Arkivysk. G. Grušo homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Šiandienos evangelijoje mes randame apaštalus, užsirakinusius bute dėl žydų baimės. Ko jie bijojo? Jie bijojo, kad jiems teks toks pats likimas, koks teko Viešpačiui. Ir nors buvo tokių, kurie matė jau Jėzų prisikėlusį, bet jie dar pilnai nesuvokė, kas įvyko. Nežiūrint, kad juos lydėjo Jėzaus paaiškinimai jų draugams, kur eidami į Emausą išgirdo, kaip raštuose viskas išsipildė Jėzuje Jo mirtimi ir prisikėlimu.

Mūsų pasaulyje šiandien irgi yra daug baimių. Mes irgi dažnai norime užsirakinti. Gal po dviejų metų pandemijos mažiau norime užsirakinti kambaryje, bet norime apsisaugoti – ar nuo pandemijos, ar nuo gręsiančio karo Ukrainoje ir kitų karų pasaulyje, nuo baimių, kurias sukelia ekonominės problemos. Mes ieškome saugumo. Siekiame saugumo nuo neprognozuojamo vadovo, nežinodami, ką dar jis gali padaryti.

Ir toje baimėje Jėzus įeina į kambarį pro užrakintas duris. Ir ką Jis padaro pirmiausia – palinki jiems ramybės ir parodo savo žaizdas – savo rankas ir savo šoną. Jos Jėzui dabar yra kaip Jo tapatybės ženklas, per jas apaštalai atpažįsta Jį. Todėl, kad jos liudiją Jo meilę ir jos liudija, kad Jis yra meilė. Jis pats mokė „nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“. Jis ne tik už savo draugus, jis atidavė savo gyvybę už žmoniją – kad mes turėtume nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą.

Bet tuo pačiu jis meta mums iššūkį. Ir labai didelį iššūkį. Jis mokė: Aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“. Kitur: „būkite gailestingi, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra gailestingas“.

Dievas kviečia mus į gailestingumą. Bet jis pats per šv. Faustiną labai aiškiai pasakė, kad niekada pilnai šio slėpinio nesuvoksime. Šv. Faustinos dienoraštyje Jis sako šv. Faustinai: „Mano gailestingumas yra toks didis, kad per visą amžinybę joks protas, nei žmogaus nei angelo, jo nesuvoks. Viskas, kas egzistuoja, išėjo iš mano gailestingumo gelmių. Kiekviena siela santykyje su manim visą amžinybę svarstys mano meilę ir gailestingumą. Gailestingumo šventė išėjo iš mano gelmių. Trokštu, kad būtų iškilmingai švenčiama pirmąjį sekmadienį po šv. Velykų. Nepatirs žmonija ramybės, kol neatsigręš į mano gailestingumo šaltinį.“

Tai yra didžiulis slėpinys, bet nepaprastas kvietimas, ir nurodo mūsų kelią patirti tą ramybę, kurią Viešpats duoda apaštalams ir duoda mums. Tas ramybės kelias yra pasitikėjimo kelias. Ir kitur Jėzus dienoraštyje įvardija tą patį. Jis sako Faustinai: „žmonija neras ramybės, kol pasitikėdama neatsigręš į mano gailestingumą“. Kitur Jėzus sako jai: „Viskas, kas egzistuoja, yra paslėpta mano gailestingumo gelmėse, giliau nei kūdikis motinos įsčiose. Kaip skaudžiai mane žeidžia nepasitikėjimas mano gerumu. Labiausiai mane žeidžia nepasitikėjimo nuodėmės“.

Tai Jėzus šiandien nurodo aiškų kelią į ramybę. Jis teikia mums savo ramybę ir siekia mums padėti sugebėti ją priimti, suprasti. Tai yra kvietimas mums tikėti Jo pažadais ir pasitikėti Juo, jungti savo gyvenimą su Jo gyvenimu. Su pasitikėjimu įžengti į Jo mums apreikštus didžiuosius slėpinius.

Šią savaitę, nuo Velykų Tridienio iki šiandienos, mes kaip tik apmąstome pačius giliausius Dievo slėpinius, kuriuos Jis mums yra atskleidęs.

Velykų Tridienį mes išgyvenam Jėzaus kančią, kryžių ir prisikėlimą. Jame kančia ir mirtis perkeistos į amžinąjį gyvenimą, džiaugsmą ir ramybę. Kodėl Jėzus leidosi būti nukryžiuotas ir numirti? Kad mes turėtume amžinąjį gyvenimą ir amžiną (ne laikiną) džiaugsmą.

Antrasis slėpinys, kuris mums pateikiamas Bažnyčios mąstyti šiom dienom – Didįjį Ketvirtadienį mąstėme Eucharistijos slėpinį. Jėzus, kuris pats save mums atiduoda ir pasilieka su mumis duonos pavidalu. Ir jis mums save atiduoda tam, kad mes taptume Juo, kad mes tikrai būtume Jo kūno nariai. Priimant Eucharistiją – ji mus perkeičia, padaro panašius į Jį.

O šiandien švenčiame Dievo Gailestingumo slėpinį, kuris yra toks gilus, kad kiti du slėpiniai – Jo mirtis ir prisikėlimas ir Eucharistija – kyla iš Jo gailestingumo, iš Jo meilės. Su pasitikėjimu kviečia mus atsiduoti šiam meilės slėpiniui. Juk žinome, kad mūsų meilė netobula, o Jo meilė nugali pasaulio nuodėmes.

Labai populiarus yra Meilės himnas, ypač laiminant santuokas tai labai mėgiama Šventojo Rašto dalis. Bet kai mes skaitome Pauliaus laišką Korintiečiams – mes dažniausiai kalbame apie mūsų meilę vienas kitam. Aš kviečiu įsiklausyti į Meilės himną žvelgiant į jį iš Dievo pusės, kaip Dievas žiūri su meile į pasaulį, kuris skęsta nuodėmėse, kuriame vyksta neapsakomi žiaurumai. Ir pats Dievas savo meilę mums šitaip pristato: „Dievo meilė kantri, ji maloninga, ji nepavydi: meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Jo Meilė niekada nesibaigia“.

Mes esame kviečiami įžengti į Dievo meilę, įžengti į tą ramybę ir ramybės būseną savo širdyje. Įžengti į jo atilsį, kuris mus paguodžia ir sustiprina eiti šiuo ramybės keliu.

Šiandienos evangelija baigiasi žinia, kad šitie dalykai yra surašyti, „kad tikėtume, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan Jo turėtume gyvenimą“.

Jėzus šiandien ypatingai mums rodo tą kelią, kuriuo turėtume eiti, kad turėtume amžinąjį gyvenimą ir amžinąjį džiaugsmą. Jis kviečia mus tikėti ir pasitikėti Dievo gailestingumu – Jo gailestingumu mums ir visam pasauliui.

Jis kviečia mus paimti Jo ranką, kaip mažas vaikas paima savo tėvo ranką, jausdamasis saugus, kad tėvas jį nuves, kur saugu, ir drąsiai žengia kartu. Mes šiandien esame vėl kviečiami eiti su Juo tuo ramybės keliu. Todėl mūsų širdyje šiandien turi aidėti malda, kurią Jis prašė, kad Faustina užrašytų po šiuo paveikslu. Lai ta malda skamba ir aidi mūsų širdyje: Jėzau pasitikiu Tavimi! Jėzau pasitikiu Tavimi! Jėzau pasitikiu Tavimi! Amen.

+ Gintaras Grušas

Homilija, sakyta Dievo Gailestingumo sekmadienį, 2022 metų balandžio 24 dieną, Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-04-22

Mielieji,

Sekmadienį švęsime Atvelykį – Dievo Gailestingumo sekmadienį.

Išvakarėse, šeštadienio vakaro 21 val., kviečiame į ekumeninį Šviesos kelią nuo Aušros Vartų iki Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje.

Dievo Gailestingumo sekmadienį, balandžio 24 dieną, 12.30 val. šv. Mišias Dievo Gailestingumo šventovėje aukos arkivyskupas Gintaras Grušas (transliuos LRT Plius ir Marijos radijas). 15.30 val. lenkų kalba šv. Mišias aukos vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Tradiciškai šį sekmadienį į anglų ir prancūzų kalba aukojamų šv. Mišių Dievo Gailestingumo šventovėje bendrą maldą gali jungtis tikintieji iš kitų pasaulio šalių ir žemynų. 18 val. šv. Mišių anglų kalba transliacija per EWTN Global Catholic Network televiziją; o 22 val. šv. Mišias prancūzų kalba girdės ir Radio Espérance klausytojai.

Gailestingumo sekmadienį 15 val. (Lietuvos laiku) Vilniaus akademinės sielovados centras ir Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimas kviečia viso pasaulio jaunimą kartu melstis Dievo Gailestingumo vainikėlį už taiką pasaulyje. Į maldą jaunimas jungsis internetu.

Šiemet Pasaulinė gyvybės diena taip pat švenčiama kartu su Dievo Gailestingumo sekmadieniu. Vyskupo Arūno Poniškaičio laiškas Pasaulinės gyvybės dienos proga.

Šeimos centras kviečia Lietuvos šeimas padėti šeimoms su kūdikiais Ukrainoje
Vilniaus vyskupai sveikina su šv. Velykomis!
Arkivyskupo Gintaro Grušo velykinis sveikinimas (vaizdo žinia)

Kalendorius:
Iki balandžio 24 d. Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje
Balandžio 22 d. 18.00 val. Filmo „Faustina“ (apie šv. Faustinos Kovalskos gyvenimą) peržiūra Bažnytinio paveldo muziejuje
Balandžio 23 d. Sutvirtinamųjų diena Vilniuje
Balandžio 23 d. 21.00 val. Šviesos kelias nuo Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo Šventovę
Balandžio 24 d. Atvelykis (Dievo Gailestingumo sekmadienis)
Balandžio 24 d. 13.00 val. Sakralinės muzikos valanda Šv. Kazimiero bažnyčioje. Kamerinio choro „Ave verum“ koncertas
Balandžio 24 d. 13.30 val. Br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus knygų „Išėjo Sėjėjas sėti: homilijos“ ir „Meile sergu: rekolekcijos“ pristatymas Vilniuje
Balandžio 24 d. 13.45 val. Vilniaus Katedros parapijos namuose – filmo „Faustina“ peržiūra
Balandžio 24 d. 15.00 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis: pasaulio jaunimas meldžiasi už taiką (internetu)
Balandžio 24 d. 15.00 val. „Gaude Maria Virgo“ grigališkojo choralo koncertas Bernardinų bažnyčioje
Balandžio 24 d. 15.00 val. Šlovinimas ir koncertas Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje
Balandžio 24 d. 16.00 val. Arkikatedroje koncertas mons. Kazimiero Vasiliausko atminimui
Balandžio 26 d. 19.00 val. Žiedas ir priesaika: pašnekesys apie vestuves ir vestuvininkus Bažnyčioje (išankstinis knygos pristatymas, internetu)
Balandžio 26 d. 19.00 val.  Maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Balandžio 27 d. 18.00 val. Bažnytinio paveldo muziejuje disputas „Kiek Rytų yra Lietuvoje?“ (internetu)
Balandžio 28 d. 19.00 val. Vilniuje susitikimas su knygos „Misionierius“ autore Aurelija Savickiene ir t. Antanu Saulaičiu SJ
Gegužės 1 d. 13.00 val. Sakralinės muzikos valanda Šv. Kazimiero bažnyčioje. Koncertas Motinos dienai

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniečių pasakojimai apie Dievo Gailestingumą jų gyvenime: Aneta Gurnevič dalijasi apie darbą Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospise (vaizdo įrašas)
Lietuvos „Caritas“ Vilniuje, prekybos centre „Panorama“ renka daiktus ir ilgo galiojimo maisto produktus Ukrainos žmonėms
Velykų šventė pas graikų apeigų katalikus (nuotraukos)
Ramintojoje įvyko pirmasis ukrainiečių ir lietuvių šeimų susitikimas (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
„Artumo“ programos savanoriai paruošė apie 100 Velykinių lauknešėlių senoliams
Lietuvos karinių oro pajėgų kapeliono Virginijaus Veilento paskaitos „Karas Ukrainoje. Žadintuvas kam?“ vaizdo įrašas
Startavo Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenių ir Carito programa „Šeimų draugystė“, skirta padėti susidraugauti ukrainiečių ir lietuvių šeimoms
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ balandžio naujienlaiškis
Užsieniečių integracijos programa ukrainiečiams organizuoja konsultacijas apie įsidarbinimą; vaikus moko lietuvių kalbos, kviečia į susitikimus moterims.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Šeimos centras kviečia padėti šeimoms su kūdikiais Ukrainoje

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras ieško šeimų Lietuvoje, kurios įsipareigotų pusmetį padėti Ukrainos šeimoms, turinčioms naujagimių ar greitai susilauksiančioms kūdikio.

Lietuvoje esanti šeima (ar kelios šeimos drauge) kviečiamos pusę metų palaikyti psichologiškai ir paremti materialiai moterį ar šeimą su kūdikiu Ukrainoje, dėl karo atsidūrusią sunkioje situacijoje (atsidūrus karo veiksmų zonoje ar iš jos pasitraukus, netekus darbo, vyrui išėjus kariauti ir t.t.).

Pagalba, kuriai kviečiama įsipareigoti:

– materialinė parama – įsipareigoti šešis mėnesius paremti šeimą po 100 eurų per mėnesį. Jei 100 Eur suma vienai šeimai per didelė – galima šią sumą pasidalinti kelioms šeimoms. Materialinė parama būtų teikiama pasitikėjimo principu, t.y. neprašant atsiskaityti kur buvo išleista, nepasirašant sutarčių, tiesiog siunčiant dovaną banko pavedimu.

– drauge su materialine pagalba svarbu palaikyti ryšį ir teikti draugišką palaikymą – tiesiog būti draugais parašant žinutes, pasiteiraujant, kaip gyvuoja ir pan. Asmeninis santykis Ukrainos šeimoms yra labai svarbus, tai galimybė pajusti, kad yra ne vienišos. Nekalbantiems rusiškai – susirašinėti padeda internetines vertimo programos ir platformos.

Norintys padėti šeimai su naujagimiu Ukrainoje, kviečiami užpildyti anketą.


Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro atstovai Algirdas Petronis bei Vilija Tauraitė pasakoja kaip gimė šis projektas, koks jo tikslas ir kaip jis veikia:


Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro informacija

Dievo Gailestingumo savaitė – iškart po šv. Velykų

Vilniuje kasmet su šv. Velykomis pradedama švęsti Dievo Gailestingumo savaitė, trunkanti iki Atvelykio – Dievo Gailestingumo sekmadienio (šiemet – balandžio 24 dienos).

Visą savaitę vilniečiai ir miesto svečiai ypač kviečiami atvykti į visą parą atvirą Dievo Gailestingumo šventovę (Dominikonų g. 12) ir pasimelsti prie stebuklingo Dievo Gailestingumo paveikslo.

Šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje tą savaitę kasdien aukojamos:
lietuvių kalba – 7.00, 10.00, 12.00, 13.30, 18.00 ir 20.00 val.;
lenkų kalba – 8.00 ir 16.00 val.

Internetu tiesioginė transliacija vyksta čia. Kiekvieną dieną Marijos radijas transliuos šv. Mišias 12.00 ir 18.00 val.

Dvyliktos valandos šv. Mišias kas dieną aukos vis kitas Lietuvos vyskupas. Tarp šv. Mišių bus meldžiamasi Rožinio, Gailestingumo vainikėlio malda, Valandų liturgija, vyks Švč. Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių (detali programa). Vakarais nuo 22 val. iš šventovės tiesiogiai transliuos Marijos radijas, vyks Švč. Sakramento adoracija.

Balandžio 19 dieną (antradienį) į susitikimą kviečiamas jaunimas. Vyks šlovinimas, skambės jaunų žmonių liudijimai, šv. Mišios. Jaunimo vakaro pradžia – 18.30 val.

Balandžio 23 dienos (šeštadienio) vakarą krikščionys kviečiami į ekumeninę Šviesos kelio procesiją Vilniaus gatvėmis nuo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčios iki Dievo Gailestingumo šventovės. Procesija, primenanti apie visus jungiantį Dievo Gailestingumą, iš Aušros Vartų pajudės 21 val. Dalyviai kviečiami atsinešti žvakę, bendruomenių vėliavas.

Dievo Gailestingumo sekmadienį, balandžio 24 dieną, 12.30 val. šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, jas tiesiogiai transliuos LRT Plius ir Marijos radijas. 15.30 val. lenkų kalba šv. Mišias aukos Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Tradiciškai Gailestingumo savaitės metu į anglų ir prancūzų kalba aukojamų šv. Mišių bendrą maldą gali jungtis tikintieji iš kitų pasaulio šalių ir žemynų. Balandžio 24 d. (sekmadienį) 18.00 val. anglų kalba šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas (tiesioginė transliacija per EWTN Global Catholic Network kanalą). 22.00 val. šv. Mišias prancūzų kalba girdėti galės Radio Espérance klausytojai.

Gailestingumo sekmadienį 15.00 val. (Lietuvos laiku) Vilniaus akademinės sielovados centras ir Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimas kviečia viso pasaulio jaunimą kartu melstis Dievo Gailestingumo vainikėlį už taiką pasaulyje. Į maldą jaunimas jungsis internetu.

Dievo Gailestingumo sekmadienis per Atvelykį švęsti pradėtas 2000 metais, kai tam pakvietė popiežius šv. Jonas Paulius II, atsiliepdamas į Vilniuje gyvenusiai šv. Faustinai išsakytą Jėzaus norą pirmąjį sekmadienį po šv. Velykų švęsti Dievo Gailestingumo šventę – malonės metą kiekvienam, kad ir kokios sunkios būtų žmogaus nuodėmės ir klaidos. Dabar ši šventė švenčiama visame pasaulyje. Dievo Gailestingumo paveikslas, kuris pagal sesers Faustinos regėjimus buvo nutapytas dalyvaujant pačiai šventajai, yra Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje.

Tikintieji taip pat kviečiami aplankyti namelį, kuriame gyveno mistikė sesuo šv. Faustina Kovalska. Namelis, įsikūręs Vilniuje, Antakalnyje, V. Grybo g. 29a, Gailestingumo savaitę atidarytas kasdien nuo 10 val. iki 18 val. Savaitės renginiai namelyje skelbiami čia.

Dievo Gailestingumo šventovės durys atviros visą parą.

Detali Dievo Gailestingumo savaitės programa

www.gailestingumas.lt

 

Arkivysk. G. Grušo homilija Velyknakčio šv. Mišiose

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

šios nakties Žodžio liturgijoje girdėjome ištraukas iš Išganymo istorijos. Tai iš tikrųjų yra viena ilga meilės istorija. Dievas sukuria žmogų ir visą žmoniją iš meilės ir dėl meilės. Jis sukuria kiekvieną iš mūsų taip pat iš meilės ir dėl meilės. Ir į tą meilės ryšį ir santykį įsiskverbia pirmoji nuodėmė.

Dievas siekia vėl ir vėl atitaisyti tą pažeistą meilės santykį. Suburia tautą ir nurodo jai kaip, kokiu keliu eiti, duoda jai savo išmintį, apreiškia, kad žinotų, kaip pasiekti tikrą laisvę, tikrą gyvenimo džiaugsmą.

Ketvirtajame šios nakties skaitinyje girdėjome žodžius iš pranašo Barucho knygos: „Išmintis – tai Dievo įsakymų knyga – Teisynas, Įstatymas, veikiantis per amžius. Visi, kurie jos laikosi, atranda gyvenimą, o tie, kurie pameta ją, patenka į mirtį“. Ta tauta ne sykį pametė tiesos kelią, nusisuko nuo Dievo, kuris laukia teisingo santykio su juo ir pasitikėjimo.

Dievas to prašė iš Nojaus, kai nurodė jam statyti arką dar neprasidėjus lietui. Iš Abraomo – kad būtų pasiruošęs paaukoti ir savo sūnų. Mozė, kuriam buvo pavesta išvesti Dievo tautą iš Egipto nelaisvės, turėjo pasitikėti prieš ištiesdamas ranką, kad išskirtų jūros vandenis.

Jis to laukia taip pat iš mūsų, kad pasitikėtume jo planu mūsų gyvenimui, kurį jis jau numatęs kiekvienam iš mūsų. Dievas ne tik numato, bet ir išlaisvina savo tautą. Bet tas išlaisvinimas vyksta ne iš karto. Žydų tauta keturiasdešimt metų dykumoje klaidžiojo. Tas išganymas neįvyksta nei be aukos, nei be kančios.

Kad mus išlaisvintų iš vergijos nuodėmei, pats Jėzus priėmė kūną ir pats tapo ta auka. Pats kentėjo, kad mes galėtume būti išlaisvinti iš nuodėmės. Iš tikrųjų nėra didesnės meilės, nei savo gyvybę atiduoti.

Per velykinį šlovinimą, kai buvo giedama apie velykinę žvakę, buvo kalbama, kad iš meilės pralietu krauju Jis panaikino bausmę už senąją nuodėmę, kad šitoji naktis viso pasaulio tikinčius Kristumi, pakėlusi iš žemiškų ydų bei nuodėmės purvo, grąžina malonei iš šventųjų bendrijai. Buvo giedama, kad tikrai laiminga ta kaltė, kuri susilaukė tokio didžio atpirkėjo. Taip – pirmoji nuodėmė susilaukė atpirkėjo, bet taip pat ji atnešė mirtį į šį pasaulį, mirtį bei kančią ir į mūsų gyvenimus.

Nuodėmės pasekmės lieka tarp mūsų ir liks iki pasaulio pabaigos. Apreiškimo knygoje mes skaitome apie kankinius, kurie išplovė savo rūbus kraujyje. Nuo to šiame gyvenime nepabėgsime. Blogis deja lieka. Ir tą blogį mes šiomis dienomis matome akivaizdžiai: karo blogis siautėja Ukrainoje. Tai Kaino nuodėmė, kuris savo brolyje Abelyje nebematė Dievo paveikslo, matė tik konkurentą arba priešą. Tokios yra pasekmės, kai nustojame matyti visumą, kad visi esame tas visą žmoniją apimantis – mes, kaip popiežius Pranciškus mums primena.

Broliai ir seserys, kiekvienas iš mūsų esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Tas paveikslas gali būti aptemdytas nuodėmėmis, bet jis išlieka. Ir mes turime sugebėti matyti kiekviename Dievo paveikslą, Dievo kūrinį.

Neturėkime iliuzijų. Šalia matomų yra daug daug nematomų arba nenorimų matyti nuodėmių. Popiežius nuo savo pontifikato pradžios kalba apie trečiąjį pasaulinį kartą, kuris seniai vyksta dalimis po visą pasaulį. Dažnai nematome mes tų baisybių, nes jos toli, toli nuo mūsų, ir neužima tokios vietos žiniasklaidos akiratyje, kaip šis mums artimas kaimynų karas.

Nematome ir kad tarp mūsų yra tos blogio šaknys, kai mes nesugebame matyti savo artimame Dievo paveikslo, – migrantuose, kitataučiuose, kitaip mąstančiuose, kitokių politinių pažiūrų turinčiuose… Daugybė yra susipriešinimo mūsų dienų pasaulyje, mūsų visuomenėje.

Ką mums daryti? Gavėnios pradžioje girdėjome žodžius: atsiverskite ir tikėkite Evangelija. To siekdami išgyvenome keturiasdešimt Gavėnios dienų – labiau melsdamiesi, pasninkaudami, dirbdami gailestingumo darbus.

Šiąnakt, netrukus, visi kartu atnaujinsime savo krikšto pažadus. Būsime pakviesti atsisakyti nuodėmės naujai, rinktis gyvenimą, rinktis eiti tuo keliu, kurį Dievas mums nurodo savo apreiškime, ir su tikėjimu ir pasitikėjimu pasiryžti žengti iš nuodėmės vergijos laisvės keliu.

Šiuo keliu eidami, turėsime atsižadėti blogio, bet taip pat turėsime nepasiduoti neapykantai, kuri šiomis dienomis taip lengvai įsišaknija mūsų širdyse. Teisingai pasakė Kyjivo-Žitomyro vyskupijos vyskupas Vitalijus Kryvitskis: „Neturime ko mokytis iš priešų. Ypač mums nereikia iš jų mokytis neapykantos, nes priešingu atveju mes tapsime tokie, kaip jie – nelaimingi. Esame pašaukti būti kitokie. Šiandien žmogiškumo ir solidarumo mokomasi iš Ukrainos ir visų tų, kurie padeda. Nepraraskime šios krypties. Tada ir Dievas mus laimins.“

Eidami šiuo keliu turime taip pat nepasiduoti pasyvumui, apatijai, nuovargiui. Lengva daryti gerus darbus trumpą laiką, bet reikia ryžto tęsti juos kasdien. Eidami šituo laisvės keliu, esame pašaukti daryti gera. Šalia įstatymo, kurį žydai gavo Apreiškimu Sinajaus kalne, Jėzus paliko mums naują įsakymą: mylėkite vienas kitą, kaip aš Jums mylėjau.

