Dekretas dėl kunigų išlaikymo fondo steigimo

Norėdamas užtikrinti deramą kunigų, kuriuos prislegia negalia, invalidumas arba senatvė, išlaikymą ir vadovaudamasis Kanonų teisės kodeksu bei Vatikano II Susirinkimo dokumentu Presbyterorum Ordinis steigiu

Vilniaus arkivyskupijos kunigų išlaikymo fondą.

Fondas veiks pagal Nuostatus, kuriuos patvirtinau gavęs Kunigų tarybos pritarimą.

Šio Fondo veikloje privalo dalyvauti visi Vilniaus arkivyskupijos kunigai, vadovaudamiesi solidarumo su broliais dvasia, dalydamiesi jų vargais ir kartu atmindami, jog šitaip, nebūkštaudami dėl savo ateities, jie galės geriau laikytis evangelinio neturto ir visiškai atsidėti sielų išganymui (Presbyterorum Ordinis, 21).

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS
Vilniaus arkivyskupas metropolitas