Arkivysk. G. Grušo pamokslas šv. Mišiose atvėrus Gailestingumo duris Arkikatedroje

Laukdami Viešpaties atėjimo švenčiame jau trečiąjį Advento sekmadienį, vadinamą „Gaudete“ – džiaugsmo sekmadieniu. Simboliška, kad šią dieną popiežius parinko atverti Gailestingumo duris visose pasaulio katedrose ir svarbiose šventovėse. Su nenusakomu džiaugsmu atveriame Gailestingumo duris ir visai Lietuvai svarbioje mūsų Vilniaus arkikatedroje.

Gyvename Viešpaties malonės metu. Dievas ateina žmogumi į pasaulį, pasaulio Šviesa ateina į mūsų gyvenimo tamsą, kad mus išvaduotų iš nuodėmės. Tai metas mums atsinaujinti, vėl sutikti Dievą. Viešpats kviečia kiekvieną žmogų: „Ateikite ir pamatysite“ (Jn 1, 39) <…> Ateikite, įženkite į savo Tėvo džiaugsmą!“ (plg. Mt 25,21)

Prisiminkime šv. Pranciškaus istoriją. Išgirdęs Dievo prašymą: „Pranciškau, eik, atstatyk mano namus“, jaunuolis ėmė nešti akmenis ir plytas ir atstatinėti apgriuvusią bažnytėlę. Vėliau sužinome, kokiai misijai Viešpats kvietė Pranciškų. Lygiai taip pat ir šiandien atveriamos durys yra tik regimas Viešpaties Širdies, kuri laukia kiekvieno žmogaus, ženklas. Jono Evangelijoje Jėzus sako: „Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas“ (Jn 10, 9). Durys pirmiausia yra Kristus, Dievo gailestingumas, vedantis mus į išganymą.

Šventasis popiežius Jonas Paulius II Vilniuje kalbėjo: „Nebijokite, Bičiuliai, atverti durų Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį ir moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus. Jis kviečia mus kartu darbuotis ir kurti tikrai laisvą, vieningą žmoniją.“ Durys suteikia galimybę vienytis su Dievu.

Viešpats kviečia mus atverti savo širdies duris – nebijokime tapti pažeidžiami, įsileiskime Jo galybę. Jis laukia, kol mes, palikę nuoskaudas ir įžeidimus, atitolinusius mus nuo Dievo ir Bažnyčios, atversime savo širdį gydančiai Dievo meilei. Jis laukia, kad ateitume pas Jį išpažinti savo nuodėmių ir priimti Jo gailestingąją meilę. Patyrę Jo gailestingumą, galėsime šią žinią nešti pasauliui.

Verta kiekvienam įsivardinti, ką reiškia pirmiausia man asmeniškai žengti pro Gailestingumo duris, tada – kartu su artimaisiais, ir galiausiai su bendruomene. Taigi pirmiausia priimkime Dievą į savo širdį. Gailestingasis Jėzus stovi prie mūsų širdies durų ir beldžiasi, kad mes jas atidarytume ir pasikviestume Jį į vidų. Tada prisiminkime, kad šeima yra pirmoji vieta, kurioje patiriame gailestingumą. Ten mokomės būti teisingi ir gailestingi vieni kitiems. Atverkime savo namų duris Jėzaus gailestingumui. O žengti pro Gailestingumo duris su bendruomene – tai palikti patogų gyvenimą ir tarnauti kartu su kitais. Caritas nėra tik organizacija, kuri padaro visą sunkų darbą. Caritas – tai mūsų kartu ištiestos rankos artimo meilės darbams. Be gailestingumo darbų mūsų tikėjimas užgęsta.

Jubiliejiniai Gailestingumo metai pirmiausia yra proga atsinaujinti – leistis į piligrimystę, susitaikyti su Dievu, mąstyti Dievo žodį ir juo gyventi, daryti gailestingumo darbus. Tegu ši kelionė visų pirma vyksta kiekvieno iš mūsų širdyje, bendruomenėje, parapijoje. Gegužės pradžioje visus kviečiu į Vilnių, kur drauge švęsime Dievo Gailestingumą visos Lietuvos Gailestingumo kongrese. Ypač kviečiu vilniečius, nes Jonas Paulius II, kalbėdamas apie šventąją Faustiną, yra palinkėjęs Vilniaus miesto gyventojams tapti Gailestingumo apaštalais. Brangūs Vilniaus arkivyskupijos gyventojai, vienas iš jūsų gailestingumo darbų tebūna atverti duris piligrimams, atvykstantiems į Gailestingumo miestą!

Mes visi esame piligrimai. Padėkite ir savo namų, ir miesto gyventojams atrasti kelią prie gailestingumo šaltinio. Kiek daug pakrikštytųjų nesigaivina Viešpaties malonėmis, kurias Jis nuolat mums siūlo. Kiek daug žmonių nesisemia tų malonių bent kas sekmadienį, kiek daug galimybių praleidžiame šiame gyvenime. Šiais metais ne tik patys ateikime, kaip giedama psalmėje, „Džiaugdamies semtis … iš versmių išganingų“, bet ir atveskime kitus, parodykime jiems kelią į tikrąjį gyvenimo džiaugsmą.

Popiežius Pranciškus nori, kad kiekvienas patirtų, koks Dievas yra dosnus. Šventasis Tėvas pakvietė į Gailestingumo Jubiliejų ir tuos, kurie neturi galimybės laisvai judėti, yra suvaržyti bausmių už nusikaltimus, turi sveikatos problemų. Šiems žmonėms taip pat bus prieinama Jubiliejinių atlaidų malonė.

Vilniaus mieste šiandien atveriamos ketverios Gailestingumo durys: Arkikatedroje, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje, Dievo Gailestingumo šventovėje ir Kariuomenės ordinariato Šv. Ignoto bažnyčioje. Vilnius yra apstus Gailestingumo. Tegul apstūs Gailestingumo tampa ir šio miesto gyventojai!

Jeigu ateisite atvira širdimi, įžengsite pro Gailestingumo duris, ieškosite tiesos ir atleidimo, darysite gailestingumo darbus, tuomet „ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje“ (Fil 4, 7).

Tegul kiekvieną dieną Jus lydi šiandien girdėtas paraginimas: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės!“ (Fil 4, 4)

 

+ Gintaras Grušas

Vilniaus arkivyskupas metropolitas

 

2015-12-13, Vilniaus Arkikatedra Bazilika, Gailestingumo durų atvėrimas ir šv. Mišios