Lapkričio 8 d. Katedroje – apie Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį

Lapkričio 8 d., trečiadienį, 17 val. visi tikintieji kviečiami Katedroje išgirsti apie arkivyskupo Mečislovo Reinio asmenybę, kuo aktualus Mečislovas Reinys šiandien. Pranešimą skaitys Dievo tarno M. Reinio bylos postulatorius kun. Mindaugas Sabonis.

17.30 šv. Mišioms vadovaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Lapkričio 8-oji – Mečislovo Reinio žūties diena. Šiemet sueina 70 metų nuo jo mirties Vladimiro kalėjime Rusijoje.

Daugiau apie Mečislovą Reinį galima paskaityti čia


Kviečiame pranešti apie patirtas malones

Visus tikinčiuosius kviečiame melstis Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio paskelbimo Bažnyčios palaimintuoju intencija.

Prašome atsiliepti visus, kurie pažinojo arkivyskupą M. Reinį, su juo bendravo ar turėjo progų regėti jo gyvenimą bei veiklą.

Slegiamus ligų, bėdų ar kitokių vargų, raginame prašyti Dievo pagalbos užtariant Dievo tarnui Mečislovui Reiniui.

Apie patirtas malones praneškite Beatifikacijos bylos tribunolui:

Vilniaus arkivyskupijos kurija | Šventaragio 401122 Vilnius | reinys@vilnensis.lt


Malda prašant malonių užtariant arkivyskupui Mečislovui Reiniui

Dėkojame Tau, Visagali Dieve, kad sunkiais tikėjimo persekiojimo laikais davei mums garbingąjį Arkivyskupą Mečislovą Reinį, kankintą ir Dvasios vienybėje su Tavo Sūnumi paaukojusį savo gyvybę Vladimiro kalėjime. Jausdami savo menkumą, mes lenkiamės prieš Tave, didis Dieve, ir, šio Tavojo Tarno užtariami meldžiame (paminėti savo prašymą) malonės. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Tėve mūsų… Sveika, Marija… Garbė Dievui Tėvui…