias formalias ir neformalias nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, sprendžiant šeimos ir tėvų interesų gynimo bei atstovavimo klausimus; atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus valstybės institucijose ir kitose organizacijose; analizuoti, skleisti ir keistis informacija apie šeimos ir tėvų problemas šalies viduje ir užsienyje; dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius šeimos gyvenimo, Asociacijos ir jos narių veiklą, kad Lietuvos Respublikoje būtų formuojama šeimai ir tėvams palanki politika.


Aušros vartų g. 12, 01303 Vilnius
Mob. +370 673 77 345
El. p. info@mususeima.lt
www.nsta.lt

Namų Bažnyčia

Katalikiško judėjimo „Šviesa-Gyvenimas“ Namų Bažnyčios bendruomenė vienija sutuoktinių poras, jų šeimas, siekiančias geresnio tarpusavio susitarimo, augimo meilėje ir tikėjime, kartu einančias Dievo link. Ypatingas dėmesys skiriamas sutuoktinių dvasingumui, kadangi būtent jis sukuria geriausias sąlygas krikščioniškam vaikų auklėjimui.

Kas mėnesį įvairiose parapijose vykstančiuose susitikimuose 4-7 sutuoktinių poros, sudarančios Namų Bažnyčios ratą, bei juos lydintis kunigas dalijasi patiriamais džiaugsmais, rūpesčiais, iškylančiais iššūkiais, skaito Šventąjį Raštą, meldžiasi, dalyvauja agapėje.   

Bendruomenei priklausančios sutuoktinių poros priima Kristų kaip asmeninį Viešpatį ir Gelbėtoją, visapusiškai ir atsakingai dalyvauja parapijos bažnyčios gyvenime, propaguoja kasdienį gyvenimą, paremtą krikščioniškais principais, kasmet stengiasi dalyvauti rekolekcijose.

 

Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas

Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso tikslas – pagerinti ligonių gyvenimo kokybę, suteikti jiems specializuotą ir rūpestingą medicinos, psichologinę, pedagoginę, dvasinę ir socialinę globą. Pagalba teikiama neatlygintinai. Pagalbą teikiančią komandą sudaro kvalifikuoti ir patyrę gydytojai, slaugės ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojas, psichologai, dvasininkai, biuro darbuotojai ir savanoriai.

Hospisas padeda ir ligonių artimiesiems. Visokeriopa parama paskutiniu ligonio gyvenimo laikotarpiu ir gedulo metu yra labai reikalinga jo artimiesiems. Paramą šeimoms teikia ir teisininkai, psichologai, terapeutai, dvasininkai, savanoriai.

Hospisas veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Kiekvieną akimirką mūsų komanda yra pasiruošusi teikti pagalbą.


Rasų g. 4, 11350 Vilnius
Tel. +370 5 219 5762
El. p. hospisas@hospisas.lt
www.hospisas.lt

Šv. Juozapo šeimų bendruomenė

„Sek paskui mane!“ (Lk 5, 27). Kai kurios šeimos, trokšdamos atsiliepti į šį meilingą Kristaus kvietimą, pripažindamos savo silpnumą ir tikėdamos Santuokos Sakramento malone, abipuse pagalba ir Kristaus pažadu: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20), nutarė laisvai susiburti į bendruomenę. Bendruomenės narius vienija bendras tikslas – augti tikėjime, liudyti jį vaikams ir padėti šeimoms atrasti vietą Bažnyčioje.

Bendruomenė organizuoja kassavaitinius maldos susitikimus, kur skaitomas Šv. Raštas, diskutuojama. Rengiamos rekolekcijos Advento laikotarpiu, vasaros stovyklos, rekolekcijos draugams, t. y. šeimoms, kurios nėra bendruomenėje, tačiau alksta Dievo artumo.


www.juozapomokykla.lt

Šv. Kryžiaus namai

Šv. Kryžiaus namai – tai Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių se­serų vienuolijos įsteigtas ir administruojamas socialinės-teisinės-dvasinės pagalbos centras.

