Arkivysk. G. Grušo homilja Aušros vartų atlaiduose

Brangieji!

Skaitiniai liudija, kad artėja liturginių metų pabaiga. Jie kalba apie paskutiniuosius dalykus, kai pakils arkangelas Mykolas ir užstos Dievo tautą. Kalba apie kataklizmą, apie ženklus, saulės užtemimą, mėnulį, kuris nebeduos šviesos, žvaigždes, kurios kris iš dangaus. Ir niekas iš mūsų nežino nei dienos, nei valandos, kada visa tai įvyks. Bet žinia, kurią Šventasis Raštas mums duoda, yra, kad, nesvarbu, kokie dalykai gali vykti aplink mus pasaulyje, mums nereikia bijoti. Nereikia bijoti, nes mes žinome, kad galime pasitikėti Dievu. Kaip antrajame skaitinyje girdėjome, kad save aukodamas ant kryžiaus Jis jau atnašavo auką, kuri mūsų nuodėmes atleido.

Mūsų išganymas, jei nenuleidžiame akių nuo Jėzaus, yra garantuotas. Bet negalime nuleisti akių, net kai atrodo, kad viskas aplink mus yra baisu. Negalime atitraukti nuo Jo savo žvilgsnio, net jei žvaigždės iš dangaus pradėtų kristi ar saulė aptemtų. Psalmėje mes tai ir giedojome: „Globok mane, Dieve, prie Tavęs aš glaudžiuosi.“ Tai yra šio sekmadienio ir Aušros Vartų žinia. Nelaimės ir nežinios akivaizdoje glaustis prie Dievo. Mes esame kviečiami pasitikėti Dievu ir iš Jo semtis ramybės ir jėgų. Ir dar visuomet visuose šio gyvenimo išbandymuose mes turime sugebėti išlikti krikščionimis ne tik žodžiais, bet ir savo elgesiu. Išlikti vieno Dievo vaikai. Išlikti vienos Motinos vaikai. O tai reiškia atpažinti, kad iš esmės mes visi esame broliai ir seserys, vieno Dievo vaikai.

Motinos artumas mums nepaprastai svarbus ir teikia vilties. Mažas vaikas, kai jis nerimsta, kai jį apima jaudulys ar baimė, nekantrumas, nurimsta, kai motina jį paima į savo glėbį, kai vaikas pajaučia jos plakančią širdį prie savosios. Vaikas pasitiki, kad mama parūpins visko, ko reikia. Čia, Aušros Vartuose, per amžius žmonės ateina prašyti Dievo Motinos užtarimo, patikėti jai savo gyvenimo rūpesčius ir sunkumus.

Mūsų tautai nėra svetimi sugyvenimo sunkumai. Ne per seniausiai, nepriklausomybės pradžioje, buvo tokių atvejų, kai iš šeimos brolis ar sesuo, suvilioti galimybės gyventi geriau, išvyko į užsienį ieškoti geresnių darbų – ar tai būtų Anglija, ar Norvegija, – ir tuo metu dar nelegaliai. Juos suviliojo žmonės, kurie žadėjo gerus darbus, geresnį gyvenimą. Ir jie atsirado fermose, kur iš jų buvo atimti pasai, jie buvo priversti dirbti ilgas valandas, ilgas dienas ir net negalėdavo susisiekti su savaisiais. Kai kurios moterys buvo paimtos į sekso vergiją, priverstos darbuotis prostitutėmis ir vargiai galėjo pabėgti.

Ir ką jų šeimos nariai, jų broliai ir seserys, draugai Lietuvoje darė? Sužinoję, kad mūsų artimieji paimti į vergiją, dėjo pastangas juos išlaisvinti, ištraukti iš tos nelaimės. Dėjome pastangas, kad policija tuose kraštuose, mūsų kunigai, besidarbuojantys ten, siektų ištraukti juos iš tų pančių. Ir dabar tarp mūsų, prie mūsų sienos žmonės, kartais apgauti sukčių ar kitų, patenka į nelaimes.

Šis sekmadienis Bažnyčioje yra vargstančiųjų sekmadienis, kai meldžiamės už visus, kurių gyvenimas yra sunkus, kurie – dėl savo ar ne dėl savo kaltės – sunkiai pakelia kasdienio gyvenimo naštą. Mes turime melstis už juos, bet taip pat dalintis tuo, ką mes turime. Vargstančiųjų mūsų miestuose ir miesteliuose nestokojam – ir pasienyje šiandien, ir pabėgėlių stovyklose, migrantų stovyklose jų nestokojam. Jie gyvena sunkiomis sąlygomis ir juos reikia sušelpti.

Mūsų Caritas darbuojasi, ir šiandien Mišių pabaigoje pašventinsime Gerumas mus vienija simbolį, kasmetinę Advento žvakę, kurią kviečiame visus įsigyti ir taip parodyti solidarumą su vargstančiaisiais.

Gailestingumo Motina mūsų šiandien sulaukė. Ji ne tik teikia mums gailestingumą ir paguodą, ne tik užtaria mus pas savo Sūnų, ne tik tarpininkauja mums priimant išganymo malones, bet ir kviečia mus būti gailestingus, gailestingus kitiems, savo broliams ir seserims, tiems, kurie yra šalia ir kurie yra toliau. Turim ir naujų situacijų, kai, įvedus nepaprastąją padėtį pasienio ruože, kur kartais vieni gyvena mūsų žmonės, toks gestas – aplankyti savo kaimyną, pabūti kartu – irgi tampa svarbus.

Ir mūsų miestuose bei miesteliuose svarbu ir geras žodis, ir buvimas kartu, bet kai matom stoką, kai matom vargstančius, – būti tais, kurių veide matome Jėzų. Kad būtume pasiruošę pašelpti, pasidalinti.

Šiandien taip pat dėkojame tiems, kurie teikia kitiems pagalbą: Carito darbuotojams ir tiems, kurie saugo mūsų valstybės sieną: pasieniečiams, policijai, kariuomenei – visiems, kurie teikia pagalbą. Tokių gražių pavyzdžių buvo krizės pradžioje, kai pasieniečiai, kadangi nebuvo, kuo žmones sušelpti, iš savo namų atsinešdavo pieno migrantų vaikams, nes jie taip pat žmonės. Ir mūsų pareigūnai tą irgi supranta. Galim kiekvienas vienaip ar kitaip – ar geru žodžiu, ar kokiu savo materialiu turtu paremti kitus, kuriems reikalinga pagalba.

Ženklai pasaulyje – tiek politinės migracijos, tiek pandemijos akivaizdoje – kviečia mus naujai kreiptis į Dievo Motiną. O Marijos kreipimasis įvairiuose apreiškimuose pasaulyje lieka tas pats visada. Ji kviečia mus: „Melskitės, melskitės, melskitės.“ Melskimės už tėvynę, už jos saugumą ir laisvę. Melskimės už žmonės, kurie pakliuvo į sukčių ar politinių jėgų spąstus. Už pabėgelius, ieškančius saugesnio gyvenimo. Meldžiamės už apgautuosius, už išnaudotus žmones čia ir visame pasaulyje, esančius prekybos žmonėmis pančiuose. Meldžiamės už visus vargstančius mūsų gatvėse, mūsų šalyje ir visame pasaulyje.

Ne tik pasaulio pabaigos laukiame ateinant ir nežinome, kada tai bus, bet ir nė vienas iš mūsų nesame garantuoti, kada mūsų gyvenimo pabaiga ateis. Pandemija tą labai ryškiai kiekvienam iš mūsų priminė. Nežinome nei dienos, nei valandos. Bet Viešpačiu galime ir turime pasitikėti. Jis yra šalia. Ir jei nuo Jo nenuleisime žvilgsnio, jei eisime pas Jo Motiną ir mūsų Motiną, jei pasikliausime jos užtarimu ir jei visose nelaimėse su Dievo pagalba sugebėsime išlikti ir gyventi kaip tikri krikščionys, mylintys kiekvieną savo artimą brolį ir sesę, Viešpats niekada mūsų neapleis ir visada bus šalia mūsų. Ir turėsime jėgų pasiekti jo žadėtą džiaugsmą amžinybėje. Tad su pasitikėjimu ir su malda ženkime pirmyn nebijodami nė vieno šio gyvenimo iššūkio. Amen.

 

Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose Vilniuje 2021-11-14

Kas yra Sinodas?

Sinodo tikslas – visai Dievo tautai įsiklausyti į tai, ką Šventoji Dvasia sako Bažnyčiai.

Tai darome drauge įsiklausydami į Dievo žodį Rašte ir Bažnyčios gyvojoje tradicijoje, tada įsiklausydami vienas į kitą ir ypač į marginalizuotuosius, kad atpažintume laiko ženklus.

Sinodo tikslas nėra pagaminti daugiau dokumentų. Juo siekiama įkvėpti žmones svajoti apie Bažnyčią, kokia esame pašaukti būti, leisti suvešėti žmonių viltims, skatinti pasitikėjimą, tvarstyti žaizdas, megzti naujus ir gilesnius santykius, mokytis vieniems iš kitų, tiesti tiltus, apšviesti protus, sušildyti širdis ir atkurti jėgas mūsų bendrai misijai vykdyti.

Išsamiai apie Sinodą: Parengiamasis dokumentas, Vademekumas (praktinis vadovas), popiežiaus Pranciškaus kalbos ir tekstai apie Sinodą.

Skelbdama Evangeliją, sinodinė Bažnyčia „keliauja drauge“. Kaip „keliaujama drauge“ šiandien jūsų vietinėje Bažnyčioje? Kokius žingsnius žengti mus kviečia Dvasia, kad augtume „keliavimu drauge“?

Atsakydami į šį klausimą, esame kviečiami:

 • Prisiminti savo patirtis: kokios mūsų vietinės Bažnyčios patirtys ateina į galvą išgirdus šį klausimą?
 • Giliau permąstyti šias patirtis: kokius džiaugsmus jos sukėlė? Su kokiais sunkumais ir su kokiomis kliūtimis susidūrė? Kokias žaizdas jos atskleidė? Kokių įžvalgų sukėlė?
 • Surinkti vaisius pasidalijimui: kur šiose patirtyse nuskambėjo Šventosios Dvasios balsas? Ko Dvasia prašo iš mūsų? Kas patvirtintina, kas keistina, kokie žengtini žingsniai? Kur sutariama? Kokie keliai atsiveria mūsų vietinei Bažnyčiai?

Norint padėti žmonėms visapusiškiau atsakyti į šį pagrindinį klausimą, žemiau pateikiamos temos, išryškinančios reikšmingus „gyvojo sinodalumo“ aspektus.

Klausimai, lydintys kiekvieną iš čia pateiktų dešimties temų, gali būti išeities taškai arba naudingos gairės. Tačiau šiais klausimais jūsų pokalbis ir dialogas neturi apsiriboti:

 1. Kelionės bendrakeleiviai

Bažnyčioje ir visuomenėje einame tuo pačiu keliu vienas greta kito. Kas mūsų vietinėje Bažnyčioje yra tie, kurie „eina drauge“? Kas yra tie, kurie atrodo esantys atokiau? Kaip augti esame pašaukti kaip bendrakeleiviai? Kokios grupės ar kokie asmenys palikti pakraščiuose?

