Amžinybėn iškeliavo Andrzej Cyrañski OFM Conv. (1947–1972–2022)

2022 m. birželio 13 d. ryte, sulaukęs 75 metų amžiaus, 51-aisiais kunigystės ir 52-aisiais iškilmingos profesijos metais, pas Viešpatį iškeliavo t. Andrzej Cyrański, Mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijoje (pranciškonų) Gdansko Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos narys.

T. Andrzej Walerian Cyrański, Jano ir Zofijos, iš namų Szczepaniak, sūnus, vyresniosios sesers Irenos ir brolio dvynio Hieronimo brolis, gimė 1947 m. balandžio 28 d. Radome (Lenkija).

1961 m., baigęs pradinę mokyklą, kaip ir jo brolis, įstojo į pranciškonų Mažąją seminariją Niepokalanove. Jau tada savo prašyme jis pareiškė, kad visą savo gyvenimą nori skirti pastoracinei tarnystei.

Po trejų metų studijų Mažesniojoje kunigų seminarijoje, sekdamas savo pašaukimu, 1964 m. rugpjūčio 27 d. įstojo į Mažesniųjų brolių konventualų ordino noviciatą Gniezne. Po metų formacijos, 1965 m. rugpjūčio 28 d., jis davė pirmuosius vienuoliškus įžadus.

Po noviciato besiruošdamas kunigystei studijavo: iš pradžių filosofiją Lodzės  Lagevnikų pranciškonų seminarijoje, o po dvejų metų  teologiją Krokuvos pranciškonų seminarijoje. Tuo metu, 1970 m. gruodžio 8 d., jis davė iškilmingus įžadus. Po metų, 1971 m. gruodžio 21 d., buvo įšventintas į diakonus, o 1972 m. birželio 4 d. vyskupas Władysławas Miziołekas įšventino jį kunigu.

Po įšventinimo į kunigus tėvas Andrzejus ėjo pastoracines pareigas Niepokalanove (19721973 m.), Čenstakavos Dievo Motinos parapijoje Darlowo mieste (19731975 m.), Leborko Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje (19751978 m.), Kališo Šv. vyskupo ir kankinio Stanislovo parapijoje (19781979 m.) ir Radziejovo Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios rektorate (19791981 m.). 1981 m. pradėjo tarnystę Lodzės Angelų Dievo Motinos parapijoje (1981-1989 m.), kur dvi kadencijas buvo paskirtas parapijos vikaru. Po aštuonerių metų jis vėl buvo perkeltas į Radziejową (19891995), kur ėjo gvardijono ir bažnyčios rektoriaus pareigas.

1995 m. t. Andžejus buvo perkeltas į Zamostės Dievo Apreiškimo parapiją (1995 m.). Tais pačiais metais jis gavo leidimą prisijungti prie šventojo Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos.

1995 m. liepą t. Andžejus buvo perkeltas į Gdansko provincijos dabartinės Lietuvos delegatūros vienuolyną Medininkuose. Ten jis gyveno iki mirties, kuri įvyko 2022 m. birželio 13 d. rytą.

2022 m. birželio mėn. 20 d. nuo 19 val. t. Andrzejaus kūnas bus pašarvotas Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Tą dieną 19 val. bus paaukotos šv. Mišios t. Andrzejaus intencija. 2022 m. birželio mėn. 21 d. 11 val. bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Po jų velionio kūnas bus palaidotas Medininkų kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) informacija