Šv. Kryžiaus namų pagrindinės veiklos kryptys: senjorų užimtumo programa – į užsiėmimus susirinkę senjorai bendrauja, gilinasi į Šventąjį Raštą, gieda, klausosi paskaitų aktualiomis temomis bei vyksta į įvairias ekskursijas; vaikų ugdymo programa skirta skatinti prasmingą vaikų užimtumą bei ugdyti krikščioniškas vertybes, socialinius ir bendravimo įgūdžius; grupė vargdieniams „Šviesa“ skirta labai sunkioje materialinėje situacijoje atsidūrusiems žmonėms; teikiamos nemokamos individualios konsultacijos socialiniais klausimais; teikiamos nemokamos skalbyklos paslaugos socialiai remtiniems žmonėms.


S. Daukanto a. 1, 01122 Vilnius
Tel. +370 5 269 1014
El. p. soc.centras@kryziausnamai.vargdieniu.lt
www.svkryziausnamai.vargdieniu.lt

Tikėjimas ir šviesa

„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės Lietuvoje veikia nuo 1991 m. Pasauliniam judėjimui (įk. 1971 Lurde, Prancūzijoje, įkūrėjai – J. Vanier, M.-H. Mathieu) priklausančios bendruomenės jungia šeimas, auginančias žmones su protine negalia ir jų draugus į šeimynišką, visokeriopo palaikymo bendrystę.

Žmonėms su įgimta proto negalia „Tikėjimas ir Šviesa“ padeda atskleisti pašaukimą dalintis savo širdies turtais, švelnumu ir ištikimybe; ugdyti savo talentus ir dovanas; patyrus nemažai kančios savo gyvenime, patirti ir draugystės džiaugsmą, pažinti Dievo ir žmonių meilę sau ir surasti vietą Bažnyčioje.

Jų tėvams „Tikėjimas ir Šviesa“ – tai palaikymas sunkiais gyvenimo momentais; bendruomenėje lengviau pastebėti dvasinį savo sūnaus ar dukros grožį, atrasti, kad jų vaikas, dėl kurio kančios jie patys patyrė daug skausmo, gali tapti ir tikru gyvybės šaltiniu kitiems.

Draugams „Tikėjimas ir Šviesa“ atveria kelią į tikrą draugystę. Neįgalaus asmens dėka jie pažįsta kitokį pasaulį, kuriame vyrauja ne lenktyniavimas, pinigai ar materialinės gėrybės. Silpnas ir pažemintas žmogus sukuria aplink save švelnumo ir ištikimybės, išklausymo ir pasitikėjimo aplinką. Čia pamažu išmokstama atpažinti Prisikėlusįjį kiekviename brolyje ir sesėje.


Mob. +370 655 59 252
El. p. tslietuva@gmail.com
www.ts.lcn.lt

Bendruomenės Vilniuje:
Dievo sodas
Galilėjos žvejai
Vynmedis

Valančiukų sąjūdis

Valančiukų sąjūdžio pradžia 1989 m. Adutiškyje ir Kaune. Valančiukų sąjūdis – jaunųjų blaivininkų būrelių ar grandžių, būrių, kuopų sąjunga, veikianti Lietuvos mokyklose ir kt. Steigėjai ir globėjai – tikybos mokytojai, katalikai mokytojai, katechetai, taip pat vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdis ir Lietuvos blaivybės fondas.


www.blaivus.lt

VYSKUPO M. VALANČIAUS BLAIVYSTĖS SĄJŪDIS

Įsteigtas 1989 m. Krikščioniškas judėjimas, kurio tikslas tarnauti Dievui, žmonėms ir Tėvynei Lietuvai – kurti dvasinėmis vertybėmis grindžiamą gyvenimą, stiprinti valstybę.


www.blaivus.lt

Ugdymo įstaigos

Katalikiškas vaikų darželis „Mažutėliams“

Viešoji įstaiga

Kalvarijų g. 331, 08420 Vilnius
Mob. +370 686 38 254
El. p. darzelis.mazuteliams@gmail.com
www.mazuteliams.lt

MARIJOS MOKYKLA - VILNIAUS FILIALAS

Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla (Gyvenimo mokykla) – tai formacinis judėjimas, padedantis ne tik geriau suprasti krikščionišką gyvenimą, bet ir tapti aktyviu jo skelbėju, taip formuojantis pasauliečius vadovus krikščioniškose bendruomenėse, grupėse ir parapijose. Organizuojame 4 susitikimus per metus: rudenį, žiemą, ir pavasarį – savaitgaliais (penktadienį-sekmadienį), o vasarą – 10 dienų trukmės stovykla. Visa tai trunka šešerius metus (6 formacijos lygiai). Mokyklos tikslas – ne tik perduoti žinias, bet padėti susitikti su Gyvuoju Dievu, tai yra atvesti žmogų prie pilno krikščionybės supratimo ir išgyvenimo. Taip pat ugdyti lyderius, galinčius tarnauti Bažnyčios bendruomenėms, sukurti ryšius su broliais ir sesėmis Kristuje kitose šalyse. Programos skirtos visiems aktyviems Bažnyčios nariams, jau turintiems  tikėjimo pagrindus, veiklos bendruomenėse ar vadovavimo patirties ir trokštantiems dar labiau pagilinti savo tikėjimo žinias, atnaujinti maldą, santykį su Dievu. 12-oje šalių veikianti mokykla nuo 2010-ųjų veikia ir Lietuvoje. Lietuvoje pagrindiniai koordinatoriai –mažesnieji broliai kapucinai, Vilniaus filialą globoja broliai dominikonai. www.gyvenimomokykla.lt

Mažoji akademija

Mažoji akademija – tai sistemingos akademinio lygio krikščionybės studijos su profesionaliais dėstytojais. Mažosios akademijos tikslas – platesniam visuomenės sluoksniui suteikti rimtų, patikimų ir gyvai pateikiamų žinių apie svarbiausius tikėjimo klausimus ir Bažnyčią, Šventąjį Raštą, krikščionybės istoriją ir krikščionišką meną, aktualiąją dabartį. Kursai nemokami.

www.lkma.lt

ŠV. JUOZAPO MOKYKLA

Viešoji įstaiga Steigėjai: šv. Juozapo šeimų bendruomenė ir Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija. Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius Mob. +370 671 31 604 El. p. juozapomokykla@gmail.com www.juozapomokykla.lt

Vilniaus jėzuitų gimnazija

Viešoji įstaiga
Įsteigta arkivyskupo dekretu 1995 06 19.

Didžioji g. 32, 01128 Vilnius
Tel. +370 5 261 5436
El. p. admin@vjg.lt
www.vjg.lt

VILNIAUS PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO KATALIKIŠKOJI GIMNAZIJA

Viešoji įstaiga

Architektų g. 85, 04208 Vilnius
Tel./faks. +370 5 244 9463
El. p. rastine@ptmg.lt
www.ptmg.lt

Iniciatyvos

Alfa kursas

Alfa kursas – tai 11 kassavaitinių susitikimų, kuriuose susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis. Jis skirtas tiek norintiems susipažinti su krikščionybe ar neseniai įsijungusiems į Bažnyčią, tiek norintiems atnaujinti tikėjimo pagrindus. Susitikimo metu šalia bendravimo prie arbatos puodelio pristatoma konkreti tema, vėliau – diskusijos šeimyniškoje, draugiškoje aplinkoje.

Alfa kurso temos:

 1. Krikščionybė: nuobodi, nereikalinga, neteisybė?
 2. Kas yra Jėzus?
 3. Kodėl Jėzus mirė?
 4. Kaip neabejoti savo tikėjimu?
 5. Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją?
 6. Kodėl ir kaip aš meldžiuosi?
 7. Kaip Dievas mus veda?
 8. Kas yra Šventoji Dvasia?
 9. Ką daro Šventoji Dvasia?
 10. Kaip galiu būti pripildytas Šventosios Dvasios?
 11. Kaip galiu pasipriešinti blogiui?
 12. Kodėl ir kaip turėtume papasakoti kitiems?
 13. Ar Dievas gydo šiandien?
 14. O kaip Bažnyčia?
 15. Kaip tolimesnį savo gyvenimą nugyventi pilnavertiškai?

Po šešto susitikimo visi kurso dalyviai išvyksta visam savaitgaliui arba bent vienai dienai. Tai metas, kai atitrūkus nuo kasdienių rūpesčių maldos patirtyje ieškoma naujo arba gilesnio santykio su Jėzumi per Šventąją Dvasią.

Alfa kursas pirmiausiai “taikosi” į netikinčius (bet ieškančius) arba atšalusius/nutolusius nuo tikėjimo, bet dažnai paliečia ir tuos, kurie tariasi esą tikintys.

Lietuvoje Alfa kursas vyksta nuo 2003 m.