Penktadienį pradėjome Dievo Gailestingumo devyndienį, kai kartu meldžiamės Dievo gailestingumo sau ir visam pasauliui. Bet jį turime papildyti ir Gailestingumo darbais.

Šį vakarą ypač nori padėkoti visiems, kurie jau daro tuos gailestingumo darbus, ypač mūsų savanoriams. Ir kiek daug Lietuvoje atsirado žmonių, kurie ištiesę ranką rūpindamiesi karo pabėgėliais, kurie aukoja įvairiais būdais, kad padėtų karo nusiaubtai Ukrainai, ir kurie remia savo maldomis dėl laisvės.

Šį vakarą prisiminkime šviesos liturgiją, kuria mes pradėjome pamaldas. Mes turime daryti gerus darbus kiek galime, – bet ne savo jėgomis. Mes turime priimti Kristaus šviesą, kad ji degtų ne žvakėse, bet mūsų širdyse, kad iš visų mūsų spindėtų Kristaus šviesa. Jo šviesa išblaško nuodėmių tamsą, Jo šviesa apšviečia pasaulį ir suteikia jam taiką ir ramybę.

Priimkime Kristaus šviesą, atnaujindami Krikšto pažadus. Uždekime iš naujo ją savo širdyse, kad Kristus mumyse ir per mus nugalėtų blogį šiandienos pasaulyje, ir kad mes vėl patirtume Kristaus ramybę ir taiką mūsų širdyse ir visame pasaulyje. Amen.

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Homilija, sakyta Velyknakčio liturgijoje Vilniaus Katedroje 2022 m. balandžio 16 d.

Vilties kupinų, ramybę duodančių ir džiaugsmingų šventų Velykų! – arkivysk. G. Grušas

Sveikindamas su šv. Velykomis Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas atkreipia dėmesį, kad šiemet joms ruošėmės kitaip nei įprastai, visą gavėnią lydėjo karo Ukrainoje vaizdai, tačiau kviečia neprarasti Prisikėlimo teikiamos vilties.

„Susitikime per šias šv. Velykas su Prisikėlusiu Kristumi. Jis yra gyvas. Jis nugalėjo mirtį ir nuodėmę. Jis duoda mums ateities viltį. Jis viešpatauja. Su tuo pasitikėjimu pasitikime šventąsias Velykas. Linkiu Jums visiems vilties kupinų, ramybę duodančių ir džiaugsmingų šventų Velykų. – vaizdo sveikinime sako Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Vaizdo sveikinimas: https://www.youtube.com/watch?v=yfzOsfsK58A

Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų tvarkaraštis, 2022

Skelbiame 2022 m. Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.

Atnaujinta 2022 m. balandžio 13 d.

Tvarkaraštis yra nuolat pildomas. Jei sąraše nerandate bažnyčios, kviečiame informacijos ieškoti parapijų internetiniuose puslapiuose, socialinių tinklų paskyrose ir bažnyčių skelbimų lentose.

Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
Didysis ketvirtadienis. Krizmos šv. Mišios: 10.00 LT
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 15.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 21.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 8.00 LT, 10.00 LT, 11.15 LT, 12.30 LT, 17.30 LT, 18.00 LA
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.00 LT, 10.00 LT, 12.30 LT, 17.30 LT
Vilniaus Dievo Apvaizdos
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 16.30 PL, 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 16.30 PL, 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 16.30 PL, 19.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 9.00 LT, 9.00 PL, 11.30 LT, 13.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL
Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 20.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 20.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 21.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 LT, 10.00 LT, 12.00 LT, 16.00 PL, 18.00 LT, 20.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT, 12.00 LT, 16.00 PL, 18.00 LT, 20.00 LT
Vilniaus Išganytojo (joanitų)
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 9.15 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 22.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 8.00 PL, 10.00 LT, 12.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.00 LT, 18.30 PL
Vilniaus Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės (Pavilnio) 
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 LT, 19.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 16.15 LT, 18.15 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 LT, 19.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 PL, 19.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.00 PL, 11.00 LT
Vilniaus Kristaus Prisikėlimo koplyčia (RVUL)
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 15.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 15.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 15.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 11.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.00 LT
Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL, 20.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL, 20.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 PL, 21.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT, 12.00 LT, 14.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.00 PL, 10.00 LT, 12.00 LT, 14.00 PL
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL, 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL, 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 PL, 19.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 LT, 9.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT
Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT, 20.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 15.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT, 20.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT, 23.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT, 11.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.00 LT, 16.00 PL
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 LT, 19.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 LT, 19.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT, 21.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 LT (Rezurekcija), 9.00 PL (Rezurekcja), 11.30 LT, 13.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 7.00 LT, 8.00 PL, 9.00 PL, 10.30 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 LT, 18.00 PL
Vilniaus Šv. Jono Bosko 
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 15.00 LT, 16.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT 21.30 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 LT 9.00 PL 11.00 LT 13.00 PL 19.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.00 LT 9.30 PL 11.00 LT 13.00 PL 19.00 LT
Vilniaus Šv. Jono Krištytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 11.00 LT, 13.00 LT
Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės)
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL, 20.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL, 20.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 PL, 21.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 07.00 PL, 09.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT
Vilniaus Šv. Kazimiero (jėzuitų)
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 16.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.30 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 9.00 RU, 10.30 LT, 12.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.00 LT
Vilniaus Šv. Kazimiero (Naujosios Vilnios)
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 16.00 LT, 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 16.00 LT, 18.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 16.00 LT, 18.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.30 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.00 PL, 11.00 LT, 13.00 PL
Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) 
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 13.00 PL, 15.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 PL, 21.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT, 12.00 LT, 13.30 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.00 PL, 10.30 LT, 12.00 LT, 13.30 PL
Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčia
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 11.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.00 LT
Vilniaus Šv. Onos 
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 LA
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 16.00 LA
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 LA
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 21.00 LA
Šv. Velykų Mišios: 10.00 LA
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų)
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 21.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 9.00 EN, 10.30 LT, 13.00 LT, 17.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.30 LT, 17.00 LT
Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 PL, 21.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT, 11.00 LT, 13.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.00 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT
Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL 20.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 PL 20.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL 20.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 PL 21.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL 9.00 LT 11.30 LT 13.00 PL 17.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.30.PL 10.00 LT 11.30 LT 13.00 PL 17.00 LT
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT/PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 15.00 LT/PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT/PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 23.00 LT/PL
Šv. Velykų Mišios: 10.00 LT, 11.30 PL, 13.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT, 11.30 PL, 13.00 PL
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojojs
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 12.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 18.00 LT
Vilniaus Šventosios Dvasios 
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 15.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 10.30 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.00 PL, 9.00 PL,10.30 PL, 12.00 PL, 13.30 PL, 18.00 PL
Vilniaus Visų Šventųjų
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.30 PL, 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.30 PL, 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 PL, 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.30 PL, 9.00 LT, 12.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.30 PL, 12.00 LT
Grigiškių Šventosios Dvasios parapija
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL/LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 LT/PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT/PL
Šv. Velykų Mišios: 6.00 LT, 8.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL
Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT/PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 LT/PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT/PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT/PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT
Švč. Trejybės bažnyčia – Graikų apeigų katalikų (pamaldos ukrainiečių kalba) / Церква Пресвятої Трійці м. Вільнюса при Монастирі оо. Василіян
Didysis ketvirtadienis / Страсний Четвер: 18.00 UA Страсна утреня: 12 Євангельських читань
Didysis penktadienis / Страсна П’ятниця: 10:00 UA Вечірня з виставленням Плащаниці 18:00 UA Єрусалимська Утреня
Didysis šeštadienis / Велика Субота: 10.00 UA Вечірня з Літургією св. Василія
Šv. Velykų Mišios / Пасха – Воскресіння Господнє: 10:00 UA Пасхальна Утреня 11:00 UA Пасхальна Літургія
Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT/PL
Šv. Velykų Mišios: 8.00 LT/PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.00 LT/PL
Alionių Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL/LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 16.30 PL/LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL/LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 PL/LT
Šv. Velykų Mišios: 9.00 PL/LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.00 PL/LT
Didžiasalio koplyčia 
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.30 LT
Dysnos koplyčia 
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.30 LT
Druskininkų (Ratnyčios) šv. Apaštalo Baltramiejaus
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.30 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 LT, 9.00 LT (Švendubrės koplyčioje)
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT,  9.00 LT (Švendubrės koplyčioje)
Dubičių Švč. Jėzaus Širdies
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.00 LT
Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 16.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: apie 17.00 PL (po Kryžiaus kelio)
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 9.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.00 PL
Grigiškių Šventosios Dvasios parapija
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL/LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 LT/PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT/PL
Šv. Velykų Mišios: 6.00 LT, 8.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL
Kabelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 16.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT
Kalvelių Dievo Gailestingumo
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 9.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL
Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 9.30 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.30 PL
Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 8.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.00 PL
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 PL, 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 PL/LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 18.00 PL/LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 PL/LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 21.00 PL/LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL/LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.00 PL, 13.00 LT
Marcinkonių šv. apašt. Simono ir Judo Tado
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 18.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.00 LT
Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir šv. Onos
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT
Nemenčinės Šv.arkangelo Mykolo
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 PL, 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 6.30 PL, 8.30 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 LT
Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT/PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 LT/PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT/PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT/PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT
Paberžės Švč. Jėzaus Širdies
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 PL/LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 18.00 PL/LT (nuo senelių globos namų Lygialaukyje)
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: apie 19.00 PL/LT (po Kryžiaus kelio)
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 PL/LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL/LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.45 LT, 12.15 PL
Reškutėnų Šv. Izidoriaus
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 16.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 15.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 16.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 8.30 LT
Riešės šv. vyskupo Stanislovo
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.30 PL, 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.30 PL, 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT/PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT, 11.30 PL
Rykantų Švč. Trejybės
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT/PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 LT/PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT/PL
Šv. Velykų Mišios: 8.30 LT/PL
Rudaminos Švč. M. Marijos, Gerosios Patarėjos
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 LT/PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 LT/PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT/PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 09.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL
Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčia
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL/LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL/LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 PL/LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.45 PL
Rudnios Švč. M .Marijos Nuolatinės Globėjos
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 16.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 10.00 LT
Rukainių Šv. arkangelo Mykolo
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.00 PL, 10.30 PL (Dobramyslė), 12.00 PL
Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šv. Benedikto
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 LT, 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT/PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 LT, 18.30 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.30 PL, 9.00 LT
Strūnaičio Šv. apašt. Petro ir Povilo
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 9.30 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.30 LT
Sudervės Švč. Trejybės
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 16.00 LT, 18.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.15 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 16.00 LT, 18.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 16.00 LT, 18.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.30 PL, 11.30 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.30 PL, 13.00 LT
Sužionių Šv. Felikso Valua
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 10.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.00 PL
Šalčininkų šv. apaštalo Petro
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 PL/LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 16.00 PL/LT (miesto gatvėmis)
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 PL/LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 18.00 LT, 20.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT, 10.30 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.00 LT, 10.30 PL, 12.00 PL
Šilėnų Švč. Mergelės Marijos
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 20.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 19.15 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 20.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 9.30 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 9.30 PL
Šumsko Šv. arkangelo Mykolo
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 19.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 19.00 PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 19.00 PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 PL
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.00 PL
Švenčionių Visų Šventųjų
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT/PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 18.00 LT/PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.30 LT/PL
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 LT/PL
Šv. Velykų Mišios: 9.00 LT/PL
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilika 
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.00 PL, 19.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 PL, 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL, 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Trakų Vokės Švč. Mergelės Marijos koplyčia
Šv. Velykų Mišios: 7.00 LT, 8.30 PL
Tverečiaus Švč. Trejybės 
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 17.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.30 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 17.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 8.30 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 12.45 LT
Varėnos Šv. arkangelo Mykolo
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 18.00 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 18.00 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 20.00 LT
Šv. Velykų Mišios: 08.00 LT, 11.00 LT (Matuizų k. koplyčioje)
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 11.00 LT
Visagino Šv. apaštalo Pauliaus
Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 17.30 PL/RU ir 19.30 LT
Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias: 15.00 LT/PL
Didysis penktadienis. Kryžiaus pagerbimo pamaldos: 17.30 PL/RU ir 19.30 LT
Didysis šeštadienis. Velykų vigilija: 19.00 PL/RU ir 21.30 LT
Šv. Velykų Mišios: 7.00 PL/RU ir 9.00 LT
Antros šv. Velykų dienos Mišios: 10.00 PL/RU ir 12.00 LT
Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos 
Šv. Velykų Mišios: 11.00 LT

Vilniaus arkivyskupijos žinios | šv. Velykų belaukiant

Mielieji,

Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą labiausiai savo velykine paslaptimi, mirtimi sunaikindamas mūsų mirtį ir prisikėlimu grąžindamas mums gyvenimą. Todėl velykinis Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienis yra visų liturginių metų vainikas.

