Švenčionių parapijoje kuriasi Dieviškojo gailestingumo maldos grupė

Švenčionių Visų šventųjų parapijos bendruomenės aktyvas, atsiliepdamas į popiežiaus Pranciškaus kvietimą ir Vilniaus arkivyskupo-metropolito raginimą veikliai ir vaisingai išgyventi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus metus, nusprendė suburti Dieviškojo gailestingumo maldos grupę. Jos nariai kalbės gailestingumo vainikėlį apmąstydami Šv. Faustinos dienoraščio užrašus, jos pavyzdžiu skelbs Dievo Gailestingumą visada ir visur. Šv. Faustinos įkvėpti ir kitus kvies į tris gailestingumo vykdymo būdus, kuriuose glūdi gailestingumo pilnatvė: darbais, žodžiais, malda.

Ši grupė įsipareigoja sistemingai įgyvendinti krikščioniškojo gailestingumo darbus:

  1. kūnui: išalkusį pavalgydinkime, ištroškusį pagirdykime, nuogą aprenkime, ateivį priimkime, ligonį slaugykime, kalinį aplankykime ir mirusį palaidokime.

Grupė įsipareigoja ir toliau tęsti skurdžiau gyvenančių (ypatingai atokiuose kaimuose) žmonių pamaitinimą ir teikti jiems reikalingą informaciją ir materialinę paramą.

  1. sielai: nemokantį pamokykime, abejojančiam patarkime, nuliūdusį paguoskime, pikta darantį sudrauskime, įžeidimus atleiskime, kantriai pakęskime mus skaudinančius žmones, melskimės už gyvus ir mirusius (plg. MV, 15).

Visą Gailestingumo jubiliejaus laiką patikėti Švč. Mergelei Marijai, Viešpačiui ištartu „Tebūnie“ tapusiai Įsikūnijusio gailestingumo Motina ir visos žmonijos gailestingąja Motina.