El. p. info@alfakursas.lt
www.alfakursai.lt

Dievo Motinos komandos

Dievo Motinos komandos yra dvasinis sutuoktinių judėjimas, kuris buria narius į grupeles, siūlo konkrečias priemones, kaip būti laimingiems poroje bei šeimoje ir moko sutuoktinius gyventi Evangelija. Dievo Motinos komandos – tai tarptautinis judėjimas, veikiantis visuose penkiuose pasaulio kontinentuose, 78 šalyse ir vienijantis virš 100 tūkst. narių.

Kiekvieną Dievo Motinos grupelę sudaro 4–7 Bažnyčioje susituokusios poros ir dvasinis palydovas kunigas.

Kiekvienas grupelės narys įsipareigoja lankyti kasmėnesinius susitikimus ir laikytis šių įsipareigojimų:

 1. Asmeninė malda.
 2. Šeimos malda.
 3. Kasdienis Dievo Žodžio skaitymas.
 4. Kasmėnesinis sutuoktinių poros pokalbis Viešpaties akivaizdoje („Prisėdimas“).
 5. Šeimos mėnesio taisyklė.
 6. Kasmetinės bent 48 val. rekolekcijos.

www.equipes-notre-dame.lt

J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademija

J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademija remiasi katalikų bažnyčios kunigo tėvo Jozefo Kentenicho – didžio ugdytojo ir dvasinio vadovo – mokymu. Šeimų akademijos studijos – tai dvejus metus mokomasi puoselėti savo santuoką, pažinti vienas kitą ir Dievo planą mums.

Namų pokalbiai – namų aplinkoje skaitomi parengti pranešimai kitoms poroms.

Geroji patirtis – skaitomi pranešimai kitoms bendruomenėms susitikimuose, konferencijose ir stovyklose.

Šeimų stovyklos – dalinamasi patirtimi, mokomasi, pramogaujama ir drauge tampama stipresniais.

Dalinamasi – rašomi straipsniai spaudai ir interneto žiniasklaidai, dalyvaujama radijo laidose.

https://seimospedagogikosakademija.wordpress.com

Kataliko balsas

„Kataliko balsas” veikia laikantis Katalikų Bažnyčios mokymo ir bendradarbiaujant su Katalikų Bažnyčios vyskupais Lietuvoje, tačiau tai nėra oficiali Bažnyčios institucija. Mūsų misija – laiku, profesionaliai ir patraukliai komunikuoti katalikų poziciją Bažnyčiai ir visuomenei aktualiais klausimais. Palaikyti aktyvų ir argumentuotą dialogą tarp katalikiškos bendruomenės ir visuomenės.

Aušros vartų g. 12, Vilnius
Tel. +370 679 29 323
El. p. info@katalikobalsas.lt
www.katalikobalsas.lt

MALDOS UŽ KUNIGUS GRUPĖ

Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio iniciatyva visose parapijose tikintieji pasauliečiai pakviesti savo malda, dėmesiu ir įvairiopa pagalba palaikyti bendruomenių dvasinius vadovus — kunigus. Malda augina bendrystę ir stiprina mūsų tarpusavio ryšius bei atveria širdį Dievui, visų gėrybių šaltiniui.

Dėl maldų tekstų, informacijos apie parapijose esamas grupeles ar pagalbos kuriant naują prašome kreiptis į Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos seseris.

Kalvarijų g. 331A, Vilnius
Mob. +370 682 456 65
El. p. emausas@gmail.com

 

Motinos maldoje

Motinos maldoje – motinoms, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir vaikaičius. Motinas maldoje Anglijoje įkūrė dvi moterys – Veronika ir jos brolienė Sandra – 1995 metais. Jos pajuto Viešpaties kvietimą ypatingu būdu melstis už vaikus. Per maldą jos suprato Jėzaus troškimą, kad visos mamos pavestų savo vaikus Jo globai, jog Jis nori palengvinti motinų skausmą ir jų vaikams teikti palaiminimą. Šiandien Motinų maldoje judėjimas apima jau daugiau nei šimtą pasaulio šalių. Lietuvoje motinos meldžiasi susivienijusios nuo 2000 m. Judėjimas „Motinos maldoje“ nuvilnijo per visą Lietuvą.

