Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-17

Mielieji,

sekmadienį – Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmė, paskutinis liturginių metų sekmadienis.

Sekmadienį minima ir Pasaulinė jaunimo diena (popiežiaus Pranciškaus žinia). Jos išvakarėse, lapkričio 19 dieną, jaunimas kviečiamas susitikti Vilniuje, šiai dienai skirtoje šventėje ir Aušros vartų atlaiduose. Tai renginys moksleiviams (nuo 14 metų), akademinio amžiaus jaunimui ir jauniems suaugusiems.

Šį sekmadienį Vilniuje pabaigsime Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidus (programa lietuvių ir lenkų kalbomis).

Caritas pradeda akciją „Gerumas mus vienija“ – paaukoti pagalbai vargstantiems ir gauti dovanų Caritas žvakelę galima bažnyčiose ar Carito centruose.
Pas Viešpatį iškeliavo prelatas Edmundas Putrimas
Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Aušros Vartų atlaidų Mišiose Kunigų dieną
Poznanės arkivyskupo Stanislovo Gondeckio homilija Aušros Vartų atlaiduose (lenkų k.)
Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Aušros Vartų atlaidų pirmąją dieną
Romoje iškilmingai atidaryti jubiliejiniai šv. Juozapato metai
Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (lapkritis–gruodis)

Kalendorius:
Lapkričio 12–20 d. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Lapkričio 17–20 d. Tylos rekolekcijos moterims „Krikščioniškojo gyvenimo pilnatvė“
Lapkričio 17 d. 17.00 val. Ekskursija „Švč. Mergelės Marijos atvaizdai Vilniaus katedros lobyne“
Lapkričio 17 d. 20.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Kalvarijose
Lapkričio 19 d. Pasaulinės Jaunimo dienos šventė Vilniuje
Lapkričio 19 d. Adoruotojų susikaupimo diena su Šventojo Jono broliais
Lapkričio 19 d. 12.00 val. Edukacija šeimoms „Aušros Vartai: Švč. Mergelė Marija ir Vilniaus istorija“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Lapkričio 19 d. 12.00 val. Ekskursija po Vilniaus katedros koplyčias ir požemius
Lapkričio 19 d. 15.30 val. Ekskursija „Švč. Mergelės Marijos atvaizdai Vilniaus katedros lobyne“
Lapkričio 20 d. Jėzuitai kviečia: MAGIS bendrystės diena (18–35 m. jaunimui)
Lapkričio 20 d. 12.00 val. Šv. Cecilijos šventė ir koncertas Visagine
Lapkričio 22 d. 18.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje
Lapkričio 22 d. 19.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje
Lapkričio 22 d. 19.30 val. Koncertas Šv. Cecilijos dienai Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje
Lapkričio 23 d. 18.00 val. Bažnytinio paveldo muziejuje – parodos „Corpisanti. Katakombų relikvijos-skulptūros Valkininkų ir Buivydžių bažnyčiose“ atidarymas
Lapkričio 23 d. 19.00 val. ALFA kursas pradedamas Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje
Lapkričio 26–27 d. Bernardinų parapijos rekolekcijos (su dr. Ingrida Gudauskiene)
Lapkričio 26 d. 12.00 val. Koncertas Šv. Cecilijos dienai Turmanto bažnyčioje
Lapkričio 26 d. 12.30 val. Advento vainikų dirbtuvės pas brolius joanitus
Lapkričio 29 d. 18.00 val. Kazio Kęstučio Šiaulyčio akvarelių paroda „Mūsų šventovės“ ir susitikimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Lapkričio 29 d. 19.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Grigiškių parapijos klebonui kun. Andžej Andžejevski – Lenkijos Respublikos valstybinis apdovanojimas
Mažesnieji broliai ir Bernardinų jaunimo centras skelbia pranciškonišką prakartėlių konkursą
Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras kviečia kartu surinkti maisto paketų 50-čiai senolių
Lietuvos Biblijos draugija siūlo įsigyti įvairių kalėdinių knygų vaikams
Naujas žurnalo „Magnificat vaikams“ numeris
Šiemet Nemėžyje pradėjęs veikti parapijos vaikų dienos centras ieško savanorių
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje šeimos kviečiamos prisijungti į „Namų Bažnyčios“ šeimų maldos grupę
Bažnytinio paveldo muziejuje vykusios dr. Dariaus Barono paskaitos „Kijevo Rusios krikščionybė“ (vaizdo įrašas)
Maldos vakaras „Vilties liepsna“ už mirusius nuo priklausomybių (nuotraukos)
„Kas yra skaistykla?“ – kun. Andrius Končius dalinasi mintimis (vaizdo įrašas)
„Pyragų dienos“ akcijos Katedros bendruomenėje nuotraukos
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Užsieniečių integracijos programoje – įvairūs susitikimai vaikams po pamokų
Žvakių Advento vainikams galima įsigyti iš VA Carito „Žvakių dirbtuvių“
„Žvakių dirbtuvės“ ieško savanorių kalėdinėms akcijoms ir mugėms
Vaizdo pasakojimas apie Laikinuosius namus ir savanorystės Carite iššūkius bei atradimus

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Pas Viešpatį iškeliavo prelatas Edmundas Putrimas

A. A. prelatas Edmundas Putrimas (1959–1985–2022)

Lapkričio 15 d. Kanadoje po sunkios ligos mirė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai, Vilniaus arkivyskupijos kunigas prelatas Edmundas Putrimas (Edmond J. Putrimas).

E. Putrimas gimė 1959 m. rugsėjo 3 d. Toronte Kanadoje Sofijos (Laurinavičiūtės) ir Mindaugo Putrimų šeimoje. 1979 m. baigė „Royal York Collegiate Institute“ gimnaziją Toronte, taip pat Toronto Maironio mokyklos aukštesniuosius lituanistinius kursus. 1979–1980 m. Toronte Humber College lankė verslo administracijos kursus.

1980 m. atvyko į Popiežiškąją Šv. Kazimiero kolegiją Romoje (Italija) ir studijavo Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete, 1981 m. įgijo filosofijos bakalauro laipsnį. Vėliau 1986 m. baigė pastoracinės teologijos diplomines studijas, 1988 m. įgijo kanonų teisės licenciato laipsnį, parašęs baigiamąjį darbą „Personalinė parapija kaip integracijos įrankis“.

1984 m. rugsėjo 3 d. Misisogos (Kanada) Lietuvos kankinių parapijoje vyskupas Antanas Deksnys pašventino E. Putrimą diakonu. Naujai įšventintas diakonas iki gruodžio mėn. ėjo vyskupo Pauliaus Baltakio OFM kanceliarijos administratoriaus ir sekretoriaus pareigas, taip pat vyskupas jam pavedė rūpintis lietuvių jaunimo pastoracija Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (dalyvauti jaunimo stovyklose, būti katalikiškų organizacijų kapelionu, skaityti konferencijas, vadovauti dvasinėms pratyboms). 1985 m. birželio 2 d. Romoje popiežius šv. Jonas Paulius II įšventino kunigu.

1986 m. rūpinosi Vokietijos lietuvių katalikų dvasiniais reikalais: vedė rekolekcijas lietuvių bendruomenėse, nuo balandžio iki liepos mėn. dėstė tikybą Vasario 16-osios gimnazijoje (vėliau ir 1988–1991 m., 1992–1994 m.).

1984 m. priklausė Šventojo Kazimiero mirties 500-ųjų metinių minėjimo komitetui, o 1987 m. – vysk. Pauliaus Baltakio OFM vadovaujamam komitetui Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti.

1991–1992 m. rūpinosi lietuvių sielovada Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje. 1994 m. paskirtas vikaru lietuviškoje Prisikėlimo parapijoje Toronte. 1994 m. Klaipėdoje įsteigė „Dvasinės pagalbos jaunimui centrą“.

1997 m. paskirtas Toronto tarptautinio „L. B. Pearson“ oro uosto kapelionu (dirbo iki 2012 m., nuo 2007 m. buvo tarpreliginės sielovados nariu). 2010–2012 m. buvo Toronto arkivyskupijos vicekancleris. 2003 m. tapo Europos vyskupų konferencijų tarybos Pastoracinio ir socialinio darbo su migrantais komisijos nariu, nuo 2015 m. – tarptautinės Šventosios Mortos grupės prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę narys, 2016–2018 m. pagelbėjo kuriant dokumentinį filmą „Mulai“ (rež. M. Starkus) apie lietuvius, kalinčius Limos (Peru) kalėjimuose.

Nuo 1982 m. vasaromis darbuodavosi Kanados lietuvių jaunimo stovyklų kapelionu, savanorių ir programų koordinatoriumi. Buvo ateitininkų stovyklų „Dainavoje“ Mičigane (JAV) kapelionas, dalyvaudavo Pasaulio lietuvių jaunimo kongresuose, Kanados lietuvių bendruomenės, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos, Pasaulio lietuvių bendruomenės veikloje, rūpindavosi pasaulio lietuvių jaunimo dalyvavimu Pasaulio jaunimo dienose, buvo Lietuvių katalikų religinės šalpos direktorių tarybos narys ir pirmininkas.

2003 m. rugpjūčio 18 d. paskirtas Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienio lietuvių sielovadai, kuriai nuoširdžiai atsidavęs prelatas negailėjo savo jėgų rūpinantis užsienio lietuvių dvasiniu augimu. Lankė lietuviškas parapijas, misijas ir bendruomenes, koordinavo ir palaikė jaunimo sielovadinę ir tautinę veiklą, teikė pagalbą lietuviams, įkalintiems kalėjimuose visame pasaulyje.

Prelatas Edmundas Putrimas 2003 m. Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi, 2009 m. už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių bendruomenių užsienyje telkimą Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“, 2019 m. Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ Aukso Vyčiu.

Prelatas Edmundas Putrimas apie save yra sakęs, kad jis tarsi „gyvena su Biblija vienoje rankoje ir lėktuvo modeliu kitoje“ – susumavus kelionių laiką, kasmet apie keturis mėnesius praleisdavo lankydamas visame pasaulyje išsibarsčiusias lietuvių bendruomenes. Prelatas Edmundas savo pašaukimą išgyveno kaip nuoširdų rūpinimąsi ne tik lietuvių bendruomenėmis, bet ir skirdamas asmenišką dėmesį kiekvienam sutiktam žmogui.