Kviečiame dalyvauti Didžiojo Tridienio pamaldose ir šv. Velykų Mišiose. Skelbiame jų tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose. Marijos radijo transliacijos Didįjį Tridienį čia.

Transliacijos iš Vatikano per LRT televiziją:
Didįjį Penktadienį 22.10 val. Kryžiaus Kelias su popiežiumi iš Koliziejaus
Šventų Velykų rytą 11.00 val. šv. Mišios ir popiežiaus palaiminimas „Urbi et Orbi“

Iškart po šv. Velykų Vilniuje švenčiama Dievo Gailestingumo savaitė, besitęsianti iki Atvelykio (Dievo Gailestingumo sekmadienio). Šią savaitę vilniečiai ir miesto svečiai ypač kviečiami atvykti į visą parą atvirą Dievo Gailestingumo šventovę (Dominikonų g. 12) ir pasimelsti prie stebuklingo Dievo Gailestingumo paveikslo. Savaitės programa čia.

Velykinio stalo palaiminimas

Kalendorius:
Balandžio 14 d. 10.00 val. Krizmos Mišios Vilniaus Arkikatedroje
Balandžio 15 d. 10.00 val. Kryžiaus kelias su VA Carito bendruomene Vilniaus Kalvarijose
Balandžio 15 d. 13.00 val. Betzatos bendruomenės Lobių dirbtuvės kviečia mokytis vašku marginti kiaušinius
Balandžio 15 d. 15.00 val. Kryžiaus Kelio procesija iš Vilniaus Arkikatedros į Trijų Kryžių kalną
Balandžio 15 d. 16.30 val. „Paskutiniai Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus“ susikaupimo valanda Ramintojos bažnyčioje
Balandžio 15 d. 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Balandžio 16 d. 21.00 val. Velyknakčio liturgija Vilniaus Arkikatedroje (transliuos LRT televizija ir Marijos radijas)
Balandžio 17 d. Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)
Balandžio 17–24 d. Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje
Balandžio 19 d. 18.30 val. Gailestingumo savaitės Jaunimo vakaras
Balandžio 22–24 d. Rekolekcijas vyrams „Riteriai su šlepetėmis“ Vilniuje
Balandžio 22 d. 18.00 val. Filmo „Faustina“ (apie šv. Faustinos Kovalskos gyvenimą) peržiūra Bažnytinio paveldo muziejuje
Balandžio 23 d. Sutvirtinamųjų diena Vilniuje
Balandžio 23 d. 21.00 val. Šviesos kelias nuo Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo Šventovę
Balandžio 24 d. Atvelykis (Dievo Gailestingumo sekmadienis)
Balandžio 24 d. 15.00 val. Šlovinimas ir koncertas Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje
Balandžio 24 d. 15.00 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis: pasaulio jaunimas meldžiasi už taiką (internetu)

Pagalba Ukrainai:
Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras kviečia Lietuvos šeimas įsipareigoti padėti Ukrainos šeimoms
Vilniaus Carito naujienlaiškis apie pagalbą ukrainiečiams, atvykusiems į Lietuvą
Ramintojos bažnyčioje antradieniais – ukrainiečių ir vilniečių bendrystės vakarai
Aukoti į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams galima: Aukok.lt platformoje, trumpuoju numeriu 1485 (auka 5 Eur), taip pat galime padėti atnešdami higienos priemonių (Paco g. 4) ar kanceliarinių priemonių (Pilies g. 7).
Bazilijonų ansamblyje apgyvendinti beveik 90 ukrainiečių, jiems padeda Kolumbo Riteriai Lietuvoje. Organizacijos nariai kviečia visus geros valios žmones prisidėti skiriant lėšų apgyvendintų karo pabėgėlių maitinimui. Rekvizitai paramai:
         VšĮ Lietuvos Kolumbo riterių taryba
Juridinio asmens kodas 303372681
Sąskaitos Nr. LT077300010152951761
Paskirtis: Parama Ukrainos karo pabėgėlių maitinimui

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Kun. Vytautas Langas apie Didįjį Ketvirtadienį (vaizdo įrašas)
Ses. Gintautės Giedrimaitės piešti velykiniai atvirukai
Europos skautai švenčia įsikūrimo trisdešimtmetį
Bendruomenė „Kana“ kviečia į vasaros rekolekcijas poroms
Centras „Bendrakeleiviai“ renka nuotolinę išėjimo iš skyrybų krizės grupę (nuo gegužės)
Ateitininkai kviečia studentus į pavasario dviračių žygį
Kiekvieną savaitgalį Caritas savanoriai ir darbuotojai veda užimtumo veiklas Pabradės migrantų stovykloje
Verbų sekmadienį Bernardinų parapijoje – ukrainietiški barščiai (nuotraukos)
Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospise pašventinta koplyčia ir altorius (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-04-01

Mielieji,

Šventasis Tėvas balandžio mėnesį kviečia melstis už sveikatos apsaugos darbuotojus, kurie slaugo ligonius ir senus žmones, ypač vargingesnėse šalyse, kad vyriausybės ir vietos bendruomenės tinkamai remtų jų pastangas.

Skelbiame Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vykstančių gavėnios rekolekcijų ir sutaikinimo pamaldų laiką.

Bazilijonų ansamblyje apgyvendinti beveik 90 ukrainiečių, jiems padeda Kolumbo Riteriai Lietuvoje. Organizacijos nariai kviečia visus geros valios žmones prisidėti skiriant lėšų apgyvendintų karo pabėgėlių maitinimui. Rekvizitai paramai:

VšĮ Lietuvos Kolumbo riterių taryba
Juridinio asmens kodas 303372681
Sąskaitos Nr. LT077300010152951761
Paskirtis: Parama Ukrainos karo pabėgėlių maitinimui

Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje, kurioje meldžiasi ukrainiečių bendruomenė, pašventinta atkurta Vilniaus Dievo Motinos ikona, LDK laikais garsėjusi savo stebuklais.

Vilniaus arkikatedroje vyko Rusijos ir Ukrainos paaukojimas Nekaltajai Marijos širdžiai.

Pagalba Ukrainai:
Kovo 17–20 d. Lietuvos Caritas surinkta parama jau pasiekė Ukrainą
Pal. Teofiliaus Matulionio gimnazijos parama ukrainiečiams
Balandžio 8 d. 14 val. konsultacija ukrainiečiams apie darbo paieškas
Šeštadieniais 12 val. Bernardinų parapijoje – kūrybiniai užsiėmimai ukrainiečių šeimoms
Pasiūlymai ukrainiečiams ir naudingos nuorodos jiems padedantiesiems (pildoma)
Dvasinė pagalba karo Ukrainoje metu (pildoma)
Padėkime suruošti humanitarinius paketus ukrainiečiams aukodami higienos priemones
Aukoti į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams galima: Aukok.lt platformoje, trumpuoju numeriu 1485 (auka 5 Eur)
Aukoti Ukrainoje likusiems ir nuo karo kenčiantiems (aukos perduodamos Ukrainos Caritui):
         Lietuvos Caritas, jur. asm. kodas 192066334
         LT027300010137182270  AB bankas Swedbank
         Paskirtis: Parama Ukrainai

Kalendorius:
Balandžio 1 d. 19.30 val. Kryžiaus kelias jaunimui Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčioje
Balandžio 2 d. 12.00 val. Edukacija šeimoms „Vytautas Didysis ir jo Katedra“
Balandžio 2 d. 16.00 val. Kryžiaus kelias vaikams Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje (lenkų k.)
Balandžio 3 d. 13.00 val. LMTA choro koncertas taikos tema Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje
Balandžio 3 d. 18.00 val. Maldos vakaras už taiką Ukrainoje Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
Balandžio 5 d. 9.00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenę
Balandžio 6 d. 18.30 val. Studentams Vilniuje: kino vakarai su br. Juozapu
Balandžio 8 d. 17.30 val. Kun. A. Lipniūno Vilnius: stiprybė karo metu (piligrimystė)
Balandžio 9 d. 14.00 val. Namų Bažnyčios Lietuvoje Gavėnios susikaupimo diena (lenkų k.) Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčioje
Balandžio 10 d. 18.00 val. Koncertas karo Ukrainoje aukoms atminti Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) bažnyčioje
Balandžio 14–17 d. Tridienio rekolekcijos jaunimui pas brolius joanitus

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Grigiškių Šventosios Dvasios parapijoje kuriasi šeimų organizacijos „Namų Bažnyčia“ grupė
Pasirodė antrasis žurnalo „Jėzuitai“ numeris
Šventosios Šeimos seserys susiorganizavo Pirmosios pagalbos kursus (nuotraukos)
Taize pamaldos už taiką Švč. Trejybės (graikų apeigų katalikų) bažnyčioje (nuotraukos)
Palendriuose – Schola Gregoriana Vilnensis rekolekcijos ir sinodinis susitikimas (nuotraukos)
Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos piligriminė kelionė į Kryžių kalną (nuotraukos)
Bernardinų parapijos savanorių ir Ukrainiečių šeimų susitikimas (nuotraukos)

Parapijose ir bendruomenėse vyksta sinodinio kelio susitikimai. Informacijos apie juos kviečiame ieškoti parapijų skelbimų lentose, interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose, 2022

Skelbiame Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyksiančių gavėnios (2022 m.) rekolekcijų ir sutaikinimo pamaldų laiką.

(sąrašas atnaujintas 2022-04-04)

Sąrašas yra pildomas, tačiau, jei nerasite savo bažnyčios, kviečiame informacijos ieškoti parapijos puslapyje, socialinių tinklų paskyrose ar skelbimų lentoje.

VILNIAUS MIESTE:

 • Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos vyks balandžio 11–12 16.00–20.00.
 • Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyks balandžio 12 d. 18.00 LT.
 • Vilniaus Šv. Kazimiero (Naujosios Vilnios) bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyks kovo 4–6d.
 • Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Pranciškonų) bažnyčioje rekolekcijos vyks kovo 27 d. 10.00 LT, 11.30 PL, 13.00 PL. Kovo 28–30 d. nuo 16.00 Švč. Sakramento adoracija ir išpažinčių klausymas, o šv. Mišios 17.30 LT, 19.00 PL.
 • Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 11–13 17.00 PL ir 19.00 LT. Sutaikinimo pamaldos balandžio 10 d. 16.00 PL ir LT
 • Vilniaus Visų Šventųjųbažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyks balandžio 2 10.30 LT (vaikams). Balandžio 9 d. 11.00 LT (jaunimui) ir 14.30 PL (jaunimui).
 • Vilniaus Šventosios Dvasiosbažnyčioje rekolekcijos vyks kovo 27–29 PL.
 • Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčioje rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos vyks balandžio 1–3 Balandžio 1 d.: 18.00 PL ir 19.00 LT. Balandžio 2 d.: 10.00 LT, 18.00 PL ir 19.00 LT. Balandžio 3 d.:  9.30 ir 13.00 PL; 8.00, 11.00, 15.00, 19.00 LT. Išpažinčių klausoma prieš ir per kiekvienas šv. Mišias.
 • Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 11–13 d. 17.00 PL ir 18.00 LT.
 • Vilniaus Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčioje sutaikiimo pamaldos vyks balandžio 11 d. 17.30 LT.
 • Dievo Gailestingumo šventovėje rekolekcijos vyks kovo 18 d. 16.00 PL, 20.00 LT; kovo 19 d. 10.00 LT, 12.00 LT, 16.00 PL, 17.00 LT, 20.00 LT.
 • Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 8–10 dienomis. Balandžio 8 d.: 16.15 LT (Kryžiaus kelias), 17.00 LT, 18.00 PL (Kryžiaus kelias), 19.00 PL. Balandžio 9 d.: 9.00, 11.30 ir 17.00 LT, o 10.00, 13.00 ir 18.00 PL. Balandžio 10 d.: 7.00, 10.30 ir 11.30 LT, o 8.00, 9.00 ir 13.00 PL.
 • Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) bažnyčioje rekolekcijos balandžio 8–9 d.
  Balandžio 8 d.:
  9.00–17.30 Švč. Sakramento adoracija,
  nuo 16.30 išpažinčių klausymas koplyčioje,
  17.30 Kryžiaus Kelio apmąstymai PL,
  18.00 šv. Mišios PL,
  18.30 Kryžiaus Kelio apmąstymai LT,
  19.00 šv. Mišios LT.
  Balandžio 9 d.:
  8.00–12.00 išpažinčių klausymas koplyčioje,
  9.00 val. šv. Mišios PL,
  10.30 val. šv. Mišios LT
 • Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčioje sutaikinimo pamaldos balandžio 9 d. 12.00 LT ir 15.00 PL.
 • Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje rekolekcijos balandžio 11–13 dienomis. Visa informacija apie rekolekcijas: https://www.joanitai.org/rekolekcijos/. Tridienio rekolekcijos jaunimui balandžio 14–17 dienomis (daugiau informacijos joanitai.org/tridienio-rekolekcijos-jaunimui/).
 • Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 2 d. 10.00 LT ir 12.00 PL.
 • Kristaus Prisikėlimo koplyčioje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje rekolekijos vyks balandžio 10 11.00 LT.

