2008 m. Velyknaktį

Mylimi broliai ir seserys,

Ką tik girdėjome Dievo angelo žinią: Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs (Mt 28, 5).

Tai yra Geroji Dievo žinia, kuri ir šiandien, po 2000 metų, yra svarbi mums. Svarbi visiems, kurie tiki – Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn 3, 16).

Jėzus Kristus nėra gražių prisiminimų, paveikslų ir iškilmingų apeigų dievas. Jis yra gyvas! Jis yra Emanuelis – Dievas su mumis. Jis yra tas, kuris trokšta susitikti su kiekvienu mūsų, kad pasidalytų savo Prisikėlimo džiaugsmu. Apreiškime šv. Jonui Dievas sako: Aš esu […] Gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius (Apr 1, 17–18).

Kaip mes galime susitikti su gyvuoju Dievu? Visų pirma Dievo Žodyje. Šv. Jono evangelija prasideda taip: Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. (Jn 1, 1). Žodis yra gyvas antrasis Švenčiausiosios Trejybės Asmuo – Jėzus Kristus. Kaskart girdėdami ar skaitydami Dievo Žodį, mes girdime kalbantį gyvąjį Dievą ir susitinkame Jį. Tai nėra pasakojimas apie kadaise buvusius istorinius įvykius, bet žinia kiekvienam mūsų. Dievo Žodis pritaikytas prie mūsų gyvenimo, jis duoda konkrečius atsakymus į mums kylančius gyvenimo klausimus, tačiau turime išmokti juos išgirsti. Todėl psalmistas mus ragina: O, kad šiandien išgirstumėte, ką jis byloja! Nebūkite kietaširdžiai (Ps 95, 7–8). Dievo Žodis turi galią pakeisti mūsų gyvenimą, suteikti mums reikiamos pagalbos, drąsos, parodyti teisingą kryptį.

Kodėl žmonės bijo sutikti gyvąjį Jėzų, Dievo Žodį? Todėl, kad jis mus esmingai paveikia ir pakeičia. Pasak šv. apaštalo Pauliaus, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis (Žyd 4, 12). Girdėti Dievo Žodį ir juo vadovautis gyvenime – tai gyventi tikrą, teisingą, dorą ir Kristaus mokymui ištikimą gyvenimą. Tai yra gražu, tačiau drauge reikalauja aukos bei drąsos. Gerai žinome, kokia nemėgiama yra tiesa ir tie, kurie savo gyvenime ja vadovaujasi. Juk kaip tik už tai ir buvo nukryžiuotas pats Dievas. Tačiau būtent tiesa padaro žmogų tikrai laisvą, tikrai pajėgų gyventi ne tik šį žemiškąjį, bet ir Amžinąjį gyvenimą.

Žinodamas, kad mums neužtenka vien Dievo Žodžio, Jėzus Kristus liko tarp mūsų Eucharistijoje. Po trapiais duonos ir vyno pavidalais slepiasi gyvasis Dievas. Eucharistijoje Kristaus Prisikėlimas yra ne tik skelbiamas, bet ir realiai patiriamas. Šv. Mišių metu kiekvienas mūsų galime ne tik susitikti su Gyvuoju Dievu, bet ir Jį priimti. Konsekracijos metu girdėsime tariant: tai yra mano kūnas. Tai Jėzaus žodžiai, tariami kunigo lūpomis, kurie skelbia, kad Jėzus realiai yra čia, tarp mūsų.

Nukryžiuotas už mūsų nuodėmes ir Prisikėlęs Kristus ateina į mūsų gyvenimą, kad mes visi būtume perkeisti Jo Prisikėlimo galia. Jėzus sako: Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame (Jn 6, 56). Kristaus Kūnas ir Kraujas daro mus Dievo šeima – broliais ir seserimis vienas kitam.

Dievo Apreiškimas nepasilieka vien Šventajame Rašte. Dievas įsikūnija tuose, kurie Jį tiki ir myli. Jėzus sako Mortai: Aš esu Prisikėlimas (Jn 11, 25). Jis nesako: aš prisikelsiu, – bet: Aš esu Prisikėlimas. Tai ir yra Gyvojo Dievo proveržis – jo radikalus buvimas tarp mūsų. Jėzaus galia mes visi tampame Priskėlimo žmonėmis. Tad ir turime išdrįsti gyventi prisikėlusiojo gyvenimą – gyvenimą, kupiną dieviškosios vilties, meilės ir gailestingumo.

Sirų Antiochijos oficiume skelbiama: Kai per Viešpaties šventes tikintieji priima Sūnaus Kūną, jie vieni kitiems skelbia Gerąją naujieną, kad jiems duotas gyvenimo laidas, kaip ir tada, kai angelas pasakė Marijai Magdalietei: Kristus prisikėlė! Taip ir dabar gyvenimas ir prisikėlimas suteikiami tiems, kurie priima Kristų.

Iš visos širdies sveikinu Jus Kristaus Prisikėlimo dieną ir linkiu susitikti su gyvuoju Dievu. Jis padės mums, kad viltis įveiktų neviltį, meilė nugalėtų neapykantą, gailestingumas triumfuotų prieš pasmerkimą. Drauge švęskime Kristaus pergalę ir priimkime gyvąjį Dievą į savo širdis, savo gyvenimus. Kristus tikrai prisikėlė, Aleliuja!

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Vilniaus arkivyskupas metropolitas