Vilniaus vyskupas augziliaras
Darius Trijonis

Gimimo data: 1973-04-21

Kunigystės šventimų data: 1997-05-18

Konsekravimo šventimų data: 2017-12-16

Darius Trijonis gimė 1973 m. balandžio 21 d. Telšiuose, praktikuojančių katalikų šeimoje. 1980 m. pradėjo lankyti Telšių 4-ąją vidurinę mokyklą, o 1990 m., Telšiuose atvėrus duris pirmajai Lietuvoje katalikiškai mokyklai, mokėsi jos dvyliktoje klasėje. 1991 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją, kurią baigė 1996 m. Tiek katalikiškoje mokykloje, tiek seminarijoje ypatingą įtaką jaunuolio dvasinei formacijai darė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kuris tuo metu buvo seminarijos dvasios tėvas ir mokyklos kapelionas.

1996 m. gegužės 25 d. Telšių vyskupas Antanas Vaičius pašventino Darių Trijonį diakonu ir išsiuntė į pastoracinę praktiką Palangoje. Čia diakonas padėjo klebonui sielovadoje, įsitraukė į darbą su parapijos ateitininkais, dėstė tikybą visose trijose Palangos mokyklose.

1997 m. gegužės 18 d. Darius Trijonis pašventintas kunigu ir išsiųstas studijuoti teologijos į Romą. 1999 m., baigęs studijas Romos Popiežiškojo Laterano universitete, įgijo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį.

Grįžęs į Lietuvą kunigas Darius Trijonis tapo Telšių kunigų seminarijos prefektu, trejus metus darbavosi kaip klierikų ugdytojas ir dėstytojas. Seminarijoje dėstė bendrąją pastoracinę teologiją, šeimos ir santuokos pastoracinę teologiją, ekumeninę teologiją, pažinimo filosofiją ir metafiziką.

2002 m. išvyko tęsti teologijos studijų į Romą. Popiežiškojoje Šv. Alfonso moralinės teologijos akademijoje pradėjo doktorantūros studijas. Taip pat talkino Romos Švenčiausiojo Veido parapijos sielovadoje. 2006 m. apgynė daktaro disertaciją moralės teologijos srityje „Solidarumas su imigrantais. Etinis-pastoracinis aspektas. Lietuvos situacijos analizė, remiantis Katalikų Bažnyčios mokymu“.

2006 metų pradžioje grįžęs į Lietuvą kunigas ėjo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigas ir dėstė bendrąją ir specialiąją moralinę teologiją. 2007 m. paskirtas rezidentu Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje. Taip pat dėstė Klaipėdos universitete. 2008–2012 m. tarnavo Klaipėdos r. Plikių Šv. Šeimos parapijos klebonu, rūpinosi bendruomenės telkimu ir bažnyčios statyba Slengiuose.

2012–2015 m. dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje generalinio sekretoriaus pavaduotoju, buvo leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ valdybos narys. Talkino Vilniaus arkikatedros sielovadinėje veikloje. 2013–2014 m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstė bendrąją moralės teologiją.

2015 m. grįžo į Telšių vyskupiją ir buvo paskirtas Telšių Šv. Antano Paduviečio (katedros) parapijos administratoriumi. 2017 m. buvo Telšių vyskupijos kurijos ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ekonomas.

2000 iki 2010 metų organizuodavo piligrimines keliones į Europos šventoves. Kunigui Dariui Trijoniui yra tekę padėti tiek Vokietijos, tiek Italijos tikinčiųjų pastoracijoje. Jis yra susipažinęs su lietuvių išeivių sielovada, lankė tikinčiųjų bendruomenes Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijoje, Suomijoje.

2017 m. rugsėjo 29 d. Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą. 2017 gruodžio 16 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Darius Trijonis buvo konsekruotas vyskupu.

2017 m. lapkričio 20 d. išrinktas LVK Ekumeninių reikalų tarybos ir LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininku.

Vyskupas Darius Trijonis kalba italų, vokiečių, rusų kalbomis, turi anglų kalbos pradmenis.

Išskleisti Suskleisti
HERBAS

Vyskupo Dariaus Trijonio herbas

Herbo apačioje pavaizduotos 7 žalios kalvos, kurios simbolizuoja Telšių miestą, pastatytą ant 7 kalvų. Jame aš gimiau, augau, mokiausi ir buvau pašventintas kunigu. Čia prasidėjo mano gyvenimo ir kunigystės istorija…

Tos žalios kalvos simbolizuoja kalvotąją Žemaitiją. Jos žymi mano gyvenimo tarpsnius, kurių kiekvienas kaip ta skirtinga kalva, tačiau ant kurių reikėjo užkopti, kad pasiektumei tą kalvą, ant kurios kviečia Viešpats dabar.

Tos 7 kalvos man primena, visų pirma, Vilniaus kalvą, ant kurios pastatyta taip telšiškių vadinamoji Mažoji bažnytėlė, kurioje buvau pakrikštytas; kitos kalvos papėdėje gyvenau ir mokiausi 4 vidurinėje mokykloje; dar kita kalva – senosios Telšių kapinės, kuriose ilsis mano tėvelis ir mano protėviai iš mamos pusės. O ant Insulos kalvos tęsis mano kelionė Dievo pažinimo link: kas sekmadieninės šv. Mišios katedroje kartu su tėveliais, pirmoji šv. Komunija, Sutvirtinimo sakramentas ir  kelias prie Viešpaties altoriaus. Ne veltui, ant jos stovi tas aukštasis kryžius. Ant jos aš sutikau tiek nuostabių asmenybių: vysk. A. Vaičių, vysk. J. Kaunecką, tada buvusi tik paprastą Katedros vikarą, kuris mane mokė tikėjimo tiesų ir daug kitų iškilių dvasininkų bei pasauliečių.

Kalvos dar simbolizuoja ir septynias Romos kalvas, kurias teko aplankyti studijų metais, o taip pat Vilniaus kalvas, kurių pasiilgau…

Savo gyvenime visada jaučiau šventųjų globą. Telšių katedroje, kurioje brendau krikščioniškam gyvenimui yra du unikalūs aukštai, kurių pagrindiniai altoriai dedikuoti švč. M. Marijai ir šv. Antanui. Todėl mano herbe atsiranda auksinė raidė M ir balta lelija, kurios simbolis – šv. Antanas. Ir  ne tik…

Lelija simbolizuoja šv. Kazimierą, kurį sutiksiu Vilniuje, katedroje, kur būsiu konsekruotas vyskupu. O be to, šv. Kazimieras yra mano kurso kunigų seminarijos Globėjas. Ir abu šventieji turėjo ypatingą pamaldumą švč. M. Marijai.

Apačioje esantis šūkis: in simplicitate et sinceritate Dei yra paimtas iš apaštalo Pauliaus Antrojo Laiško Korintiečiams, kuriame jis mini, jog „… mes vadovavomės iš Dievo einančiu paprastumu bei nuoširdumu – ir ne kūniška išmintimi, bet Dievo malone“ (2 Kor 1, 12b).

Baltas kryžius mėlyno dangaus fone yra Amžinybės simbolis, suvienijantis visus šventuosius, esančius aplink jį. Tiek švč. M. Marija, tiek šv. Antanas yra vaizduojami katedros altoriuose, laikantys savo rankose Jėzų. Jie, o kartu ir šv. Kazimieras, ypač įkūnija paprastumo ir nuoširdumo dorybes, kurios leidžia sutikti savo kasdienybėje Dievą, kviečiantį mus pasidaryti paprastais kaip vaikais, atvirais Jo malonei. Nes tik iš Jo sklinda visa, kas mus gali padaryti kilniais. Ne mūsų nuopelnas – visa žmogiškoji išmintis ir talentai. Tai – Dievo dovanos. O mums belieka būti tik paprastiems ir jautriems Jo balsui. Tik tada savo sieloje galėsime pajusti tuos begalinio Dievo malonių virpesius…

vis dar besimokantis būti paprastu ir nuoširdžiu,

vysk. Darius Trijonis

Vilniaus vyskupas augziliaras
Darius Trijonis

HERBAS

Vyskupo Dariaus Trijonio herbas

Herbo apačioje pavaizduotos 7 žalios kalvos, kurios simbolizuoja Telšių miestą, pastatytą ant 7 kalvų. Jame aš gimiau, augau, mokiausi ir buvau pašventintas kunigu. Čia prasidėjo mano gyvenimo ir kunigystės istorija…