Gerasis Dievas, pasišaukęs savo tarną, teapdovanoja jį amžinuoju džiaugsmu ir tepaguodžia liūdinčiuosius.


Lapkričio 25 d. 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už a. a. prelatą Edmundą Putrimą. Šv. Mišioms vadovaus Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.
Kviečiame dalyvauti ir malda užtarti iškeliavusįjį pas Viešpatį. Mišių Katedroje transliacijos nuoroda: https://youtu.be/JyQFJcuXbjw
Laidotovių šv. Mišios bus aukojamos Toronto Prisikėlimo parapijoje gruodžio 3 d. 11 val. (vietos laiku). Transliacijos nuoroda: https://youtu.be/1WyhZvfb8lU

Vilniaus arkivyskupijos kurija

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-10

Mielieji,

nuo šeštadienio vakaro Vilnius lauks piligrimų, atvykstančių į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Atlaidus švęsime iki lapkričio 20 dienos. Atlaidų programa lietuvių kalba ir lenkų kalba. Visa informacija apie atlaidus skelbiama čia ir www.ausrosvartai.lt.

Sekmadienį, lapkričio 13 dieną, 11 val. (lietuvių k.) ir 13 val. (lenkų k.) prie atverto Aušros Vartų koplyčios lango šv. Mišias aukos Lietuvos vyskupai. 11 val. šv. Mišias transliuos LRT Plius, Marijos radijas. 13 val. šv. Mišias lenkų kalba bus galima girdėti per Znad Wilii.

Lapkričio 19 dieną, pasitinkant pasaulinę jaunimo dieną, į Vilnių (kartu ir į Aušros Vartų atlaidus) jaunus žmones iš visos arkivyskupijos kviečia atvykti jaunimo ir akademinės sielovados centrai. Susitikusiųjų lauks John`o Pridmoreliudijimas, diskusijos, šv. Mišios, koncertas.

Lapkričio 6 dieną Vilniuje pradėti švęsti šv. Juozapato Kuncevičiaus metai
Koncertu Filharmonijoje paminėtas Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių 100-metis
Paskelbtas Sinodinio kelio žemyninio etapo darbinis dokumentas „Išplėsk savo palapinės erdvę“ (plg. Iz 54, 2)
LVK posėdyje – dėmesys Vyskupų sinodo žemyniniam etapui
Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (lapkritis–gruodis)
Berlyno arkivyskupas Koch`as lankėsi Vilniaus arkivyskupijoje

Kalendorius:
Lapkričio 10 d. 18.00 val. Šv. Mišios už mirusius Vilniaus universiteto bendruomenės narius Šv. Jonų bažnyčioje
Lapkričio 11–13 d. „Pamatyk Nematomąjį“ – rekolekcijos Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Lapkričio 11 d. 20.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Dievo Gailestingumo šventovėje
Lapkričio 12–20 d. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Lapkričio 13 d. Pasaulinė vargstančiųjų diena
Lapkričio 13 d. 16.00 val. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choro „Aidas“ koncertas Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje
Lapkričio 13 d. 18.00 val. Atviras bendruomenės „Maranata“ maldos susitikimas Vilniuje
Lapkričio 15 d. 18.00 val. Knygos sutiktuvės ir diskusija su Fokoliarų judėjimo nariais „Klaros Lučės šviesa šiandieną“ Vilniuje
Lapkričio 16 d. 18.00 val. Dr. I. Gudauskienės knygos „Biblijos moterys ir vyrai kryžkelėse“ pristatymas Lojotekoje
Lapkričio 17–20 d. Tylos rekolekcijos moterims „Krikščioniškojo gyvenimo pilnatvė“
Lapkričio 17 d. 20.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Kalvarijose
Lapkričio 19 d. Pasaulinės Jaunimo dienos šventė Vilniuje
Lapkričio 19 d. 12.00 val. Edukacija šeimoms „Aušros Vartai: Švč. Mergelė Marija ir Vilniaus istorija” Bažnytinio paveldo muziejuje
Lapkričio 23 d. 19.00 val. ALFA kursas pradedamas Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje
Lapkričio 26–27 d. Bernardinų parapijos rekolekcijos (su dr. Ingrida Gudauskiene)
Lapkričio 29 d. 18.00 val. Kazio Kęstučio Šiaulyčio akvarelių paroda „Mūsų šventovės“ ir susitikimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Dokumentinis filmas „Byla Nr. 345. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“
Pristatytas virtualus Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos kelias
Katedros bendruomenė kviečia į Lectio Divina maldą su Katedros maldos grupe
Seminaristai kviečia kartu melstis už pašaukimus Aušros Vartų atlaiduose (lapkričio 16 d.)
„Bendrakeleiviai“ rengia grupes išsiskyrusių šeimų vaikams ir paaugliams (registracija)
„Mamos ir dukros popietė“ Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre (lapkričio 12 d.)
Nuo lapkričio 11 d. – kursai tėvams, auginantiems paauglius (Vilniuje)
Studentai kviečiami naujus metus sutikti Taizé susitikime Vokietijoje
Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos leidinyje – parapijos Sinodinio kelio įžvalgos
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras trijose parapijose padės stiprinti bendruomenę
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Lapkričio mėnesio naujienlaiškis
Žvakių Advento vainikams galima įsigyti iš VA Carito „Žvakių dirbtuvių
Žvakių dirbtuvės“ ieško savanorių kalėdinėms akcijoms ir mugėms
Pagalba ukrainiečiams iš Blindžių g. 24 A laikinai perkeliama į M. K. Paco g. 4
Užsieniečių integracijos programa kviečia jungtis į šachmatų klubą (Vilniuje)
Carito savanoriai šeštadieniais lankosi pabėgėlių stovykloje Pabradėje
„Betanijos“ dienos centrui atnaujinti ieškomi stalo žaidimai, knygos, kryžiažodžių knygelės
„Šeimų draugystės“ programa tęsiasi Vilniaus Kalvarijų parapijoje (nuotraukos ir įspūdžiai)
Vargstančiųjų dieną (lapkričio 13 d.) Katedroje vyksianti „Pyragų diena“ kvies padėti parapijos Carito veikloms
Nuotraukos ir įspūdžiai iš įvykių ir renginių:
„Lobių dirbtuvės“ švenčia 9 metų gimtadienį
Ramintojos bažnyčioje, socialinio restorano „Pirmas Blynas“ erdvėje, atidaryta ypatingų poreikių turinčių vaikų tapybos paroda „Angelų sodai“
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje prasidėjo mokinystės kelionė „Tikėjimo žingsniai“
Svečiai iš Balstogės dalijosi katechezės vaikams ir jaunimui metodika su Vilniaus arkivyskupijos katechetais

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Arkivysk. G. Grušo homilija Antakalnio kapinėse Vėlinių dieną

„Mane Viešpats gano, man nieko nestinga […] // Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. / Tavo lazda, vėzdas galingas, drąsą man duoda“ (Ps 22 (23)).  Iš tikrųjų, mes keliaujame tuo slėniu, tamsiausiu mirties slėniu. Kiekvienas iš mūsų ir mes kartu keliaujame mirties link.

Bet ta tamsuma, kuri mus apgaubia, dažniau yra mirties kultūros tamsuma. Per žiniasklaidą kasdien mus bombarduoja mirties realybė – karo ir kankinimo vaizdai, nelaimių ir teroristinių išpuolių vaizdai, pandemijos, masinės gamtinės nelaimės, masiškai gesinamos negimusios gyvybės.

Žmogaus žemiškos kelionės laikinumą mums nuolat primena mirtis, kai atsiranda visai arti mūsų – mūsų artimųjų, mūsų draugų. Jaučiame jos sunkumą. Ir ji kelia mums klausimą, kaip mes galime nešti šviesą į šio gyvenimo tamsą. Kaip galime nešti gyvybės kultūrą į pasaulį, esantį mirties kultūros apsuptyje?

Mirties slėpinys glaudžiai susijęs su mūsų tikėjimu, kuris mums atskleistas Apreiškime, Dievo žodyje. Pradžios knygoje skaitome, kaip pirmieji tėvai buvo sukurti amžinai bendrystei su Dievu, kad vaikščiotų su Juo kartu, o per nuodėmę prarado tą amžinybės laidą ir patyrė gyvenimą, pilną skausmo, vargo ir mirties. Bet yra Jėzaus Kristaus apreiškimas, jog Dievas tapo žmogumi, kad galėtų numirti ir savo mirtimi nugalėtų mirtį, atidarytų mums kelią į Dangų ir sugrąžintų tą amžinos bendrystės su Dievu viltį, – kaip pirmieji tėvai prieš nupuolimą galėjo bendrauti su Dievu veidas į veidą.

Apaštalas Paulius antrajame skaitinyje mums primena, kad šie du slėpiniai – Kristaus mirties ir prisikėlimo,  mūsų mirties ir mūsų amžinojo gyvenimo – yra glaudžiai susiję ir mes įtraukiami į tą santykį su Dievu krikšto metu. Apaštalas Paulius rašo: „Argi nežinote, kad mes visi, pakrikštyti Kristuje, esame pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusiųjų Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su jo prisikėlimu“ (plg. Rom 6, 3–5). Tad per mirtį – Kristaus mirtį ir prisikėlimą – ir mes tuo keliu einam su pasitikėjimu ir su viltimi: „Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.“

Tai yra vaisius mūsų glaudaus ryšio su Viešpačiu, kuris nepalieka mūsų vienų, bet eina šalia mūsų per šį gyvenimą ir kviečia mus į tą santykį, kuris išliks amžinybėje. Gyvenimo kelias yra bendrystės kelias – su Jėzumi ir su bendrakeleiviais. Todėl mes, turėdami glaudų santykį su Jėzumi, galime matyti net mirties kultūros tamsoje, kad tie, kurie yra šalia, yra mūsų broliai ir seserys, mūsų bendrakeleiviai, kas jie bebūtų.

