Vilniaus vyskupų kalėdinis laiškas tikintiesiems

Brangūs tikintieji,

Jubiliejinių Gailestingumo metų Kalėdos yra ypatingas malonės metas. Kristus, kūdikiu atėjęs į pasaulį, įsikūnijęs Gailestingumas, yra dovana, pranokstanti bet kokį žmogaus troškimą. Dievas ateina iš meilės žmogui, o ne dėl jo nuopelnų, valdžios ar galios. Šiuo laiku Dievas trokšta mus prakalbinti, nuimti nuo mūsų pečių nemeilės naštas. Pranašas Izaijas skelbia Viešpaties žodžius: „Malonės metu tave išklausau, išganymo dieną tau padedu“ (Iz 49, 8).

Bažnyčios istorijoje, kaip ir kiekvieno iš mūsų gyvenime, yra ypatingų Dievo prisilietimų. Šiandien mąstome apie kūdikio Kristaus gimimą, įsikūnijusio Gailestingumo atėjimą į mūsų kasdienybę. Artėjančiais metais ypač sutelkime dėmesį į Jėzų Kristų, apmąstykime Jo mokymą ir esminius Jo gyvenimo įvykius. Gailestingumą labiausiai atskleidžia Jėzaus Kristaus mirtis, prisikėlimas ir Šventosios Dvasios atsiuntimas. Atpažinkime šiuos brangius Dievo prisilietimus, juos kontempliuokime ir priimkime. Priimkime Susitaikinimo sakramentą, kad dažniau patirtume Jo meilės apkabinimą.

Gailestingumo dovanas patiriame kasdien sekdami paskui Kristų. Kai mūsų dėmesys sutelkiamas į Jį – visi neramumai tampa įveikiami. Vidinės ramybės dovana kviečia mus uoliai imtis gailestingumo darbų: vienišą kaimyną aplankyti, nuliūdusį paguosti, keleivį priglausti…

Vilniuje gyvenusi šventoji sesuo Faustina nuolat troško daryti daugiau dėl Dievo. Žvelgdami į Kristų paveiksle, nutapytame pagal šios šventosios regėjimus, leiskime, kad į kasdienybės prieblandą įžengtų tikroji Šviesa – visa perkeičiantis Gailestingumas.

Silpnu Kūdikiu užgimęs Visagalis – iššūkis Dievo tautai, kuri nori galingo karaliaus. Naujagimio trapumas atskleidžia, koks švelnus yra Dievo Gailestingumas. Būtent Gailestingumu reiškiasi Viešpaties Visagalybė. Jis kaip Gailestingasis Tėvas apkabina sugrįžusį atgailaujantį sūnų palaidūną ir aprengia jį šventiniu drabužiu. Jėzus kviečia kiekvieną žmogų būti gailestingą kaip Tėvas, kuris dovanoja savo Sūnų, o kartu su Juo – viską.

Įsikūnydamas Dievas tarsi nori pasakyti: iš meilės tau aš tapau žmogumi, visa kuo į tave panašus, kad atnaujinčiau tavyje panašumą į save. Pasitikėk, atsiliepk, eikime kartu kurti meilės ir taikos Karalystę.

Viešpats kviečia priimti Jo begalinę meilę ir dalintis ja su kitais. Kai mylime ir esame gailestingi, – širdyje gyvena Dievas ir Jo ramybė. Įsiklausykime į Kalėdų nakties angelų giesmę: „Ramybė jo mylimiems žmonėms“.

Dievo malonė, gailestingumas ir ramybė telydi Jus per šias Šventas Kalėdas ir per visus Jubiliejinius Gailestingumo metus.

 

Gintaras GRUŠAS

Vilniaus arkivyskupas metropolitas

 

Arūnas PONIŠKAITIS

Vyskupas augziliaras

 

2015 m. Šv. Kalėdos