Tos žalios kalvos simbolizuoja kalvotąją Žemaitiją. Jos žymi mano gyvenimo tarpsnius, kurių kiekvienas kaip ta skirtinga kalva, tačiau ant kurių reikėjo užkopti, kad pasiektumei tą kalvą, ant kurios kviečia Viešpats dabar.

Tos 7 kalvos man primena, visų pirma, Vilniaus kalvą, ant kurios pastatyta taip telšiškių vadinamoji Mažoji bažnytėlė, kurioje buvau pakrikštytas; kitos kalvos papėdėje gyvenau ir mokiausi 4 vidurinėje mokykloje; dar kita kalva – senosios Telšių kapinės, kuriose ilsis mano tėvelis ir mano protėviai iš mamos pusės. O ant Insulos kalvos tęsis mano kelionė Dievo pažinimo link: kas sekmadieninės šv. Mišios katedroje kartu su tėveliais, pirmoji šv. Komunija, Sutvirtinimo sakramentas ir  kelias prie Viešpaties altoriaus. Ne veltui, ant jos stovi tas aukštasis kryžius. Ant jos aš sutikau tiek nuostabių asmenybių: vysk. A. Vaičių, vysk. J. Kaunecką, tada buvusi tik paprastą Katedros vikarą, kuris mane mokė tikėjimo tiesų ir daug kitų iškilių dvasininkų bei pasauliečių.

Kalvos dar simbolizuoja ir septynias Romos kalvas, kurias teko aplankyti studijų metais, o taip pat Vilniaus kalvas, kurių pasiilgau…

Savo gyvenime visada jaučiau šventųjų globą. Telšių katedroje, kurioje brendau krikščioniškam gyvenimui yra du unikalūs aukštai, kurių pagrindiniai altoriai dedikuoti švč. M. Marijai ir šv. Antanui. Todėl mano herbe atsiranda auksinė raidė M ir balta lelija, kurios simbolis – šv. Antanas. Ir  ne tik…

Lelija simbolizuoja šv. Kazimierą, kurį sutiksiu Vilniuje, katedroje, kur būsiu konsekruotas vyskupu. O be to, šv. Kazimieras yra mano kurso kunigų seminarijos Globėjas. Ir abu šventieji turėjo ypatingą pamaldumą švč. M. Marijai.

Apačioje esantis šūkis: in simplicitate et sinceritate Dei yra paimtas iš apaštalo Pauliaus Antrojo Laiško Korintiečiams, kuriame jis mini, jog „… mes vadovavomės iš Dievo einančiu paprastumu bei nuoširdumu – ir ne kūniška išmintimi, bet Dievo malone“ (2 Kor 1, 12b).

Baltas kryžius mėlyno dangaus fone yra Amžinybės simbolis, suvienijantis visus šventuosius, esančius aplink jį. Tiek švč. M. Marija, tiek šv. Antanas yra vaizduojami katedros altoriuose, laikantys savo rankose Jėzų. Jie, o kartu ir šv. Kazimieras, ypač įkūnija paprastumo ir nuoširdumo dorybes, kurios leidžia sutikti savo kasdienybėje Dievą, kviečiantį mus pasidaryti paprastais kaip vaikais, atvirais Jo malonei. Nes tik iš Jo sklinda visa, kas mus gali padaryti kilniais. Ne mūsų nuopelnas – visa žmogiškoji išmintis ir talentai. Tai – Dievo dovanos. O mums belieka būti tik paprastiems ir jautriems Jo balsui. Tik tada savo sieloje galėsime pajusti tuos begalinio Dievo malonių virpesius…