 1. Įsiklausymas

Įsiklausymas yra pirmas žingsnis, tačiau tam reikalingi atviras protas ir atvira širdis be išankstinio nusistatymo. Kaip Dievas kalba per kartais mūsų ignoruojamus balsus? Kaip įsiklausoma į pasauliečius, pirmiausiai moteris ir jaunus žmones? Kas įsiklausymą palengvina ar jam trukdo? Ar tinkamai įsiklausome į tuos, kurie yra paribiuose? Kaip integruojamas pašvęstųjų asmenų indėlis? Kas riboja mūsų gebėjimą įsiklausyti pirmiausiai į tuos, kurių pažiūros skiriasi nuo mūsų pažiūrų? Kiek erdvės suteikiama mažumų, ypač vargšų, marginalizuotųjų ar socialiai atskirtį išgyvenančių žmonių balsui?

 1. Kalbėjimas

Visi esame kviečiami kalbėti drąsiai ir sąžiningai, t. y. laisvai, tiesiai ir artimo meilės dvasia. Kas mūsų vietinėje Bažnyčioje ir visuomenėje įgalina ar trukdo kalbėti drąsiai, atvirai ir atsakingai? Kada ir kaip pavyksta pasakyti, kas mums svarbu? Koks yra santykis su vietine žiniasklaida (ne vien katalikiškąja)? Kas kalba krikščionių bendruomenės vardu ir kaip tie kalbėtojai parenkami?

 1. Šventimas

„Keliauti drauge“ įmanoma tik remiantis bendruomeniniu įsiklausymu į Žodį ir Eucharistijos šventimu. Kaip mūsų bendruomenėje malda ir liturginiai šventimai įkvepia ir orientuoja mūsų bendrą gyvenimą ir misiją? Kaip šitai įkvepia svarbiausius sprendimus? Kaip skatiname veiklų tikinčiųjų dalyvavimą liturgijoje? Kiek erdvės suteikiama dalyvauti lektoriaus ir akolito tarnybose?

 1. Bendra atsakomybė už mūsų bendrą misiją

Sinodalumas tarnauja Bažnyčios misijai, kurią vykdyti pašaukti visi nariai. Kadangi visi esame mokiniai misionieriai, kaip kiekvienas pakrikštytas asmuo kviečiamas prisidėti prie Bažnyčios misijos? Kas pakrikštytiesiems trukdo veikliai misionieriauti? Kokias misijos sritis esame apleidę? Kaip bendruomenė remia savo narius, įvairiopai tarnaujančius visuomenei (socialine ir politine veikla, moksliniais tyrimais, švietimu, socialinio teisingumo skatinimu, žmogaus teisių apsauga, rūpinimusi aplinka ir t.t.)? Kaip Bažnyčia padeda šiems savo nariams misionieriškai vykdyti savo tarnystę visuomenei? Kaip įžvelgiami misionieriški pasirinkimai ir kas tai atlieka?

 1. Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje

Dialogui reikia ištvermės ir kantrybės, tačiau jis įgalina ir tarpusavio supratimą. Kokia apimtimi įvairūs žmonės mūsų bendruomenėje susirenka dialogui? Kur mūsų vietinėje Bažnyčioje dialogas vyksta ir kokios yra dialogo priemonės? Kaip skatiname bendradarbiavimą su kaimyninėmis vyskupijomis, vietinėmis vienuolių bendruomenėmis, pasauliečių asociacijomis bei sąjūdžiais ir t. t.? Kaip sprendžiami požiūrių skirtumai, konfliktai ir sunkumai? Kokiems konkretiems klausimams Bažnyčioje ir visuomenėje skirtinas didesnis dėmesys? Kokia yra dialogo bei bendradarbiavimo su kitų religijų tikinčiaisiais ir žmonėmis, nepriklausančiais jokiai religijai, patirtis? Kaip Bažnyčia plėtoja dialogą su kitais visuomeniniais sektoriais – politikos, ekonomikos, kultūros, pilietinės visuomenės atstovais – ir varge gyvenančiais žmonėmis, ko iš to dialogo mokomasi?

 1. Ekumenizmas

Ypatinga vieta sinodinėje kelionėje tenka dialogui tarp skirtingų konfesijų krikščionių, vienijamų vieno krikšto. Kokį santykį mūsų bažnytinė bendruomenė palaiko su kitų krikščioniškųjų tradicijų bei denominacijų nariais? Kas mus vienija ir kaip keliaujame drauge? Kokių vaisių gavome iš ėjimo drauge? Kokie sunkumai? Kaip žengti kitą žingsnį toje kelionėje drauge?

 1. Valdžia ir dalyvavimas

Sinodinė Bažnyčia skatina dalyvavimą ir bendrą atsakomybę. Kaip mūsų bažnytinė bendruomenė identifikuoja tikslus ir būdus, kaip tuos tikslus pasiekti, kokius žingsnius žengti? Kaip mūsų vietinėje Bažnyčioje vykdomi valdžia ir valdymas? Kaip įgyvendinama komandinis darbas ir bendra atsakomybė? Kaip atliekami vertinimai ir kas tai daro? Kaip skatinamos pasauliečių tarnybos ir pasauliečių atsakomybė? Kokių vaisingų sinodalumo patirčių būta vietiniu lygmeniu? Kaip vietinės Bažnyčios lygmeniu funkcionuoja sinodinės struktūros (pastoracinės tarybos parapijose ir vyskupijose, kunigų taryba ir t. t.)? Kaip dalyvavimo ir vadovavimo atžvilgiu galėtume skatinti sinodinę prieigą?

 1. Įžvalga ir sprendimų priėmimas

Sinodalumo stiliumi sprendimai priimami įžvelgus, ką Šventoji Dvasia sako per mūsų visą bendruomenę. Kokius metodus ir procesus taikome priimdami sprendimus? Kaip juos galima pagerinti? Kaip skatinamas dalyvavimas priimant sprendimus hierarchinėse struktūrose? Ar sprendimų priėmimo metodai padeda įsiklausyti į visą Dievo tautą? Koks santykis tarp pasikonsultavimo ir sprendimų priėmimo ir kaip tai taikoma praktikoje? Kokios priemonės ir procedūros taikomos skaidrumui ir atskaitomybei skatinti? Kaip galima augti bendruomeniniu dvasiniu įžvelgimu?

 1. Sinodalumo ugdymas

Sinodalumas neatsiejamas nuo kaitos, ugdymo ir nuolatinio mokymosi. Kaip mūsų bažnytinė bendruomenė ugdo žmones būti labiau gebančius „eiti drauge“ įsiklausant vienam į kitą, prisidedant prie misijos vykdymo ir įsitraukiant į dialogą? Koks ugdymas siūlomas įžvalgai skatinti ir valdyti sinodiniu būdu?

Kiekviena vyskupija, parapija ar bažnytinė grupė turėtų ne siekti aprėpti visus klausimus, bet atrasti svarbiausius jos kontekste sinodalumo aspektus bei į juos koncentruotis. Dalyviai raginami sąžiningai ir atvirai dalytis savo realaus gyvenimo patirtimis ir drauge apmąstyti, ką Šventoji Dvasia galbūt apreiškia per dalijimąsi tuo vienam su kitu.

Įvairiomis progomis popiežius Pranciškus pasidalijo savo vizija, kaip turėtų konkrečiai atrodyti sinodalumo praktika. Čia pateikiamos konkrečios nuostatos, įgalinančios autentiškai klausytis ir plėtoti dialogą dalyvaujant sinodiniame procese.

 • Sinodalumas reikalauja laiko pasidalyti
 • Nuolankumas įsiklausant turi atitikti drąsą kalbant
 • Dialogas veda prie to, kas nauja
 • Atvirumas atsivertimui ir kaitai
 • Sinodai yra bažnytinis įžvelgimo veiksmas
 • Mes esame įsiklausančios ir keliaujančios Bažnyčios ženklai
 • Atsisakyti išankstinių nusistatymų ir stereotipų
 • Įveikti klerikalizmo rykštę
 • Neapsiriboti vien savimi
 • Įveikti ideologijas
 • Įkvėpti viltį
 • Sinodai yra metas svajoti ir „praleisti laiko su ateitimi“

Išsamiau apie nuostatas – Vademekumo 2.3 dalyje

Keliaudami turime žinoti, jog gali pasitaikyti vilkduobių, sinodalumo metu trukdančių žengti į priekį. Čia pateikiamos kelios vilkduobės, kurių būtina išvengti siekiant sinodinio proceso gyvastingumo bei vaisingumo.

 • Pagunda vesti save patiems, užuot buvus vedamiems Dievo.
 • Pagunda sutelkti dėmesį į save ir savo rūpesčius.
 • Pagunda regėti vien „problemas“.
 • Pagunda dėmesį telkti vien į struktūras.
 • Pagunda nežvelgti toliau regimų Bažnyčios ribų.
 • Pagunda išleisti iš akių sinodinio proceso tikslus.
 • Pagunda konfliktuoti ir skaldytis.
 • Pagunda laikyti Sinodą savotišku parlamentu.
 • Pagunda klausytis tik tų, kurie jau įsitraukę į Bažnyčios veiklą.

Išsamiau apie vengtinas žabangas – Vademekumo 2.4 dalyje.

Sinodinio kelio žingsniai Vilniaus arkivyskupijoje

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS SINODINIO KELIO KOMANDA

Koordinatoriai – vysk. Arūnas Poniškaitis ir Agnė Markauskaitė

Živilė Peluritienė, Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatorė

Kun. Adžej Šuškevič, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius

Ses. Gintautė Giedrimaitė, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė

Kristina Trinkūnaitė, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovė

Raimonda Kuklienė, Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro vadovė

Algis Petronis, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovas

Ses. Jolita Matulaitytė, Vilniaus arkivyskupijos Caritas vadovė

Matas Macevičius, Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas

Lina Šapauskienė, Vilniaus piligrimų centro vadovė

 

Pagalba parapijoms ir bendruomenėms iš vyskupijos sinodinio kelio komandos:

 1. Mokymai koordinatoriams (gruodžio pradžia)
 2. Mokymai moderatorioms, kaip dirbti su grupele (sausio pradžia)
 3. Pasiūlymai, kaip organizuoti susitikimus
 4. Informaciniai paruoštukai
 5. Nuotolinės konsultacijos

 1. Pagalba viso proceso metu

 

Susisiekime: sinodas@vilnensis.lt


Kiekviena parapija, bendruomenė, organizacija yra kviečiama paskirti Sinodinio kelio koordinatorių (-ius) bei atrasti moderatorius, kurie galėtų vesti sinodinius susitikimus.

PARAPIJOS / BENDRUOMENĖS KOORDINATORIAUS UŽDUOTYS:

 • būti pagrindiniu pagalbininku kunigui parapijoje Sinodo reikalais
 • kartu su kunigais ir parapijos bendruomene suplanuoti, kokiu būdu, intensyvumu sinodinis kelias vyktų parapijoje
 • burti / sukviesti Sinodo grupeles, kuriose vyktų susitikimai
 • surasti moderatorius grupelėms
 • skleisti žinią, kad pasiektume ne tik bendruomenės narius
 • susitikimų metų gautas įžvalgas surinkti ir pateikti vyskupijai

Susitikimo moderatoriaus užduotis – suorganizuoti ir pravesti grupės susitikimą sinodo klausimais, užrašyti pagrindines grupės įžvalgas, jas pateikti vyskupijai ir / ar parapijai.

