Arkivyskupo emerito pamokslai ir kalbos

2011 m. Pašvęstojo gyvenimo dienai

Šios dienos Evangelijoje šventąją Šeimą sutinka senelis Simeonas ir Ona. Jiedu ištikimai laukė žadėto Viešpaties gailestingumo apsireiškimo. Už jų ištikimybę Dievas atsilygino leisdamas ne tik

2011 m. minint Sausio 13-ąją LR Seime

Gerbiamieji, atmintis duota žmogui, idant gyvendamas pagal sąžinėje įrašytus Viešpaties dėsnius įgytų savąjį tapatumą. Tik atminties dėka kaupdamas patirtį ir išskleisdamas geriausias kūrybines galias žmogus

Laiškas Dievo Gailestingumo metams

Brangūs geros valios Lietuvos žmonės! Vyskupai 2011-uosius paskelbė Dievo Gailestingumo metais. Šiuo laišku norėčiau paaiškinti, kodėl metams suteikėme tokį titulą ir kokiu būdu esame raginami

2010 m. Bernelių šv. Mišios

Mylimi Broliai ir Sesės, tikėjimo kelionė per Advento dykumą atvedė mus prie Dievo Kūdikio lopšio. Sunku žmogui atpažinti visagalį Dievą, gulintį tvarto ėdžiose. Todėl apaštalas

Vyskupo G. Grušo konsekracijai Vilniaus arkikatedroje

Brangieji, šiemet Bažnyčia Lietuvoje sulaukia jau antrojo jauno ganytojo, kuriam Šventasis Tėvas Benediktas XVI-tasis patikėjo atsakingas pareigas – Kristaus pavyzdžiu tarnauti Dievo tautai. Girdėjome apaštalą Paulių,

2010 m. Žolinei Pivašiūnuose

Brangūs Broliai ir Seserys, Nuoširdžiai sveikinu atvykusius į Pivašiūnų šventovę pagerbti Dievo Motiną Mariją Jos Žengimo į dangų iškilmėje. Lietuvos laukai ir kaimai šią šventę

XVI Ateitininkų kongresui Vilniaus arkikatedroje

Nebijok mažoji Kaimene: Jūsų Tėvas panorėjo atiduoti Jums karalystę (Lk 12, 32). Šie padrąsinantys ir paguodžiantys žodžiai skirti apaštalams, o drauge ir kiekvienam pasitikinčiam Dievu žmogui.

2010 m. Valstybės dienai Vilniaus Arkikatedroje

Brangūs tikintieji, Ką tik girdėjome apaštalo žodžius: Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, […] skelbdamas Karalystės Evangeliją ir gydydamas visokias negales (Mt 9, 35). Neseniai

Laiškas apie laidotuvių apeigas

Brangūs tikintieji, šiomis dienomis gausūs viešųjų asmenų bei žiniasklaidos darbuotojų komentarai apie šermenis ir laidotuvių apeigas galėjo sukelti nerimo katalikams, paskatinti abejones ir svarstymus, kodėl

Meldžiantis už a. a. Algirdą Mykolą Brazauską

Brangieji, mirties akivaizdoje žmogaus gyvenimo prasmė ir vertė atsiskleidžia ypatingu būdu. Sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, mes nenumaldomai ilgimės ir trokštame Kūrėjo dovanoto gyvenimo.

Jaunimo dienoms Panevėžyje

Brangus Lietuvos Jaunime, Nuoširdžiai sveikinu Jus, atvykusius iš visų šalies kampelių į susitikimą, kuriam aktyviai ruošėtės. Jaunimo dienų vėliava – Kryžius, keliavęs per parapijas, kvietė

2010 m. Velykinis žodis

Brangieji, Šventų Velykų sulaukėme po atšiaurios žiemos. Simboliška, kad Nepriklausomybės atkūrimo sukakties metais ne tik ekonomikos bėdos, bet ir gilus speigas ilgai laikė sukaustęs Lietuvą.

2010 m. Velyknaktį

Brangūs Broliai ir Seserys, šią šventą naktį Bažnyčia budi švęsdama mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo įvykį, pakeitusį žmogaus gyvenimą. Dievas paaukoja savo mylimąjį Sūnų, kad

2009 m. Bernelių šv. Mišios

Brangūs broliai ir seserys! Šiąnakt dangus ir žemė džiaugiasi sveikindami Viešpatį, kuris pasilenkė prie žmogaus vargo, atėjo pas mus, idant išvaduotų iš nuodėmės vergijos ir