Šiandien savo maldoje išreiškiame dėkingumą už mūsų bendrakeleivius, ypač tuos, kurie jau nuėjo tą kelią prieš mus. Kaip atsidėkoti tiems, per kuriuos mes gavome gyvybės dovaną, kurie paliko mums laisvą tėvynę, kurie paliko pasaulį tokį, kad jame galėtume gyventi ir klestėti? Ir pirmajame skaitinyje išgirdome, kaip Judas Makabėjus pasielgė labai gerai ir kilniai, kadangi galvojo apie prisikėlimą, rinko aukas, kad būtų už mirusiuosius aukojama auka. Ir mes tą darome šiandien Mišių aukoje, aukodami ją už mirusiuosius.

Mes tą galime daryti ne tik Vėlinių dieną ir Velinių oktavą. Taip svarbu mums atsiminti savo pirmtakus ir kasdienėse maldose, pasninkuose, aukojant savo kasdienius sunkumus ir kančias. Panaudokime taip pat tuos įrankius, kuriuos Bažnyčia mums duoda: šioje oktavoje aplankę kapus, pasimeldę už mirusiuosius galime laimėti atlaidus, žinoma, atlikdami reikalingus veiksmus: išpažintį, priimdami Komuniją, pasimelsdami Šventojo Tėvo intencija. Atlaidus galime Lietuvoje laimėti ir kasdien: sukalbėdami Gailestingumo vainikėlį ir atlikdami kitus atlaidų reikalavimus. Tai yra didelė malonė mūsų mirusiesiems, kurie dar laukia pilnos bendrystės, pilnos malonės Dievo akivaizdoje. Ir šitomis mūsų maldomis vyksta dieviškieji mainai: mes meldžiamės už juos, o jie meldžiasi už mus, bet taip pat mes einame gyvenimo keliu, šventėjam, panašėjam į Viešpatį, ir mūsų kelias Dangaus link tampa lengvesnis, šventesnis. Nepaisydami tos tamsos, mirties kultūros, būkime šviesa patys, neškime šviesą.

Taip gražiai spindi žvakės kapinėse šiomis dienomis. Vėlinių žvakės yra vilties ženklai. Tai ženklas tos Šviesos, kuri atėjo į pasaulį, ženklas To, kurį minime Kalėdų naktį, ir tai yra ta pati amžinoji Šviesa, apie kurią kalbame maldoje, Šviesa, kuri mums šviečia Dangaus ramybėje: „Amžinąjį atilsį, duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia! Amen.“

Arkivyskupas Gintaras Grušas
Homilija šv. Mišiose Antakalnio kapinėse Vilniuje 2022 m. lapkričio 2 d.

Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių 100-mečiui skambės vargonų ir chorinė muzika

LNF vargonai. Dmitrij Matvejev nuotrauka

 

Lapkričio 8 d. 19 val. sakralinės muzikos koncertu Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje bus paminėtas Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių 100-metis. Skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai chorui ir vargonams. Koncertuos vienas pagrindinių Vatikano vargonininkų Juanas Paradellis Solé, vargonininkė Renata Marcinkutė-Lesieur, Kauno valstybinis choras, diriguos Mindaugas Radzevičius. Lapkričio 6 d. ši šventinė programa bus atlikta ir Kaune, Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Nors pirmasis atkurtos Lietuvos atstovas prie Apaštalų Sosto buvo paskirtas 1919 m., pats Apaštalų Sostas Lietuvą de jure pripažino 1922 m. lapkričio 10-ąją. Tad šiais metais minime Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių 100-metį. Po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos ir Vatikano diplomatiniai santykiai buvo atkurti 1991 m. rugsėjo 30 d., nors svarbu, kad Šventasis Sostas nepripažino sovietinės okupacijos ir Vatikane Lietuvos pasiuntinybė buvo visą okupacijos laikotarpį. Nuo santykių atkūrimo Lietuvai Vatikane atstovauja nepaprastieji ir įgaliotieji ambasadoriai, reziduojantys Lietuvos Respublikos ambasadoje prie Šventojo Sosto Romoje, nuo 2022 m. rugsėjo šias pareigas atlieka Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Vatikanui Lietuvoje atstovauja apaštališkasis nuncijus, reziduojantis apaštalinėje nunciatūroje Vilniuje – nuo 2019 m. birželio 15 d. apaštališkuoju nuncijumi Lietuvai paskirtas arkivyskupas Petaras Rajičius.

Filharmonijos vargonais solo grieš pagrindinis Didžiosios Švč. Marijos (Santa Maria Maggiore) bazilikos Romoje vargonininkas Juanas Paradellis Solé. Jis taip pat yra popiežiaus vadovaujamų liturginių pamaldų Šv. Petro bazilikoje Vatikane bei Siksto koplyčios choro vargonininkas emeritas, dėsto vargonus ir grigališkąjį choralą Frozinonės muzikos konservatorijoje „Licinio Refice“, yra Prancūzijos asociacijos „Les Amis de l’Orgue Merklin d’Obernai“ garbės prezidentas.

Proginei programai Lietuvoje J. Paradellis Solé parengė Charles’o Gounod, Ferenco Liszto, Domenico Silveri, Lorenzo Perosi, Giovanni Longhi kūrinius vargonams.

Koncerte taip pat išgirsime vieną ryškiausių Lietuvos chorinių kolektyvų – Kauno valstybinį chorą, o diriguos Mindaugas Radzevičius, nuo 1993 m. jis dainuoja šiame chore, yra bosų grupės chormeisteris ir choro meno vadovo asistentas. M. Radzevičius dainavo įvairiuose choruose, dirbo koncertmeisteriu, vargonininkavo ir vadovavo Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos chorui. Jis dėsto Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje bei Kauno sakralinės muzikos mokykloje, nuo 1999 m. vadovauja Česlovo Sasnausko kameriniam chorui.

Chorui pritars vargonininkė Renata Marcinkutė-Lesieur – tarptautinių vargonininkų konkursų laureatė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Religinės muzikos centro vadovė, Kristupo festivalio Sakralinės muzikos valandų meno vadovė. Ji kviečiama dėstyti muzikos akademijose Austrijoje, Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Švedijoje; nuolat dalyvauja tarptautinių vargonininkų konkursų Lietuvoje ir kitose Europos šalyse žiuri.

Skambės Domenico Bartolucci, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Juozo Gruodžio, Juozo Naujalio, Pranciškaus Beinario, Vytauto Barkausko, Vidmanto Bartulio, Zitos Bružaitės, Henri Potirono, Georgo Friedricho Händelio kūriniai.

Lietuvos nacionalinės filharmonijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-21

Mielieji,

Šeštadienį minimas šv. Jonas Paulius II, popiežius. Šia proga Vilniaus piligrimų centras kviečia į piligriminį Šv. Jono Pauliaus II kelią Vilniuje, o Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapija kviečia į atlaidus sekmadienį.

Sekmadienį – Misijų sekmadienis. Meldžiamės už misijas ir misionierius, šv. Mišiose renkamos aukos misijų veiklai paremti. Popiežiaus žinia Pasaulinei misijų dienai. Sekmadienį 12.30 val. per LRT PLIUS ir Marijos radiją bus transliuojamos šv. Mišios iš Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčios. https://misijos.katalikai.lt – plačiau apie Spalį – Misijų mėnesį.

Lapkričio 12–20 d. Vilniuje laukiame piligrimų, atvykstančių į tradicinius Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Skelbiama atlaidų programa ir tema.

Augsburgo vyskupo B. Meierio susitikimas su Lietuvos vyskupais
Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į renginius šv. Juozapato metams
Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (lapkritis)

Kalendorius:
Spalio 22 d. ALFA kursams Lietuvoje – 20 metų. Šventė Ramintojos bažnyčioje
Spalio 22 d. Lietuvių katalikų mokslo akademija švenčia 100 metų
Spalio 22 d. 11.00 val. Šv. Jono Pauliaus II kelias Vilniuje
Spalio 22 d. 18.00 val. Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčioje – Šv. Jonų bažnyčios gospel choro koncertas
Spalio 23 d. ir 30 d. 13.00 val. Sakralinės muzikos koncertai Vilniaus šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčioje
Spalio 24 d. Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ pradeda programą „Mokinystės kelionė“
Spalio 24 d. 17.15 val. Kun. Broniaus Krakevičiaus fotografijų paroda „Pasivaikščiojimas po Dzūkiją“ – susitikimas su autoriumi Vilniaus šv. Juozapo seminarijoje
Spalio 25 d. 18.00 val. Paskaita „Kaip ir kodėl Ukrainos krikščionybę savinasi Maskovija?“ Bažnytinio paveldo muziejuje ir nuotoliu
Spalio 25 d. 19.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje
Spalio 25 d. 19.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Spalio 29 d. 12.00 ir 15.30 val. Ekskursija „Sapiegos. Žemvaldžiai, politikai, mecenatai“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Lapkričio 2 d. 15.00 val. Šv. Mišios už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse
Lapkričio 2 d. 18.00 val. Šv. Mišios už mirusius menininkus ir koncertas „Tą rūsčiąją valandą vėlei džiazuos“ Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Lapkričio 3–6 d. Moksleivius ateitininkai kviečia į Rudens akademiją Visagine (registracija)
Lapkričio 3–6 d. Istorijos dirbtuvės „Vienuoliai mieste“ 11-12 klasių moksleiviams (Vilniuje)
Lapkričio 8 d. 19.00 val. Koncertas Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių 100-mečiui Filharmonijoje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčios klebonui Andžej Andžejevski – apdovanojimas „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“. Sveikiname!
Edukacinės programos moksleiviams Aušros Vartų atlaidų metu
VA Šeimos centras registruoja į sužadėtinių kursus mažose grupėse (lapkričio mėn.)
„Lobių dirbtuvės“ dalyvauja iniciatyvų konkurse „Lietuvos galia“ (vyksta balsavimas)
Paroda apie Lietuvių katalikų mokslo akademiją – Katedros aikštėje
„Bendrakeleiviai“ kviečia į praktinį patyriminį seminarą „Atleidimo galia“
Bendruomenė „Aš esu“ kviečia į priklausomų asmenų artimųjų grupę
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje – susitikimų ciklas „Tik‘ėjimo žingsniai“ (nuo spalio 30 d.)
Avižieniuose kartą per mėnesį bus aukojamos šv. Mišios
Šv. Luko klubas (vienijantis menininkų akademinę bendruomenę) švenčia 2 metų gimtadienį
Šv. Luko klubas kviečia visus LMTA bei VDA studentus į rekolekcijas lapkričio 4-6 d.
Spalio 24–30 d. Palangoje vyks krikščioniškos šiuolaikinės muzikos ir menų festivalis „Sielos“
Socialinis centras „Betanija“ dėkoja už „Maisto banko“ akcijos metu suaukotus produktus
Kazio Binkio teatro spektaklio „Spąstai”, kuriame perteikiamos skaudžios, prekybą žmonėmis patyrusių aukų istorijos, premjera
Katedros bendruomenė kviečia šeimas į draugystę su ukrainiečių šeimomis
Apie „Artumo“ programą ir savanorystę „Carite“ – iššūkiai ir atradimai (vaizdo įrašas)
Pavasarį šalia Katedros pražįs „Vilties laukas“, kurį pasodino Hospiso bendruomenė (nuotraukos)
Dr. Stepheno Rowello paskaita „Pirmieji Vilniaus vyskupystės sinodai ir vizitacijos“ (vaizdo įrašas)
Pokalbis su muziejininke, naująja Bažnytinio paveldo muziejaus vadove Rita Pauliukevičiūte (garso įrašas)
Šeimų bendruomenių ir judėjimų atstovų susitikimas Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre (nuotraukos)
Pokalbis su Joanitų jaunimo bendruomene Marijos radijuje (garso įrašas)
Bendruomenės „Tikėjimas ir Šviesa“ grupė pradėjo veikti Vilniaus Kalvarijų parapijoje
Atstovai iš Lietuvos dalyvavo susitikime besiruošiant Pasaulio jaunimo dienoms Portugalijoje
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos sielovados komandos planavimo dirbtuvės (nuotraukos)
Šv. Edvardo atlaidai Švenčionėlių parapijoje (nuotraukos)
Marcinkonių parapija džiaugiasi atnaujintais bažnyčios bokštais, dėkoja aukotojams