Pasiūlymai sinodo susitikimams

Prie Lietuvos vyskupų konferencijos suburta Sinodo kelio Lietuvoje koordinacinė komanda kas mėnesį rengia po vieną pasiūlymą susitikimui.

Lapkričio-gegužės mėnesiais bus parengti 7 susitikimai šiomis temomis:

 1. Kelionės bendrakeleiviai (jau paskelbta)
 2. Įsiklausymas ir kalbėjimas (jau paskelbta)
 3. Šventimas
 4. Atsakomybė už bendrą misiją
 5. Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas
 6. Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas
 7. Sinodalumo ugdymas

Kiekviena tema:

 • Trumpas video filmukas ~7 min
 • Parinkta Dievo žodžio ištrauka, meditacija
 • Tekstas su klausimais
 • Skaidrės (moderatoriui ir grupei)
 • Detalus susitikimo eigos aprašymas

Temos skelbiamos kas mėnesį sinodas.katalikai.lt, skiltyje „Temos“.


Susitikimų įžvalgos apibendrinamos ir perduodamos vyskupijos sinodinei komandai (forma įžvalgų pasižymėjimui), vienu iš šių būdų (per tris dienas po susitikimo):

 • google forma (nuoroda bus randama vilnensis.lt -> sinodas)
 • el. paštu sinodas@vilnensis.lt
 • adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.

 

Šį variantą parengė Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komanda (gali būti pritaikomas atitolusiems nuo Bažnyčios, retai besilankantiems).

Temas ir klausimus šiam susitikimui pasirikti galima iš šio sąrašo.

Trukmė ~ 1,5 val.

Optimalus grupės dydis: 5-7 asmenys. Jei bendrai susitikime dalyvauja daugiau žmonių – reikėtų juos paskirstyti į grupeles, kiekvienai iš jų reikalingas moderatorius

Pasirengimas:
 • pakviesti žmones iš anksto (patartina išsiųsti jiems ir susitikimo klausimus)
 • paskirti moderatorių (-ius)
 • patalpoje turėtų būti pakankamas skaičius kėdžių
 • patartina turėti Šventojo Rašto knygų (arba atspausdintų ištraukų kopijų) ir Sinodo maldą
 • turėti susitikimo klausimus dalyviams (atspausdintus ar matomus ekrane)
 • jaukumo suteiktų kava, arbata, sausainiai (pagal galimybes)
 • dalyviams galima pasiūlyti popieriaus užrašams ir rašymo priemones
 • paruošti vardų korteles (jei reikia)
Susitikimo eiga (kiekvienas punktas detalizuotas žemiau):

00.00 – 00.10 Pasisveikinimas, susipažinimas. Sinodo malda
00.10 – 00.20 Kas yra Sinodas? Pristatymas
00.20 – 00.30 Kaip vyks šis susitikimas? Procesas ir pagrindinės bendravimo taisyklės
00.30 – 01.20 Pokalbis grupėje
01.20 – 01.30 Padėka. Malda. Atsisveikinimas

00.00 – 00.10 Pasisveikinimas, susipažinimas. Sinodo malda

 • pagirtina pradėti numatytu laiku
 • pasveikinami susirinkę dalyviai
 • moderatorius prisistato pats ir pakviečia prisistatyti visus dalyvius (bent vardais). Jeigu iš pradžių susitikime dalyvauja daug žmonių ir į grupeles skirstysis vėliau – susipažinimą galima nukelti prieš pokalbį mažoje grupėje
 • pakviečiama susitikimą pradėti Sinodo malda 
 • pristatomas susitikimo tikslas, trukmė, eiga

00.10 – 00.20 Kas yra Sinodas? Pristatymas

 • glaustai pristatoma Sinodo esmė (galima naudotis arkivyskupijos komandos parengtomis skaidrėmis ar tekstu)

00.20 – 00.30 Kaip vyks šis susitikimas? Procesas ir pagrindinės bendravimo taisyklės

 • (susipažįstama, jei to nepadaryta anksčiau)
 • netrukus vyks pokalbis grupėje, todėl svarbu apsibrėžti pagrindines bendravimo taisykles:
  • elgsimės vienas su kitu ir tuo, ką kas sako, pagarbiai ir jautriai
  • vienu metu kalbės vienas žmogus. Mes visi klausysimės atvirai
  • kartais nutrauksime pokalbį, kad apmąstytume ir / ar pasimelstume
  • vengsime ginčų ar komentarų, kuriais siekiama įtvirtinti, įteigti savo požiūrį
  • neviršysime pasisakymui skirto laiko, kad visi turėtų laiko pasidalinti
  • kalbėsime po vieną kartą, kol kiti dalyviai nepasidalino savo mintimis
  • laikysimės konfidencialumo, jei grupės dalyvis papasakos ką nors apie save, tai liks grupėje, niekam kitam nepasakosim. Galima dalintis savo patyrimais, įžvalgomis, jausmais
  • esmines pokalbio įžvalgas ir atsiliepimus užrašysime ir perduosime vyskupijos sinodinio kelio komandai (nenurodant dalyvių pavardžių)  

00.30 – 01.20 Pokalbis grupėje

Pristatomi pokalbio klausimai: (klausimus pasirinkite iš sąrašo arba sugalvokite savo)

Pokalbis grupelėje trunka apie valandą ir apima tris ratus:

Pradžioje galima perskaityti parinką Šventojo Rašto ištrauką (ištraukų pasiūlymai), po to skiriama laiko dalyviams tyloje dar kartą pamąstyti apie klausimus, galima pasiūlyti pasižymėti pastabas užrašuose, kad būtų lengviau kalbėti. (~3 min)

 • Pirmame rate kiekvienas per vienodą laiko tarpą pasidalija savo įžvalgomis, maldos vaisiais apie klausimus. Šiame rate nediskutuojama, visi dalyviai įdėmiai klausosi vienas kito. (bendrai ~15 min, kiekvienam ~2-3 min)
 • TYLA (skirta apmąstyti išgirstas mintis) (~1 min)
 • Antrame rate dalyviai pasidalija, kas patraukė jų dėmesį per pirmąjį ratą (bendrai ~15 min, kiekvienam ~2-3 min)
 • TYLA (~1 min)
 • Trečiame rate dalyviai apmąsto tai, kas iškilo pokalbyje ir kas juos labiausiai sujaudino. Pažymimos naujos įžvalgos ir net neišspręsti klausimai. Įžvalgas ir mintis būtina užsirašyti. Dalyviai turėtų nuspręsti, kokius atsiliepimus jie norėtų pateikti arkivyskupijos komandai. (~15 min)

01.20 – 01.30 Padėka. Malda. Atsisveikinimas

 • trumpai primenama, kas buvo nuveikta
 • padėkojama už dalyvavimą,
 • pristatoma kito susitikimo data ir tema (jei numatyta)
 • galima pabaigti malda ar giesme
Po susitikimo:

Apibendrinamos ir perduodamos susitikimo įžvalgos (forma įžvalgų pasižymėjimui), vienu iš šių būdų (per tris dienas po susitikimo):

 • google forma (nuoroda bus randama vilnensis.lt -> sinodas)
 • el. paštu sinodas@vilnensis.lt
 • adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.
Papildomi patarimai:
 • galima paprašyti žmones užsiregistruoti, palikti kontaktus, jei norėtų gauti tolimesnę informaciją apie bendruomenės veiklą / sinodo naujienas
 • galima patalpoje pakabinti Sinodo logotipą-plakatą, rodyti jį ekrane
 • galima turėti dalomosios medžiagos apie parapijos / bendruomenės veiklas

Lenkakalbėms bendruomenėms siūlome:

 • Buivydžių parapijos siūlomą susitikimų medžiagą (7 temos ir klausimai) (parsisiųsti
 • Bažnyčios Lenkijoje parengtą susitikimų medžiagą visoms 10 temų (parsisiųsti pdf) (pristatytų Vademekume). Kiekvienai temai paruošta: Evangelijos ištrauka ir refleksija; malda; klausimynas.

Vilniaus arkivyskupijoje rekomenduojame grupelės įžvalgas pasižymėti iškart po pasikalbėjimo ir pateikti ne vėliau nei trečią dieną po susitikimo.

Dėkojame už Jūsų norą keliauti drauge!

Vilniaus arkivyskupijoje sinodinio susitikimo grįžtamojo ryšio atsiliepimai, įžvalgos (forma įžvalgų pasižymėjimui), perduodami vienu iš šių būdų:

google forma
– el. paštu sinodas@vilnensis.lt
– adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.

PLAČIAU APIE ĮŽVALGAS

Stalo žaidimas vaikams „Žąsys“, pritaikytas Sinodo temai (pagal Palencijos arkivyskupijos, Ispanija) pasiūlymus.

Atsispausdinti paruošta schema (A4 formatu ir A3 formatu) ir taisyklės.

Žaidžiant reikia turėti žaidimų kauliuką ir figūrėles.

Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras parengė metodinę medžiagą, kaip organizuoti sinodinius susitikimus su jaunuoliais progimnazijose ir gimnazijose. Visi pasiūlymai skelbiami Katechetikos centro puslapyje čia.

Paaugliams (nuo 14 metų) ir studentams, ypač tiems, kurie nėra aktyvūs Bažnyčios nariai,

prieš pradedant kalbėjimą apie klausimus (po Šventojo Rašto ištraukos), įtraukti „apšilimo“ veiklą:

 1. Pakviesti parašyti 7 asociacijas, susijusias su Bažnyčia

Asociacija – tai sąryšis tarp atskirų daiktų, vaizdų ar žmonių, kuris atsiranda matant šiuos daiktus / vaizdus / žmones kartu tiek gyvai, tiek medijose. Asociacijos gali būti suformuotos visuomenės arba asmeninės patirties. Pavyzdžiui: Mokykla man asociuojasi su stipriu skambučio garsu, šiltomis bandelėmis, daug skaičių. Atostogos man asocijuojasi su močiute, lietumi, ežeru, ilgu miegu. Lemputės man asocijuojasi su šv. Kalėdomis, jaukumu, Trakų ežero pakrante ir t.t.

 1. Pabraukti tas aociacijas, kurios yra susiformavusios iš jų asmeninės patirties

Kaip atskirti, kuri asociacija yra suformuota mano asmeninės patirties? Iš patirties kylančių asociacijų pavyzdžiai: mano pasirinkta bažnyčios asociacija yra muzika, nes, kai užėjau į bažnyčią, man labai patiko, kaip giedojo choras; mano pasirinkta bažnyčios asociacija yra kunigas, nes kartą į mūsų mokyklą buvo atvykęs kunigas, kuris pasakojo įdomią istoriją. Jei asocijacija kyla iš filmų, straipsnių ir kitų medijos kanalų – ji nėra suformuota asmeninės patirties.

 1. Pasidalinti įsimintiniausia patirtimi. 

Tuomet jau galima pereiti prie susitikimo klausimų aptarimo dalies

*** 

Kitas „apšilimo“ variantas – pasiūlyti įsižiūrėti į paveikslėlį, kuriame vaizduojamas baseinas ir įvairūs žmonės, bei pakviesti įsivaizduoti, jog baseinas yra Bažnyčia. Kuris personažas atspindėtų Jūsų santykį su Bažnyčia? Kiekvienas pakviečiamas papasakoti, kurį personažą pasirinko ir kodėl. Jei tokio personažo nėra, tuomet galima jį sukurti.


