Sausio 18 d. pradedama švęsti Maldos už krikščionių vienybę savaitė

Sausio 18–25 dienomis tradiciškai kviečiama švęsti Maldos už krikščionių vienybę savaitę: melstis už tarpusavio vienybę, aplankyti ir geriau pažinti vienam kitą, taip pat tęsti draugystę ir šiai savaitei pasibaigus.

Vilniuje ekumeninės pamaldos vyks sausio 25 dieną (ketvirtadienį) 18 val. Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (Šv. Jono g. 12).

Parapijos, bažnyčios kviečiamos organizuoti ekumenines pamaldas už krikščionių vienybę per visą ekumeninę savaitę, kad būtų labiau išgyventa vienybė mažose bendruomenėse. 

Šiais metais maldos aštuondieniui parinkta tema „Mylėk Viešpatį, savo Dievą <…>, o savo artimą kaip save patį“ (Lk 10, 27). Įvadas į temą ir ekumeninių pamaldų tvarka, 2024.

2024 m. Maldos už krikščionių vienybę savaitės medžiagą parengė ekumeninė grupė iš Burkina Faso, jai padėjo vietos Chemin Neuf bendruomenė (CCN). 

Apmąstant šios savaitės temą kviečiama prisiminti, kad „meilė yra įrašyta į mūsų krikščioniškojo tikėjimo DNR. Dievas yra Meilė, o „Kristaus meilė mus suburia į vienybę“ (posakis priskiriamas Paulinui Akvilėjiečiui). Savo tapatybę suvokiame per Dievo meilės patirtį (plg. Jn 3, 16) ir ją atskleidžiame pasauliui per meilę, kurią puoselėjame vienas kitam (Jn 13, 35).“  

„Krikščionys kviečiami elgtis kaip Kristus, mylėti kaip gerasis samarietis, rodyti gailestingumą ir užuojautą tiems, kuriems reikia pagalbos, neatsižvelgdami į jų religinę, etninę ar socialinę tapatybę. Ateiti į pagalbą kitiems skatina ne priklausymas tam tikrai bendrijai, bet meilė artimui.“

„Jėzus meldė, kad visi jo mokiniai būtų viena (plg. Jn 17, 21), todėl krikščionims niekad nevalia prarasti vilties, nustoti melstis bei darbuotis dėl vienybės. Juos vienija meilė Dievui Kristuje ir jų patiriama Dievo meilė. Jie atpažįsta šią tikėjimo patirtį per bendravimą vieni su kitais, kai kartu meldžiasi, švenčia ir tarnauja Dievui.“

Krikščionių vienybės savaitė yra tradicinė kasmetinė iniciatyva, kuria primenama Kristaus malda už savo mokinius: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21). Tuo pat metu primenama ir tai, kad krikščionys susiskaldę ir tai daugybę žmonių atstumia nuo Dievo.