NAUJIENOS

2011 m. Pašvęstojo gyvenimo dienai

Šios dienos Evangelijoje šventąją Šeimą sutinka senelis Simeonas ir Ona. Jiedu ištikimai laukė žadėto Viešpaties gailestingumo apsireiškimo. Už jų ištikimybę Dievas atsilygino leisdamas

2011 m. minint Sausio 13-ąją LR Seime

Gerbiamieji, atmintis duota žmogui, idant gyvendamas pagal sąžinėje įrašytus Viešpaties dėsnius įgytų savąjį tapatumą. Tik atminties dėka kaupdamas patirtį ir išskleisdamas geriausias kūrybines

Laiškas Dievo Gailestingumo metams

Brangūs geros valios Lietuvos žmonės! Vyskupai 2011-uosius paskelbė Dievo Gailestingumo metais. Šiuo laišku norėčiau paaiškinti, kodėl metams suteikėme tokį titulą ir kokiu būdu

2010 m. Bernelių šv. Mišios

Mylimi Broliai ir Sesės, tikėjimo kelionė per Advento dykumą atvedė mus prie Dievo Kūdikio lopšio. Sunku žmogui atpažinti visagalį Dievą, gulintį tvarto ėdžiose.

2010 m. Žolinei Pivašiūnuose

Brangūs Broliai ir Seserys, Nuoširdžiai sveikinu atvykusius į Pivašiūnų šventovę pagerbti Dievo Motiną Mariją Jos Žengimo į dangų iškilmėje. Lietuvos laukai ir kaimai

XVI Ateitininkų kongresui Vilniaus arkikatedroje

Nebijok mažoji Kaimene: Jūsų Tėvas panorėjo atiduoti Jums karalystę (Lk 12, 32). Šie padrąsinantys ir paguodžiantys žodžiai skirti apaštalams, o drauge ir kiekvienam pasitikinčiam

Laiškas apie laidotuvių apeigas

Brangūs tikintieji, šiomis dienomis gausūs viešųjų asmenų bei žiniasklaidos darbuotojų komentarai apie šermenis ir laidotuvių apeigas galėjo sukelti nerimo katalikams, paskatinti abejones ir

Jaunimo dienoms Panevėžyje

Brangus Lietuvos Jaunime, Nuoširdžiai sveikinu Jus, atvykusius iš visų šalies kampelių į susitikimą, kuriam aktyviai ruošėtės. Jaunimo dienų vėliava – Kryžius, keliavęs per

2010 m. Velykinis žodis

Brangieji, Šventų Velykų sulaukėme po atšiaurios žiemos. Simboliška, kad Nepriklausomybės atkūrimo sukakties metais ne tik ekonomikos bėdos, bet ir gilus speigas ilgai laikė

2010 m. Velyknaktį

Brangūs Broliai ir Seserys, šią šventą naktį Bažnyčia budi švęsdama mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo įvykį, pakeitusį žmogaus gyvenimą. Dievas paaukoja savo mylimąjį

2009 m. Bernelių šv. Mišios

Brangūs broliai ir seserys! Šiąnakt dangus ir žemė džiaugiasi sveikindami Viešpatį, kuris pasilenkė prie žmogaus vargo, atėjo pas mus, idant išvaduotų iš nuodėmės

2009 m. Kalėdinis sveikinimas

Brangūs Broliai ir Seserys, Kalėdų Žinia ragina mus pažvelgti vienas kitam į akis. Ragina žmogaus sieloje atpažinti Dieviškąją kibirkštį, kuri šaukiasi būti pamatyta,

Adventinis laiškas – 2009 m.

Brangūs Broliai Kunigai, mieli Tikintieji, Adventas mus išveda kelionėn, kuri padeda pasiruošti susitikimui su Įsikūnijusiu Dievu. Noriu šią kelionę pradėti drauge su jumis

Kalba Seime Baltijos kelio sukakčiai paminėti

Gerbiami Valstybininkai, Brangūs Lietuvos žmonės, lygiai prieš du dešimtmečius Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečių tikslas buvo visiems garsiai priminti istorinę neteisybę. Gyva vora