Medžiaga sinodiniam keliui su neįgaliaisiais (JAV, Newarko arkivyskupijos medžiaga anglų kalba)


Bendra veikla, pavyzdžiui, piligriminė kelionė, socialinės ar karitatyvinės iniciatyvos ar tiesiog pavalgymas drauge. Tai ne tik didintų dalyvių tarpusavio pasitikėjimą, bet ir galėtų paskatinti į dalyvavimą įsitraukti tuos, kuriuos labiau traukia ne intelektualinės diskusijos, bet praktinė veikla.


Vakarienė – Sinodo klausimus galima aptarti ir šeimos, draugų, bičiulių vakarienės metu. Greičiausiai griežtos susitikimo struktūros išlaikyti nepavyks, tačiau svarbu, kad ir neformalios vakarienės metu būtų moderatorius, kuris pristatytų Sinodo esmę, pakviestų kiekvieną pasidalinti mintimis duotais klausimais, pasižymėtų svarbiausias įžvalgas.


Įvairi medžiaga lenkų kalba: https://synod.org.pl

Įvairių šalių pasiūlymai skirtingomis kalbomis: https://www.synod.va/en/documents/tools-for-facilitating-synodal-consultation.html

Kitų Lietuvos vyskupijų parengta medžiaga: https://sinodas.katalikai.lt/medziaga/vyskupiju/ 

KAS YRA SINODINIS SUSITIKIMAS?

Tai raginimas žmonėms rinktis, drauge reaguoti, klausytis vieni kitų, teikti individualius ir grupinius grįžtamuosius atsiliepimus, idėjas, reakcijas ir pasiūlymus.

Įsiklausymo ir kalbėjimosi pagrindas susitikimuose – pagrindinis Sinodo klausimas ir jį lydinčios 10 temų.

Viliamasi, kad panašūs susitikimai galėtų tęstis ir pasibaigus sinodiniam etapui. 

KAS GALI DALYVAUTI SUSITIKIMUOSE?

Dalyvauti sinodiniame procese, pasidalinti savo patirtimi ir požiūriu, kviečiami visi pakrikštytieji – nevalia atstumti nė vieno. Ypatingas dėmesys skirtinas įtraukimui tų, kuriems kyla grėsmė likti nuošalyje (pavyzdžiui, vargšų, neįgaliųjų, migrantų, nepraktikuojančių tikėjimo ir t.t.).

Tai proga dialogui su ekonomikos ir mokslo, politikos ir kultūros, menų ir sporto, žiniasklaidos ir socialinių iniciatyvų žmonėmis. Susitikimai gali būti geras būdas suburti mūsų parapijų, bendruomenių žmones iš skirtingų profesinių sričių, skirtingų tautybių, amžiaus grupių, net gi skirtingų religijų ar krikščioniškų konfesijų. Juk nevalia atstumti nė vieno!

KAIP SUSITIKIMAS GALI VYKTI?

Sinodiniai konsultaciniai susitikimai gali būti organizuojami tarp parapijos įvairių grupių arba suburiant žmones iš skirtingų parapijų.

Idealiu atveju tarp dalyvių turėtų būti žmonių, atstovaujančių įvairioms bendruomenėms, patirtims, kultūroms, amžiaus grupėms ir skirtingiems visuomenės sluoksniams. Visos grupės dydį gali lemti prieinama susirinkimo vieta ir susirinkimo moderatorių kiekis.

Idealiu atveju tai pačiai dalyvių grupei reikėtų surengti daugiau nei vieną šių „sinodinių konsultacinių susitikimų“, kad jie galėtų labiau įsigilinti, o jų dialogas būtų turtingesnis. 

Susitikimų formos, struktūros, metodika gali būti labai įvairi. Toliau pristatome keletą variantų, kuriuos būtų galima pritaikyti einant Sinodinį kelią savo parapijoje, organizacijoje, bendruomenėje.

Sinodo susitikimo grupelėje įžvalgos

Kviečiame po susitikimų, kuriuose aptarti sinodo klausimai, pasidalinti įžvalgomis su savo vyskupijos sinodine komanda.

Vilniaus arkivyskupijoje rekomenduojame grupelės įžvalgas pasižymėti (forma) iškart po pasikalbėjimo ir pateikti ne vėliau nei trečią dieną po susitikimo.

Dėkojame už Jūsų norą keliauti drauge!

Vilniaus arkivyskupijoje sinodinio susitikimo grįžtamojo ryšio atsiliepimai, įžvalgos (forma įžvalgų pasižymėjimui), perduodami vienu iš šių būdų:

google forma
– el. paštu sinodas@vilnensis.lt
– adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.


Atsiliepime, įžvalgose (parengta pagal Vademecum):

 • nesiekiama protokoliškai atspindėti visko, kas buvo pasakyta, ar atlikti akademinę analizę,
 • užrašoma tai, kas galėtų būti naudinga kitam sinodinio proceso etapui,
 • neapsiribojama ataskaita apie bendras tendencijas ir sąlyčio taškus,
 • iškeliami jaudinantys aspektai, originalus požiūris ar atveriamas naujas horizontas,
 • dėmesys skiriamas balsams ir tų žmonių, kurių nedažnai klausomasi,
 • pabrėžiamos ne vien pozityvios patirtys, bet ir keliami iššūkiai bei nušviečiamos negatyvios patirtys, siekiant tikroviškai atspindėti visa, ko buvo klausomasi,
 • turėtų būti perteikta kas nors iš vietinių susirinkimų patirties: dalyvių nuostatos, džiaugsmai ir iššūkiai drauge angažuojantis ir siekiant įžvalgos.

Praktiniai patarimai moderatoriui (ar kitam pokalbiui subūrusiam asmeniui):

 • įžvalgas atsiliepimui pasižymėti susitikimo metu arba ne vėliau nei dieną po susitikimo, tą daryti gali ir kitas atsakingas žmogus;
 • prašome atsiliepimą perduoti vyskupijos sinodinei komandai kuo greičiau, nelaukiant gegužės pabaigos;
 • perduoti atsiliepimą ir parapijos atsakingam asmeniui (jeigu taip sutarta parapijoje).

Asmeninėms, ne grupelių, įžvalgoms paskelbta speciali forma sinodas.katalikai.lt tinklalapyje.

Komunikacija apie sinodą, informacijos šaltiniai

Komunikuojant apie sinodinį kelią, kviečiant žmones išsisakyti ir įsiklausyti, siūlome kūrybiškai naudotis žemiau pateiktose nuorodose esančia medžiaga.

 

Pagrindiniai dokumentai

 

Kur ieškoti daugiau medžiagos, išteklių sinodiniam keliui?

 

Medžiaga, naudinga susitikimams

 

Grafinis stilius

 

Socialiniuose tinkluose kviečiame naudoti šias grotažymes

 • lietuvių k. #Sinodas #ĮsiklausantiBažnyčia #KeliavimasDrauge #VilniausArkivyskupija
 • anglų k. #Synod #ListeningChurch #WalkingTogether  #ArchdioceseOfVilnius
 • lenkų k. #Synod #KościółSłuchający #ChodzenieRazem #ArchidiecezjaWileńska

 

Sinodas socialiniuose tinkluose: instagram, facebook, twitter, flickr

 

Informacija po Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinio posėdžio

2021 m. lapkričio 11–13 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič pasveikino Lietuvos vyskupus, ypač arkivysk. G. Grušą, 2021 m. rugsėjo 25 d. išrinktą Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininku. Apaštalinis nuncijus pasidžiaugė sklandžia sinodinio kelio Lietuvoje pradžia ir palinkėjo vyskupams sėkmingo darbo.

LVK generaliniam sekretoriui kun. K. Smilgevičiui pristačius Lietuvos vyskupų konferencijos komisijų ir tarybų sąrašą, savo ketverių metų veiklą trumpai apžvelgė LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas bei visų konferencijos komisijų ir tarybų pirmininkai. Pasibaigus jų kadencijai, buvo renkami nauji LVK struktūrų vadovai. Trejų metų kadencijai Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku buvo išrinktas Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, o vicepirmininku – Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Buvo atnaujinta LVK Nuolatinės tarybos sudėtis. Jos nariai nuo šiol yra arkivysk. G. Grušas, vysk. R. Norvila ir vysk. A. Jurevičius. LVK Liturgijos komisijos pirmininku išrinktas vysk. R. Norvila, Švietimo reikalų komisijos pirmininku – arkivysk. K. Kėvalas, Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku – arkivysk. G. Grušas, Vienuolijų reikalų komisijos pirmininku – vysk. L. Vodopjanovas, Ekumeninių reikalų tarybos pirmininku – vysk. D. Trijonis, Jaunimo reikalų tarybos pirmininku – vysk. A. Jurevičius, Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybos pirmininku – vysk. J. Ivanauskas, Socialinių reikalų tarybos pirmininku – arkivysk. K. Kėvalas, o Šeimos reikalų tarybos pirmininku – vysk. A. Poniškaitis.

Pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė spalio 10 d. Romoje, o spalio 17 d. vietinėse Bažnyčiose prasidėjusiam XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos dieceziniam etapui. Kaip žinoma, šios Vyskupų sinodo asamblėjos tema yra Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija. Laikotarpis, per kurį bus meldžiamasi bei apmąstomas sinodinis Bažnyčios charakteris, suskirstytas į keletą etapų, kurių pirmasis – diecezinis baigsis 2021 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvoje jau veikia internetinė svetainė https://sinodas.katalikai.lt, į lietuvių kalbą išversti ir paskelbti visi Sinodo dokumentai bei pagalbinė medžiaga, vyskupijose jau yra paskirti sinodinio kelio koordinatoriai, suformuotos sinodinio kelio vyskupijose komandos. Sinodinio kelio Lietuvoje Nacionalinis referentas vysk. A. Jurevičius posėdžio metu išsamiai apžvelgė nuveiktus darbus, Kaune vykstančių vyskupijų koordinatorių susitikimų metu svarstomas temas, analizavo vyskupijose vykstančio sinodinio kelio moderatorių parengimo eigą. Aptarti kiti su sinodinio kelio dieceziniu etapu susiję klausimai.

LVK Švietimo reikalų komisijos pirmininkas arkivysk. K. Kėvalas aptarė tikybos mokymo ir katechezės Lietuvoje aktualijas, taip pat – būsimųjų kunigų rengimo seminarijose aspektus.  Atsiliepdami į būtinybę Lietuvoje parengti daugiau tikybos mokytojų, vyskupai aptarė šių mokytojų rengimo stiprinimo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete galimybes.

LVK Liturgijos komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila pristatė baigiamą rengti spaudai Skaitinių knygos A, B ir C liturginiams metams projektą; aptarti šios liturginės knygos meninio apipavidalinimo, medžiagų pasirinkimo aspektai, tiražas. Posėdžio dalyviai apsvarstė ir kai kuriuos pasiūlymus rengiamam naujam Romos mišiolo leidimui.

