Atsisveikiname su a. a. kunigu Zenonu Patiejūnu

Nuotrauka iš L24.lt

2022 metų birželio 19 d. rytą Vilniuje, Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospise, mirė kunigas Zenonas Patiejūnas, Karvio Šv. Juozapo parapijos klebonas.

Velionis buvo gimęs 1948 m. rugsėjo 30 d. Paringio Švč. Jėzaus Širdies parapijoje Ignalinos rajone. Baigęs Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją 1975 m. balandžio 27 d. pašventintas kunigu.

Vikaro tarnystę pradėjo Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero parapijoje, 1978 m. paskirtas į Vilniaus Šv. Mikalojaus parapiją, 1979 m. – į Švenčionių Visų Šventųjų parapiją. Vėliau paskirtas Karvio Šv. Juozapo ir Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų administratoriumi, nuo 1980 m. buvo Eišiškių Kristaus Žengimo į Dangų parapijos vikaras, nuo 1982 m. – Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos administratorius, nuo 1987 m. Eišiškių Kristaus Žengimo į Dangų parapijos vikaras, nuo 1990 m. Pabradės Šv. Juozapato, Pavoverės Šv. Kazimiero ir Karkažiškių Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijų vikaras, nuo 1997 m. Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, parapijos administratorius, nuo 2004 m. Paberžės Švč. Jėzaus Širdies ir Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio parapijų klebonas, nuo 2012 m. Karvio Šv. Juozapo parapijos klebonas.

Kunigas Zenonas mokėdavo lengvai bei paprastai sukurti nuoširdų ir pagarbų ryšį su žmonėmis, todėl ne vienos parapijos tikintiesiems buvo gaila su juo atsisveikinti, kai kunigui tekdavo vykti į naują tarnystės vietą. Švęsdamas savo Kunigystės 25 metų jubiliejų, kunigas Zenonas išleido paveiksliuką su užrašu „Mano džiaugsmas – vykdyti tavo valią, mano Dieve…“ (Ps 40, 9). Tegul už viso gyvenimo siekį vykdyti Jo valią Dievas atlygina savo tarnui kunigui Zenonui džiaugsmu Amžinybėje.

Kunigo Zenono Patiejūno kūnas bus pašarvotas birželio 21 d., antradienį, 16 val.  Karvio Šv. Juozapo bažnyčioje, 19 val. bus aukojamos šv. Mišios (lietuvių ir lenkų kalbomis), budėjimas ir malda prie mirusiojo iki 22 val.

Birželio 22 d., trečiadienį, nuo 9 val. budėjimas bažnyčioje, 12.00 val. laidotuvių šv. Mišios (lietuvių ir lenkų kalbomis), po jų laidotuvės Karvio Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatieǃ

Vilniaus arkivyskupijos kurija