Parapijos ir bažnyčios jau ruošiasi Visų Šventųjų iškilmei, Vėlinių oktavai. Informacijos apie pamaldų laikus kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-14

Mielieji,

parapijos ir bažnyčios jau ruošiasi Visų Šventųjų iškilmei, Vėlinių oktavai. Informacijos apie pamaldų laikus kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose.

Lapkričio 12–20 d. Vilniuje vyks Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Paskelbta programa.

Lapkritį Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose tęsis Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Tvarkaraštis pradedamas skelbti.

Primename, kad spalį kviečiame melstis rožinį su bendruomene ar namuose, taip pat minime Misijų mėnesį.

Kalendorius:
Spalio 14 d. 15.00 val. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko kelias Vilniuje ir 17.30 val. šv. Mišios Arkikatedroje bazilikoje už monsinjorą
Spalio 14 d. 18.00 val. Ingridos Gudauskienės knygos „Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse“ pristatymas Lietuvių katalikų mokslo akademijoje
Spalio 15 d. 9.00 val. Vyrai meldžiasi Rožinį Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje
Spalio 15 d. 11.00 val. Ekskursija regėjimo negalią turintiems žmonėms „Marmuras, alavas, auksas ir šilkas: dovanos ir puošyba senosiose Vilniaus bažnyčiose“
Spalio 15 d. 12.00 val. Pažink Ramintoją. Nemokamos ekskursijos Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Spalio 17 d. 15.00 val. Hospiso bendruomenė devintąjį kartą sodins narcizų „Vilties laukus“ – vilties ir vienybės su sergančiaisiais simbolį
Spalio 18 d. 16.00 val. Pasakojimas apie savanorystę Caritas ir „Artumo“ programą (nuotoliu)
Spalio 19 d. 19.00 val. Paskaita „Pirmieji Vilniaus vyskupystės sinodai ir vizitacijos“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Spalio 20–23 d. KAIROS rekolekcijos jaunimui Pavilnyje
Spalio 21–23 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos rudens rekolekcijos Vilniuje
Spalio 21–23 d. Savaitgalio rekolekcijos „Sutuoktinių susitikimai“ Trinapolyje
Spalio 21–23 d. Rekolekcijos „Pranciškau, atstatyk mano bažnyčią. Pamąstymai apie San Damiano Kryžiaus ikoną“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Spalio 22 d. ALFA kursams Lietuvoje – 20 metų. Šventė Ramintojos bažnyčioje
Spalio 22 d. 11.00 val. Šv. Jono Pauliaus II kelias Vilniuje
Spalio 23 d. Pasaulinė misijų diena
Spalio 24 d. Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“pradeda programą „Mokinystės kelionė“
Spalio 24 d. 17.15 val. Kun. Broniaus Krakevičiaus fotografijų paroda „Pasivaikščiojimas po Dzūkiją“ – susitikimas su autoriumi Vilniaus šv. Juozapo seminarijoje
Spalio 25 d. 19.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Spalio 29 d. 12.00 ir 15.30 val. Ekskursija „Sapiegos. Žemvaldžiai, politikai, mecenatai“ Bažnytinio paveldo muziejuje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus Katedros bendruomenė kviečia susipažinti ir prisijungti prie parapijos tarnysčių ir veiklų
Artimiausio šeštadienio ekskursijos Bažnytinio paveldo muziejuje
Švenčionių Visų Šventųjų parapijoje kartą į mėnesį – filmų vakarai
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija leidžia naujienlaiškį
Ramintojos bažnyčioje pradedama lietuvių ir ukrainiečių Šeimų draugystės programa (registracija)
Socialinis centras „Betanija“ ieško savanorių–vežėjų, taip pat pristato savo veiklas ir kviečia kreiptis tuos, kuriems reikia pagalbos ir tuos, kurie gali padėti
Caritas teikia pagalbą bausmę atliekančių asmenų artimiesiems. Išsamiau: bausmesseselyje.lt
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ istorija netrukus atgis virtualiame kelyje
Pašaukimo atpažinimo savaitgaliai 18–40 m. merginoms pas Dievo Apvaizdos seseris Utenoje (2022–2023 m.)
Šv. Kryžiaus namai Vilniuje rugsėjį šventė 20 metų veiklos jubiliejų (nuotraukos iš šventės ir veiklų)
Bendruomenės Kelionė vaizdo pasakojimai: apie teisėtus ir neatlieptus poreikius
Apie „Vidinis Vilnius“ ekskursijas akademinei bendruomenei (vaizdo įrašas)
Kun. Gabrielius Satkauskas apie mokslą, tikėjimą ir evoliucijos teoriją (vaizdo įrašas)
Laidoje „Šventadienio mintys“ – piligrimystė į Aušros vartus su kun. Kęstučiu Latoža (vaizdo įrašas)
Rūdiškių parapijiečių piligrimystė į Kauną (nuotraukos)
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje pristatyta dr. Ingos Gudauskienės knyga „Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse“ (nuotraukos)
Šeimų draugystės programa ir Senjorų susitikimas Vilniaus Kalvarijų parapijoje (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-07

Mielieji,

spalio 8 dieną minima Pasaulinė donorystės diena. Sekmadienį, spalio 9 d., 12.30 val. už organų donorus, jų artimuosius, transplantacijas atliekančius gydytojus, žmonių, gyvenančių su transplantuotais organais, sveikatą visoje Lietuvoje bus meldžiamasi šv. Mišiose Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Kviečiame Rožinį melstis su bendruomene bažnyčiose ar namuose.

Spalį minime Misijų mėnesį
Popiežiaus maldos intencijos spaliui vaizdo pristatymas
Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (lapkritis)

Kalendorius:
Spalio 8 d. 10.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje | Veda Petras Mackela ir kun. Bernardas Augaitis
Spalio 8 ir 15 d. 12.00 val. Pažink Ramintoją. Nemokamos ekskursijos Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Spalio 11 d. 18.00 val. Ingridos Gudauskienės knygos „Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse“ pristatymas Seminarijoje
Spalio 11 d. 18.40 val. Pradedamos 33 savaičių dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“ Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Spalio 14–16 d. Rekolekcijos „Per tamsųjį slėnį: 23 psalmė“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Spalio 19 d. 19.00 val. Paskaita „Pirmieji Vilniaus vyskupystės sinodai ir vizitacijos“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Spalio 20–23 d. KAIROS rekolekcijos jaunimui Pavilnyje
Spalio 21–23 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos rudens rekolekcijos Vilniuje
Spalio 22 d. ALFA kursams Lietuvoje – 20 metų. Šventė Ramintojos bažnyčioje
Spalio 23 d. Pasaulinė misijų diena
Spalio 24 d. Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“pradeda programą „Mokinystės kelionė“
Spalio 24 d. 17.15 val. Kun. Broniaus Krakevičiaus fotografijų paroda „Pasivaikščiojimas po Dzūkiją“ – susitikimas su autoriumi Vilniaus šv. Juozapo seminarijoje
Spalio 29 d. 12.00 ir 15.00 val. Ekskursija „Sapiegos. Žemvaldžiai, politikai, mecenatai“ Bažnytinio paveldo muziejuje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus kunigų seminarijoje – kun. Broniaus Krakevičiaus fotografijų paroda „Pasivaikščiojimas po Dzūkiją“
Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras kviečia registruotis į besilaukiančių šeimų mokyklėlę (nuotoliu)
Lietuvos šeimos centras kviečia į seminarų ciklą „Meilė greta netobulumo“ (nuotoliu)
„Bendrakeleiviai“ rengia Išėjimo iš skyrybų krizės grupę suaugusiems (nuotoliu)
Nuo spalio 10 d. – kursas „Krikščioniškos maldos mokyklų pamokos (2)“ su kun. M. Malinausku SJ(nuotoliu)
Vilniaus Šv. Juozapo parapijoje kiekvieną šeštadienį – rankdarbių šeštadieniai
Vilniaus parapijose vyksta susitikimai senjorams: Pal. J. Matulaičio ir Kalvarijų
Naujas žurnalo „Artuma“ numeris (spalio mėn.)
Konferencijos Seime „Piligriminiai keliai, jungiantys Lietuvą ir Lenkiją – dabartis ir perspektyvos“ įrašas
Rudeninė šventė vaikams Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijoje (nuotraukos)
Nuotraukos iš šv. arkangelo Rapolo atlaidų Vilniuje
Šv. arkangelo Mykolo atlaidai Linkmenyse (nuotraukos) ir Varėnoje (nuotraukos)
Marijos radijo laidoje apie pašaukimo kelią kalba Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Spalio mėnesio naujienlaiškis
Įspūdžiai iš naujo veiklų sezono „Atpažinti gėrį ir grožį“ atidarymo (nuotraukos)
Spalio 12 d. 18 val. Informacinis susitikimas norintiems pradėti savanoriauti
Socialinis centras „Betanija“ ieško savanorių-vežėjų

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-30

Mielieji,

spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Kviečiame Rožinį melstis su bendruomene bažnyčiose ar namuose.