Plenarinio posėdžio metu aptarta Katalikų interneto tarnybos, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Caritas veikla. Svarbią vietą posėdžio metu užėmė ir naujausios aktualijos: aptarta didelį rūpestį kelianti situacija prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos, apžvelgta Lietuvoje esančių pabėgėlių krikščionių sielovada, dvasinė ir materialinė pagalba jiems, pabėgėlių apgyvendinimo sąlygos. Konstatuota, kad būtina ir toliau dvasiškai lydėti Lietuvos teritorijoje laikinojo apgyvendinimo vietose sutelktus pabėgėlius bei per Caritas toliau padėti pasirūpinti jų kitais poreikiais. Vyskupai, kurie asmeniškai dvasiškai palydi krikščionių pabėgėlių šeimas, pabrėžė, kad siektina, jog apgyvendinimo sąlygos visose laikinojo apgyvendinimo vietose atitiktų bent minimalius žmogiškąjį orumą atitinkančius reikalavimus. Šiuo metu šios apgyvendinimo sąlygos ne visur yra vienodos. Kviesdami maldai, posėdžio pabaigoje vyskupai paskelbė savo kreipimąsi Perženkime slenkstį.

Vyskupai aptarė Norvegijoje, taip pat Niujorke, Los Andžele, Čikagoje (JAV) bei D. Britanijoje gyvenančių lietuvių katalikų sielovados klausimus. Kitai trejų metų kadencijai lietuvių kapelionu patvirtintas Los Andželo Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. T. Karanauskas, o kun. V. Lisovski išleidžiamas darbuotis Niujorko lietuvių sielovadoje. Naujai trejų metų kadencijai Londono lietuvių kapelionu patvirtintas šio miesto Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius kun. P. Tverijonas. Norvegijos lietuvius papildomai lankys reguliariai iš Lietuvos atvykstantys kunigai: kun. R. Norkui patikėta Oslo ir jo apylinkių, o kun. V. Širvinski – Molde lietuvių sielovada.

LVK vicepirmininkas vysk. R. Norvila išrinktas LVK delegatu 2024 m. Quito (Ekvadore) vyksiančiame Pasauliniame eucharistiniame kongrese. LVK atstove COMECE Kultūros ir švietimo ekspertų grupėje išrinkta Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacijos pirmininkė R. Šalkauskienė, o LVK atstovu COMECE Socialinių reikalų komisijoje ir toliau dirbs S. Matulevičius. Be arkivysk. G. Grušo ir vysk. R. Norvilos, Lietuvai 2022 m. kovo 17–20 d. Bratislavoje (Slovakija) vyksiančiose CCEE, COMECE ir Slovakijos vyskupų konferencijos organizuojamose Trečiosiose Europos katalikų socialinėse dienose atstovaus LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas arkivysk. K. Kėvalas, svarstytos ir kitos kandidatūros į Lietuvos delegaciją.

Vyskupai nusprendė pritarti Kultūros ministerijos pasiūlymui 2022 m. organizuoti šv. Mišias, kurių metu būtų pagerbtas spaustuvininkas ir leidėjas P. Skorina. Patvirtinta atnaujinto Kanonų teisės kodekso vertimo rengimo komisija, kurios koordinatoriumi išrinktas kun. R. Zdanys.

Atsakingasis už pašaukimų sielovadą arkivysk. K. Kėvalas pristatė nuolatinės pašaukimų sielovados Lietuvoje organizavimo pasiūlymus. Ties šiuo projektu bus dirbama ir toliau.

Posėdyje išsamiai aptartos visuomenės aktualijos, santykių su valstybe aspektai bei įvairių institucijų pasiūlymai.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2022 m. sausio 7 d. Kaune.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Aušros vartų atlaidų piligrimai laukiami Bažnytinio paveldo muziejuje

Paroda Dangaus miestas

Kvietimas Aušros Vartų Gailestingumo Dievo Motinos piligrimams.

Lapkričio 13–21 d. Aušros vartų atlaidų metu maloniai kviečiame piligrimus apsilankyti Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Mykolo g. 9, Vilniuje.

10 žmonių grupė, prisistačiusi slaptažodžiu „Marijos vaikai“, gautų nemokamą gidą Lobyne ir parodoje „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“. Ekskursijos trukmė 1 val. Bilieto kaina asmeniui – 5 eurai.

Atlaidų metu vyks edukacinė programa: „Pasigaminki pakabuką su Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdu“. Edukacijos su ekskursija lobyne trukmė 1.30 val. Kaina 5 eurai.

Iš anksto susitarus, muziejų lankančiai piligrimų grupei suteiktume agapei edukacijų salę.

Bažnytinio paveldo muziejus įkurtas Šv. Mykolo bažnyčioje – garsiame Sapiegų giminės mauzoliejuje. Tik čia pamatysite pusę šimto metų Katedros mūro sienoje slėptą Vilniaus katedros lobyną, seniausius Lietuvos auksakalystės šedevrus!

Daugiau informacijos ir registracija tel. + 370 5 269 7800, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt

Būtina išankstinė registracija.

www.bpmuziejus.lt

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija

Vilniaus arkivyskupija – sinodiniu keliu

Lapkričio 5 d. Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose, susitikusi Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komanda aptarė sinodinio kelio vyskupijoje žingsnius ir galimybes. Vyskupijos komanda numatė parengti keleto kitų formatų siūlymus sinodiniams susitikimams greta visai Lietuvai siūlomo 7 susitikimų modelio, organizuoti koordinatorių ir moderatorių mokymus, talkinti vyskupijos bendruomenėms sinodinio kelio klausimais.

Pradedant susitikimą šv. Mišių homilijoje Arkivyskupas Gintaras Grušas priminė, jog popiežius Pranciškus daugeliu savo pasisakymų kviečia nešti Gerąją Naujieną, tai atsispindi ir sinodo šūkyje: bendrystė, dalyvavimas ir misija. Dar popiežius Paulius VI akcentavo bendrystę ir misiją, o šiandien Pranciškus prideda ir dalyvavimą – siekį įtraukti kuo platesnį ratą žmonių, padėti žmonėms reflektuoti, kaip Dievas veikia jų gyvenime ir visoje Bažnyčioje.

Vyskupijos komanda išklausė vysk. Arūno Poniškaičio pristatymo apie sinodo idėją. Pristatyta Sinodinio kelio Lietuvoje grupės informacija apie rengiamą medžiagą 7 susitikimams grupelėse, kuri palaipsniui nuo lapkričio pabaigos atsiras tinklalapyje sinodas.katalikai.lt ir bus siūloma bendruomenėms naudotis einant sinodiniu keliu. Apžvelgti kitų šalių vyskupijų taikomi sinodinio kelio susitikimų formatai, numatyta parengti keletą kitų modelių sinodinio kelio susitikimams.

Susitikime aptarti sinodinio kelio Vilniaus arkivyskupijoje žingsniai. Iki lapkričio 24 d. klebonai ar rektoriai kviečiami paskirti koordinatorius parapijoje ar bendruomenėje. Dalyvauti sinodiniame procese ir įtraukti į jį kitus bus pakviestos ir neparapinės katalikiškos organizacijos ir judėjimai.

Vilniaus arkivyskupijoje gruodžio mėnesį numatomi koordinatorių mokymai ir sinodinio kelio planavimas bendruomenėse (grupelių sukvietimas, grupelių moderatorių paieška, informacijos sklaida). Sausio mėnesio pirmoje pusėje – mokymai moderatoriams, kaip moderuoti grupelę.

Sausį–gegužę vyks sinodiniai susitikimai siūlomais klausimais, po jų bus surenkamos įžvalgos.

Vyskupijos komanda iš bendruomenių įžvalgų rengs vyskupijos sinodinio kelio sintezę, kuri bus perduota Lietuvos vyskupų konferencijai. Liepos mėnesį numatytas Sinodo etapo vyskupijoje užbaigimo renginys. Taip užsibaigs pirmoji sinodinio proceso fazė. Vėliau Lietuvos apibendrinimas pasieks Europos vyskupų konferencijų tarybą, kuri savo sintezę perduos Sinodo generaliniam sekretoriatui Vatikane, kur 2023 metų rudenį vyks vyskupų sinodas.

Komandos susitikimo metu pasidalinta mintimis, kaip pastoracijos centrai ir organizacijos gali prisidėti sinodiniame kelyje, kaip pasiekti platesnius ratus žmonių, kokie kyla aktualiausi klausimai, iššūkiai.

Susitikimą sukvietė vyskupijos sinodinio kelio koordinatoriai vysk. Arūnas Poniškaitis ir Agnė Markauskaitė. Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komandą sudaro Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro vadovas Algis Petronis, Katechetikos centro vadovė Raimonda Kuklienė, Jaunimo centro vadovė Kristina Trinkūnaitė, Akademinės sielovados centro vadovas Matas Macevičius, Vilniaus arkivyskupijos Caritas vadovė sesuo Jolita Matulaitytė MVS, Vilniaus piligrimų centro vadovė Lina Šapauskienė, sesuo Gintautė Giedrimaitė CC, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė, kun. Andžej Šuškevič, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, kurijos komunikacijos koordinatorė Živilė Peluritienė.

Popiežius Pranciškus pakvietė visą Dievo Tautą dalyvauti sinode, kurio tema „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas, misija“. Pirmasis sinodo etapas vyksta vyskupijose. Sinodo parengiamajame dokumente sakoma, kad „šio sinodinio proceso tikslas yra ne laikina ar vienkartinė sinodalumo patirtis, bet galimybė visai Dievo tautai drauge įžvelgti, kaip žengti sinodiškesnės Bažnyčios link ilgalaikėje perspektyvoje.“


Norintys detaliau sužinoti apie Sinodą kviečiami pasižvalgyti sinodas.katalikai.lt. Turintys idėjų, pasiūlymų ar pasisiūlymų Vilniaus arkivyskupijos komandai gali rašyti sinodas@vilnensis.lt.

Arkivysk. G. Grušo interviu apie krizę prie Baltarusijos-ES sienų

Italijos katalikų žinių portalas Agensir 2021 m. lapkričio 11 d. paskelbė pokalbį su arkivyskupu Gintaru Grušu apie migrantus prie sienos, apie Baltarusijoje režimo tikslus, padėtį toje šalyje, apie „Caritas“ ir kitų organizacijų Lietuvoje dedamas pastangas padėti migrantams pabėgėlių centruose ir įstrigusiems pasienio zonoje.

Tai, ką matome prie ES sienos, nėra tiktai migrantai, o nauja prekybos žmonėmis išraiška, kurią reikia sustabdyti, sako arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas ir naujasis Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas.

Vatican News parengta santrauka lietuvių kalba čia.

Originalų tekstą italų kalba skaitykite čia, anglų kalba čia.

Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų atlaidai

2021 metų lapkričio 13–21 d. vyks tradiciniai Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Šių metų atlaidų tema Motina Vilties (lot. Mater Spei) yra vienas iš trijų naujausių Švč. Mergelės Marijos litanijos kreipinių, kuriais popiežius Pranciškus papildė litaniją 2020 metais.

Atlaidų programa, plakatas (lietuvių kalba), (lenkų kalba).

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų metu bus meldžiamasi už Bažnyčios karitatyvines tarnystes, kunigus, pašvęstojo gyvenimo narius, seminaristus, Lietuvos kariuomenę, policiją, žemdirbius, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, išeiviją, migrantus, jaunimą ir ateitininkus.

Kiekvieną dieną šv. Mišios aukojamos lietuvių ir lenkų kalbomis, taip pat kasdien bus kviečiama į Mišias ir kitomis kalbomis: italų, anglų, ispanų, prancūzų, baltarusių, rusų, ukraniečių.

