Vilniuje atvertos Gailestingumo durys

2015 m. gruodžio 13 d. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Koplyčioje ir Dievo Gailestingumo Šventovėje atvertos Gailestingumo durys. Šią dieną jos atvertos ir Kariuomenės ordinariato šv. Ignoto Bažnyčioje.

Dar prieš 12.30 val. tikintieji rinkosi greta arkikatedros, kad pamatytų, kaip arkivyskupas Gintaras Grušas atvers Jubiliejines duris, paženklintas užrašu „Porta Misericordiae“ bei Alfa ir Omega raidėmis. Katedros Jaunimo chorui giedant Jubiliejaus himną iškilminga procesija, kurioje nešta Evangelijų knyga, priartėjo prie Varpinės. Arkivyskupas Gintaras Grušas pasveikino tikinčiuosius, skaityta Evangelija pagal Luką. Vilniaus arkivyskupijos Carito direktorius Linas Kukuraitis perskaitė ištrauką iš Popiežiaus Pranciškaus Bulės „Misericordiae Vultus“, kurioje akcentuota, kad „Jėzus Kristus yra Tėvo gailestingumo veidas. Šie žodžiai gali būti geras krikščionių tikėjimo slėpinio apibendrinimas.“ Procesija, kurioje ėjo arkivyskupas Gintaras Grušas, apaštalinis nuncijus Pedro Lopez Quintana, kunigai, tikintieji kaip piligriminėje kelionėje skambant varpams ir psalmėms apėjo aplink Katedrą, tuomet Vilniaus arkivyskupas, paraginęs „Atverkite teisumo vartus, kad, pro juos įėję, padėkotume Viešpačiui,“ atidarė centrines Katedros duris – Gailestingumo duris, paženklintas užrašu „Porta Misericordiae“ bei Alfa ir Omega raidėmis.

Šv. Mišių Pamoksle arkivyskupas kvietė prasmingai išgyventi šį Viešpaties malonės laiką – Gailestingumo Jubiliejinius metus. Ganytojas ragino atverti savo širdies duris – nebijoti tapti pažeidžiamiems, o kartu ištiesti savo rankas artimo meilės darbams, – tai yra tikrasis Caritas.

Po šv. Mišių buvo perskaitytas Vilniaus arkivyskupo dekretas, skelbiantis apie trijų šventovių Gailestingumo durų atidarymą. Dekrete arkivyskupas kviečia kunigus kantriai ir gailestingai sutikti kiekvieną besiartinantį prie klausyklos, o tikinčiuosius – susitaikyti su Dievu ir stiprintis maldoje, leistis į prasmingą piligrimystę pro Gailestingumo duris ir, darant gailestingumo darbus, tapti gailestingumo apaštalais vieni kitiems, o ypač tiems, kurie nutolę nuo Dievo.

Vilniuje Dievo Gailestingumo šventovėje Gailestingumo duris atvėrė kardinolas Audrys Juozas Bačkis, o Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje – vysk. Arūnas Poniškaitis.

Jubiliejiniai Gailestingumo metai švenčiami iki 2016 lapkričio 20 d. Trijose Vilniaus Jubiliejinėse šventovėse kasdien tikinčiųjų susitaikinimo sakramentui lauks kunigai (numatomas laikas: nuo 9 val. iki 17 val., Gailestingumo šventovėje sekmadienį nuo 11.30 val.). Tikintieji iš visos Lietuvos kviečiami piligrimystei pro Šventąsias duris.

 

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija