Arkivysk. G. Grušo pamokslas Vasario 16-ąją

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, mes švenčiame laisvę, nepriklausomybę, kuri buvo paskelbta prieš 104 metus. Bet žinome, kad kasdien mes visi dar mokomės gyventi laisvėje kaip tikrai laisvės žmonės. O kad galėtume tokie būti, mums yra duotas Dievo apreiškimas, Dievo žodis, kuris mumyse veikia ir, jei leidžiame, mus išlaisvina. Dievas, … Daugiau

Pristatoma iliustruota knyga vaikams „Kronika. Slaptos knygos istorija“

Minint Lietuvos Bažnyčios Kronikos 50-ųjų metų jubiliejų pasirodė iliustruota knyga vaikams „Kronika. Slaptos knygos istorija“. Tai iliustruotas pasakojimas vaikams, jų tėveliams – visai šeimai apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, jos leidėjus, platintojus, apie tikrus herojus – žmones, kurie gyvena tarp mūsų. PRISTATYMAI Knygos pristatymo renginys internete (Facebook Bažnyčios Kronikos Fondo … Daugiau

Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje

2022 metų vasario 2 dieną Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujantys pašvęstieji kartu su ganytojais iškilmingai minėjo Viešpaties Paaukojimą ir šventė Pašvęstojo gyvenimo dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui tarus sveikinimo žodį, kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas dalijosi mintimis apie asmeninę ir bendruomeninę įžvalgą. Pasak kalbėtojo, pirmas žingsnis yra patikėti, kad esame … Daugiau

Pamaldos už krikščionių vienybę Vilniuje – Šv. Jonų bažnyčioje

Sausio 18–25 dienomis bus švenčiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Maloniai kviečiame visų denominacijų krikščionis dalyvauti ekumeninės maldos vakare, sausio 25-ąją dieną (antradienį), 18 val., Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (šv. Jono g. 12). Šiais metais pasirinkta savaitės tema: „Mes matėme užtekant jo žvaigždę … Daugiau

Homilija Laisvės gynėjų dienos šv. Mišiose

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šios dienos pirmasis skaitinys yra sunkus skaitinys, savotiška enigma. Žydų tauta išeina kovoti, šaukiasi Dievo, atsineša Sandoros Skrynią, kuri yra Dievo namai, Jo buvimas Izraelio tautos, išrinktosios tautos, tarpe. Ir jie ne tik pralaimi mūšį, daug aukų, bet ir pats Dievas, Jo sostas yra priešų … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos Carito naujoji vadovė – Audronė Kairienė

Nuo šių, 2022-ųjų, metų pradžios Vilniaus arkivyskupijos Carito vadovės pareigas pradėjo eiti Audronė Kairienė. Ji pakeis trejus metus vadovavusią seserį Jolitą Matulaitytę, kuri tapo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vyresniąja. Daugiau informacijos vilnius.caritas.lt tinklalapyje.

Pamokslas Bernelių Mišiose Vilniaus Katedroje

Broliai ir sesės Kristuje, čia susirinkę, ir tie, kurie jungiasi į maldą per Lietuvos televizijos transliaciją, sveikinu visus, sulaukusius šventų Kalėdų! Kristaus užgimimo šventė iš tiesų yra šventė, tai didis džiaugsmas, apie kurį girdėjome šiandienos skaitiniuose. Girdėjome pranašystę apie šį džiaugsmą ir jo išsipildymą: „Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią … Daugiau

VA Bendruomenių sinodinio kelio koordinatoriai dalyvavo mokymuose

Vilniuje gruodžio 11 d. rinkosi Vilniaus arkivyskupijos parapijų, rektoratų, bendruomenių ir organizacijų sinodinio kelio koordinatoriai. Į kvietimą susitikti atsiliepė daugiau nei 80 paskirtų koordinatorių iš visos vyskupijos, dalyvavo pastoracinių centrų darbuotojai. Vilniaus arkivyskupijos sinodinė komanda, organizavusi susitikimą, dėkoja visiems šiems iniciatyviems žmonėms, skyrusiems šeštadienį gilinimuisi į sinodo temą ir sinodinio kelio bendruomenėse klausimus.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišioms Vilniaus šv. Teresės bažnyčioje, kurioms vadovavo kardinolas J. Em. Audrys Juozas Bačkis. Vėliau dalyviai „Domus Maria“ salėje klausėsi kardinolo padrąsinimo drauge eiti sinodiniu keliu. Ses. Gintautė Giedrimaitė CC pasidalino mintimis apie sinodą ir jo kelią.

Galimą sinodinių susitikimų turinį ir metodus, kaip susitikimus rengti, pristatė Agnė Markauskaitė, sinodinio kelio Vilniaus arkivyskupijoje koordinatorė. Kalbėta apie įžvalgų iš susitikimų užrašymą ir jų surinkimą. Bendruomenės kviečiamos apsitarti viduje, kaip sinodinis kelias atrodys jų bendruomenėje, kokius žmones ir kaip pakviesti į susitikimus. Živilė Peluritienė pristatė siūlomus komunikacijos įrankius bei kryptis, kur ieškoti daugiau informacijos apie sinodą ir sinodinį kelią. Kaip parinkti ir kalbinti moderatorius grupelėms ir kaip moderuoti susitikimą, praktiniais patarimais dalijosi Algis Petronis, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovas.

Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komanda spalio mėnesį kvietė parapijų klebonus, rektorius, organizacijų vadovus paskirti sinodinio kelio koordinatorius bendruomenėje. Po gruodžio mėnesį vykusių mokymų sinodinio kelio koordinatoriai bendruomenėse kartu su kunigais, pastoracinėmis tarybomis, iniciatyvinėmis grupėmis ar organizacijų vyresniaisiais planuos, kaip sinodiniu keliu keliaus jų konkreti bendruomenė ir kaip bendruomenė pasieks tuos, kurie nėra jos nariai. Bendruomenėse bus renkami žmonės, kurie moderuos susitikimus grupelėse (grupelių moderatoriai), o netrukus prasidės ir susitikimai sinodo klausimais.

Šiame sinodiniame kelyje kviečiami prisijungi visi, norintys išreikšti savo nuomonę, pasidalinti mintimis, tad jei Jūsų nepasiekė pakvietimas per bažnyčios bendruomenę ar kitais kanalais, kviečiame suburti grupelę sinodiniam pokalbiui savarankiškai. Medžiaga, kaip moderuoti pokalbį ir teikti įžvalgas Vilniaus arkivyskupijoje, skelbiama viešai internete.

Vilniaus arkivyskupijos parapijos, organizacijos, dar nepaskyrusios sinodinio kelio bendruomenėje koordinatorių, tai vis dar gali padaryti, rašydamos el. paštu sinodas@vilnensis.lt. Negalėję dalyvauti mokymuose koordinatoriai netrukus gaus mokymų medžiagą el. paštu.

Koordinatorių susitikimo nuotraukos Feisbuke

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija

Arkivysk. G. Grušo homilja Aušros vartų atlaiduose

Brangieji!

Skaitiniai liudija, kad artėja liturginių metų pabaiga. Jie kalba apie paskutiniuosius dalykus, kai pakils arkangelas Mykolas ir užstos Dievo tautą. Kalba apie kataklizmą, apie ženklus, saulės užtemimą, mėnulį, kuris nebeduos šviesos, žvaigždes, kurios kris iš dangaus. Ir niekas iš mūsų nežino nei dienos, nei valandos, kada visa tai įvyks. Bet žinia, kurią Šventasis Raštas mums duoda, yra, kad, nesvarbu, kokie dalykai gali vykti aplink mus pasaulyje, mums nereikia bijoti. Nereikia bijoti, nes mes žinome, kad galime pasitikėti Dievu. Kaip antrajame skaitinyje girdėjome, kad save aukodamas ant kryžiaus Jis jau atnašavo auką, kuri mūsų nuodėmes atleido.

Mūsų išganymas, jei nenuleidžiame akių nuo Jėzaus, yra garantuotas. Bet negalime nuleisti akių, net kai atrodo, kad viskas aplink mus yra baisu. Negalime atitraukti nuo Jo savo žvilgsnio, net jei žvaigždės iš dangaus pradėtų kristi ar saulė aptemtų. Psalmėje mes tai ir giedojome: „Globok mane, Dieve, prie Tavęs aš glaudžiuosi.“ Tai yra šio sekmadienio ir Aušros Vartų žinia. Nelaimės ir nežinios akivaizdoje glaustis prie Dievo. Mes esame kviečiami pasitikėti Dievu ir iš Jo semtis ramybės ir jėgų. Ir dar visuomet visuose šio gyvenimo išbandymuose mes turime sugebėti išlikti krikščionimis ne tik žodžiais, bet ir savo elgesiu. Išlikti vieno Dievo vaikai. Išlikti vienos Motinos vaikai. O tai reiškia atpažinti, kad iš esmės mes visi esame broliai ir seserys, vieno Dievo vaikai.

Motinos artumas mums nepaprastai svarbus ir teikia vilties. Mažas vaikas, kai jis nerimsta, kai jį apima jaudulys ar baimė, nekantrumas, nurimsta, kai motina jį paima į savo glėbį, kai vaikas pajaučia jos plakančią širdį prie savosios. Vaikas pasitiki, kad mama parūpins visko, ko reikia. Čia, Aušros Vartuose, per amžius žmonės ateina prašyti Dievo Motinos užtarimo, patikėti jai savo gyvenimo rūpesčius ir sunkumus.

Mūsų tautai nėra svetimi sugyvenimo sunkumai. Ne per seniausiai, nepriklausomybės pradžioje, buvo tokių atvejų, kai iš šeimos brolis ar sesuo, suvilioti galimybės gyventi geriau, išvyko į užsienį ieškoti geresnių darbų – ar tai būtų Anglija, ar Norvegija, – ir tuo metu dar nelegaliai. Juos suviliojo žmonės, kurie žadėjo gerus darbus, geresnį gyvenimą. Ir jie atsirado fermose, kur iš jų buvo atimti pasai, jie buvo priversti dirbti ilgas valandas, ilgas dienas ir net negalėdavo susisiekti su savaisiais. Kai kurios moterys buvo paimtos į sekso vergiją, priverstos darbuotis prostitutėmis ir vargiai galėjo pabėgti.

Ir ką jų šeimos nariai, jų broliai ir seserys, draugai Lietuvoje darė? Sužinoję, kad mūsų artimieji paimti į vergiją, dėjo pastangas juos išlaisvinti, ištraukti iš tos nelaimės. Dėjome pastangas, kad policija tuose kraštuose, mūsų kunigai, besidarbuojantys ten, siektų ištraukti juos iš tų pančių. Ir dabar tarp mūsų, prie mūsų sienos žmonės, kartais apgauti sukčių ar kitų, patenka į nelaimes.

Šis sekmadienis Bažnyčioje yra vargstančiųjų sekmadienis, kai meldžiamės už visus, kurių gyvenimas yra sunkus, kurie – dėl savo ar ne dėl savo kaltės – sunkiai pakelia kasdienio gyvenimo naštą. Mes turime melstis už juos, bet taip pat dalintis tuo, ką mes turime. Vargstančiųjų mūsų miestuose ir miesteliuose nestokojam – ir pasienyje šiandien, ir pabėgėlių stovyklose, migrantų stovyklose jų nestokojam. Jie gyvena sunkiomis sąlygomis ir juos reikia sušelpti.

Mūsų Caritas darbuojasi, ir šiandien Mišių pabaigoje pašventinsime Gerumas mus vienija simbolį, kasmetinę Advento žvakę, kurią kviečiame visus įsigyti ir taip parodyti solidarumą su vargstančiaisiais.

Gailestingumo Motina mūsų šiandien sulaukė. Ji ne tik teikia mums gailestingumą ir paguodą, ne tik užtaria mus pas savo Sūnų, ne tik tarpininkauja mums priimant išganymo malones, bet ir kviečia mus būti gailestingus, gailestingus kitiems, savo broliams ir seserims, tiems, kurie yra šalia ir kurie yra toliau. Turim ir naujų situacijų, kai, įvedus nepaprastąją padėtį pasienio ruože, kur kartais vieni gyvena mūsų žmonės, toks gestas – aplankyti savo kaimyną, pabūti kartu – irgi tampa svarbus.

Ir mūsų miestuose bei miesteliuose svarbu ir geras žodis, ir buvimas kartu, bet kai matom stoką, kai matom vargstančius, – būti tais, kurių veide matome Jėzų. Kad būtume pasiruošę pašelpti, pasidalinti.

Šiandien taip pat dėkojame tiems, kurie teikia kitiems pagalbą: Carito darbuotojams ir tiems, kurie saugo mūsų valstybės sieną: pasieniečiams, policijai, kariuomenei – visiems, kurie teikia pagalbą. Tokių gražių pavyzdžių buvo krizės pradžioje, kai pasieniečiai, kadangi nebuvo, kuo žmones sušelpti, iš savo namų atsinešdavo pieno migrantų vaikams, nes jie taip pat žmonės. Ir mūsų pareigūnai tą irgi supranta. Galim kiekvienas vienaip ar kitaip – ar geru žodžiu, ar kokiu savo materialiu turtu paremti kitus, kuriems reikalinga pagalba.

Ženklai pasaulyje – tiek politinės migracijos, tiek pandemijos akivaizdoje – kviečia mus naujai kreiptis į Dievo Motiną. O Marijos kreipimasis įvairiuose apreiškimuose pasaulyje lieka tas pats visada. Ji kviečia mus: „Melskitės, melskitės, melskitės.“ Melskimės už tėvynę, už jos saugumą ir laisvę. Melskimės už žmonės, kurie pakliuvo į sukčių ar politinių jėgų spąstus. Už pabėgelius, ieškančius saugesnio gyvenimo. Meldžiamės už apgautuosius, už išnaudotus žmones čia ir visame pasaulyje, esančius prekybos žmonėmis pančiuose. Meldžiamės už visus vargstančius mūsų gatvėse, mūsų šalyje ir visame pasaulyje.

Ne tik pasaulio pabaigos laukiame ateinant ir nežinome, kada tai bus, bet ir nė vienas iš mūsų nesame garantuoti, kada mūsų gyvenimo pabaiga ateis. Pandemija tą labai ryškiai kiekvienam iš mūsų priminė. Nežinome nei dienos, nei valandos. Bet Viešpačiu galime ir turime pasitikėti. Jis yra šalia. Ir jei nuo Jo nenuleisime žvilgsnio, jei eisime pas Jo Motiną ir mūsų Motiną, jei pasikliausime jos užtarimu ir jei visose nelaimėse su Dievo pagalba sugebėsime išlikti ir gyventi kaip tikri krikščionys, mylintys kiekvieną savo artimą brolį ir sesę, Viešpats niekada mūsų neapleis ir visada bus šalia mūsų. Ir turėsime jėgų pasiekti jo žadėtą džiaugsmą amžinybėje. Tad su pasitikėjimu ir su malda ženkime pirmyn nebijodami nė vieno šio gyvenimo iššūkio. Amen.

 

Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose Vilniuje 2021-11-14

Sinodo susitikimo grupelėje įžvalgos

Kviečiame po susitikimų, kuriuose aptarti sinodo klausimai, pasidalinti įžvalgomis su savo vyskupijos sinodine komanda.

Vilniaus arkivyskupijoje rekomenduojame grupelės įžvalgas pasižymėti (forma) iškart po pasikalbėjimo ir pateikti ne vėliau nei trečią dieną po susitikimo.

Dėkojame už Jūsų norą keliauti drauge!

Vilniaus arkivyskupijoje sinodinio susitikimo grįžtamojo ryšio atsiliepimai, įžvalgos (forma įžvalgų pasižymėjimui), perduodami vienu iš šių būdų:

google forma
– el. paštu sinodas@vilnensis.lt
– adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.


Atsiliepime, įžvalgose (parengta pagal Vademecum):

 • nesiekiama protokoliškai atspindėti visko, kas buvo pasakyta, ar atlikti akademinę analizę,
 • užrašoma tai, kas galėtų būti naudinga kitam sinodinio proceso etapui,
 • neapsiribojama ataskaita apie bendras tendencijas ir sąlyčio taškus,
 • iškeliami jaudinantys aspektai, originalus požiūris ar atveriamas naujas horizontas,
 • dėmesys skiriamas balsams ir tų žmonių, kurių nedažnai klausomasi,
 • pabrėžiamos ne vien pozityvios patirtys, bet ir keliami iššūkiai bei nušviečiamos negatyvios patirtys, siekiant tikroviškai atspindėti visa, ko buvo klausomasi,
 • turėtų būti perteikta kas nors iš vietinių susirinkimų patirties: dalyvių nuostatos, džiaugsmai ir iššūkiai drauge angažuojantis ir siekiant įžvalgos.

Praktiniai patarimai moderatoriui (ar kitam pokalbiui subūrusiam asmeniui):

 • įžvalgas atsiliepimui pasižymėti susitikimo metu arba ne vėliau nei dieną po susitikimo, tą daryti gali ir kitas atsakingas žmogus;
 • prašome atsiliepimą perduoti vyskupijos sinodinei komandai kuo greičiau, nelaukiant gegužės pabaigos;
 • perduoti atsiliepimą ir parapijos atsakingam asmeniui (jeigu taip sutarta parapijoje).

Asmeninėms, ne grupelių, įžvalgoms paskelbta speciali forma sinodas.katalikai.lt tinklalapyje.

Komunikacija apie sinodą, informacijos šaltiniai

Komunikuojant apie sinodinį kelią, kviečiant žmones išsisakyti ir įsiklausyti, siūlome kūrybiškai naudotis žemiau pateiktose nuorodose esančia medžiaga.

 

Pagrindiniai dokumentai

 

Kur ieškoti daugiau medžiagos, išteklių sinodiniam keliui?

 

Medžiaga, naudinga susitikimams

 

Grafinis stilius

 

Socialiniuose tinkluose kviečiame naudoti šias grotažymes

 • lietuvių k. #Sinodas #ĮsiklausantiBažnyčia #KeliavimasDrauge #VilniausArkivyskupija
 • anglų k. #Synod #ListeningChurch #WalkingTogether  #ArchdioceseOfVilnius
 • lenkų k. #Synod #KościółSłuchający #ChodzenieRazem #ArchidiecezjaWileńska

 

Sinodas socialiniuose tinkluose: instagram, facebook, twitter, flickr

 

Aušros vartų atlaidų piligrimai laukiami Bažnytinio paveldo muziejuje

Paroda Dangaus miestas

Kvietimas Aušros Vartų Gailestingumo Dievo Motinos piligrimams.

Lapkričio 13–21 d. Aušros vartų atlaidų metu maloniai kviečiame piligrimus apsilankyti Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Mykolo g. 9, Vilniuje.

10 žmonių grupė, prisistačiusi slaptažodžiu „Marijos vaikai“, gautų nemokamą gidą Lobyne ir parodoje „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“. Ekskursijos trukmė 1 val. Bilieto kaina asmeniui – 5 eurai.

Atlaidų metu vyks edukacinė programa: „Pasigaminki pakabuką su Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdu“. Edukacijos su ekskursija lobyne trukmė 1.30 val. Kaina 5 eurai.

Iš anksto susitarus, muziejų lankančiai piligrimų grupei suteiktume agapei edukacijų salę.

Bažnytinio paveldo muziejus įkurtas Šv. Mykolo bažnyčioje – garsiame Sapiegų giminės mauzoliejuje. Tik čia pamatysite pusę šimto metų Katedros mūro sienoje slėptą Vilniaus katedros lobyną, seniausius Lietuvos auksakalystės šedevrus!

Daugiau informacijos ir registracija tel. + 370 5 269 7800, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt

Būtina išankstinė registracija.

www.bpmuziejus.lt

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija

Donorystė – artimo meilės liudijimo žingsnis

Kasmet spalio antrąjį šeštadienį visoje Europoje minima organų donorystės diena. Šį sekmadienį, spalio 10 d. Bažnyčia Lietuvoje kviečia tikinčiuosius melstis už organų donorus ir tuos, kuriems organai buvo persodinti, operacijas atliekančius ir gydančius gydytojus bei visus donorų ir pacientų artimuosius. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ragina žengti krikščioniškos artimo meilės liudijimo … Daugiau

Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininku išrinktas arkivyskupas Gintaras Grušas

Šv. Petro Bazilika. CCEE

Rugsėjo 23–26 dienomis Romoje vyksta Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) plenarinė asamblėja, kurios tema: „Europos vyskupų konferencijų taryba – 50 tarnystės Europai metų – atsiminimai ir perspektyvos „Fratelli tutti“ kontekste“.

Šioje plenarinėje asamblėjoje įvyko Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovybės rinkimai. Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininku išrinktas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, vicepirmininkais tapo kardinolas Jean-Claude Hollerich, Liuksemburgo arkivyskupas ir vyskupas Ladislav Német, Šventųjų Kirilo ir Metodijaus tarptautinės vyskupų konferencijos Belgrade pirmininkas.

Pradedant susitikimą, rugsėjo 23 d., popiežius Pranciškus aukojo asamblėjos atidarymo Mišias Šv. Petro bazilikoje ir pasakė homiliją. Šventasis Tėvas kalbėjo susirinkusiems vyskupams: „Vieni kitus drąsinkime, niekuomet nepasiduokime nusivylimui ir nevilčiai: esame Viešpaties pakviesti vykdyti nuostabų darbą – darbuotis, kad jo namai būtų svetingesni, kad kiekvienas galėtų į juos įžengti ir juose apsigyventi, kad Bažnyčios durys būtų visuomet atviros ir niekas nesigundytų mintimi tik stebėti ir norėti pakeisti spyną.“

Apie CCEE

CCEE yra Europos vyskupų konferencijas vienijanti organizacija. CCEE skatina kolegialumo praktikavimą hierarchinėje bendrystėje su Romos popiežiumi; siekia glaudesnio bendradarbiavimo ir bendravimo tarp vyskupų ir Europos vyskupų konferencijų; siekia gerbiant specifinius kiekvieno įgūdžius skatinti ir įkvėpti Naująją Evangelizaciją Europoje; skatinti vienybę su Vyskupų konferencijų tarybomis kituose žemynuose; palaikyti ekumeninį bendradarbiavimą Europoje siekiant krikščionių vienybės.

Baigiantis II Vatikano susirinkimui trylikos Europos šalių vyskupų konferencijų pirmininkai sutarė išanalizuoti galimybę glaudžiau bendradarbiauti. Po eilės susitikimų 1971 metų kovą oficialiai įkurta Europos vyskupų konferencijų taryba, kurios taisykles patvirtino Vyskupų kongregacija. Statutais, atnaujintais 1995 metais, nustatyta, kad CCEE nariais yra Europos šalių vyskupų konferencijų pirmininkai.

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2021-09-03

Mielieji, Popiežius Pranciškus rugsėjo 1-osios bendrojoje audiencijoje paminėjo pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną, prisiminė, jog tai kartu „Kūrinijos laiko“, kuris tęsis iki spalio 4 d., Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės, pradžia. „Kartu su įvairių krikščioniškų konfesijų broliais ir seserimis melskimės ir dirbkime dėl mūsų bendrų namų šiais sunkios planetos krizės … Daugiau

Arkivysk. G. Grušo homilija Mišiose pradedant naujus mokslo metus

Pradedam naujus mokslo metus. Šiais metais toliau patiriame nemažai nerimo ir nežinios. Aplink mus dar siautėja – kaip matom iš kaukių – pandemija ir koronavirusas, hibridiniai išpuoliai naudojant migrantus prie mūsų šalies sienų, neramūs mūsų kaimynai – kartais ir grėsmingi, ir vis labiau susiskaldžiusi visuomenė – tiek pas mus, tiek kituose kraštuose. Pasaulis išgyvena šį tikrai neramų laiką.

Pradėdami mokslo metus turime savęs paklausti: kaip mes žvelgiam į ateitį, kokią mes ją matom? Ar gyvenam apimti nerimo dėl savo ir pasaulio gerovės? Ar einam pirmyn su viltimi? Ir, jei turim vilties, – iš kur ta mūsų viltis?

Šiandienos pirmajame skaitinyje apaštalas Paulius kalba apie kolosiečius: „Jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius dėlei vilties, kur jums skirta danguje“ (Kol 1, 4). Iš tikrųjų, jei pažįstame ir pamilstame Jėzų Kristų, – tai pakeičia mūsų pasaulį. Pakeičia tai, kaip mes su Juo bendraujam, kaip mes į Jį žiūrim, ir suteikia viltį ateičiai. Ir ta viltis nėra kaip nors užsitarnauta, uždirbta. Apaštalas Paulius toliau jiems sako, kalba apie „Dvasios įkvėptą jūsų meilę“(Kol 1, 8).

Pradedame mokslo metus su Mišiomis, melsdamiesi Šventajai Dvasiai. Prašome jos teikiamų dovanų, kurios yra naudingos mokslo, žinių srityje, – išminties dovanos, pažinimo dovanos. Bet svarbiau už dovanas yra pati Šventoji Dvasia, kuri yra Meilė. Ir iš tikrųjų mokslo metų pradžioje mes prašome meilės. Ir iš karto iškyla klausimas, ką meilė turi bendra su studijom ir žiniom. Tas neaiškumas iškyla todėl, kad, kai mes kalbam apie meilę, mes dažniau kalbam apie jausmą, patirtį. Bet meilė nėra jausmas. Meilė yra atsakas. Visada ir visur mes pirmiausia patiriame meilę. Ir išmokstame su meile atsiliepti. Pirmiausia Dievo meilė ir dažniausiai tėvų meilė padeda mums išmokti atsiliepti su meile. Tad prisiminkime: mokslas, studijos yra ne tam, kad mes sukauptume žinių, bet kad galėtume jas panaudoti aukštesniems tikslams.

Mes iš tikrųjų mokomės visose srityse tam, kad sugebėtume mylėti. Įvairiose profesijose mes labai ryškiai matom šitą dėsnį. Medikai mokosi ne tik tam, kad išmoktų techniką, bet kad padėtų žmonėms gelbėti gyvybes. Mokytojai, dėstytojai kaupia žinias ne tam, kad tik išdėstytų kursą, bet kad savo mokiniams ir studentams padėtų pakilti, kad jie taptų geresni žmonės. Žinios, moksliniai atradimai – ne tam, kad juos sukauptume, bet tam, kad sukurtume geresnį pasaulį. Žinios ir įgūdžiai padės kitiems patarnauti ir kurti geresnį pasaulį.

Kai mes kalbame apie meilę, dažnai mintis grįžta į tą turbūt garsiausią Šventojo Rašto ištrauką apie meilę – Pauliaus meilės himną. Tiek bažnytinėje, tiek ir literatūros terpėje šis šedevras sukelia jausmų, bet turi ir labai gilią įžvalgą. Dažnos poros pasirenka šį skaitinį per savo santuoką. Bet dažnai pasirenka dėl to, kad jis yra nepaprastai gražus, romantiškas, jausminis. Tačiau jame slypi ne tik paaiškinimas apie abstrakčią meilę. Jis atskleidžia daug daugiau apie mus.

Kai rengiam poras, labai dažnai naudojam šį pratimą: ne tik perskaityti ir permąstyti šitą pastraipą – ir jūs ją žinot: „Meilė kantri, meilė maloninga, meilė nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta“ (1 Kor 13,4), – bet ir į tą vietą įdėti „aš“. Aš kantrus, aš maloningas, aš nepavydžiu. Ir pažiūrėkime, kaip mes išlaikome tą meilės egzaminą. Ar meilė gyva mumyse?

Pradedant mokslo metus aš noriu jums pasiūlyti vieną mąstymą. Paimkit šią pastraipą – meilės himną –  ir įdėkit tą profesiją, kuriai jūs ruošiatės. Pažiūrėkit, ar jūs matot savyje tą idealą, kurio siekiat. Medikas kantrus, medikas maloningas, medikas nepavydi. Informatikas kantrus, informatikas maloningas… Teisininkas, kunigas, karininkas… Nes mūsų profesijos, tos studijos, kurlink mes einame, yra tam, kad mes taptume tais meilės nešėjais ir kūrėjais mūsų visuomenėje. Mes ruošiamės tarnauti ir tarnystėje – bet kokioje srityje – atsiskleidžia meilė. Pats Jėzus mums yra pirmasis to pavyzdys. Žmogaus Sūnus irgi atėjo „ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mk 10, 45).

Mes tą matome ir mūsų šeimose. Sėkmingoje šeimoje vyras ir žmona tarnauja vienas kitam ir nelaukia, kad jiems būtų tarnaujama. Tėvai pirmiausia tarnauja savo vaikams, o ne tik reikalauja paklusnumo. Jėzus ragino savo mokinius ir mus Pauliaus žodžiais: „Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile, lenktyniaukite tarpusavio pagarba“ (Rom 12, 10). Tą pačią pamoką mes girdėjome šiandienos Evangelijoje. Simono uošvė karščiavo ir namiškiai prašė jai pagalbos. „Atsistojęs prie jos galvūgalio jis sudraudė karštinę, ir toji pasiliovė. Moteris tuojau atsikėlusi ėmė jiems tarnauti“ (Lk 4, 39).

Kai Dievas prisiliečia prie mūsų ir išgydo mūsų žaizdas, kai mes pajaučiam Šventosios Dvasios meilę, veikiančią mumyse, natūralus atsakas yra pradėti tarnauti. Mokslas, studijos yra tam, kad mes būtume pasiruošę tarnauti, kai ateis mūsų laikas. Tarnauti savo profesija ir tarnauti savo Tėvynei. Visuomenės susiskaldymo akivaizdoje turime prisiminti ir mūsų himno žodžius: „Tegul meilė Lietuvos / Dega mūsų širdyse, / Vardan tos Lietuvos / Vienybė težydi.“

Mes taip pat, kaip piliečiai, turime dirbti, kad ta meilė uždegtų mūsų širdis. Kad mūsų bendruomenėse – universitetinėse bendruomenėse, mokyklų bendruomenėse – ta meilė vienų kitiems augtų ir tada atspindėsime tą kolosiečių bendruomenę, kurią Paulius apibūdino šitaip: „Jūs tikite Jėzų Kristų ir mylite visus šventuosius“ (Kol 1, 4). Šių mokslo metų pradžioje mes vis dėlto kreipiamės į Šventąją Dvasią prašydami jos prisilietimo, kad mūsų mokslas įgalintų mus meilei, vilčiai, tarnystei. Amen.

 

Arkivyskupas Gintaras Grušas

Homilija Rugsėjo pirmosios šv. Mišiose akademinei bendruomenei 2021-09-01 Vilniaus Katedroje

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-08-27

Mielieji, Vysk. Arūnas Poniškaitis savo laiške apie pagalbą migrantams ir pabėgėliams sako: „Žinome, jog Popiežius nori, kad šiais Šeimos metais per įvairias iniciatyvas būtų pasiekta kiekviena šeima visame pasaulyje. Tarp pagrindinių šių Šeimos metų tikslų yra minimas siekis įgalinti šeimas misionieriškai veiklai, o taip pat – išplėsti šeimos apaštalavimo viziją … Daugiau

Mirė kunigas Antanas VALATKA

A. A. kunigas Antanas VALATKA (1945 – 1974 – 2021) 2021 metais rugpjūčio 24 dieną Telšių ligoninėje mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas, Mielagėnų parapijos rezidentas, Antanas Valatka. Antanas Valatka gimė 1945 metais vasario 10 dieną Telšių r. Petraičių kaime, Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje. 1963 metais baigė Telšių darbo jaunimo vidurinę mokyklą. … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-08-20

Rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose tradiciškai vyks Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai. Kviečiame susipažinti su programa ir dalyvauti.
Rugpjūčio 14 dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje prelatas Visvaldas Kulbokas priimė vyskupo šventimus. Kardinolo Pietro Parolino homilija arkivysk. V. Kulboko konsekracijos šv. Mišiose. Šventės akimirkos nuotraukose čia.
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis dalijasi mintimis: ar mes tikrai tebesame krikščionys?
Caritas kviečia savanoriauti teikiant humanitarinę pagalbą ir padėti prieglobsčio prašytojams.
Bažnytinio paveldo muziejuje vyksta paroda „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“.

Kalendorius:
Rugpjūčio 25 d. 20.00 val. Šv. Faustinos relikvijų sutikimas Dievo Gailestingumo šventovėje
Rugpjūčio 26–29 d. Seminaras „Krikščioniškoji antropologija“ su ses. Ligita Rylyškyte SJE Guronių rekolekcijų namuose
Rugpjūčio 27 d. 16.30 val. Šventumo išbandymas Vilniumi. Ekskursija apie pal. J. Matulaitį
Rugpjūčio 28 d. 10.00 val. Piligrimystė Gailestingumo keliu. Palydi kun. Dovydas Grigaliūnas
Rugpjūčio 29 d. 11.00 val. Vaidotų parapijos 100 metų jubiliejaus šventė
Rugsėjo 1–8 d. Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai
Rugsėjo 4 d. Piligriminis jaunimo žygis Aušros vartai – Lentvaris – Trakai’21
Rugsėjo 4–5 d. Piligriminis žygis vyrams „Šv. Juozapas – kūrybingai drąsus globėjas“
Rugsėjo 5 d. 10.00 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje – vargonų šventinimas
Nuo rugsėjo 7 d. Prasideda nuotoliniai bažnytinės muzikos kursai

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkivyskupijos Caritas renka šiltus drabužius ir kitus reikmenis prieglobsčio prašantiems migrantams
Lietuvos Caritas ieško savanorių vakcinacijos vietose
Vilniaus sakralinės muzikos choras „Adoramus“ skelbia naujų narių atranką
Įvyko stojamieji į Lietuvos kunigų seminarijas
Naujausias Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos leidinys „Teesie“, skirtas šv. Juozapui
Šventosios Šeimos seserys kviečia į Vilnių atvykstančias studentes apsigyventi bute Žvėryne
Šv. Juozapo mokykla Vilniuje kviečia prisijungti pradinių klasių auklėtoją
Betzatos bendruomenė ieško socialinio darbuotojo (-os)
Vilniaus arkivyskupijos Caritas ieško socialinių darbuotojų socialiniam centrui „Betanija“ ir Laikiniesiems namams
Socialinio centro „Betanija“ savanoriai kviečiami į išvyką ir naujo veiklų sezono atidarymą
Prieglobstį Lietuvoje gavusių asmenų portretai ir istorijos virtualioje galerijoje „Kuriantys Lietuvai: pabėgėlių istorijos ir portretai“
Pasirodė nauji žurnalų vaikams „Bitutė“ ir „Magnificat vaikams“ numeriai
Šventinė Žolinių procesija Trakuose (nuotraukos)
Nuotraukos iš Vilniaus arkivyskupijos ministrantų vasaros stovyklos (nuotraukos)
Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“ (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt
Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.

Neleiskime baimei mus supriešinti (2021 08 19)

Kai prieš penkis mėnesius popiežiaus Pranciškaus paraginti pradėjome Šeimai skirtus metus, negalėjome įsivaizduoti, su kokiais iššūkiais netrukus susidursime. Nesitikėjome, kad trumpu laiku tarp mūsų atsiras keli tūkstančiai prieglobsčio prašančių žmonių iš tolimų kraštų. Šis iššūkis įvairiais būdais paliečia mus visus. Kaip krikščionys, klausiame savęs, kokio atsakymo į jį iš mūsų … Daugiau