Šv. Mišių transliacijas kasdieną bus galima stebėti parapijos svetainėje www.ausrosvartai.lt. Pagrindinę atlaidų dieną, lapkričio 14 dieną, sekmadienį, šv. Mišias iš Aušros Vartų koplyčios 11 val. (lietuvių kalba) transliuos LRT Plius televizija, Marijos radijas, o 13 val. (lenkų kalba) transliacija vyks parapijos puslapyje. Šv. Mišias aukos arkivyskupas Gintaras Grušas.

Maldininkų lauks ir piligrimų centras „Kana“, atlaidų proga duris atveriantis atnaujintoje Šv. Teresės bažnyčios kriptoje.

Jauni žmonės ypatingai kviečiami į atlaidu atvykti lapkričio 20 dieną, šeštadienį, į Vilniaus arkivyskupijos jaunimo dieną „Pašaukiau vardu“.

Atvykstančiųjų į atlaidus prašoma laikytis visų su COVID-19 susijusių saugumo reikalavimų ir rekomendacijų: dėvėti kaukes, dezinfekuotis rankas, laikytis saugaus atstumo, saugoti, gerbti save ir kitus.

Atlaidų organizatoriai, Šv. Teresės parapijos bendruomenė, rašo: „Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina daugeliui tikinčiųjų yra jų gyvenimo kelrodė žvaigždė, kuriai jie nuo senų laikų patiki savo didžiausius rūpesčius, iš Jos semiasi vilties, stiprybės, nelaimėms ištikus. Daugybė votų ant Aušros Vartų koplyčios sienų liudija, kad mūsų Didžiosios Vilties Motina palaiko, guodžia Ja pasitikinčiuosius ir į Jos Sūnų Jėzų Kristų tikinčiuosius, ypač įvairiems sunkmečiams užėjus. Per šių metų Globos atlaidus melsime Gailestingumo Motiną, kad padėtų mums nugalėti savo baimes, nerimą, apšviestų mus savo begalinės meilės spinduliais, stiprintų mūsų tikėjimą ir ryžtą ieškoti Kristuje savo gyvenimo prasmės net ir pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis.“

Atlaidams yra parengta speciali knygelė lietuvių ir lenkų kalbomis. Kiekvieną Atlaidų dieną maldininkus lydės popiežiaus Benedikto XVI mintys iš enciklikos SPE SALVI ir popiežiaus šv. Jono Pauliaus II (2003 m. liepos 28 d.) malda Motina vilties.


KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA

06.30 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
07.30 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
09.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
10.30 val. – Novena ir malda už kunigus bažnyčioje (lietuvių k.)
11.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (užsienio k.)
18.00 val. – Akatistas (giesmė Švč. M. Marijai) Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
18.30 val. – Rožinis bažnyčioje (lietuvių k.)
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)


Vilniaus Šv. Teresės parapijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-29

Mielieji,

sekmadienį, spalio 31 dieną, Lietuvos vyskupai kviečia malda bei auka padėti krikščionims Libane. Tądien bažnyčiose bus renkamos aukos, aukoti galima ir į specialią Lietuvos vyskupų konferencijos sąskaitą LT40 7044 0600 0107 0355(mokėjimo paskirtis: Pagalba Libanui). Jau kurį laiką Libane labai trūksta medikamentų, degalų, trūkinėja elektros energijos tiekimas. Nepaisydami sunkumų libaniečiai rūpinasi 2 milijonais pabėgėlių, dabar besiglaudžiančių mažoje šalies teritorijoje.

Lapkričio 1-ąją švęsime Visų Šventųjų iškilmę, kai prisimename ne tik Bažnyčios paskelbtus šventuosius, bet ir tuos, kurių vardus žino tik Dievas. Lapkričio 2-ąją – mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės). Vėlinių išvakarėse, lapkričio 1 d. 15 val., šv. Mišias už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Jas transliuos LRT televizija.

Už mirusiuosius įprastai meldžiamės Vėlinių aštuondienį (lapkričio 1–8 dienomis). Bažnyčios ir parapijos skelbia Visų Šventųjų iškilmės ir Vėlinių oktavos pamaldų laikus. Kviečiame pasitikrinti informaciją jų skelbimų lentose, socialinių tinklų paskyrose, interneto svetainėse.

Šventojo Tėvo maldos intencija lapkričiui: „Melskimės, kad nuo depresijos ar perdegimo kenčiantys žmonės sulauktų paramos ir šviesos, atveriančios gyvenimui.“

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už pandemijos varginamus žmones, už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų, už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą ir kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu. Nuo lapkričio mėnesio adoracija tęsis vis kitoje Vilniaus arkivyskupijos bažnyčioje.

Mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Marek Gladki
Lapkričio 13–21 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų atlaidai (atlaidų programa)

Kalendorius:

Spalio 30 d. 15.00 val. Choro „Aidija“ paskaita-koncertas „Cantio“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Spalio 30 d. 15.00 val. Visų Šventųjų šventė Vilniaus Šventosios Dvasios parapijoje (lenkų k.)
Lapkričio 1 d. 15.00 val. Šv. Mišios už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse
Lapkričio 3 d. 18.00 val. Ekskursija „Hic mortui vivos docent“ Vilniaus Katedroje bei Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje
Lapkričio 3 d. 19.15 val. Ses. Viktorijos Voidogaitės knygos „…ir tarp puodų vaikšto Dievas“ pristatymas Ramintojos bažnyčioje
Lapkričio 7 d. 17.00 val. Vilties liepsna – malda už mirusius nuo priklausomybių
Lapkričio 12–14 d. Seminaras „Kančios problema krikščioniškoje tradicijoje“ Guronyse
Lapkričio 12–13 d. Seminaras poroms „Per juokus į geresnę santuoką“
Lapkričio 12–14 d. Rekolekcijos „Marijos pagundos. Viešpaties tarnaitė“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Lapkričio 12 d. 18.00 val. Vilniaus Kalvarijų parapijoje pradedmas kursas sutuoktiniams „Gyvenimas poroje“
Lapkričio 13 d. Vilniuje prasideda Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkikatedros bazilikos kamerinis choras kviečia prisijungti naujus narius
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos: įvairiems padaliniams reikalingi socialiniai darbuotojai ir projektų vadovai(darbo skelbimai); Socialinis centras „Betanija“ ieško savanorių su automobiliais, galinčių pristatyti maistą į namus senjorams ar turintiems negalią; Užsieniečių integracijos programa ieško savanorių maisto dalijimui ir veikloms su vaikais
Šeimos centras kviečia: į kursus besilaukiančioms šeimoms (lapkritį, internetu); bendravimo įgūdžių ugdymo mokymų grupę (lapkritį)
Vilniaus ateitininkai pirmais mėnesio trečiadieniais kviečiami į šv. Mišias Šv. Kryžiaus bažnyčioje 19 val.
„Mažosios studijos“ pokalbis su kun. Alessandro Barelli. Misionierystė vakar ir šiandien (garso įrašas)
Atlaidai Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje (nuotraukos)
Šv. Juozapo skulptūra sugrįžo prie Šv. Faustinos namelio (nuotraukos)
Vilniaus miesto universitetų dėstytojų piligriminė kelionė po „Dvasingumo oazės“ (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Mirė kunigas Marek Gladki

A†A kunigas Marek Gladki (1974–2002–2021)

2021 m. spalio 27 d. po sunkios ligos mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Marek Gladki.

Marek Gladki gimė 1974 m. spalio 8 d. Vilniuje. 1992 m. baigęs vidurinę mokyklą, žemės ūkio mokykloje pradėjo mokytis vadybininko specialybės, bet jos neįgijo, nes pajuto pašaukimą į kunigystę. Visgi apsispręsti stoti į 1993 m. atkurtą Vilniaus kunigų seminariją buvo nelengva, tad M. Gladki dar pusmetį dirbo korespondentu, įstojo studijuoti žurnalistikos, po to išvyko į Lenkiją, kur Gdanske pradėjo studijuoti aplinkos apsaugos specialybę. Kaip pats yra rašęs, 1996 m. galiausiai nusprendė nesipriešinti Dievo kvietimui ir įstojo į Gdansko kunigų seminariją.

Baigęs Gdansko kunigų seminariją, gavo teologijos magistro laipsnį ir Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universiteto diplomą. 2002 m. birželio 15 d. priėmė kunigo Šventimus. Inkardinuotas Gdansko arkivyskupijoje ir paskirtas Luzino Šv. Lauryno parapijos vikaru.

Dar prieš pradėdamas studijas kunigų seminarijoje, buvo pareiškęs norą ateityje kunigo tarnystę atlikti gimtojoje Vilniaus arkivyskupijoje, ir šis jo troškimas laikui bėgant vis stiprėjo. Tad 2004 m. kreipėsi į Vilniaus arkivyskupą su inkardinavimo prašymu. Svarstant dėl inkardinavimo, buvo paskirtas Eišiškių Kristaus žengimo į Dangų parapijos vikaru, o 2005 m. Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos vikaru. 2007 m. vasario 2 d. inkardinuotas Vilniaus arkivyskupijoje. 2008 m. paskirtas Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapijos vikaru. Nuo 2012 m. buvo Paberžės Švč. Jėzaus Širdies ir Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio parapijų klebonu.

Kunigą Marek Gladki tikintieji prisimena kaip turėjusį daug pastoracinių sumanymų ir kūrybinių idėjų, sakiusį žmonių širdis paliečiančius pamokslus, negailėjusį laiko buvimui su žmonėmis ir įvairiausiomis veiklomis stiprinusį bendrystę su parapijiečiais.

Kunigo Marek Gladki kūnas bus pašarvotas spalio 29 d., penktadienį, 15 val. Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje. 18 val. bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvių šv. Mišios – spalio 30 d., šeštadienį, 12 val. Po jų velionio kūnas bus palaidotas Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatieǃ

Vilniaus arkivyskupijos kurija

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-22

Mielieji,

sekmadienis – Pasaulinė misijų diena. Šiųmetės Popiežiaus Pranciškaus žinios Misijų dienai tema – „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20) (tekstas lietuvių kalba ir lenkų kalba). Vaizdo pasakojimas, skirtas Misijų dienai lietuvių kalba ir lenkų kalba.

Švenčiant pasaulinę misijų dieną Lietuvoje dirbantys saleziečiai kunigai misionieriai sekmadienį aukos šv. Mišias 12.30 val. Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčioje. Mišias transliuos LRT Plius ir Marijos radijas.

Paskelbta Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų, vyksiančių lapkričio 13–21 dienomis, programa (lietuvių kalba ir lenkų kalba)

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas minint Abiejų Tautų Tarpusavio įžado 230-ąsias metines (tekstas lenkų kalba)
Arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia į sinodinį kelią (vaizdo žinia)
Pradėjo veikti Sinodui skirtas interneto puslapis http://sinodas.katalikai.lt.

