Arkivyskupo emerito pamokslai ir kalbos

Kalba Seime Baltijos kelio sukakčiai paminėti

Gerbiami Valstybininkai, Brangūs Lietuvos žmonės, lygiai prieš du dešimtmečius Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečių tikslas buvo visiems garsiai priminti istorinę neteisybę. Gyva vora nuo Vilniaus

2009 m. Velykinis žodis

Broliai ir seserys! Apie Velykų rytą Evangelija pagal Joną mums liudija: Jis pamatė ir įtikėjo (Jn 20, 8). Žmogus, kuris pirmasis priėmė Išganytojo Prisikėlimą, Šventosios Dvasios

2009 m. Velyknaktį

Brangūs Broliai ir Seserys, Šią šventą naktį susirinkome švęsti Kristaus pergalės prieš mirtį, kuri tikėjimo dėka tampa kiekvieno mūsų pergale. Savuoju Prisikėlimu Kristus sudrebino ir

2009 m. Vasario 16-ajai Vilniaus arkikatedroje

Brangūs broliai ir seserys, Šiandien atėjome padėkoti Dievui už savo Tėvynės laisvę. 1918 metų vasario šešioliktoji ir 1990 metų kovo vienuoliktoji – dvi svarbios kiekvienam

Arkikatedros atšventinimo 20-mečiui

Brangūs broliai ir seserys, Susirinkome prisiminti jaudinančio įvykio: prieš 20 metų, po pusę amžiaus trukusio ateistinių vandalų siautėjimo, jų išniekinta Vilniaus arkikatedra bazilika buvo atšventinta

2009 m. Pašvęstojo gyvenimo dienai

Brangūs Broliai ir seserys, Šios dienos evangelija mums pasakoja apie Jėzaus paaukojimą šventykloje. Pagal to meto žydų papročius kiekvienas pirmagimis berniukas būdavo pašvenčiamas Viešpačiui. Ši

2008 m. Kalėdos

Pabusk, žmogau: dėl tavęs Dievas tapo žmogumi. Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus (Ef 5, 14). Šiais šv. Pauliaus žodžiais noriu pasveikinti

2008 m. Aušros Vartų atlaidai

Brangūs Broliai ir Seserys! Sveikinu visus vilniečius ir svečius, atkeliavusius pas Gailestingumo Motiną Mariją, kad drauge su Ja ir per Ją labiau priartėtume prie Dievo.

2008 m. Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

Brangūs Broliai ir Seserys, Nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius į Žemaičių Kalvariją prie Krikščioniškų šeimų Karalienės titulu vainikuoto Marijos paveikslo dėkoti Dievo Motinai už Jos nepaliaujamą

2008 m. Velyknaktį

Mylimi broliai ir seserys, Ką tik girdėjome Dievo angelo žinią: Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė,

Seime 2008 m. minint Sausio 13-osios aukas

Gerbiamieji, už ką žuvo tie Lietuvos vaikai, kurių atminimą kasmet pagerbiame iškilmingais posėdžiais ir pamaldomis? Už Tėvynės laisvę, už savo valstybę, už šalies ateitį –