Visą spalį dėmesys skiriamas ir misijų temai, o paskutinįjį spalio sekmadienį minima Pasaulinė misijų diena, kurios proga popiežius Pranciškus yra parašęs žinią. Lietuvoje veikianti Nacionalinė misijų tarnyba yra parengusi plakatus ir knygelę (parsisiųsti galima lietuvių ir lenkų k.), kurioje kasdienai parinktos citatos, rožinio maldai skirtos meditacijos ir kita misijų mėnesio medžiaga.

Šventojo Tėvo intencija spaliui: melskimės, kad Evangelijai ištikima ir drąsi ją skelbti Bažnyčia, įgyvendindama sinodališkumą, būtų solidarumo, brolystės ir atvirumo bendruomenė.

Dievo Gailestingumo konferencija internetu iš Vilniaus anglų k. (spalio 2–5 dienomis)

Vilniaus arkivyskupijos dvasininkų gretas papildė naujas diakonas Edvard Rynkevič

Kalendorius:
Rugsėjo 30 d. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę (3 dalis)“ su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus (internetu)
Rugsėjo 30 d. 19.00 val. Adoracija Vilniaus Bernardinų parapijos Kristaus laiptų koplyčioje
Spalio 2 d. 10.00 val. Paramos mugė-agapė (Černihovo mokyklų atstatymui) pas brolius joanitus
Spalio 3 d. ALFA kursai prasideda: Vilniaus Kalvarijų parapijoje ir Vilniaus arkikatedroje
Spalio 6 d. ALFA kursai prasideda: Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje ir Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Spalio 7–9 d. Savaitgalio rekolekcijos merginoms „Atrask meilės grožį: pašaukimas į šeimą“
Spalio 8 d. 10.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje | Veda Petras Mackela ir kun. Bernardas Augaitis
Spalio 8 d. 12.00 val. Pažink Ramintoją. Nemokamos ekskursijos Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Spalio 11 d. 18.40 val. Pradedamos 33 savaičių dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“ Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Spalio 15 d. 12.00 val. Pažink Ramintoją. Nemokamos ekskursijos Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Spalio 20–23 d. KAIROS rekolekcijos jaunimui Pavilnyje
Spalio 22 d. ALFA kursams Lietuvoje – 20 metų. Šventė Ramintojos bažnyčioje
Spalio 24 d. Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“pradeda programą „Mokinystės kelionė“

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Kabelių parapijos klebonui kun. Broniui Krakevičiui – apdovanojimas už nuopelnus Varėnos krašto kultūrai
Lietuvos Kolumbo riterių iniciatyva ir Vilniaus Arkivyskupijos pagalba jau pusę metų Bazilijonų viešbutyje apgyvendinti 86 Ukrainos karo pabėgėliai
Šv. arkangelo Rapolo ir Mykolo atlaidai Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijoje (rugsėjo 29 – spalio 2 d.)
Šv. Pranciškaus atlaidai Vilniaus Bernardinuose (spalio 2–4 d.)
„Bendrakeleviai“ kviečia: Išėjimo iš skyrybų krizės grupė (nuotoliu, nuo spalio 3 d.); Grupė priklausomų asmenų artimiesiems (nuotoliu, nuo spalio 6 d.)
Lietuvos Biblijos draugija dovanoja Biblijas vaikams ukrainiečių kalba
Vilniaus Visų Šventųjų šeimos paramos centro grupes kviečiami lankyti vaikai ir jaunuoliai
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Gospel choras skelbia pakartotinę atranką (spalio 2 dieną)
Kilnojama paroda „Lietuvių katalikų mokslo akademijai – 100“ (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose)
Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos Atsinaujinimo dienų nuotraukos (1 dalis, 2 dalis)
Vilniaus aukštųjų mokyklų bendruomenė keliavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos keliais(nuotraukos ir aprašymas)
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos piligrimystė į Kaišiadoris pas pal. Teofilių (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“ kviečia prisijungti prie savanorių komandos
Pasaulinės migrantų ir pabėgėlio dienos šventė „Kurti ateitį su migrantais ir pabėgėliais“ (nuotraukos)
„Šeimų draugystės“ programa veikti pradeda ir Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje (kvietimas)
Nuteistųjų konsultavimo centro socialinė darbuotoja Aistė Natkevičiūtė apie socialinio darbuotojo pagalbą pažeidžiamiausiems (vaizdo įrašas)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Spalį minime Misijų mėnesį

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. Jo iniciatyvos skirtos priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje.

Šv. Popiežius Jonas Paulius II yra sakęs: „Visuose kraštuose spalis turi būti laikomas Visuotinės misijos mėnesiu. Priešpaskutinis spalio sekmadienis pavadintas Pasauline misijų diena, ši diena yra katalikiško šventiškumo ir visuotinio solidarumo viršūnė.“

Popiežius Pranciškus šiemet parašė žinią pasaulinės Misijų Dienos proga, kuri 2022 metais minima spalio 23 dieną, sekmadienį (tekstas lietuvių kalba ir lenkų kalba). Šiųmetė tema – „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (1, 8). Tai kvietimas pažvelgti į kiekvieno pa­ krikštytojo misiją Kristaus liudijimo šviesoje. Esame misionieriai ne tada, kai skelbiame patys save, bet kai nešame gailestingąją Jėzaus meilę pasauliui.

2022 m. spalio mėnesiui yra išleista speciali knygelė (galima parsisiųsti lietuvių kalba ir lenkų kalba). Šioje knygelėje randama:

  • Ekumeninė krikščionių malda (iš enciklikos Fratelli tutti)
  • Alessandro Barelli SDB, Nacionalinės misijų tarnybos direktoriaus, pratarmė
  • Popiežiaus Pranciškaus citatos kiekvienai 2022 m. spalio mėn. dienai (iš enciklikos Fratelli tutti)
  • Švč. Mergelės Marijos rožinio švenčiant 2022 m. misijų mėnesį struktūra, maldos ir meditacijos
  • Popiežiaus Pranciškaus žinia 2022 m. Pasaulinės misijų dienos proga
  • Malda už misijas ir pasaulio evangelizaciją

Misijų mėnesio plakatai parsisiųsti lietuvių kalba ir lenkų kalba.

Medžiaga pamokoms mokyklose apie Misijų mėnesį: Https://misijos.katalikai.lt/medziaga/mokykloms

Visa Misijų mėnesio ir dienos medžiaga parsisiuntimui (lietuvių ir lenkų kalbomis): https://misijos.katalikai.lt/

2019-tais metais Lietuvoje buvo įsteigta nacionalinė Misijinės veiklos tarnyba, kurios vadovu paskirtas kun. Alessandro Barelli SDB. Ši tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos vyskupijomis, pristato Bažnyčiai ir visuomenei iniciatyvas, kurių paskirtis – sužadinti tikinčiųjų jautrumą misijų tikrovei. Be konkrečių siūlymų, misijinės veiklos skatinimo tikslas taip pat yra atkreipti dėmesį į tai, kas jau esame ir ką jau veikiame krikščioniškos bendruomenės viduje bei už jos ribų: skelbti čia ir dabar savo tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Informacija parengta pagal misijos.katalikai.lt ir Misijinės veiklos tarnybos medžiagą.

Dievo Gailestingumo konferencija internetu iš Vilniaus

Spalio 2–5 dienomis internetu vyks pasaulinė Dievo Gailestingumo konferencija – anglų k. Divine Mercy Summit. Konferencijoje dalyvių lauks išskirtinis turinys: pranešimai, pokalbiai, pristatymai, muzikos koncertai.

Renginys vyks anglų kalba. Konferencija nemokama, tačiau būtina užsiregistruoti. Registracija ir renginys vyks šiame tinklalapyje: DivineMercySummit.com.

Konferencija prasidės ir pasibaigs šv. Mišiomis Dievo Gailestingumo šventovėje, kurios (kaip ir visas renginys) bus tiesiogiai transliuojamos iš Vilniaus.

Renginyje bus aptariamos temos pradedant šv. Faustinos gyvenimu Vilniuje, baigiant pal. kun. Mykolo Sopočkos veiklomis. Pranešėjų sąrašas skelbiamas čia. Vyks virtuali piligrimystė Vilniuje, Dievo Gailestingumo mieste ir Dievo Gailestingumo šventovės ansamblio virtualus koncertas. Visų dalyvių intencijomis bus meldžiamasi Dievo Gailestingumo Vainikėlį, dalyviai bus kviečiami su šeimomis pasišvęsti Dievo Gailestingumui. Dalyvių lauks virtuali meno kūrinių, susijusių su Gailestingumo žinia, galerija.

Registracija ir daugiau informacijos: www.DivineMercySummit.com

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-23

Mielieji,

šeštadienį Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje arkivyskupas Gintaras Grušas klierikui Edvard Rynkevič suteiks diakono šventimus. Lydėkime šventinamąjį malda ir melskimės už naujus pašaukimus.

Sekmadienį bus minima Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena. Popiežius Pranciškus šiai dienai paskelbė žinią „Kurti ateitį su migrantais ir pabėgėliais“. Į taip pat pavadintą šventę sekmadienį Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje kviečia Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programa.

Sekmadienį taip pat minima ir keliautojų bei vairuotojų diena. Parapijose gali būti laiminami vairuotojai ir automobiliai.

Kunigui Aloyzui Volskiui mesti įtarimai nepasitvirtino. Vilniaus arkivyskupiją pasiekė pranešimas, kad Tikėjimo mokymo kongregacija, gavusi Detroito arkivyskupijos atlikto išankstinio tyrimo dėl kun. Aloyzo Volskio medžiagą, patvirtino išvadą, jog įtarimai kunigui nepasitvirtino.

Sveikiname Ritą Pauliukevičiūtę – naują Bažnytinio paveldo muziejaus vadovę. Vadovavimą muziejui Rita perima iš Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės, artimiausius keturis metus atstovausiančios Lietuvą prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino.

„Šventadienio mintys“ karo tema kalbina arkivyskupą
Informacija po LVK plenarinio posėdžio 2022-09-16
Norintiems gilinti žinias apie krikščionybę – kursai Mažojoje akademijoje
Alfa kursai Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. ruduo

Kalendorius:

Rugsėjo 23–25 d. Rekolekcijos „Jokūbo glėbys. Kaip pamilti savo gyvenimo istoriją“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Rugsėjo 23–24 d. Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos bendruomenės ATSINAUJINIMO DIENOS
Rugsėjo 24–25 d. Rekolekcijų savaitgalis vyrams „Adomai, kur esi?’“ Gaveikėnų rekolekcijų namuose
Rugsėjo 24 d. 10.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje
Rugsėjo 25 d. 12.00 val. Migrantų ir pabėgėlių dienos šventė Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Rugsėjo 26 d. 11–18 val. „Knygadienis“ Lietuvių katalikų mokslo akademijoje (galimybė už auką įsigyti leidinių)
Rugsėjo 27 d. 19.00 val. Jungtinės Vilniaus bendruomenių pamaldos Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Rugsėjo 28 d. 18.00 val. Ekskursija „Pro Rytų vartus“ kartu su parodos kuratorėmis ir menininkėmis (Bažnytinio paveldo muziejuje)
Rugsėjo 28 d. 18.40 Alfa kursas Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Rugsėjo 29 d. 18.00 val. Pažink Ramintoją. Nemokamos ekskursijos Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Rugsėjo 29 d. 18.30 val. Ekskursijos po Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčią (registracija)
Rugsėjo 30 – spalio 1 d. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę (3 dalis)“ su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus (internetu)
Rugsėjo 30 d. – spalio 2 d. Į patyriminį žygį studentus kviečia Vilniaus akademinė sielovada
Rugsėjo 30 d. 14.00 val. 34-ojo VA Carito sezono atidarymo šventė: atpažinti gėrį ir grožį
Spalio 3 d. 18.30 val. Alfa kursas pradedamas Vilniaus arkikatedroje
Spalio 6 d. 19.00 val. ALFA kursas pradedamas Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje
Spalio 6 d. 19.00 val. Pradedamas ALFA kursas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Broliai joanitai kviečia padėti Černihovo miestui (Ukrainoje) ir Spalio 2 d. kviečia į „Laisvės angelų mugę“
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ kviečia į programą „Mokinystės kelionė“, kurio tikslas – padėti žmonėms patirti Jėzų jų santykiuose, lytiškume ir tapatybėje
Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje renkama suaugusiųjų pasirengimo sakramentams grupė
Sekmadieniais 20.30 val. – šv. Mišios jaunimui ir ne tik Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje br. Edvinas Jurgutis OFM ir br. Pijus Štangvaltas OFM davė amžinuosius įžadus (nuotraukos)
http://www.uniateheritage.if.vu.lt – interneto svetainė apie LDK paveldą (unitus, bazilijonus ir Vilniaus Švč. Trejybės ansamblį)
Šeimų judėjimas „Namų Bažnyčia“ pradėjo naują veiklos sezoną (nuotraukos)
Programos „Šeimų draugystė“ parapijų koordinatorių Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje(nuotraukos)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai ir bendruomenės šventė Vilniaus Kalvarijose (nuotraukos)
Kaip galima atpažinti Dievo balsą? Vaizdo įraše atsako kun. Gabrielius Satkauskas
Vilniaus Visų Šventųjų parapija šventė „Artumo“ programos 5-metį (nuotraukos)

Parapijos ir bažnyčios registruoja į pasiruošimo grupes Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Informacijos kviečiame ieškoti parapijų tinklalapiuose, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose, teirautis kunigų.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Diakono šventimai Vilniaus arkivyskupijoje

2022 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas klierikui Edvard Rynkevič suteiks diakono šventimus.

Edvard Rynkevič kilęs iš Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos.

Melskimės už šventinamąjį ir pašaukimus!

Popiežiaus žinia Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai, 2022

Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena 2022 metais minima rugsėjo 25 dieną

Kurti ateitį su migrantais ir pabėgėliais

„Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo“ (Žyd 13, 14).

Brangūs broliai ir seserys!

Galutinė mūsų „kelionės“ šiame pasaulyje prasmė – ieškoti tikrosios tėvynės, Jėzaus Kristaus įsteigtos Dievo karalystės, kuri taps pilnutine tikrove, kai jis šlovingai sugrįš. Jo Karalystė dar nėra iki galo įgyvendinta, bet jau yra tuose, kurie priėmė išganymą. „Dievo karalystė yra mumyse. Nors ji dar eschatologinė, kaip pasaulio ir žmonijos ateitis ji jau yra mumyse“ [1].

Būsimasis miestas – tai „miestas su tvirtais pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas yra Dievas“ (plg. Žyd 11, 10). Šis Dievo planas reiškia intensyvų kūrybos darbą, į kurį visi turime įsitraukti asmeniškai. Tai kruopštus asmeninio atsivertimo ir tikrovės perkeitimo darbas, kad ji vis labiau atitiktų dieviškąjį planą. Istorijos dramos mums primena, kaip toli dar esame nuo savo tikslo – Naujosios Jeruzalės, kuri yra „Dievo padangtė tarp žmonių“ (Apr 21, 3). Tačiau dėl to neturime nuleisti rankų. Atsižvelgdami į tai, ko išmokome iš pastarojo meto negandų, esame kviečiami atnaujinti savo įsipareigojimą kurti ateitį, labiau atitinkančią Dievo planą, – pasaulį, kuriame visi galėtų gyventi taikiai ir oriai.

„Laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas“ (2 Pt 3, 13). Teisingumas – vienas iš Dievo karalystės pagrindų. Kasdien siekdami jo valios, turime kantriai, pasiaukodami ir ryžtingai ją kurti, kad būtų pasotinti visi, kurie jos alksta ir trokšta (plg. Mt 5, 6). Dievo karalystės teisumas suprantamas kaip dieviškosios tvarkos pilnatvė įgyvendinant jo darnos planą, kai mirusiame ir prisikėlusiame Kristuje visa kūrinija vėl tampa „geru dalyku“, o žmonija – „labai geru dalyku“ (plg. Pr 1, 1–31). Tačiau kad įsivyrautų ši nuostabi harmonija, reikia priimti Kristaus išganymą, jo meilės Evangeliją, kad būtų panaikinta dabartinio pasaulio nelygybė ir diskriminacija.

Niekas neturi būti nušalintas. Dievo planas yra iš esmės įtraukus, jo centre atsiduria egzistencinių periferijų gyventojai. Tarp jų yra daug migrantų ir pabėgėlių, perkeltųjų asmenų ir prekybos žmonėmis aukų. Dievo karalystė kuriama kartu su jais, nes be jų ji nebūtų tokia, kokios nori Dievas. Pažeidžiamiausių asmenų įtraukimas yra būtina visateisės pilietybės sąlyga. Viešpats sako: „Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą Karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane“ (Mt 25, 34–36).

Kurti ateitį kartu su migrantais ir pabėgėliais reiškia taip pat pripažinti ir vertinti tai, kuo kiekvienas iš jų gali prisidėti prie kūrimo proceso. Man patinka žvelgti į migracijos reiškinį per pranašišką Izaijo regėjimą, kur svetimšaliai parodomi ne kaip užpuolikai ir naikintojai, bet kaip uolūs darbininkai, atstatantys naujosios Jeruzalės sienas – Jeruzalės, atviros visoms tautoms (plg. Iz 60, 10–11).

Toje pačioje pranašystėje svetimšalių atvykimas pateikiamas kaip praturtėjimo šaltinis: „… tau bus išpilti jūros lobiai, pas tave suplūs tautų turtai“ (60, 5). Istorija mus moko, kad migrantų ir pabėgėlių indėlis buvo labai svarbus mūsų visuomenių socialiniam ir ekonominiam augimui. Taip yra ir šiandien. Jų darbas, gebėjimas aukotis, jų jaunystė ir entuziazmas praturtina juos priimančias bendruomenes. Vis dėlto šis indėlis galėtų būti daug didesnis, jei jis būtų vertinamas ir remiamas per tikslines programas. Tai didžiulis potencialas, pasirengęs skleistis, jei tik tam bus suteikta galimybė.

Naujosios Jeruzalės gyventojai – vėl pranašauja Izaijas – visada laikys plačiai atvertus miesto vartus, kad svetimšaliai galėtų įeiti su savo dovanomis: „Tavieji vartai visuomet bus atverti, nebus jie užkelti nei dieną, nei naktį, kad galėtų įeiti nešantieji tau turtus“ (60, 11). Migrantų ir pabėgėlių buvimas yra didelis iššūkis, bet kartu ir kultūrinio bei dvasinio augimo galimybė visiems. Galime geriau pažinti pasaulį ir jo įvairovės grožį. Galime bręsti žmogiškumo plotmėje ir kartu kurti vis plačiau apimantį „mes“. Per abipusį atvirumą kuriama erdvė vaisingai skirtingų vizijų ir tradicijų sąveikai, kuri atveria dvasią naujoms perspektyvoms. Taip pat atrandame mums nežinomų religijų ir dvasinių kultūrų turtingumą, o tai skatina mus gilinti savo įsitikinimus.