Kalendorius:

Spalio 22–23 d. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“ su br. Alain–Marie de Lassus CSJ pas šv. Jono brolius
Spalio 22 d. 19.00 val. Dr. Ingridos Gudauskienės paskaita apie Šventąjį raštą Druskininkuose
Spalio 23 d. 19.00 val. Vilnius bunda. Jungtinis Vilniaus bendruomenių maldos vakaras
Spalio 24 d. Pasaulinė misijų diena
Spalio 24 d. 10.00 val. Krikščioniška meditacija su kunigu jėzuitu Mindaugu Malinausku SJ Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Spalio 24 d. 16.00 val. Vargonų muzikos koncertas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Spalio 28 d. 19.00 val. „Bernardinai.lt“ paramos koncertas „Gražu ir nuostabu yra…“
Spalio 29–31 d. Šeimų rekolekcijų savaitgalis Liškiavoje su bendruomene „Namų Bažnyčia“
Spalio 30 d. 15.00 val. Choro „Aidija“ paskaita–koncertas „Cantio“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Lapkričio 1 d. 15.00 val. Šv. Mišios už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse
Lapkričio 3 d. 18.00 val. Ekskursija „Hic mortui vivos docent“ Vilniaus Katedroje bei Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje
Lapkričio 7 d. 17.00 val. Vilties liepsna – malda už mirusius nuo priklausomybių

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Kunigas Antanas Saulaitis SJ Marijos radijo laidoje kalba apie misijas ir kunigus misionierius (garso įrašas)
Iki spalio 30 d. vyksta vaikų religinės giesmės konkursas „Giedu meilę Viešpačiui“, skirtas misijų mėnesiui
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras renka savanorių komandą
Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras kviečia: į paskaitų ciklą „Penkios naudos tėvams, auginantiems vaikus iki 3 metų“; kursus tėvams, auginantiems paauglius; seminarą poroms „Per juokus į geresnę santuoką“
Vilniaus arkivyskupijos Caritas kviečia pasinaudoti nemokamomis teisininko, mediacijos ir psichologo paslaugomis Vilniaus mieste
Vilniaus arkivyskupijos Carito padėka bendruomenėms už paramą migrantams ir prieglobsčio prašytojams
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje atidaryta Gedimino Pranckūno fotografijų paroda „Žvilgsnis nurimus“(nuotraukos)
Apie studentų Šv. Luko klubą – Marijos radijo laidoje (garso įrašas)
Muzikinė audio pasaka vaikams „Mergelės Marijos giesmė“ (garso įrašas)
Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas pasodino geltonųjų narcizų „Vilties laukus“ dešimtyje vietų Vilniuje ir apylinkėse(nuotraukos)
Vilniaus akademinės sielovados centro surengtos Taize pamaldos Ramintojos bažnyčioje (vyks kas mėnesį)(nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Arkivysk. G. Grušo pamokslas minint Abiejų Tautų Tarpusavio įžado 230-ąsias metines

Šiandienos Evangelijoje pats Viešpats štai ką aiškina Petrui, kuriam jis patikės vadovauti apaštalų kolegijai ir visai Bažnyčiai: „Koks užvaizdas tiek ištikimas ir sumanus, kad šeimininkas galėtų jį paskirti vadovauti šeimynai ir savo metu ją maitinti? Laimingas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį“ (Lk 12, 42–43). Tačiau ne tik Petrui Viešpats patiki valdymo tarnystę. Išrinktieji šalių vadovai gauna šį Dievo mandatą, vyskupams ir kunigams patikėta valdyti jiems skirtas kaimenes, o kiekvieniems tėvams patikėta globoti ir ugdyti savo šeimą. Per Adomą kiekvienam žmogui suteikta teisė ir pareiga tvarkyti ir valdyti jam patikėtą pasaulį. Kartu pavedama rūpintis visais mūsų broliais ir seserimis – čia turima mintyje tas platesnis „mes“, apie kurį popiežius Pranciškus kalba savo enciklikoje Laudato Si ir visai nesenai paskelbtoje žinioje Migrantų dienos proga. Šios dienos Evangelija taip pat primena, kam turėsime atsiskaityti už savo veiklą, – pačiam šio pasaulio ir mūsų gyvenimo Šeimininkui.

Šiandien minint 230 metų nuo Abiejų Tautų Respublikos Tarpusavio įžado, kai mūsų tuometiniai tautų vadovai patvirtino abiejų šios sąjungos tautų lygybę, galima naujai pažvelgti į svarbą kartu rūpintis mums patikėtu pasauliu.  Mes negalime eiti per šį gyvenimą vien kaip solistai, bet turime išmokti dirbti kartu įvairiose srityse, siekdami bendro gėrio savo šalyse, Europoje ir visame pasaulyje. Tiek dabartinė pandemija, tiek klimato kaitos iššūkiai primena, kad Dievo mums patikėti bendrieji namai reikalauja glaudaus bendradarbiavimo – tik tada jie bus sėkmingi.

Galiausiai esame Dievui atsakingi ir Dievas įvertins mūsų tarnystę. Kaip girdėjome pirmajame skaitinyje, Paulius, rašydamas romiečiams, primena, kad mums neturi viešpatauti nuodėmė. O jos aplink mus yra apstu. Negalime pasiduoti tokioms įtakoms. Dievas, davęs apreiškimą, nurodo mums teisingą kelią, kuriuo turime žengti. Evangelijoje mums primenama: jei žinome Dievo valią ir jos nesilaikome, už tai turėsime atsiskaityti.

Mums iš tikrųjų daug yra duota. Su tautos krikštu gavome tikėjimo dovaną. Mūsų tautų tarpusavio bendrystė – tai dovana, įtvirtinta Liublino unijoje, Abiejų Tautų Gegužės 3-osios Konstitucijoje ir patvirtinta spalio 20 dienos Tarpusavio įžadu. Praėjusio amžiaus pabaigoje gavome laisvės dovaną. Taip pat mums dovanota platesnė Europos tautų bendrystė, atsiskleidžianti įsteigus Europos Sąjungą ir vykdant jos plėtrą. Bet visos šios dovanos reikalauja ištikimybės Dievo nurodytam keliui, nes kitaip viskas gali sugriūti kaip Babelio bokštas. Panašiai kaip davus priesaiką santuokos metu ar užėmus valstybines pareigas, ištikimybė būtina norint atlaikyti sunkiausius išbandymus. Ne veltui priesaikų pabaigoje pridedamas kreipinys „Tepadeda man Dievas“.

Ir tolesniame mūsų tautų kelyje mums reikės Dievo pagalbos atpažinti tiesą ir turėti drąsos ja gyventi. Tiesą apie žmogų, jam Dievo suteiktą orumą ir kiekvienos gyvybės vertę, tiesą apie šeimą kaip visuomenės pamatą, tiesą apie žmonių tarpusavio santykius – kad kiekvienas žmogus yra mano artimas, kurį esu pašauktas mylėti. Bet ar gali žmonės ir valstybės taip gyventi? Tikrai taip. Tokį pavyzdį mums davė mūsų bendras globėjas šv. Kazimieras. Jis nepasidavė savo meto nukrypimams ar neteisingiems galingųjų sumanymams, bet išliko Dievo kelyje, Tiesos kelyje, atrasdamas Dievo paveikslo atspindį kiekviename, net pačiame vargingiausiame žmoguje.

„Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota“ (Lk 12, 48). Mes galime dėkoti Dievui, kad mūsų tautoms tikrai daug yra duota. Melskime, kad būtume geri Dievo dovanų užvaizdai. Šv. Kazimierai, melski už mus!

+ Arkivyskupas Gintaras Grušas
2021 metų spalio 20 diena, Vilniaus arkikatedra bazilika

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinės misijų dienos proga

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinės misijų dienos, kuri bus minima 2021 metų spalio 24 dieną, proga

„Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20)

Brangūs broliai ir seserys,

Kai patiriame Dievo meilės galią, kai atpažįstame jo tėvišką buvimą mūsų asmeniniame ir bendruomeniniame gyvenime, negalime neskelbti ir nesidalyti tuo, ką esame matę ir girdėję. Jėzaus santykis su mokiniais, jo žmogystė, kuri atsiskleidžia mums Įsikūnijimo slėpinyje, jo Evangelijoje ir jo Velykų slėpinyje, mums parodo, kaip labai Dievas myli mūsų žmogiškumą ir kaip savastį priima mūsų džiaugsmus bei kentėjimus, troškimus ir baimes (plg. Vatikano II Susirinkimas. Pastoracinė konstitucija Gaudium et spes, 22). Viskas Kristuje mums primena, jog jam nesvetimas pasaulis, kuriame gyvename, ir jo atpirkimo poreikis; jis kviečia ir mus jaustis aktyviais tos misijos dalyviais: „Eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite“ (Mt 22, 9). Niekas nėra svetimas, niekas negali jaustis svetimas ar nušalintas nuo tos atjaučiančios meilės.

Skaitykite visą žinios tekstą Lietuvos vyskupų konferencijos svetainėje

Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija

2021 metų spalį Bažnyčia pradėjo sinodinį kelią. Kelias, pavadintas „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“, iškilmingai atidarytas Romoje 10 d., o spalio 17-ąją – vyskupijose visame pasaulyje.

Vilniaus arkivyskupijoje sinodinis kelias pradėtas spalio 17 d. šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Šv. Mišias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas, jas tiesiogiai transliavo LRT Plius. Nuotraukos iš šv. Mišių čia.

Gruodžio 11 dieną Vilniuje vyks Vilniaus arkivyskupijos sinodo koordinatorių mokymai. Koordinatorius registruoja parapijos, bendruomenės ir organizacijos.

Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią keliauti sinodiškai, t.y. keliauti drauge ir atnaujinti šį keliavimą. Sinodiškumas yra ne tiek įvykis ar šūkis, kiek stilius ir buvimo būdas, kuriais Bažnyčia įgyvendina savo misiją pasaulyje. Bažnyčios misija reikalauja visai Dievo tautai keliauti drauge, kiekvienam nariui atliekant jo ar jos esminį vaidmenį vienybėje su kitais.

Sinodui skirta interneto svetainė lietuvių kalba – sinodas.katalikai.lt

Oficiali sinodo svetainė užsienio kalbomis – synod.va.

Kiekviena Vatikano II Susirinkimo sesija prasidėdavo malda Adsumus Sancte Spiritus,– šie pirmieji lotyniškojo originalo žodžiai reiškia „Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia“. Šia istorine malda buvo šimtmečiais meldžiamasi Bažnyčios susirinkimuose, sinoduose ir kitose asamblėjose; jos autoriumi laikomas šv. Izidorius Sevilietis (g. apie 560 m. – 636 m. balandžio 4 d.) Pradėdami sinodinį procesą šia malda kviečiame Šventąją Dvasią darbuotis mumyse, kad galėtume būti bendruomenė ir malonės tauta. Sinodo kelionei, truksiančiai nuo 2021-ųjų iki 2023 metų, siūlome čia pateikiamą paprastesnę versiją (1), kad ja galėtų lengviau melstis bet kuri grupė ar liturginis sambūris.

Arkivyskupas Gintaras Grušas ragina visus Vilniaus arkivyskupijos žmones kartu maldoje išgirsti, kur Dievas veda savo Bažnyčią ir į kokią misiją mus šiandien kviečia.

Pradedant sinodo vyskupijos etapą šv. Mišias Vilniaus Katedroje 12.30 val. aukos arkivyskupas Gintaras Grušas, jas transliuos LRT Plius.

Arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia į sinodinį kelią (vaizdo žinia)

Brangieji,
Kreipiamės į Jus perteikdami popiežiaus Pranciškaus kvietimą sinodiniame kelyje aktyviai įsitraukti į Bažnyčios atnaujinimo procesą, išsakyti maldos tyloje ir apmąstymų gelmėje subrandintas bei Šventosios Dvasios įkvėptas įžvalgas. Sinodinio kelio metu turime pažvelgti į tai, kaip mes kartu – dvasininkai ir pasauliečiai – kuriame Bažnyčios bendruomenę, ir pradėti reikėtų nuo mažiausios parapijos ar maldos sambūrio. 

Visas Lietuvos vyskupų kreipimosi tekstas

Popiežius Pranciškus sušaukdamas šį sinodą visą Bažnyčią kviečia apmąstyti temą, kuri yra esmingai svarbi jos gyvenimui ir misijai: „Sinodalumo kelias yra būtent tai, ko Dievas laukia iš Bažnyčios trečiajame tūkstantmetyje“ (2). Ši kelionė, kuria tęsiama Vatikano II Susirinkime pasiūlyta Bažnyčios atsinaujinimo („aggiornamento“) kryptis, yra drauge dovana ir užduotis: keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai. Mūsų „keliavimas drauge“ yra iš tikrųjų tai, kas veiksmingiausiai sudabartina ir išreiškia Bažnyčios kaip keliaujančios ir misionieriškos Dievo tautos esmę.

Visas Parengiamojo dokumento tekstas

Bendradarbiaujant parapijoms bei vyskupijoms galima atrasti naujų ir kūrybiškų būdų padaryti šį sinodinį procesą vaisingą. Šis sinodinis procesas nelaikytinas sunkia našta, konkuruosiančia su vietine pastoracija. Priešingai, tai proga skatinti kiekvienos vietinės Bažnyčios sinodinį bei pastoracinį atsivertimą, kad ji vaisingiau misionieriautų.

Dokumentas lietuvių kalba parsisiųsti (pdf)

Arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia į sinodinį kelią

Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią keliauti sinodiškai, t.y. keliauti drauge ir atnaujinti šį keliavimą. Kelio pradžia vyskupijose – jau šį sekmadienį (spalio 17 dieną).

Arkivyskupas Gintaras Grušas ragina visus Vilniaus arkivyskupijos žmones kartu maldoje išgirsti, kur Dievas veda savo Bažnyčią ir į kokią misiją mus šiandien kviečia.

Pradedant sinodo vyskupijos etapą šv. Mišias Vilniaus Katedroje 12.30 val. aukos arkivyskupas Gintaras Grušas, jas transliuos LRT Plius.

Arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia į sinodinį kelią (vaizdo žinia)

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-15

Mielieji,

Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią keliauti sinodiškai, t.y. keliauti drauge ir atnaujinti šį keliavimą. Arkivyskupas Gintaras Grušas ragina visus Vilniaus arkivyskupijos žmones kartu maldoje išgirsti, kur Dievas veda savo Bažnyčią ir į kokią misiją mus šiandien kviečia (arkivyskupo vaizdo žinia).

Kelio pradžia vyskupijose – jau šį sekmadienį. Pradedant sinodo vyskupijos etapą šv. Mišios Vilniaus Katedroje 12.30 val., jas transliuos LRT Plius.

Kviečiame melstis specialia malda ir rengtis dalyvauti Sinode, kurio metu būsime pakviesti svarstyti: Kaip keliaujama drauge šiandien mūsų vietinėje Bažnyčioje? Kokius žingsnius žengti mus kviečia Dvasia, kad augtume keliavimu drauge?

Sinodiškumas yra ne tiek įvykis ar šūkis, kiek stilius ir buvimo būdas, kuriais Bažnyčia įgyvendina savo misiją pasaulyje. Bažnyčios misija reikalauja visai Dievo tautai keliauti drauge, kiekvienam nariui atliekant jo ar jos esminį vaidmenį vienybėje su kitais.

Netrukus bus atverta Sinodui skirta interneto svetainė lietuvių kalba – sinodas.katalikai.lt. Jau veikia oficiali sinodo svetainė užsienio kalbomis – synod.va.

Lietuvos vyskupų kreipimasis „Dėl sinodinio kelio pradžios“ (tekstas lenkų kalba)
Sinodo Parengiamasis dokumentas
Vademecum – vadovas, skirtas Sinodui sinodalumo tema

Kalendorius:

Spalio 15 d. 19.00 val. Knygos apie šv. Joną Paulių II pristatymas Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
Spalio 15 d. 20.30 val. Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkurso laureatų koncertas
Spalio 15 d. 23.00 val. Vyrai kviečiami į Švč. Sakramento adoraciją Dievo Gailestingumo šventovėje
Spalio 19 d. 19.00 val. Taizé pamaldos akademinei bendruomenei Vilniuje
Spalio 22 d. 17.00 val. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“ su br. Alain-Marie de Lassus CSJ pas šv. Jono brolius
Spalio 22 d. 19.00 val. Dr. Ingridos Gudauskienės paskaita apie Šventąjį raštą Druskininkuose
Spalio 23 d. 19.00 val. Vilnius bunda. Jungtinis Vilniaus bendruomenių maldos vakaras
Spalio 24 d. Pasaulinė misijų diena
Spalio 28 d. 19.00 val. „Bernardinai.lt“ paramos koncertas „Gražu ir nuostabu yra…“
Spalio 29–31 d. Šeimų rekolekcijų savaitgalis Liškiavoje su bendruomene „Namų Bažnyčia“
Spalio 30 d. 15.00 val. Choro „Aidija“ paskaita-koncertas „Cantio“ Bažnytinio paveldo muziejuje

 

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:

Vilniaus arkivyskupijos Caritas ieško programų vadovo(-ės) ir socialinės integracijos kuratoriaus(-ės) (Užsieniečių integracijos programoje); socialinio darbuotojo(-os) Laikinuosiuose namuose
Vilniaus arkivyskupijos Carito Žvakelių dirbtuvės pagamino Vėlinėms skirtų žvakių
Antraisiais mėnesio antradieniais – Taize pamaldos akademinei bendruomenei Ramintojos bažnyčioje
Trečiadienių popietėmis – jaunimo diskusijų klubas Vilniaus Kalvarijų parapijoje
Niurnbergo naujokyne – du jauni jėzuitų naujokai. Vienas jų – iš Lietuvos
Sakralinės muzikos koncertai Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje (spalio mėn.)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujo veiklų sezono atidarymo renginio pranešimai ir liudijimai (vaizdo įrašai)
Misionierystei skirtas susitikimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos šeimų bendruomenių ir judėjimų susitikimas (nuotraukos)
Pasaulinės hospisų ir paliatyvios pagalbos dienos proga geltonai buvo apšviesti Karaliaus Mindaugo, Baltasis ir Žvėryno tiltai Vilniuje (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-08

Mielieji,

Vadovaujama Popiežiaus Pranciškaus, Bažnyčia šį sekmadienį Romoje pradės maldos ir Bažnyčios sinodiškumo apmąstymo kelią. Sinodo „Dėl Sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“ parengiamasis dokumentas lietuvių kalba.

Kasmet spalio antrąjį šeštadienį visoje Europoje minima organų donorystės diena. Šį sekmadienį, spalio 10 d. Bažnyčia Lietuvoje kviečia tikinčiuosius melstis už organų donorus ir tuos, kuriems organai buvo persodinti, operacijas atliekančius ir gydančius gydytojus bei visus donorų ir pacientų artimuosius.

Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Rožinį kviečiame melstis bažnyčiose ir namuose. Spalis – taip pat ir Misijų mėnuo.

Amžinybėn iškeliavo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC

Mažoji akademija kviečia ieškoti atsakymų į klausimus apie krikščionybę

Kalendorius:
Spalio 9 d. 12.30 val. Arkikatedros bazilikos parapinis choras švenčia 30-metį
Spalio 10 d. 14.00 val. Vilniaus akademinė sielovada pradeda „Samuelio kursą“ jauniems žmonėms
Spalio 10 d. 18.00 val. Atviras bendruomenės „Maranata“ maldos susitikimas Vilniuje
Spalio 12 d. 18.00 val. Kun. James Martin SJ knygos „Statant tiltą“ pristatymas
Spalio 12 d. 18.30 val. Pradedamos dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“ Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Spalio 14 d. 17.30 val. Prof. G. Jankevičiūtės ir dr. L. Petrauskaitės paskaita „Lietuvos balsas Šaltojo karo metais“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Spalio 15–17 d. Tylos rekolekcijos merginoms „Atrask meilės grožį: pašaukimas į šeimą“ Strėvadvaryje
Spalio 15–17 d. Rekolekcijos „Pagundos dykumoje. Kaip gintis prieš blogį?“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Spalio 15 d. 18.30 val. Dr. Beno Ulevičiaus paskaita studentams „Krikščionybė – tarp žemės ir dangaus“ (LMTA)
Spalio 15 d. 20.30 val. Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkurso laureatų koncertas
Spalio 15 d. 23.00 val. Vyrai kviečiami į Švč. Sakramento adoraciją Dievo Gailestingumo šventovėje
Spalio 22–23 d. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“ su br. Alain–Marie de Lassus CSJ pas šv. Jono brolius
Spalio 22 d. 19.00 val. Dr. Ingridos Gudauskienės paskaita apie Šventąjį raštą Druskininkuose
Spalio 23 d. 19.00 val. Vilnius bunda. Jungtinis Vilniaus bendruomenių maldos vakaras
Spalio 24 d. Pasaulinė misijų diena
Spalio 28 d. 19.00 val. „Bernardinai.lt“ paramos koncertas „Gražu ir nuostabu yra…“
Spalio 29–31 d. Šeimų rekolekcijų savaitgalis Liškiavoje su bendruomene „Namų Bažnyčia“

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkivyskupijos Carito spalio mėnesio naujienlaiškis
Spalį vyksta vaikų religinės giesmės konkursas, skirtas Misijų mėnesiui
Interviu su arkivyskupu G. Grušu Mažosios studijos radijo laidoje
Kuriasi naujos Dievo Motinos komandos Vilniuje ir Kaune. Kviečiamos prisijungti sutuoktinių poros
Namų Bažnyčios šeimų grupelė buriama Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje
Vilniaus Kalvarijų parapijoje vyks kursas sutuoktiniams „Gyvenimas poroje“ (nuo lapkričio)
Nuo spalio 10 dienos Vilniaus šv. Kryžiaus bažnyčioje sekmadieniais 19 val. aukojamos šv. Mišios už akademinę bendruomenę
Prasidėjo dalyvių registracija į Moksleivių ateitininkų rudens akademiją
Žurnalas „Ateitis“ kviečia moksleivius rašyti partizanų tema ir dalyvauti konkurse
Vaikų maldos grupė Vilniaus Kalvarijų parapijoje
Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje buriami vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų chorai
Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijai – 143 metai
Nuo spalio Kaune vyks graikų apeigų katalikų šv. Mišios (ukrainiečių kalba)
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis minėjo 33-ąsias vyskupystės metines (nuotraukos)
Prie Šv. Faustinos namelio pašventinta šv. Juozapo skulptūra (nuotraukos)
Vrublevskių biblioteka – apie Vilniaus Katedroje veikusią Saldžiausiojo Marijos Vardo arkibrolijos istoriją (vaizdo pasakojimas)

Parapijos ir bažnyčios registruoja į pasiruošimo Pirmajai Komunijai ar Sutvirtinimo Sakramentui grupes. Informacijos kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, kreiptis į bažnyčios kunigus.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.