Vysk. Dariaus Trijonio padėkos žodis po vyskupo šventimų šv. Mišių

Šiandien iš tikrųjų labai nuostabi diena man, mano artimiesiems ir mums visiems, čia susirinkusiems. Matydamas Jus, matydamas tuos nuostabius veidus, noriu visiems padėkoti, bet įsivaizduoju kad ta padėka taptų labai ilga.

Visų pirma, iš visos savo būties gelmių dėkoju Dievui už gyvybės dovaną ir pašaukimą būti apaštalų įpėdiniu.

Šią ypatingą dieną noriu tarti iš širdies padėkos žodžius visiems, kurie mane lydėjo šiame kelyje į vyskupystę. Tai mano tėveliai, mokytojai, vyskupai, kunigai, tikintieji.

Tai padėkos giesmė, skirta mano tėveliams, kurie suteikė gyvenimą, augino, ruošė ateičiai. Nors tėvelis jau amžinybėje, tačiau, jungdamasis su juo savo maldoje, jaučiu, kad jis yra šalia kaip ir kiti mano giminaičiai, artimieji, pažįstami, kuriems dėkoju už tą buvimą kartu, kurie savo rūpesčiu ir meile man buvo pavyzdys. Nuoširdžiai ačiū mano mamai, kuri kartu su manimi išgyvena ir džiaugsmą, ir kartu rūpestį, o kaip čia bus toliau. Žinot, kaip visos mamos rūpinasi. Taigi paveskime viską Dievo valiai ir taip bus geriausia.

Ypač ačiū Vilniaus Arkivyskupui Gintarui Grušui už šią nuostabią malonę – už suteiktus vyskupystės šventimus, Apaštaliniam Nuncijui Pedro Lopez Quintana, taip pat mano konsekratoriams: Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui ir Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui bei visiems vyskupams, kurie atvykote į šią liturgiją. Ačiū, kad galiu tapti Jūsų kolegijos nariu.

Prieš 5-erius metus tada dar vyskupas, LVK generalinis sekretorius Gintaras Grušas mane pasikvietė iš mažos parapijos dirbti kartu juo savo komandoje Vilniuje. Tuo metu man tai buvo didžiulis džiaugsmas ir kartu įpareigojimas. Kaip tada, taip ir dabar dar kartą noriu padėkoti Jums, Ekscelencija, iš širdies: tikrai dėkoju už galimybę būti Jūsų komandoje ir nekantrauju kuo greičiau į ją įsilieti, pradėti tą darbą kartu su Jumis.

Ypatinga padėka broliams ir seserims iš krikščioniškų Bažnyčių, kurie dalyvavo šioje šventėje. Visų pirma, Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupui Mindaugui Sabučiui, kuris yra kartu su mumis, taip pat ortodoksų atstovams (su arkivyskupu Inokentijumi dar pasimatysime), ir visiems krikščioniškų Bažnyčių broliams bei seserims – kun. Liudvikui, su kuriuo buvome kaimynystėje, kai dirbome Plikių parapijoje.

Taip pat dėkoju Lietuvos valdžios atstovams: Prezidentūros atstovams, Vyriausybės atstovams, Seimo nariams, ministrams, savivaldybių merams, kitiems garbingiems mūsų civilinės valdžios atstovams.

Kadangi mano šūkis yra paprastumas ir nuoširdumas, tai noriu tarti tikrai iš visos širdies ir paprastai: Ačiū Jums visiems, su kuriais teko susipažinti. Ir noriu padėkoti Jums už Jūsų maldas ir palaikymą.

Labai Ačiū Žemaitijai ir Telšių vyskupijai. Šis mano paskyrimas – tai Popiežiaus žvilgsnis į periferiją, – atkurtosios Telšių kunigų seminarijos įvertinimas. Jau 28 metai kaip ji gyvuoja. Įvertintas darbas visų tų dėstytojų, kurie čia darbavosi, negailėdami nei savo laiko, nei pastangų. Taip pat tai pagarba visiems, kurių pastangomis ji buvo atkurta. Džiaugiuosi, kad galėjau ją baigti, ir džiaugiuosi, kad Jūs, šią seminariją baigę kunigai, esate kartu su manimi.

