Mirė kunigas Albert Bortiak

A. a. kunigas Albert Bortiak (1972–2000–2022)

2022 metų liepos 11 d. eidamas 50-uosios metus mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Albert Bortiak.

Velionis gimė 1972 m. gruodžio 27 d. Vilniuje. Pakrikštytas Dievo Apvaizdos bažnyčioje. 1990 metais baigęs vidurinę mokyklą, trejus metus studijavo Kauno žemės ūkio akademijoje. 1993 metais pradėjo studijuoti Vilniaus kunigų seminarijoje, o nuo 1997 m. rudens – Popiežiškojoje kunigų seminarijoje Romoje. Diakono Šventimus priėmė 2000 m. liepos 8 d. Lentvario parapijos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, o tų pačių metų spalio 7 d. Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedroje bazilikoje buvo pašventintas kunigu ir toliau tęsė studijas Romoje, Popiežiškajame šv. Grigaliaus universitete.

Grįžęs į Lietuvą, 2001 m. buvo paskirtas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos teologijos dėstytoju ir ugdytoju, 2003 m. Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vikaru, 2005 m. Bezdonių Švč. M. Marijos Aušros Vartų Gailestingumo Motinos parapijos administratoriumi, 2010 m. Vilniaus Šv. Juozapo parapijos vikaru, 2011 m. Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vikaru, 2018 m. Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaru.

Kunigo Albert Bortiak kūnas bus pašarvotas liepos 14 d., ketvirtadienį, nuo 16 iki 19 val. šarvojimo salėje prie Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios. 18.45 val. – Paskutiniojo užtarimo ir atsisveikinimo apeigos. Liepos 15 d., penktadienį, 10 val. urna atnešama į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, 12 val. – laidotuvių šv. Mišios, po jų – laidotuvės Daniliškių kapinėse prie tėvų.

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatieǃ

Vilniaus arkivyskupijos kurija