vis dar besimokantis būti paprastu ir nuoširdžiu,

vysk. Darius Trijonis

Gimimo data: 1973-04-21

Kunigystės šventimų data: 1997-05-18

Konsekravimo šventimų data: 2017-12-16

Darius Trijonis gimė 1973 m. balandžio 21 d. Telšiuose, praktikuojančių katalikų šeimoje. 1980 m. pradėjo lankyti Telšių 4-ąją vidurinę mokyklą, o 1990 m., Telšiuose atvėrus duris pirmajai Lietuvoje katalikiškai mokyklai, mokėsi jos dvyliktoje klasėje. 1991 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją, kurią baigė 1996 m. Tiek katalikiškoje mokykloje, tiek seminarijoje ypatingą įtaką jaunuolio dvasinei formacijai darė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kuris tuo metu buvo seminarijos dvasios tėvas ir mokyklos kapelionas.

1996 m. gegužės 25 d. Telšių vyskupas Antanas Vaičius pašventino Darių Trijonį diakonu ir išsiuntė į pastoracinę praktiką Palangoje. Čia diakonas padėjo klebonui sielovadoje, įsitraukė į darbą su parapijos ateitininkais, dėstė tikybą visose trijose Palangos mokyklose.

1997 m. gegužės 18 d. Darius Trijonis pašventintas kunigu ir išsiųstas studijuoti teologijos į Romą. 1999 m., baigęs studijas Romos Popiežiškojo Laterano universitete, įgijo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį.

Grįžęs į Lietuvą kunigas Darius Trijonis tapo Telšių kunigų seminarijos prefektu, trejus metus darbavosi kaip klierikų ugdytojas ir dėstytojas. Seminarijoje dėstė bendrąją pastoracinę teologiją, šeimos ir santuokos pastoracinę teologiją, ekumeninę teologiją, pažinimo filosofiją ir metafiziką.

2002 m. išvyko tęsti teologijos studijų į Romą. Popiežiškojoje Šv. Alfonso moralinės teologijos akademijoje pradėjo doktorantūros studijas. Taip pat talkino Romos Švenčiausiojo Veido parapijos sielovadoje. 2006 m. apgynė daktaro disertaciją moralės teologijos srityje „Solidarumas su imigrantais. Etinis-pastoracinis aspektas. Lietuvos situacijos analizė, remiantis Katalikų Bažnyčios mokymu“.

2006 metų pradžioje grįžęs į Lietuvą kunigas ėjo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigas ir dėstė bendrąją ir specialiąją moralinę teologiją. 2007 m. paskirtas rezidentu Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje. Taip pat dėstė Klaipėdos universitete. 2008–2012 m. tarnavo Klaipėdos r. Plikių Šv. Šeimos parapijos klebonu, rūpinosi bendruomenės telkimu ir bažnyčios statyba Slengiuose.

2012–2015 m. dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje generalinio sekretoriaus pavaduotoju, buvo leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ valdybos narys. Talkino Vilniaus arkikatedros sielovadinėje veikloje. 2013–2014 m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstė bendrąją moralės teologiją.

2015 m. grįžo į Telšių vyskupiją ir buvo paskirtas Telšių Šv. Antano Paduviečio (katedros) parapijos administratoriumi. 2017 m. buvo Telšių vyskupijos kurijos ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ekonomas.

2000 iki 2010 metų organizuodavo piligrimines keliones į Europos šventoves. Kunigui Dariui Trijoniui yra tekę padėti tiek Vokietijos, tiek Italijos tikinčiųjų pastoracijoje. Jis yra susipažinęs su lietuvių išeivių sielovada, lankė tikinčiųjų bendruomenes Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijoje, Suomijoje.

2017 m. rugsėjo 29 d. Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą. 2017 gruodžio 16 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Darius Trijonis buvo konsekruotas vyskupu.

Vyskupas Darius Trijonis kalba italų, vokiečių, rusų kalbomis, turi anglų kalbos pradmenis.

Išskleisti Suskleisti

Pamokslai, kalbos