Per susitikimus motinos vienijasi maldoje viena su kita ir, patikėdamos savo vaikus Jėzaus globon, deda korteles su jų vardais į krepšelį šalia kryžiaus. Motinos daug kartų patyrė, kad jų maldos buvo išklausytos.

El. p. lithuania@mothersprayers.org

Sutuoktinių susitikimai

„Sutuoktinių susitikimai“ tikslas – atnaujinti ryšį tarp vyro ir žmonos, tarp sutuoktinių poros ir Dievo, kad jis būtų panašus į Kristaus ir Bažnyčios meilę. „Sutuoktinių susitikimai“ savo darbais siekia giliau suprasti ir išgyventi Santuokos Sakramento esmę ir taip sukurti pagrindą nuolatiniam visos šeimos, kaip namų Bažnyčios, vystymuisi.

Ar bereikia “susitikti” žmonėms, kartais ir po 24 valandas praleidžiantiems po tuo pačiu stogu ir neišvengiamai susitinkantiems ankštame koridoriuje? Pasirodo, reikia. Štai vienas iš daugelio atsiliepimų: <…> “Per 11 bendro gyvenimo metų pirmą kartą galėjome skirti tiek laiko vienas kitam”. Naujai susitinka ir atranda savo artimiausią pakeleivį žmonės išgyvenę drauge ir trejetą ir tris dešimtis metų. “Per savaitgalį nudirbom tokį darbą, kuriam būtų reikėję dar penkiolikos metų”, – liudijo bene dvidešimt penkerius drauge išgyvenę sutuoktiniai.

Įsijungti į „Sutuoktinių susitikimai“  galima sudalyvavus „Sutuoktinių susitikimai“ savaitgalyje, kuris prasideda penktadienio vakarą ir baigiasi sekmadienį apie pietus. Šis savaitgalis skirtas sutuoktinių porai.

http://sutuoktiniususitikimai.lt 

Žiniasklaida, leidyba

Ateitis

Krikščioniškas vertybes puoselėjantis žurnalas. Įsteigtas 1911 m., leidžiamas kas mėnesį, išskyrus rugpjūčio ir gruodžio mėn. Leidėjas – VšĮ „Ateities leidybos centras“.


Tverečiaus g. 22-2, 01217 Vilnius
Tel. +370 616 34 013
El. p. zurnalas@ateitis.lt
www.ateitieszurnalas.lt

Bitutė

Katalikų žurnalas vaikams. Įsteigtas 2002 m. Steigėjas – Ateitininkų federacija. Leidėjas – VšĮ „Bitutės žurnalas“.

Žurnalo misija – per įdomias istorijas ir naujas pažintis skatinti vaikus domėtis pasauliu. Kurti draugišką ir pagarbų požiūrį į jame gyvenančius. Puoselėti krikščioniškas vertybes. Skatinti smalsumą, kūrybingumą, loginį mąstymą.


Tel. +370 682 0242
El. p. redakcija@bitute.lt
www.bitute.lt

Žurnalas „Jėzuitai“

Žurnalas „Jėzuitai“ – tai leidinys apie ignaciškąjį dvasingumą, jėzuitų aktualijas visiems jėzuitų bičiuliams, bendradarbiams, rėmėjams ir visiems, norintiems labiau susipažinti su ignaciškuoju dvasingumu.


Didžioji g. 34, 01128 Vilnius
https://www.jezuitai.lt/apie-mus/zurnalas-jezuitai

LOGOS

Religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Leidžiamas nuo 1990 m., 4 kartus per metus. Steigėjas ir leidėjas – VO „Logos“, globėjas – Pamokslininkų dominikonų ordinas Lietuvoje.


Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius
Tel. +370 5 242 1963
El. p. logos@post.omnitel.net
www.litlogos.eu

Lietuvos Biblijos draugija

Lietuvos Biblijos draugija yra ekumeninė, visuomeninė organizacija, savo veiklą pradėjusi 1992 m. Mūsų tikslas ir veikla – Šventojo Rašto bei kitos literatūros vertimas, redagavimas, leidimas ir platinimas, kad kiekvieną, ieškantį Dievo Žodžio, pasiektų Biblija.