 

KITOSE VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE:

 • Alionių Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje rekolekcijos balandžio 9 d. 9.00 LT ir PL
 • Dubičių Švč Jėzaus Širdies bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 7 d. 11.00 LT.
 • Kalveliai. Dievo Gailestingumo bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 11–12 d. 18.30 PL.
 • Kena. Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 8 d. 16.00 PL ir balandžio 9 d. 10.30 PL.
 • Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 8 d. 18.00 PL ir balandžio 9 d. 12.00 PL.
 • Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 9 11.00 PL ir 13.00 LT.
 • Mostiškės. Švč. Dievo Motinos, Šeimų Globėjos koplyčioje rekolekcijos vyks balandžio 9 d. 9.00 PL.
 • Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje rekolekcijos vyks kovo 24–25 Kovo 24 d.: 10.00 PL, 13.30 PL, 18.00 LT, 19.00 PL. Kovo 25 d.: 10.00 PL, 18.00 LT, 19.00 PL. Kovo 26 d.: 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 LT.
 • Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 2 d. 17.00 LT ir PL.
 • Reškutėnų Šv. Izidoriaus bažnyčioje sutaikinimo pamaldos balandžio 3 d. nuo 7.30 LT, šv. Mišios 8.30 LT.
 • Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 1 d. 16.30 PL ir balandžio 2 d. 8.30 PL.
 • Rudaminos Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 4–5 d. 17.00 LT ir 18.00 PL.
 • Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 2 d. 17.30.
 • Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 9 d. 15.00 – Švč. Sakramento adoracija, 16.00 šv. Mišios PL ir LT.
 • Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje rekolekcijos balandžio 2 d. 11.30 PL ir 13.00 LT.
 • Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčioje rekolekcijos vyks kovo 25 d. 12.00 PL.
 • Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje rekolekcijos balandžio 2 d. 9.30 PL.
 • Šumsko šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 11–12 d. 17.00 PL
 • Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje sutaikinimo pamaldos balandžio 9 d. 12.00 LT ir PL, šv. Mišios 13.00.
 • Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje rekolekcijos vyks balandžio 1 d. 16.00 PL (Kryžiaus kelias), 17.00 PL, 17.30 LT (Kryžiaus kelias), 18.00 LT.
 • Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 8 d. 13.00 LT, 18.00 LT ir balandžio 9 d. 10.00 LT, 13.00 LT.
 • Visagino Šv. apaštalo Pauliausbažnyčioje rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos vyks balandžio 1–3 dienomis:
  Balandžio 1 d.
  16.30–17.30 Išpažintis
  17.30 Šv. Mišios LT-PL
  18.15 Kryžiaus kelias LT-PL
  19.00 Adoracija ir išpažintis
  Balandžio 2 d.
  9.00–10.00 Išpažintis
  10.00 Šv. Mišias PL-RU
  11.00–12.00 Išpažintis
  12.00 Šv. Mišios LT
  17.00 Adoracija ir šlovinimas LT/PL/RU ir išpažinčių klausymas
  Balandžio 3 d.
  9.00–10.00 Išpažintis
  10.00 Šv. Mišios PL-RU
  11.00 12.00 Išpažintis
  12.00 Šv. Mišios LT

INFORMACIJA PILDOMA. Jei norite pranešti apie sutaikinimo pamaldų ir advento rekolekcijų laiką Jūsų bažnyčioje, prašytume rašyti agne.markauskaite@vilnensis.lt.

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-25

Mielieji,

Kovo 25 dieną – Rusijos ir Ukrainos paaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai.

Vilniaus Katedroje arkivyskupas Gintaras Grušas 17.30 val. aukos šv. Mišias, po jų įvyks paaukojimas ir prasidės „24 val. Viešpačiui” – Sutaikinimo pamaldos ir visą parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija.

Pamaldos su popiežiumi Pranciškumi Vatikano šv. Petro bazilikoje prasidės Lietuvos laiku – 18 val. Tiesioginė transliacija iš Vatikano – per LRT Plius televiziją, Marijos radiją ir internetu Vatican Media Live kanale.

Šį sekmadienį, kovo 27 d., Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje, (Aušros Vartų g. 7B), 11 val. šv. Mišiose bus pašventinta stebuklingoji Vilniaus Dievo Motinos ikona. Pamaldose dalyvaus ir pamokslą sakys vysk. Arūnas Poniškaitis. Šioje bažnyčioje ukrainiečių kalba meldžiasi graikų apeigų katalikai. Kviečiame dalyvauti!

Lietuvos vyskupų laiškas Ukrainos vyskupams
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose, 2022
Sutvirtinimo sakramento teikimas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose, 2022
Kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“

Pagalba Ukrainai:
Pasiūlymai ukrainiečiams ir naudingos nuorodos jiems padedantiesiems (pildoma)
Dvasinė pagalba karo Ukrainoje metu (pildoma)
Kolumbo riteriai padeda priimti pabėgėlius Bazilijonų svečių namuose ir kviečia prisidėti auka prie maitinimo išlaidų
VA Caritas dėkoja už suaukotus daiktus humanitariniams paketams. Prisidėti esame kviečiami ir toliau
Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) parapija renka paramą daiktais
Erdvė Ukrainos mamoms Ramintojoje – visos dienos užsiėmimai mamoms su mažais vaikais
Šeštadieniais Bernardinų parapijoje – kūrybiniai užsiėmimai ukrainiečiams vaikams ir suaugusiems
Nuo balandžio 5 d. Vilniaus Visų Šventųjų parapija rengs susitikimus Ukrainos mamoms su vaikais (reikalingi savanoriai ir parama priemonėmis)
Mokyklinio amžiaus vaikus iš Ukrainos kviečia mokytis lietuvių kalbos (Pilies g. 7, šeštadieniais)
Dailės terapijos užsiėmimai ukrainiečiams Užsieniečių integracijos programos centre
Laida „Šventadienio mintys“ su iš Ukrainos atvykusiu ir Vilniuje dirbančiu kunigu Mykolajumi
Aukoti į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams galima: Aukok.lt platformoje, trumpuoju numeriu 1485 (auka 5 Eur)
Aukoti Ukrainoje likusiems ir nuo karo kenčiantiems (aukos perduodamos Ukrainos Caritui):
         Lietuvos Caritas, jur. asm. kodas 192066334
         LT027300010137182270  AB bankas Swedbank
         Paskirtis: Parama Ukrainai

Kalendorius:
Kovo 25 d. 17.30 val. – kovo 26 d. 17.30 val. 24 val. Viešpačiui Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Kovo 25 d. 20.30 val. Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose
Kovo 26 d. Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapijoje pradedama programa „Mokinystės kelionė. Įvadas“
Kovo 26 d. 12.00 val. Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas Vilniaus šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Kovo 26 d. 17.00 val. Procesija meldžiant šv. Hiacinto užtarimo Ukrainos kovoje už laisvę. Nuo Šv. Jackaus koplyčios iki Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios
Kovo 27 d. 20.30 val. Nuotolinė diskusija „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai – 50 metų: tarp Lietuvos ir JAV“
Kovo 28 d. 19.00 val. Taizé pamaldos už taiką Šv. Trejybės (graikų apeigų katalikų) bažnyčioje
Kovo 29 d. 18.30 val. Krikščionio požiūris į karą. Kaip išlikti žmogumi nežmoniškose situacijose? Nuotolinis susitikimas su diak. A. Jesinsku
Kovo 29 d. 19.00 val. Pradedamas keturių seminarų ciklas sutuoktiniams ir sužadėtiniams „Būti drauge!“ (internetu)
Kovo 31 d. 18.00 val. Paskaita „Vilniaus atbarokintojas Jurgis Hoppenas“ (internetu)
Kovo 31 d. 18.30 val. Nuotolinė paskaita „Mystica Christiana. Įvadas į krikščioniškąją mistiką“ (dr. Aurimas M. Juozaitis)
Kovo 31 d. 18.45 val. Sinodinis susitikimas VU bendruomenei: įsiklausymas ir kalbėjimas
Balandžio 1–3 d. Rekolekcijos jaunimui „Išpažintis ir atleidimas“ Pavilnyje su Bernardinų jaunimo centru
Balandžio 1 d. 19.30 val. Kryžiaus kelias jaunimui Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčioje
Balandžio 9 d. 14.00 val. Namų Bažnyčios Lietuvoje Gavėnios susikaupimo diena (lenkų k.) Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčioje
Balandžio 14–17 d. Tridienio rekolekcijos jaunimui pas brolius joanitus

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Besiruošiantiems Santuokai Bažnyčioje – tinklalaidė „Žiedas ir priesaika“ (garso įrašai)
Bendruomenės „Betzata“ Lobių dirbtuvės kviečia įsigyti stovelius kiaušinių marginimui
„Magnificat leidiniai“ išleido 5 velykinių atvirukų rinkinį
Jaunimo pastoracija Lietuvoje padeda skelbti Jaunimo sielovados forumo pranešimų įrašus. Pirmasis – Gian Luca Demarco: „Jaunimui: Kodėl malda ir sakramentai yra krikščioniškos laimės receptas?“
Gavėnios rekolekcijos tikybos mokytojams ir katechetams (nuotraukos)
Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda „Pro Rytų vartus: Orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje XVI–XX“(nuotraukos)
Iškilmingame Padėkos vakare padėkota žmonėms, prisidėjusiems prie Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidimo ir platinimo (nuotraukos)
Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje – jaunimo ir senjorų susitikimas (nuotraukos)

Nuotraukos iš Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ veiklų:
Pagalba drabužiais ir daiktais Socialinėje tarnyboje
Pirmosios pagalbos teikimo mokymai savanoriams
Rūšiuojami ir pakuojami humanitariniai paketai ukrainiečiams
Gavėnios rekolekcijos Caritas savanoriams
Susitikimas su Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionu V. Veilentu

Parapijose ir bendruomenėse vyksta sinodinio kelio susitikimai. Informacijos apie juos kviečiame ieškoti parapijų skelbimų lentose, interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Kovo 25 dieną – Rusijos ir Ukrainos paaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai

Kovo 25 dieną, penktadienį, popiežius Pranciškus, vienybėje su viso pasaulio katalikų vyskupais, paaukos Rusiją ir Ukrainą Nekaltajai Marijos Širdžiai.

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Gintaras Grušas 17.30 val. aukos šv. Mišias, po jų įvyks paaukojimas ir prasidės „24 val. Viešpačiui” – Sutaikinimo pamaldos ir visą parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija.

Kviečiame visus tikinčiuosius šią dieną aukoti Rusiją ir Ukrainą Marijos Širdžiai Lietuvos Katedrose ir kitose bažnyčiose. Išgirskime popiežiaus Pranciškaus raginimą: dar daugiau melstis už taiką Ukrainoje.

Pamaldos Vatikano šv. Petro bazilikoje prasidės 17 val. Romos laiku (Lietuvos laiku – 18 val.). Tiesioginė transliacija iš Vatikano – per LRT Plius televiziją ir jutūbo Vatican Media Live kanale.


PAAUKOJIMO NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI AKTAS

O Marija, Dievo Motina ir mūsų Motina, kreipiamės į tave šią sielvarto valandą. Tu esi mūsų Motina, tu mus myli ir pažįsti: niekas, kas mums svarbu, nėra nuo tavęs paslėpta. Gailestingumo Motina, daug kartų esame patyrę tavo švelnią globą, ramybę mums teikiantį tavo artumą. Tu visada vedi mus pas Jėzų, Taikos Kunigaikštį.

Tačiau mes nuklydome nuo taikos kelio. Pamiršome praėjusio šimtmečio tragedijų pamokas, milijonus žmonių, žuvusių pasauliniuose karuose. Nepaisome įsipareigojimų, kuriuos prisiėmėme kaip tautų bendrija, ir išduodame tautų taikos svajones bei jaunimo viltis. Susirgome godumu, užsisklendėme nacionalistiniuose interesuose, leidome, kad mus paralyžiuotų abejingumas ir savanaudiškumas. Ėmėme nepaisyti Dievo, gyventi su savo melu, kurstyti agresiją, naikinti gyvybes ir kaupti ginklus, pamiršdami, kad esame savo artimo ir mūsų bendrų namų sergėtojai. Karu išdarkėme žemės sodą, nuodėme sužeidėme Tėvo, kuris nori, kad būtume broliai ir seserys, širdį. Tapome abejingi visiems ir viskam, išskyrus save. Su gėda sakome: „Atleisk mums, Viešpatie!”

Nuodėmės skurde, mūsų nuovargyje ir silpnume, blogio ir karo neteisybės slėpinyje tu, šventoji Motina, mums primeni, kad Dievas mūsų neapleidžia, bet ir toliau žvelgia į mus su meile, trokšdamas mums atleisti ir mus prikelti. Tai jis davė mums tave ir tavo Nekaltojoje Širdyje suteikė prieglobstį Bažnyčiai ir žmonijai. Dėl Dievo gerumo tu esi su mumis ir švelniai mus vedi net per tamsiausius istorijos vingius.

Tad bėgame pas tave, beldžiamės į tavo Širdies duris, mes, tavo mylimi vaikai, kurių niekada neapleidi ir kuriuos ragini atsiversti. Šią tamsią valandą ateik mums į pagalbą ir mus paguosk. Kartok kiekvienam iš mūsų: „Štai aš, tavo Motina“. Tu žinai, kaip atitirpinti mūsų širdis ir išnarplioti mūsų laikų mazgus. Į tave sudedame savo viltis. Žinome, kad ypač išmėginimų metu tu nepaniekini mūsų prašymų ir ateini mums į pagalbą.

Tu Galilėjos Kanoje paankstinai savo sūnaus veiklos pradžią ir pasaulis pamatė pirmąjį Jėzaus stebuklą. Kai šventė virto liūdesiu, tu jam pasakei: „Jie nebeturi vyno“ (Jn 2, 3). O Motina, sakyk tai dar kartą Dievui, nes šiandien baigėsi vilties vynas, džiaugsmas išblėso, išskydo brolybė. Mes iššvaistėme žmogiškumą, praradome taiką. Išmokome smurto ir naikinimo. Mums skubiai reikia tavo motiniškos pagalbos.

Tad priimk, Motina, šį mūsų maldavimą.
Tu, Jūros Žvaigžde, neleisk mums nuskęsti karo audroje.
Tu, Naujosios Sandoros Skrynia, įkvėpk susitaikymo projektus, rodyk į jį kelius.
Tu, Dangaus Žeme, sugrąžink į pasaulį dieviškąją darną.
Užgesink neapykantą, numalšink kerštą, išmokyk mus atleisti.
Išgelbėk mus nuo karo, apsaugok pasaulį nuo branduolinės grėsmės.
Rožinio Karaliene, pažadink mumyse troškimą melstis ir mylėti.
Žmonijos Karaliene, parodyk žmonėms brolybės kelią.
Taikos Karaliene, išmelsk pasauliui taiką.

Tavo ašaros, Motina, teišjudina mūsų užkietėjusias širdis. Tegul dėl tavo ašarų vėl pražysta šis slėnis, kurį mūsų neapykanta pavertė dykuma. Ginklų žvangesiui dar netylant, tegul tavo malda mus nuteikia taikai. Tegul tavo motiniškos rankos švelniai paliečia tuos, kurie kenčia ir bėga nuo bombų. Tegul tavo motiniškas apkabinimas paguodžia tuos, kurie buvo priversti palikti savo namus ir šalį. Tegul Tavo Sopulingoji Širdis mus paskatina atjausti, atverti duris ir rūpintis sužeistais bei atstumtais žmonėmis.

Šventoji Dievo Motina, kai tu stovėjai prie kryžiaus, Jėzus, matydamas šalia esantį mokinį, pasakė tau: „Štai tavo sūnus“ (Jn 19, 26): taip jis tau patikėjo kiekvieną iš mūsų. Paskui mokiniui ir kiekvienam iš mūsų jis tarė: „Štai tavo motina“ (27 eil.). Motina, mes norime priimti tave į savo gyvenimą ir istoriją. Šią valandą pavargusi ir nusiminusi žmonija kartu su tavimi stovi prie kryžiaus. Žmonija nori paaukoti save tau, o per tave – Kristui. Tave su meile gerbiančios ukrainiečių ir rusų tautos kreipiasi į tave, nes tavo Širdis plaka joms ir visoms karo, bado, neteisybės bei vargo draskomoms tautoms.

Todėl, Dievo Motina ir mūsų Motina, iškilmingai pavedame ir paaukojame save, Bažnyčią ir visą žmoniją, ypač Rusiją ir Ukrainą, tavo Nekaltajai Širdžiai. Priimk šį mūsų pasiaukojimą, kurio žodžius tariame su pasitikėjimu ir meile; suteik, kad liautųsi karas ir pasaulyje įsiviešpatautų taika. Iš tavo Širdies išsiveržęs „Taip“ atvėrė istorijos duris Taikos Kunigaikščiui; tikime, kad per tavo Širdį vėl ateis taika. Tau mes paaukojame visos žmonių šeimos ateitį, tautų poreikius ir lūkesčius, pasaulio nerimą ir viltis.

Tegul per tave žemėje išsilieja Dievo gailestingumas ir mūsų dienos vėl tegul slenka pagal švelnų taikos ritmą. Moterie, ištarusi „Taip“, ant kurios nužengė Šventoji Dvasia, sugrąžink į mūsų tarpą Dievo darną. Tu, kuri esi „gyvasis vilties šaltinis“, sudrėkink išdžiūvusias mūsų širdis. Tu, kuri savo įsčiose nuaudei Jėzaus žmogystę, padaryk mus bendrystės kūrėjais. Tu, kuri vaikščiojai mūsų keliais, vesk mus taikos takais. Amen.

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-18

Mielieji,

Popiežius Pranciškus ateinantį penktadienį, kovo 25 d., 17.00 val. Romos laiku (18.00 val. Lietuvos laiku) melsis už taiką ir paaukos Rusiją ir Ukrainą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. Kviečiame sekti parapijų informaciją ir jungtis maldoje savose bendruomenėse.
Pamaldos iš šv. Petro bazilikos bus transliuojamos internetu.

Tą patį penktadienį nuo 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje prasidės „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Šv. Sakramento adoracija. Taip pat bus klausoma išpažinčių.

Popiežius Pranciškus kreipėsi į Europos socialinių dienų dalyvius: priimti, apsaugoti, palydėti ir integruoti bėgančius nuo konfliktų, yra teisinga, žmogiška, krikščioniška
Arkivyskupo Gintaro Grušo Kovo 11-osios pamokslas Vilniaus Katedroje
„Katalikų pasaulio leidinių“ naujienos, 2022 m. kovas
„Pro Rytų vartus: Orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje XVI–XX amžiais“ – nauja paroda Bažnytinio paveldo muziejuje

Pagalba ir parama ukrainiečiams:
Pasiūlymai ukrainiečiams ir naudingos nuorodos jiems padedantiesiems (pildoma)
Dvasinė pagalba karo Ukrainoje metu (pildoma)
VA Caritas renka higienos priemones humanitariniams paketams
Kovo 21 dieną konsultacija ukrainiečiams, kaip susirasti darbą ar pradėti verslą (registracija)
Jei iš Ukrainos atykusiems žmonėms reikia drabužių, avalynės, žaislų ar patalynės – palydėdami ar nukreipdami į VA Carito Socialinę tarnybą (M. K. Paco g. 4, Vilnius)
Bernardinų parapija renka savanorius užsiėmimams su ukrainiečių vaikais
Aukoti į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams galima: Aukok.lt platformoje, trumpuoju numeriu 1485 (auka 5 Eur)
Aukoti Ukrainoje likusiems ir nuo karo kenčiantiems (aukos perduodamos Ukrainos Caritui):
         Lietuvos Caritas, jur. asm. kodas 192066334
         LT027300010137182270  AB bankas Swedbank
         Paskirtis: Parama Ukrainai
„Marijos radijo“ laidoje apie karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimą Lietuvoje pasakoja Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ darbuotojai (garso įrašas)
Darželyje „Mažutėliams“ suburta 30 ukrainiečių vaikų grupė, kurios ugdymu rūpinsis mokytojos iš Ukrainos
Ukrainos Caritui paaukota daugiau kaip pusė milijono eurų

Kalendorius:
Kovo 19–20 d. Piligriminis žygis vyrams (Švenčionėliai–Ignalina)
Kovo 19 d. 16.00 val. Padėkos šv. Mišios už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ leidėjus Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Kovo 25–27 d. Gavėnios tylos rekolekcijos „Ar galiu būti netobulas?“ pas brolius joanitus
Kovo 25–26 d. 24 valandos Viešpačiui Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Kovo 26 d. Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapijoje pradedama programa „Mokinystės kelionė. Įvadas“
Kovo 26 d. 17.00 val. Procesija meldžiant šv. Hiacinto užtarimo Ukrainos Kovoje už laisvę. Nuo Šv. Jackaus koplyčios iki Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios
Kovo 27 d. 20.30 val. Nuotolinė diskusija „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai – 50 metų: tarp Lietuvos ir JAV“
Kovo 29 d. 19.00 val. Pradedamas keturių seminarų ciklas sutuoktiniams ir sužadėtiniams „Būti drauge!“ (internetu)
Kovo 31 d. 18.00 val. Paskaita „Vilniaus atbarokintojas Jurgis Hoppenas“ (internetu)
Kovo 31 d. 18.30 val. Nuotolinė paskaita „Mystica Christiana. Įvadas į krikščioniškąją mistiką“ (dr. Aurimas M. Juozaitis)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Dievo Gailestingumo šventovė kviečia įsijungti į nuolatinių adoruotojų būrį (registracija)
Virtuali paroda, skirta Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai
„Betanija“ registruoja savanorius Maisto banko akcijai kovo 25–26 dienomis
Bernardinai.lt tekstų konkursas (iki kovo 21 dienos)
Sakralinės muzikos valandos Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje
Registracija į besilaukiančių šeimų mokyklėlę (nuo kovo 22 dienos)
Betzatos bendruomenė ieško socialinio darbuotojo asistento(-ės) – vairuotojo(-os)
Šv. Faustinos namelio ir Vilniaus piligrimų centro darbuotojai Dievo Gailestingumo Motinos seserims į Varšuvą nuvežė šv. Juozapo skulptūrą, kurią Vilniaus arkivyskupija dovanoja šiai vienuolijai (nuotraukos)
Seminaristai ėjo Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose (nuotraukos)
Vilniaus šv. Juozapo mokykla švenčia šv. Juozapą (nuotraukos)
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kriptoje buvo atidarytas ir palaimintas Lietuvos krikšto muziejus(nuotraukos)

Parapijose ir bendruomenėse vyksta sinodinio kelio susitikimai. Informacijos apie juos kviečiame ieškoti parapijų skelbimų lentose, interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Popiežius: priimti, apsaugoti, palydėti ir integruoti brolius ir seseris, bėgančius nuo konfliktų, yra teisinga, žmogiška, krikščioniška

Popiežius Pranciškus sveikina Europos katalikų socialinių dienų Bratislavoje dalyvius. Šia proga jis laišku kreipėsi į Vilniaus arkivyskupą, Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininką Gintarą Grušą, renginio organizatorius ir dalyvius, kviesdamas nelikti abejingais.