Tautų Jeruzalėje Viešpaties šventyklą pagražina aukos, atkeliaujančios iš svetimų kraštų: „Kedaro kaimenės visos bus tau surinktos, Nebajotų avinai tau tarnaus. Kaip maloni atnaša jie žengs ant mano aukuro, – jais išpuošiu šlovinguosius savo Namus“ (60, 7). Šiuo požiūriu katalikų migrantų ir pabėgėlių atvykimas suteikia naujos energijos juos priimančių bendruomenių bažnytiniam gyvenimui. Dažnai jie atneša dinamišką atgaivą ir gyvybe pulsuojančias šventes. Dalijimasis skirtingomis tikėjimo išraiškomis ir pamaldumo formomis yra ypatinga galimybė visapusiškiau išgyventi Dievo tautos katalikiškumą.

Brangūs broliai ir seserys, o ypač jūs, jaunuoliai! Jei norime bendradarbiauti su savo dangiškuoju Tėvu kurdami ateitį, darykime tai kartu su savo broliais ir seserimis migrantais bei pabėgėliais. Kurkime ją šiandien! Nes ateitis prasideda šiandien ir prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Negalime palikti ateities kartoms atsakomybės naštos dėl sprendimų, kuriuos reikia priimti dabar, kad būtų įgyvendintas Dievo planas pasauliui ir ateitų jo teisingumo, brolybės ir taikos Karalystė.

Malda

Viešpatie, padaryk mus vilties nešėjais,
kad ten, kur tvyro tamsa, spindėtų Tavo šviesa,
o ten, kur yra nusivylimas, atgimtų pasitikėjimas dėl ateities.

Viešpatie, padaryk mus savo teisingumo įrankiais,
kad ten, kur yra atskirtis, skleistųsi brolybė,
o ten, kur yra godumas, klestėtų dalijimasis.

Viešpatie, padaryk mus savo Karalystės kūrėjais
kartu su migrantais ir pabėgėliais
ir visais periferijų gyventojais.

Viešpatie, leisk mums suvokti, kaip gražu
visiems gyventi kaip broliams ir seserims. Amen.

Roma, Šv. Jono bazilika Laterane, 2022 m. gegužės 9 d.

Pranciškus

[1] Šv. Jonas Paulius II. Kalba lankantis Romos Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Kotrynos Sienietės, šventųjų Italijos globėjų, parapijoje (1989 m. lapkričio 26 d. ).

Kunigui Aloyzui Volskiui mesti įtarimai nepasitvirtino

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas praneša, jog kunigui Aloyzui Volskiui Jungtinėse Amerikos Valstijose mesti įtarimai nepasitvirtino. Kunigas buvo apkaltintas nepilnamečio išnaudojimu Detroito arkivyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupiją pasiekė pranešimas, kad Tikėjimo mokymo kongregacija, gavusi Detroito arkivyskupijos atlikto išankstinio tyrimo dėl kun. Aloyzo Volskio medžiagą, patvirtino išvadą, jog įtarimai kunigui nepasitvirtino.

Po Mičigano valstijos prokuroro atlikto vertinimo buvo atsisakyta pradėti baudžiamąjį persekiojimą dėl įrodymų trūkumo.

Nei Vilniaus arkivyskupija, nei Telšių vyskupija panašaus pobūdžio skundų dėl šio kunigo nebuvo gavusi.

Kunigas Aloyzas Volskis grįžta į aktyvią kunigišką tarnystę. Kol kas kunigas paskyrimo į konkrečią parapiją neturi.

Asmenys, turintys pagrįstos informacijos ar patys patyrę seksualinę prievartą Bažnyčioje, būdami nepilnamečiai ar pažeidžiami asmenys, yra kviečiami kreiptis į vyskupijose paskirtus tyrėjus bei teisėsaugos institucijas.

Vilniaus arkivyskupijoje kreiptis kviečiama el. paštu tyrimas@vilnensis.lt.

Vilniaus arkivyskupijos informacija

Informacija po LVK plenarinio posėdžio 2022-09-16

2022 m. rugsėjo 16 d. Krekenavoje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič papasakojo apie Romoje vykusį apaštalinių nuncijų susitikimą ir palinkėjo vyskupams sėkmingo darbo.

Posėdžio metu vyskupai daug dėmesio skyrė kandidatų į kunigystę ugdymo seminarijose, seminarijų materialinio aprūpinimo klausimams. Konstatuota, kad daugiausia naujų pašaukimų į kunigystę yra tose parapijose, kur darbuojasi pasiaukojantys, savo gyvenimu ir malda Evangelijos dvasią skleidžiantys kunigai. Šiais akademiniais metais kunigystei Lietuvoje ruošiasi 31 seminaristas.

Toliau posėdyje svarstyti liturgijos klausimai. LVK Liturgijos komisija vyskupams vertinti pateikė Romos Mišiolo dalių – Mišių Nuo Advento iki Sekminių, Įvairiems reikalams, Votyvinių Mišių, Mišių už mirusius – projektus. Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis.

Toliau posėdyje buvo išsamiai aptarti pataisos namų sielovados klausimai. Apsvarstyta galimybė paskirti šios sielovadinės veiklos koordinatorių.

Aptarti ir delegatūrų bei pareigybių klausimai. Vysk. A. Poniškaitis išrinktas Lietuvos delegacijos 2023 m. vasario 16–18 d. Romoje vyksiančioje Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos organizuojamoje konferencijoje Ganytojai ir tikintieji pasauliečiai pašaukti keliauti drauge vadovu. Nauja Dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šventuoju Sostu nuostatoms vykdyti bei Dvišalės nuolatinės komisijos nare išrinkta menotyrininkė R. Pauliukevičiūtė. Nacionaliniu atstovu 2025 m. jubiliejaus organizavimui koordinuoti išrinktas kun. A. Kazlauskas.

Posėdžio metu apsvarstyti kandidatai į Nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos tarybą prie LVK. Kaip nustato 2022 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusios Gairės, reglamentuojančios Katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais, ši Taryba yra stebėsenos (monitoringo) organas, stebintis, kaip ir kokiais metodais vyskupijose yra įgyvendinamos naujosios Gairės. Patvirtinus visus šios Tarybos narius, bus paskelbta apie jos personalinę sudėtį.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2022 m. lapkričio 7–9 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-09-16

Mielieji,

Rugsėjo 14 dieną, Šv. Kryžiaus Išaukštinimo dieną, vienijantis su visa Europa, Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose buvo meldžiamasi už Ukrainą.

Pamaldose Katedroje arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo apie Šventojo Kryžiaus reikšmę. Jis akcentavo, kad kryžius, buvęs mirties medis, po Kristaus aukos ir prisikėlimo tampa Gyvybės medžiu. Šio Gyvybės medžio tikrasis vaisius yra Eucharistija. Jėzus per Kryžių yra visų mūsų ramybės ir taikos šaltinis ir būtent iš kryžiaus mes semiamės ramybės, iš jo ateina taika.

Norintiems gilinti žinias apie krikščionybę – kursai Mažojoje akademijoje (gyvai ir internetu)
Alfa kursai Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. ruduo. Kviečiame registruotis
Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei jaunimo dienai

Kalendorius:
Rugsėjo 17 d. 9.00 val. Vyrai meldžiasi rožinį Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje
Rugsėjo 17 d. 12.00 val. Edukacija šeimoms „Ką dramblys veikia Katedroje?“ Katedros požemiuose
Rugsėjo 17 d. 12.00 val. Miško takais – į Šv. Faustinos namelį
Rugsėjo 18 d. Šeimų bendruomenė „Namų Bažnyčia“ kviečia į bendruomenės dieną Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje
Rugsėjo 18 d. Vilniaus Kalvarijų parapijos bendruomenės diena (ir kvietimas prisijungti)
Rugsėjo 18 d. 14.00 val. Katedroje – Vox Organi Cathedralis koncertas, giedos Seminarijos choras
Rugsėjo 20 d. 18.00 val. VIDINIS VILNIUS. Ekskursijos pirmakursiams studentams
Rugsėjo 20 d. 18.30 val. Šlovinimo ir maldos vakaras Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje
Rugsėjo 21 d. 18.30 val. Pradedamas ALFA kursas jaunimui pas brolius joanitus
Rugsėjo 22 ir 29 d. 18.00 val. Pažink Ramintoją. Nemokamos ekskursijos Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Rugsėjo 22 d. ir 24 d. Vilniaus jėzuitų gimnazijos jubiliejaus renginys Lojotekoje „Nuo katakombų iki karūnos: dabar ir prieš 100 metų“
Rugsėjo 22 d. 17 val. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje diskusija „Šventasis Leninas ir ateizmo kultūra“
Rugsėjo 22 d. 18.20 val. ALFA kursas suaugusiems 30+ pradedamas pas brolius joanitus
Rugsėjo 22 ir 29 d. 18.30 val. Ekskursijos po Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčią (registracija)
Rugsėjo 23–25 d. Rekolekcijos „Jokūbo glėbys. Kaip pamilti savo gyvenimo istoriją“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Rugsėjo 23–24 d. Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos bendruomenės ATSINAUJINIMO DIENOS
Rugsėjo 24–25 d. Rekolekcijų savaitgalis vyrams „Adomai, kur esi?’“ Gaveikėnų rekolekcijų namuose
Rugsėjo 24 d. 10.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje
Rugsėjo 24 d. 18.00 val. Choro „Adoramus“ koncertas „Suteik ramybę mūsų laikams“ karo Ukrainoje aukoms atminti
Rugsėjo 27 d. 19.00 val. Jungtinės Vilniaus bendruomenių pamaldos Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Rugsėjo 28 d. 18.00 val. Ekskursija „Pro Rytų vartus“ kartu su parodos kuratorėmis ir menininkėmis (Bažnytinio paveldo muziejuje)
Rugsėjo 28 d. 18:40 Alfa kursas Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Rugsėjo 30 – spalio 1 d. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę (3 dalis)“ su šv. Jono kongregacijos broliu Alain–Marie de Lassus (internetu)
Rugsėjo 30 d. 34-ojo VA Carito sezono atidarymo šventė: atpažinti gėrį ir grožį