Basanavičiaus g. 16A–117, 03224 Vilnius
Tel.: +370 5 213 1975, +370 5 265 2656
lbd@biblijosdraugija.lt
www.biblijosdraugija.lt

Magnificat

Mėnesinis maldynas visiems tikintiesiems, norintiems gilintis į Dievo žodį, jį medituoti ir melstis kasdien. Visi šv. Mišių skaitiniai, liturgijos, sakralinio meno, Biblijos temos, šventųjų gyvenimai. Leidėjas – Viešoji įstaiga „Magnificat leidiniai“. Įsteigta 2009 m. Steigėjai – Palendrių šv. Benedikto vienuolynas, Lietuvos jėzuitai, Tiberiados bendruomenė.


M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius
Mob.: +370 679 89 044
El. p.: info@magnificat.ltplatinimas@magnificat.lt
www.magnificat.lt

Magnificat vaikams

Periodinis žurnalas vaikams, išeinantis 7 kartus per metus. Tai pagalba vaikams meldžiantis šeimoje, norintiems giliau išgyventi sekmadienio šv. Mišias, pažinti ir gilinti savo tikėjimą. Žaismingai pateikiamos Šventojo Rašto ir šventųjų gyvenimo istorijos kviečia drąsiau žengti tikėjimo keliu; įvairios užduotys bei žaidimai padeda ruošiantis Pirmajai Komunijai ir veda iki Sutvirtinimo sakramento. Leidėjas – Viešoji įstaiga „Magnificat vaikams“. Įsteigta 2012 m.


M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius
Mob. +370 679 31 105
El. p.: vaikams@magnificat.lt 
www.magnificat.lt/vaikams

Naujasis Židinys-Aidai

Religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo mėnraštis. Įsteigtas 1991 m. Steigėjai – Ateitininkų federacija ir Lietuvių katalikų mokslo akademija. Leidėjas – VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“.


Pilies g. 8, 01123 Vilnius
El. p. nzidinys@nzidinys.lt 
www.nzidinys.lt

Saleziečių žinios

Saleziečių veikimo leidinys. Įsteigtas 1927 m., atkurtas 1993 m., leidžiamas kas 3 mėnesiai. Steigėjas – šv. kun. Jono Bosko draugija.


Erfurto g. 3, 04220 Vilnius
Tel. +370 5 244 7666
El. p. salezinios@yahoo.it

Spotkania

Katalikų laikraštis lenkų kalba. Įsteigtas 1992 12 25, leidžiamas kartą per mėnesį. Leidėjas – Vilniaus Šventosios Dvasios parapija.


Dominikonų g. 8, 01131 Vilnius
Tel. +370 600 25 293
El. p. spotkaniagazeta@wp.pl

KATALIKŲ PASAULIO LEIDINIAI

UAB KATALIKŲ PASAULIO LEIDINIAI

Pylimo g. 27/14, 01309 Vilnius
Tel.: +370 5 212 2422
El. p. info@katalikuleidiniai.lt
www.katalikuleidiniai.lt

BERNARDINAI.LT

VšĮ „BERNARDINAI.LT“

Maironio g. 10-6, 01124 Vilnius
Tel. +370 673 45416
El. p. redakcija@bernardinai.lt
www.bernardinai.lt

Katalikų radijo Mažoji studija

VšĮ KATALIKŲ RADIJO „MAŽOJI STUDIJA“

Lietuvos Vyskupų Konferencijos įsteigta VšĮ 1995 m.


Pilies g. 4, 01123 Vilnius
Tel. +370 5 260 9646
El. p. info@mstudija.lt
www.mstudija.lt

Marijos radijas

FM bangomis: Alytuje – 107.4 MHz, Anykščiuose – 95.0 MHz, Kaune – 95.7 MHz, Klaipėdoje – 106.0 MHz, Panevėžyje – 95.0 MHz, Vilniuje – 93.1 MHz, Šiauliuose – 91.8 MHz, Telšiuose – 101.1 MHz, Druskininkuose – 107.6 MHz, Ignalinoje – 99.0 MHz, Mažeikiuose – 92.7 MHz, Nidoje – 92.1 MHz, Laukuvoje – 106.7 MHz, Raseiniuose – 105.2 MHz, Skuode – 91.6 MHz, Visagine – 105.4 MHz.


Atstovybė VILNIUJE:
Aušros vartų g. 12, 01303 Vilnius
Tel. +370 5 272 4310

Radijas girdimas ir internetu: www.marijosradijas.lt