Popiežius rašo: „Meilė yra konkretus artumas, dalijimasis, rūpinimasis kitu. Tie, kurie myli, įveikia baimę ir nepasitikėjimą susidurdami su žmonėmis, kurie atvyksta prie mūsų sienų ieškodami geresnio gyvenimo; priimti, apsaugoti, palydėti ir integruoti daugybę brolių ir seserų, bėgančių nuo konfliktų, bado ir skurdo, yra teisinga ir žmogiška, juo labiau krikščioniška. Tegul sienos, vis dar esančios Europoje, virsta durimis, pro kurias atsiveria jos istorijos, tikėjimo, meno ir kultūros paveldas; tegu būna skatinamas dialogas ir socialinė draugystė, kad augtų brolybe grindžiamas žmonių sambūvis.“

Visas laiškas skelbiamas čia: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,499.

Dvasinė pagalba karo Ukrainoje metu (pildoma)

Neramiomis dienomis, kai Ukrainoje vyksta karas, kyla nerimas dėl taikos ir saugumo pasaulyje, yra kunigų, vienuolių ir pasauliečių, pasiruošusių nelengvu metu padėti, skirti dėmesį ir dvasinę pagalbą Lietuvos gyventojams ir atvykstantiems karo pabėgėliams. Nuoširdžiai dėkojame kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams už jų tarnystę!

Kviečiame Lietuvos gyventojus, priėmusius ukrainiečių šeimas, taip pat pasiūlyti dvasinės pagalbos galimybę, visų pirma kreipiantis į parapijos dvasininkus arba į žmones iš šio sąrašo.

 • Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacija. s. Onutė: +3706992894, sese.onute@gmail.com (LT, RU kalbomis); s. Daiva: +37061615723, vargdieniu@gmail.com (LT, EN kalbomis)
 • Vilma Šliužaitė, teologė, dvasinė palydėtoja:  vilma.sliuzaite@gmail.com, tel. +370 676 90733 (LT, RU, EN kalbomis),
 • Valerija Lietuvnikienė, dvasinė palydėtoja, Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės narė: tel. +37065197756 (LT, RU kalbomis), valerijalietuve@gmail.com;
 • Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacija. S. Aušra: +37060086725 (rašyti SMS, perskambins, LT ir EN kalbomis),
 • Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“. Agnė Žemaitytė: agne@gmail.com. Kreiptis el. paštu nurodant savo telefoną, perskambins;
 •  vikaras kun. Arūnas Peškaitis, OFM: arunas.peskaitis@gmail.com;
 • „Opus Dei“ organizacija. kun. Petras Pich: pichpetras@gmail.com;
 • Šventosios šeimos kongregacija. Lina Briliūtė: +37068918696, linabriliute@yahoo.com.
 • Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Stasys Kazėnas SJ: +37069833300;
 • Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija. S. Saulė: saulesje@yahoo.comAistė: +37068298821balciunaite@gmail.com; s. Judita: juditasje@gmail.com;  
 • Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vakaras kun. Nerijus Pipiras: +37062182277, Messenger: Nerijus Pipiras, (LT, RU, EN kalbomis);
 • Broliai kapucinai ir evangelizacinės Marijos mokyklos tarnautojai savanoriškai:
  Br. Vincentas, OFM Cap: +37067752634 (geriau per WhatsAppMessenger, Viber) br.vincentas@gmail.com;
  Jolanta: +37065120919; Vida: +37065151992; Roma: +37067005802; Ugnė: +37067877499; Birutė: +37061247504; +37067640709; Adelija: +37068630736; Skaidrė: +37063420236;
 • Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaras kun. Robertas Urbonavičius: +37064575512, robertasurbon@yahoo.com;
 • Vilniaus Vilkpėdės slaugos bei paliatyviosios pagalbos ligoninė. Dvasinė asistentė Irutė Faustina Jaruševičiūtė: +37061138838, jaruseviciute@vilkpedesligonine.lt;
 • Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija. S. Dovyda:  +37061628612 (skambinti ar rašyti SMS), Messenger: Milda Dovyda Jaugelyte, WhatsAppdovyda@gmail.com.
 • Biblijos terapija, Julius Žėkas: +37062284489 (LT ir RU kalbomis);
 • Virginija Tamošiūnaitė – sielovadininkė, dvasinė palydėtoja (GTI), pagalba teikiama raštu ir žodžiu: virginija.vt@gmail.com, 8 676 10749, Kaunas;
 • Šiaulių universiteto kapelionas kun. Arūnas Jankauskis: +37061020218;
 • Kun. Johnas Farrelas: jfpvilnius@gmail.com;
 • Nepaliaujamos Pagalbos seserų kongregacija. s. Gražina: +37061930366 (skambinti ar rašyti SMS, WhatsApp, Viber), grazina.dapsauskyte@gmail.com (LT, RU kalbomis)

Jei norėtumėte prisijungti – parašykite agne.markauskaite@vilnensis.lt

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-10

Mielieji,

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Kviečiame parapijose, bendruomenėse melstis už Tėvynę Lietuvą, laisvės dovaną ir taiką Ukrainoje bei pasaulyje.

Iškilmingas šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 13 val. aukos arkivyskupas Gintaras Grušas.

Popiežius Pranciškus pastaruoju metu dažnai kviečia melstis už taiką Ukrainoje, taip pat paskelbta ir anksčiau numatyta Šventojo tėvo maldos intencija kovui: „Melskimės už krikščionis, susiduriančius su naujais bioetikos iššūkiais, kad jie malda bei veikla ir toliau gintų gyvybę“ (vaizdo žinia apie intenciją).

Paskelbti pasiūlymai sinodiniam susitikimui tema „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“

Apie viltį, maldos, atsivertimo, gailestingumo darbų svarbą karo kontekste arkivyskupas Gintaras Grušas Marijos radijo laidoje „Ganytojo Žodis“

Gavėniai:

Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėniai
Parapijose pradedama kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“
Caritas gavėnios kalendorius „Visam Pasauliui atverta širdis“
Interaktyvi gavėnios kelionė vaikams (parengė Vilniaus Visų Šventųjų parapija)
Gavėnios kelionė su vysk. A. Jurevičiumi (video)

Pagalba Ukrainai:
Maldos už taiką Ukrainoje iniciatyvų sąrašas (nuolat pildomas)
Dvasinė pagalba karo Ukrainoje metu (pildoma)
Lietuvos Caritas informacija ir statistika apie pagalbą Ukrainai. Ukrainoje likusiems žmonėms padėti į Lietuvos Caritas sąskaitą paaukota virš 500 tūkst. eurų
Karo pabėgėlius iš Ukrainos jau yra priėmusios Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo, Bernardinų parapijos, Dievo Apvaizdos seserys Utenoje, Basosios karmelitės Paštuvoje, Jėzaus vardo seserys Lentvaryje. Atvykstančiųjų laukia ir kiti vienuolynai, parapijos
Apie Vilniaus arkivyskupijos Carito pagalbą nuo karo bėgantiems ukrainiečiams(vaizdo įrašas)
Kaziuko mugėje VA Caritas surinko 3722 Eur pagalbai ukrainiečiams Lietuvoje
Darželis „Mažutėliams“ priėmė grupę ukrainiečių vaikų
Vilniaus šv. Juozapo (Pilaitės) parapijiečiai gamino maskuojamuosius tinklus Ukrainai(nuotraukos)
Ukrainos piliečius Bažnytinio paveldo muziejus kviečia lankytis nemokamai
Humanitarinė pagalba ir parama:
Aukoti į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams galima: Aukok.lt platformoje, trumpuoju numeriu 1485 (auka 5 Eur)
Aukoti Ukrainoje likusiems ir nuo karo kenčiantiems (aukos perduodamos Ukrainos Caritui):
         Lietuvos Caritas, jur. asm. kodas 192066334
         LT027300010137182270  AB bankas Swedbank
         Paskirtis: Parama Ukrainai

Kalendorius:
Kovo 11 d. 13.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Kovo 12 d. Šeštadienio ekskursijos Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 13 d. 14.00 val. Liudijimų popietė „Krikščionio (ne)kasdienybė“ Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Kovo 14–18 d. Pasirengimo Santuokos sakramentui kursai Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje (lenkų k.)
Kovo 15 d. 18.15 Centras „Bendrakeleiviai“ pradeda moterų bendrystės ir saviugdos grupę „Moters perlai“
Kovo 15 d. 18.30 val. Maldos vakaras Vilniaus Išganytojo bažnyčioje
Kovo 16 d. 18.30 val. Ses. Lindos Ceple paskaita „Širdies gydymas šventųjų išmintimi“ (internetu)
Kovo 16 d. 18.30 val. Nuotolinė paskaita „Širdies gydymas maloningumu. Šv. Pranciškus Asyžietis“ (ses. Linda Ceple SJE)
Kovo 17 d. 18.00 val. Atvirų durų diena Vilniaus šv. Juozapo mokykloje
Kovo 18–20 d. Rekolekcijos „Elijas. Išdžiūvęs šaltinis“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Kovo 18 d. 10.30 val. Pradedami ALFA kursai senjorams Šv. Kryžiaus namuose
Kovo 19–20 d. Piligriminis žygis vyrams (Švenčionėliai-Ignalina)
Kovo 19 d. 16.00 val. Padėkos šv. Mišios už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ leidėjus Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Kovo 25–27 d. Gavėnios tylos rekolekcijos „Ar galiu būti netobulas?“ pas brolius joanitus
Kovo 26 d. Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapijoje pradedama programa „Mokinystės kelionė. Įvadas“
Kovo 27 d. 20.30 val. Nuotolinė diskusija „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai – 50 metų: tarp Lietuvos ir JAV“
Kovo 31 d. 18.30 val. Nuotolinė paskaita „Mystica Christiana. Įvadas į krikščioniškąją mistiką“ (dr. Aurimas M. Juozaitis)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Nukryžiuotojo Kristaus seserys feisbuko paskyroje kas savaitę dalijasi klausimais kasdienei asmeninei maldai su šv. Raštu gavėnios laikotarpiu („Kviečio grūdo“ iššūkis)
Sakralinės muzikos valandos šv. Kazimiero bažnyčioje (kovas)
Broliai dominikonai kviečia auka prisidėti prie Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios remonto
Vilniaus arkivyskupijos Carito kovo mėnesio naujienlaiškis
VA Carito Užsieniečių integracijos programa ieško socialinės integracijos kuratoriaus (-ės) darbui su užsieniečiais
Fotoreportažų konkursas „JAUNIMAS SINODO KELYJE“ 7–11 klasių mokiniams
Bendri pietūs – tradicija VA Carito Motinos ir vaiko namuose (nuotraukos)
Kovo 4–5 dienomis vyko Jaunimo sielovados forumas. Forumo įspūdžiai vaizdo filmuke, nuotraukose

Parapijose ir bendruomenėse vyksta sinodinio kelio susitikimai. Informacijos apie juos kviečiame ieškoti parapijų skelbimų lentose, interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

„Katalikų pasaulio leidinių“ naujienos, 2022 m. kovas

Notker Wolf. Septynios laimės kolonos. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai. 168 p.
Iš vokiečių k. vertė Vytautė Mačiukaitė.

Kiekvienas žmogus nori būti laimingas ir laimę supranta savaip. Todėl ir knygų, patariančių, kaip greičiau ją pasiekti, pilnos knygynų lentynos. Tačiau ši knyga – kitokia. Būti laimingus mus moko benediktinų vienuoliai. Notkeris Wolfas, Benediktinų ordino abatas primas, dalydamas patarimus, remiasi VI amžiuje Benedikto parašyta regula – jos išmintis nustumia šalin didžiąją dalį to, kas patariama šiandien. Autorius, pateikdamas įdomių įžvalgų apie tikrąją laimę, pasakoja ir apie savo patirtį. Jis mano, kad laimingam gyvenimui geriausiai pasitarnauja septynios dorybės, kurias ugdydami tikrai pasijusime laimingesni.


Os Guinnes. Didžioji žmonijos laisvių chartija. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai. 352 p.
Iš anglų k. vertė Vaiva Narušienė.

Šią knygą būtina perskaityti visiems, kurie yra susirūpinę dėl Amerikos ir Vakarų civilizacijos ateities. Perspėdamas dėl Vakarų laisvėms iškilusios grėsmės, Osas Guinnessas nekviečia į kupiną pykčio kultūrinį karą, bet racionaliai ir įtikinamai argumentuodamas ragina atsigręžti į tai, kas labiausiai padėjo suklestėti Amerikai ir Vakarams. Guinnessas yra tikras meistras. Jis nepuola kritikuoti postmoderniems Vakarams būdingų negalavimų. Galima ir būtina diskutuoti dėl jo pateiktų argumentų, tačiau į juos privalu atsižvelgti.
Atskleisdamas savo plačią erudiciją ir stulbindamas įžvalgomis, Osas Guinnessas pateikia įtikinamą įvairiais amžiais gyvavusių pasaulėžiūrų ir filosofijų kritiką ir iškalbingai ragina žmoniją grįžti prie ištakų, prie „Sinajaus revoliucijos“, kuri sukūrė ir įkvėpė galingą laisvės idėją, teisingai vedamą Dievo balso.