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Šiluvos atlaiduose melstasi ukrainiečių ir lenkų kalbomis. Piligrimų nuotraukos iš Maišagalos, Lavoriškių, Vilniaus Kalvarijų parapijų.
Rugsėjo 17 d. 15.30 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje br. Edvinas Jurgutis OFM ir br. Pijus Štangvaltas OFM duos amžinuosius evangelinio gyvenimo įžadus Mažesniųjų brolių ordine
Į dvasinių pratybų „Eik į savo kambarėlį“ kursą kviečia Adutiškio parapija (nuo spalio 7 d.)  ir Vilniaus Kalvarijų parapija (nuo spalio 5 d.)
Nuo spalio 10 d. Šv. Jono broliai pradės ruošti Sutvirtinimo sakramentui suaugusiuosius (nuo 25 m.)
Katedros bendruomenė kviečia prisijungti prie maldos grupės
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ kviečia į rudens sezono programas (vaikams, paaugliams, moterims, priklausomų asmenų artimiesiems, išgyvenantiems skyrybas)
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ pradeda naują sezoną su programa „Mokinystės Kelionė“ (vyksta registracija)
Nacionalinė vargonininkų asociacija kviečia vargonininkus į kursus apie chorvedybą
Jaunimo bendruomenė „Oazė“ kviečia jungtis 13–18 metų jaunimą (lenkų kalba)
Trečiadieniais į šv. Mišias ir susitikimus kviečia Vilniaus Pranciškoniškas jaunimas
Lietuvos Biblijos draugija dovanoja interaktyviais biblijas vaikams (ukrainiečių kalba)
Konferencijos „Kultūros paveldo ir gamtos dermė: vienuolynų kiemai ir sodai“ vaizdo įrašai
Malda už Ukrainą Vilniaus Švč. Trejybės (graikų apeigų katalikų) bažnyčioje (nuotraukos)
Šv. Faustinos namelyje – liudijimų vakaras apie Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą (vaizdo įrašas)
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos šeimos festivalis (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Rugsėjo naujienlaiškis ir kitos naujienos:
Socialinė tarnyba prašo pasidalinti rudeniniais drabužiais, batais, šiltais pledais
Mokymai ukrainiečiams apie integraciją į darbo rinką (Rugsėjo 19 d.)
Šv. Mišiose melstasi už nuteistuosius, jų artimuosius
Apie savanorystę Užsieniečių integracijos programoje (vaizdo pasakojimas)

Parapijos ir bažnyčios registruoja į pasiruošimo grupes Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Informacijos kviečiame ieškoti parapijų tinklalapiuose, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose, teirautis kunigų.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Norintiems gilinti žinias apie krikščionybę – kursai Mažojoje akademijoje

Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką, rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą.

2022 metų rudens semestras prasideda spalio mėnesį. Šių metų rudens semestre Mažojoje akademijoje vyks 7 paskaitų ar seminarinių susitikimų ciklai ir ignaciškos dvasinės pratybos. Didžioji dalis užsiėmimų – penki kursai ir pratybos – vyks gyvai (Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius). Tačiau Akademijos organizatoriai galvoja ir apie klausytojus kituose Lietuvos miestuose. Specialiai jiems paruošti du kursai gilinimuisi į Šventąjį Raštą, kuriuos bus galima klausyti nuotoliniu būdu, jungiantis per Zoom programą.


UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS, rudens semestras, 2022 m.

Vilniaus vienuolynai. Istorija ir paveldas, įvairūs dėstytojai, pirmadieniais, spalio 17 d. – gruodžio 12 d., 18.00, LKMA Auloje.

Didžiojo meilės įsakymo teologija ir aktualumas šiandien, dėstytoja ses. Dominyka Slepikaitė, antradieniais, lapkričio 8 d. – gruodžio 13 d., 18.00, LKMA Auloje.

Knygų klubas. Viltis, dėstytoja dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė, trečią mėnesio antradienį, 18.30, LKMA Mažoji auditorija.

Dykumos patirtys ir simboliai Biblijoje ir gyvenime, dėstytoja ses. Linda Ceple, trečiadieniais, lapkričio 9 d. – gruodžio 14 d., 18.30, nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą.

Ucraina Lithuanica, įvairūs dėstytojai, ketvirtadieniais, spalio 6–27 d., 18.00, LKMA Auloje.

Šeima  dieviška ir kasdieniška,  dėstyt. dr. Benas Ulevičius, šeštadienį, spalio 15 d., 10.00–17.00, LKMA Auloje.

Šlovės drabužis. Made in Heaven, dėstytojas kun. Mozė Mitkevičius, šeštadienį, gruodžio 17 d., 10.00–17.00, nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą.

Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“, palydi ses. Rima Malickaitė CC, ketvirtadieniais, spalio 13 d. – 2023 m. gegužė,  18.00, LKMA Mažoji auditorija.

Mažosios akademijos klausytojų rekolekcijos numatomos lapkričio 4–6 d. Besidominčius klausytojus prašome kreiptis į ses. Rimą.


Registracija į kursus privaloma. Registracija priimama tik užpildžius anketą ir sumokėjus registracijos mokestį (mokestis nurodomas prie konkretaus kurso).

Registracija į 2022 m. rudens semestro kursus vyksta iki spalio vidurio arba kol yra laisvų vietų. Registracija į kursus čia. Besiregistruojantys įsipareigoja be rimtos priežasties nepraleisti daugiau nei 10 proc. paskaitų.

Daugiau informacijos

Rugsėjo 14 d. – maldos už Ukrainą diena

Europos vyskupų konferencijų taryba kviečia rugsėjo 14 dieną (trečiadienį) melstis už Ukrainą.

Ši diena – Šv.  Kryžiaus išaukštinimo šventė – pasirinkta, nes ji ypač iškilmingai švenčiama Rytų Bažnyčioje, be to, Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai buvo paskelbę 2022 m. Šv. Kryžiaus metais. Ukraina dabar eina Kryžiaus keliu.

Šią dieną visoje Europoje vyskupai, kunigai, tikintieji kviečiami suklupti ant kelių priešais Švenčiausiąjį Sakramentą ir melstis, kad Viešpats suteiktų Ukrainai taiką. Kartu tai atsiliepimas į popiežiaus Pranciškaus raginimą, kuriuo jis kvietė kiekvieną žmogų „būti taikos kūrėju ir melstis, kad visame pasaulyje pasklistų santarvės ir susitaikymo mintys bei projektai”.

Švč. Sakramento adoracija ir malda už Ukrainą Vilniaus arkivyskupijoje:

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje adoracija prasidės po 12.30 val. šv. Mišių ir tęsis iki 20.00 val. Kartu melsis ir 17.30 val. šv. Mišias aukos arkivysk. Gintaras Grušas.

Vilniaus Švč. Trejybės (graikų apeigų katalikų) bažnyčioje malda nuo 18.00 val. Kartu melsis vysk. Arūnas Poniškaitis.

Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje adoracija vyks nuo 14.30 val. iki 18 val. Kartu melsis ir šv. Mišias 18.00 val. lenkų kalba ir 19.00 val. lietuvių kalba aukos vysk. Darius Trijonis.
Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose 9.00 (lenkų kalba) ir 15.00 val. (lietuvių kalba) nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios (šalia „Pušyno kelio“ sanatorijos Baltupiuose).

Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje nuo 7.00 iki 18.30 val.

Vilniaus Šv. Jono krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje 18 val. šv. Mišios ir po jų adoracijoja

Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje nuo 18.00 val.

Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje nuo 17.00 iki 18.00 val.

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijoje nuo 18.00 val. 19.00 šv. Mišios.

Sąrašas pildomas

Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimo šventė

1935 m. rugsėjo 13–14 d. Vilniuje Jėzus šv. Faustinai perdavė Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą. Visame pasaulyje ši malda kalbama trečią valandą popiet – Jėzaus mirties valandą. Taip tarsi visas pasaulis apkabinamas Dievo Gailestingumu.

Kviečiame minėti šią sukaktį kartu meldžiantis Dievo Gailestingumo šventovėje (programa) ir apsilankius Šv. Faustinos namelyje vyksiančiuose renginiuose (programa).

DIEVO GAILESTINGUMO ŠVENTOVĖJE rugsėjo 13 ir 14 dienomis šv. Mišios lietuvių kalba aukojamos 10.00, 12.00, 20.00 val., lenkų kalba – 16.00 val. Kaip ir kasdien – 15.00 val. meldžiamasi Dievo Gailestingumo valanda (Gailestingumo vainikėlis, Gailestingumo litanija ir Viešpaties Gailestingumą šlovinanti šv. Faustinos malda).
Rugsėjo 13 d. nuo 21.00 val. vyks šlovinimo ir maldos naktis iki 3.00 val. ryto, kai bus aukojamos šv. Mišios ir meldžiamasi Dievo Gailestingumo vainikėlį.

ŠV. FAUSTINOS NAMELYJE (V. Grybo g. 29a, Vilniuje) rugsėjo 13 ir 14 dienomis 15.00 val. meldžiamasi Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.
Antradienį, rugsėjo 13 d., 18.00 val. vyks Liudijimų apie Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą vakaras. Jame liudijimais dalinsis šeima, kuriai ši malda itin svarbi, savanorės, lankančios vaikų onkohematologijos skyrių Santaros klinikose, ir kunigas salezietis, vainikėlio maldą atradęs Filipinuose. Po liudijimų, 19.30 val., bus giedama Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

Trečiadienio, rugsėjo 14 d., rytą nuo 10.30 val. namelyje itin laukiamos mamos. Renginio metu apie Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą ir šv. Faustinos gyvenimą papasakos Vilniaus piligrimų centro darbuotojai. Po to bus galimybė pabendrauti prie arbatos puodelio. Numatoma renginio trukmė – apie 1,5 val.


DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS gali būti kalbamas varstant mums įprasto rožinio karoliukus.
Pradžioje kalbame „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Tikiu Dievą Tėvą“.
Toliau ties didesniais karoliukais meldžiame:
Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę, permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.

Ties mažesniais karoliukais kalbame:
Dėl skaudžios Jėzaus kančios, būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
Baigus rožinį, meldžiame:

Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. (Kartojama 3 kartus)
O kraujau ir vandenie, kuris ištryškai iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo versmė, pasitikiu Tavim. (Kartojama 1 kartą)