Arkivyskupo emerito pamokslai ir kalbos

2008 m. Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

Brangūs Broliai ir Seserys, Nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius į Žemaičių Kalvariją prie Krikščioniškų šeimų Karalienės titulu vainikuoto Marijos paveikslo dėkoti Dievo Motinai už Jos nepaliaujamą

2008 m. Velyknaktį

Mylimi broliai ir seserys, Ką tik girdėjome Dievo angelo žinią: Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė,

Seime 2008 m. minint Sausio 13-osios aukas

Gerbiamieji, už ką žuvo tie Lietuvos vaikai, kurių atminimą kasmet pagerbiame iškilmingais posėdžiais ir pamaldomis? Už Tėvynės laisvę, už savo valstybę, už šalies ateitį –

Minint Sausio 13-ąją Vilniaus arkikatedroje

Brangūs broliai ir seserys, Pranašas Izaijas mums skelbia nuostabią Dievo žinią: Tave padarysiu sandora tautai, šviesa pagonims – neregių akims atverti, belaisviams iš kalėjimo išvesti, tamsiojoje

2007 m. Kalėdinis sveikinimas

Brangieji, tikriausiai dažnam Lietuvos žmogui, ne tik vaikui, bet ir suaugėliui, Kalėdos kelia mintis apie dovanėles. Vieni dovanėlių trokšta ir laukia, kitiems rūpestis joms sutaupyti,

2007 m. Šiluvoje

Brangieji, Esu dėkingas Jo Ekscelencijai arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui už kvietimą drauge su Jumis švęsti mūsų visų Motinos Marijos iškilmę Šiluvoje. Šiandien ypatingai prisimename šeimas, pavesdami

Kalba konferencijoje "Vertybės ir politika"

Gerbiamieji Lietuvos svečiai, Broliai vyskupai ir kunigai, Mieli konferencijos dalyviai! Kai Lietuva rengėsi referendumui, kuriame didžiule balsų persvara buvo patvirtintas mūsų piliečių noras tapti Europos

Kalba Gyvybės dienai skirtoje konferencijoje LR Seime

Konferencija „Pagarbos gyvybei ir brandaus žmogiškumo ugdymo kelias šeimoje“ Gerbiamieji Seimo nariai, Gerbiamieji Gydytojai, Visi, kurie nuoširdžiai rūpinasi žmogaus gyvybės verte! Bažnyčia kasmet kviečia minėti

2007 m. Velyknaktį

Brangūs broliai ir seserys, šią šventą naktį išgyvename lemtingą mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus mirties ir Prisikėlimo įvykį, svarbiausią krikščionių tikėjimo slėpinį. Slėpinį, kuris atveria mums

2007 m. Kovo 11-osios proga Vilniaus arkikatedroje

Brangieji, Trečiąjį gavėnios sekmadienį klausydamiesi Dievo žodžio ir švęsdami Eucharistiją drauge su Moze išgyvename tarp mūsų esančio Dievo artumą. Dievo, kuris mus išvedė į dvasinę

2006 m. Bernelių mišios

Brangūs Broliai ir Seserys, Sveikinu visus šią šventą naktį atėjusius susitikti su Gyvuoju Dievu, kuris įsikūnijo mažame Kūdikyje, kad taptų matomas, pažįstamas ir priimtas. Drauge

Dekretas dėl kunigų išlaikymo fondo steigimo

Norėdamas užtikrinti deramą kunigų, kuriuos prislegia negalia, invalidumas arba senatvė, išlaikymą ir vadovaudamasis Kanonų teisės kodeksu bei Vatikano II Susirinkimo dokumentu Presbyterorum Ordinis steigiu Vilniaus