Marcellino D’ Ambrosio. 40 dienų, 40 kelių. Naujas požiūris į gavėnią. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai. 168 p.
Iš anglų k. vertė Jūratė Bieliauskaitė.

„Ko atsisakysi per šią gavėnią?“ – klausinėjame vienas kito, tarsi gavėnios esmė būtų penktadieniais apsieiti be mėsos ir nevalgyti šokolado. Akivaizdu, jei norime iš šio keturiasdešimties dienų iššūkio išeiti naujais žmonėmis, turime eiti tolyn ir gilyn. Tad šioje knygoje suradau ir pateikiau keturiasdešimt būdų, arba kelių, kad tos keturiasdešimt dienų perkeistų mūsų gyvenimą. Prie kiekvieno iš būdų pridėtas apmąstymas, padėsiantis geriau suprasti, kas yra gavėnia ir kodėl ji svarbi. Naudodamiesi šia knyga per gavėnią, kupiną prasmingų galimybių, patirsite džiugią laisvę ir jėgą, kurią Kristus mums laimėjo savo mirtimi. Tamsa duos kelią vis stiprėjančiai šviesai. Mumyse gims kažkas nauja ir nuostabaus!

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-03

Mielieji,

Kovo 4 dieną švenčiame pirmąjį Lietuvos globėją – šv. Kazimierą. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje iki sekmadienio tęsiasi šv. Kazimiero atlaidai.

Gavėnią pradėjome Pelenų trečiadieniu ir pasninko bei maldos diena už Ukrainą. Vyskupo Arūno Poniškaičio homilija šv. Mišiose už taiką Ukrainoje.

Gavėniai:
Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėniai, 2022
Parapijose pradedama kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“
Gavėnios kalendorius „Visam Pasauliui atverta širdis“
Interaktyvi gavėnios kelionė vaikams (parengė Vilniaus Visų Šventųjų parapija)

PAGALBA UKRAINAI:
Bažnyčia Lietuvoje tiesia pagalbos ranką Ukrainos žmonėms. Vilniaus arkivyskupija pabėgėlius apgyvendins viešbutyje „Domus Maria“ ir kituose būstuose, telkiami savanoriai, padėsiantys atvykstantiems. Lietuvos žmonės kviečiami prisidėti ne tik lėšomis, bet svarbiausia – broliška pagalba ir palaikymu, kad atvykusiųjų gyvenimas čia būtų orus ir kiek įmanoma pilnavertis.

Malda:
Pelenų trečiadienį vyko ekumeninis maldos vakaras Vilniaus Lukiškių aikštėje (vaizdo įrašas)
Melstis už Ukrainą kviečia visą parą atvira Dievo Gailestingumo šventovė. 15.00 val. ir 3.00 val. – Dievo Gailestingumo vainikėlio malda už taiką
40 dienų maldos akcija (kiekvieną dieną 19.30 val tiesioginė transliacija iš Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos)
Malda už taiką Ukrainoje 11.30 val. Vilniaus Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (pirmadieniais–šeštadieniais)
Vakarais 21 val. malda už taiką Ukrainoje su Dievo Apvaizdos seserimis (internetu)
Bernardinų parapijos kieme augantis medis puošiamas maldomis ir Ukrainos vėliavėlėmis (nuotraukos)
Vilniaus Piligrimų centras paskelbė Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą ukrainiečių kalba
Kiekvieną dieną 15 val. Faustinos namelyje meldžiamasi Dievo Gailestingumo vainikėlis bei litanija už Ukrainą ir taiką pasaulyje
Kovo 4 d. 18.30 val. maldos vakaras už taiką Vilniaus Pal. Matulaičio bažnyčioje
Kovo 6 d. 18.00 val. maldos vakaras už Ukrainą Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

Humanitarinė pagalba ir parama:
Aukoti į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams galima: Aukok.lt platformoje, trumpuoju numeriu 1485 (auka 5 Eur)
Aukoti Ukrainoje likusiems ir nuo karo kenčiantiems (aukos perduodamos Ukrainos Caritui):
         Lietuvos Caritas, jur. asm. kodas 192066334
         LT027300010137182270  AB bankas Swedbank
         Paskirtis: Parama Ukrainai
Graikų apeigų katalikai (unitai) renka vaistus, maistą, darbužius
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ humanitarinę pagalbą ruoš ir Lukiškių kalėjimo patalpose
Kaziuko mugėje – Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ palapinėje – renkamos aukos ukrainiečiams (palapinė įsikurs Kudirkos aikštėje)
Lietuvos Caritas ieško patalpų Vilniuje ir Kaune (nuo 300 kv. m.)
Caritas savanoriais visoje Lietuvoje užsiregistravo virš 1000 žmonių

Kita:
Arkivysk. G. Grušas ir prel. E. Putrimas kviečia lietuvius pasaulyje padėti ukrainiečių bendruomenėms
Kovo 5–6 dienomis viso pasaulio karilionai (680) skambins Ukrainos autorių kūrinius. Vilniaus karilione šeštadienį ir sekmadienį Ukrainos himnas skambės: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 ir 17.00 val.
Kovo 6 d. 13.00 val. Paramos koncertas Ukrainai Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Akimirkos iš vasario 24 d. Taizė pamaldų už Ukrainą Vilniaus Švč. Trejybės unitų bažnyčioje
Šv. Juozapo mokykla dalijasi mokinių piešinių apie Ukrainą nuotraukomis
Ateitininkų federacijos kreipimasis į brolius ir seseris ukrainiečius

Kalendorius:
Kovo 4–5 d. Jaunimo sielovados forumas
Kovo 4–6 d. Rekolekcijos „Sutuoktinių susitikimai“ Pavilnyje
Kovo 5 d. Šv. Kazimiero diena Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Kovo 5 d. 12.00 val. Šeimų edukacija „Karalaičio lelija“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 5 d. 12.00 val. Ekskursija po Vilniaus katedros koplyčias ir požemius
Kovo 6 d. Maldos už lietuvius visame pasaulyje diena
Kovo 8 d. Pradedamas Sutvirtinimo sakramento kursas sužadėtiniams pas brolius joanitus
Kovo 9 d. 17.00 val. Vakarinė ekskursija Bažnytinio paveldo muziejuje „Moters padėtis visuomenėje: nuo karalienės sosto iki vienuolės celės“
Kovo 9 d. 18.30 val. Prasideda nuotoliniai „Krikščioniški pokalbiai apie meilę su dalele psichologijos“ su G. Vaitoška
Kovo 15 d. 18.15 Centras „Bendrakeleiviai“ pradeda moterų bendrystės ir saviugdos grupę „Moters perlai“
Kovo 16 d. 18.30 val. Ses. Lindos Ceple paskaita „Širdies gydymas šventųjų išmintimi“ (internetu)
Kovo 18 d. 10.30 val. Pradedami ALFA kursai senjorams Šv. Kryžiaus namuose
Kovo 19–20 d. Piligriminis žygis vyrams (Švenčionėliai–Ignalina)
Kovo 25–27 d. Gavėnios tylos rekolekcijos „Ar galiu būti netobulas?“ pas brolius joanitus

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Penktadieniais 20 val. – Dievo Gailestingumo vainikėlio malda ir šv. Faustinos dienoraščio skaitymas iš Vilniaus Kalvarijų bažnyčios (internetu)
Betzatos bendruomenės Lobių dirbtuvės kviečia kartu gaminti inkilus šį šeštadienį
Sinodinis susitikimas apie šventimą su bendruomene Maranata sekmadienį (Kovo 6 d.)
Pelenų trečiadienis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)
Malda už taiką Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)
Seminarijoje atidaryta paroda „15 iliustracijų Romos mišiolui lietuvių kalba“ (nuotraukos)
Seminarijoje vyko pašaukimų savaitgalis (nuotraukos)
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai skirtas stendas Vilniaus knygų mugėje (nuotraukos)

Parapijose ir bendruomenėse vyksta sinodinio kelio susitikimai. Informacijos apie juos kviečiame ieškoti parapijų skelbimų lentose, interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Prasideda kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“

Pradėjus 40 dienų trunkantį gavėnios laikotarpį, Vilniaus arkivyskupijos Caritas kviečia jungtis į kasmetinę „Pasninko dėžės“ akciją.

„Visus, kurie gavėnios laiku malda, pasninku ir išmalda artinasi prie šv. Velykų slėpinio, kviečiame aukoti, dalintis maisto produktais ir pagelbėti stokojantiems. Prisidėti galite atnešdami negendančių maisto produktų į akcijoje dalyvaujančias bažnyčias. Jose rasite specialią „Pasninko dėžę“, kurioje galima palikti atneštas gėrybes.“ – rašoma kvietime.

Popiežius Pranciškus taip pat kviečia: „pasninkas paruošia dirvą, malda ją drėkina, o meilė padaro vaisingą“ (iš popiežiaus Pranciškaus žinios 2022 m. Gavėnios proga).

Per visus Jėzaus išgyventus sunkumus Jis tapo artimu bičiuliu kiekvienam žmogui, kuris neturi namų ir maisto, patiria patyčias, yra neteisingai apkaltintas ir patiria smurtą. Būtent jie buvo geriausi Jėzaus draugai, ir Jis, apie juos pasakodamas, kalba kaip apie save: „Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte…“ (Mt 25, 35).

Malda veda į pažinimą, kuris veda į meilę ir tiesą apie kitą, skaistina santykį. Pažįstame geriau save, nes esame sukurti pagal Dievo paveikslą.

Pasninkaudami – susilaikydami nuo saldumynų, skanių patiekalų, mėsos, pirkinių  ar kitų nebūtinų, bet daug vietos mūsų gyvenime užimančių, dalykų – mes pripažįstame, kad mūsų „aš“ nėra pats svarbiausias.

Dalindamiesi su kitu tuo, ką branginame – mes mokomės mylėti kitą kaip save patį. Vienas dalykas – atiduoti tai, ko tau nereikia, bet visai kitas – kai atiduodi kitam tai, kuo ir pats džiaugiesi. Taip gali padaryti tik artimam bičiuliui, tik tam, kuris yra brangus tau.

Kadangi akcija jau vyksta kelerius metus, parapijų bendruomenės kūrybiškai atpažįsta esminius poreikius: paramą renka parapijoje veikiančioms socialinėms – karitatyvinėms iniciatyvoms (dienos centrams, išklausymo tarnystei, lankomiems vienišiems žmonėms, ruošia velykinius paketus stokojantiems) arba inicijuoja specialias akcijas (pinigines aukas konkrečiai šeimai, velykines dovanas kaliniams ir kt.).

Pateikiame sąrašą parapijų ir rektoratų, kur galite rasti „Pasninko dėžes“. Sąrašas nuolat pildomas:

 • Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
  Bažnyčios a. 4, Ignalina
 • Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
  Pietų g. 28, Lentvaris, Trakų r.
 • Sudervės Švč. Trejybės parapija
 • Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapija
 • Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija
  Kalvarijų g. 327, Vilnius
 • Vilniaus (Naujosios Vilnios) Švč. M. Marijos Taikos karalienės parapija
  Pergalės g. 34A, Vilnius
 • Vilniaus (Pilaitės) Šv. Juozapo parapija 
  Tolminkiemio g. 4, Vilnius
 • Vilniaus (Žvėryno) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
  Sėlių g. 17, Vilnius
 • Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapija
  Pal. J. Matulaičio a. 3, Vilnius
 • Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
  Erfurto g. 3, Vilnius
 • Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija
  Medeinos g. 14, Vilnius, mokyklos patalpose
 • Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapija
  Katedros a. 2, Vilnius
 • Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia
  Savičiaus g. 15, Vilnius
 • Vilniaus Šventosios Dvasios parapija
  Dominikonų g. 8, Vilnius
 • Vilniaus Visų Šventųjų parapija
  Rūdninkų g. 20/1, Vilnius

Šis gyvenimo etapas yra veiklios meilės laikas. Išgyvenimo klausimas tapo labai aktualus, kviečiame mokytis išgyventi su meile. Kviečiame skirti laiko, dėmesio, rūpesčio stokojančiam artimui, kuriam jūsų pagalba yra brangi dovana.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas informacija