Kartu tai Žemaičių krikšto jubiliejaus užbaigimo dovana – naujas vyskupas iš Žemaitijos.

Labai dėkoju broliams kunigams, visiems, kurie čia esate susirinkę; vienuoliams ir vienuolėms, kurie ne tik čia, bet ir savo maldose mane lydėjote; diakonams, klierikams tiek iš Vilniaus arkivyskupijos, tiek iš Žemaitijos, tiek esantiems kartu maldoje prie televizijos ekranų, Marijos radijo besiklausantiems. Jūsų maldos galią aš juntu savo gyvenime ir už tai esu labai dėkingas.

Dėkoju buvusiems klebonams, o ypač tiems, kurie padėjo žengti pirmuosius žingsnius seminarijoje ir kunigystėje. Prelatas Juozas Žilys kaip tik šiandien mane palydėjo prie altoriaus ir vyskupystės šventimų. Taigi ačiū prelatui, kuris buvo mano klebonas, kai pradėjau žengti pirmuosius klieriko žingsnius seminarijoje.

Ačiū Vilniaus ir Telšių kunigų seminarijų klierikams, chorams, kurie papuošė šią liturgiją ir visiems Katedros darbuotojams. Jūsų indėlis yra didžiulis, kad ši šventė būtų pilnesnė.

Nuoširdžiai dėkoju Jums visiems, brangūs tikintieji, už Jūsų maldas, už tą nuostabią bendrystės dovaną: tiek buvusioms parapijoms, tiek visiems, kuriuos sutikau savo kelyje. Jūsų šiandien tiek daug, jog galima pagalvoti, kad šiandien Vilniaus Katedroje jau Kalėdos. Tikrai, begalinis Jūsų būrys, Katedra pilnut pilnutėlė. Vien iš Telšių, kiek girdėjau, atvyko apie 150 maldininkų, o kur dar tikintieji iš kitų parapijų, kuriose kažkada teko darbuotis: Plikių Šventosios Šeimos parapijos, Slengių, Gargždų, Palangos ir kitų vietų. Labai ačiū Jums visiems.

Taip pat ačiū visiems, kurie jungiasi į bendrą maldą prie televizijos ekranų ir radijo imtuvų visoje Lietuvoje. Jūs esate nuostabūs, kad taip nuoširdžiai mylite Bažnyčią. Esu labai Jums dėkingas, kad mylite savo parapijas, neapleidžiate savo kunigų ir į savo maldos karoliukus įtraukiate visus, kurie darbuojasi Bažnyčioje.

Šios mano kaip vyskupo aukotos pirmos šventosios Mišios yra už Jus visus, kurie savo malda ir meile mane apglėbėte ir lydėjote vyskupystės link. Ačiū Jums visiems.

Vysk. Darius Trijonis kreipėsi itališkai:

Ringrazio di cuore il nostro Santo Padre che mi affidato questo incarico e anche in un modo speciale rivolgo le mie parole di gratitudine al Nunzio Apostolico Pedro Lopez Quintana, sopratutto per la sua premura verso il nostro paese e la nostra Chiesa.

Ringrazio tutti i vescovi partecipanti all’Eucaristia di oggi, venuti dalla Bielorussia, Polonia e Lettonia. La vostra presenza all’Eucaristia e all’Ordinazione episcopale è un segno significativo della Vostra fraternità verso la Chiesa in Lituania. Ringrazio i miei amici italiani con cui siamo stati uniti in questa liturgia di gioia.

Vysk. Darius Trijonis kreipėsi lenkiškai:

Z całego serca dziękuję wszystkim księżom, braciom i siostrom zakonnym Archidiecezji Wileńskiej za Wasze modlitwy i wsparcie.

Dziękuję wszystkim wiernym za to, że miłujecie swoje wspólnoty i pracujących w nich księży, że wspieracie ich swoją modlitwą i aktywnym udziałem w życiu parafii.

Serdecznie dziękuję za modlitwę za nas, biskupów. Niech Duch miłości Boga i pokoju pozostaje z nami wszystkimi.

Ačiū Jums visiems.

2017 m. gruodžio 16 d.
Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika