2004 m. Žolinei Pivašiūnuose

Kartą girdėjau pasakojant tokią istoriją: Vaikas prašė motinos nupirkti jam naują dviratį. Motina abejojo ir bandė vaiką atkalbėti, tačiau jis vis kartojo: „Mama, aš noriu naujo dviračio“. Neapsikentusi motina jam tarė: „Aš nesu tikra, kad tu vertas to dviračio. Eik ir pasiklausk Jėzaus, ką Jis apie tai mano“. Vaikas nuėjo … Daugiau

2004 07 12 Prezidento inauguracijos proga Vilniaus arkikatedroje

Šventų Mišių auka dedamės prie visos tautos linkėjimų Lietuvos Prezidentui prašydami jam Dievo malonės ir pagalbos vadovaujant mūsų šaliai. Šiomis dienomis ne kartą buvo girdėti ir vilties, ir nerimo kupini klausimai: ar pavyks suvienyti suskaldytą ir supriešintą mūsų tautą? Ar ateis pagaliau taika ir ramybė į mūsų namus, į mūsų … Daugiau

Invokacija per Prezidento priesaikos ceremoniją LR Seime

Jūsų Ekscelencija, Sveikinu Jus, žmonių pasitikėjimo valia II kartą išrinktą Lietuvos prezidentu. Džiaugiuosi, kad savo pareigas norite pradėti prašydamas Dievo palaimos. Šventajame Rašte Viešpats mums sako: „Laimingas žmogus, kuris išmintį randa, kuris supratimo įgyja! Juk jos nauda didesnė už naudą sidabro, ir jos atlygis didesnis už atlygį auksu. Ji brangesnė … Daugiau

2004 m. Gedulo ir Vilties dienai Vilniaus arkikatedroje

Brangūs Broliai ir Seserys, Šiandien šventųjų Mišių metu prisimename tragišką lietuvių tautos įvykį, kai tūkstančiai mūsų tėvynainių buvo ištremti iš savo Tėvynės į svetimus kraštus. Šiai progai nuostabiai tinka pirmasis dienos skaitinys. Karalius Ahabas trokšta to, kas ne jam priklauso. Naboto žodžiai: „Apsaugok, Viešpatie, kad tau atiduočiau tėvų palikimą“, – … Daugiau

Kalba atidarant Nacionalinio muziejaus parodą

Dėkoju Jo Eminencijai kardinolui Achille Silvestrini, kuris taip aiškiai atsiliepė apie vaisingą Bažnyčios ir muziejų bendradarbiavimą. Pratęsdamas šią mintį, pirmiausia norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Nacionalinio muziejaus direktorę Birutę Kulnytę ir jos kolegas su šv. Kazimierui skirta paroda. Pasveikinti ir pasidžiaugti jos gebėjimu atsispirti didžiausioms šių dienų pagundoms – įvaizdžio, blizgančio paviršiaus, … Daugiau

Pasisakymas per radiją ir televiziją

Brangūs Broliai ir Seserys! Nuo pat atgautos Nepriklausomybės aušros kalbėta, kad griūva geležinės uždangos, atsidaro sienos, laužomos pertvaros. Šiandien paliekame už nugaros paskutinius nuo laisvo ir klestinčio pasaulio skyrusius vartus. Džiaugiuosi tuo kartu su visa Lietuva. Prieš porą dienų Taline susirinkę trijų Baltijos šalių vyskupai paskelbėme laišką, kuriame sakome: šiuo … Daugiau

2004 m. Velyknaktį

Brangieji, Tuoj ims brėkšti šventa Diena. Kristaus prisikėlimo Diena. Gėrio pergalės prieš blogį Diena. Būkite pasveikinti ir palaiminti Gailestingojo Dievo malonės bei taikos ženklu, kurį Jis paliko savo šventajai Bažnyčiai. Svarbiausia šios Dienos žinia, – Kristus gyvas! Jis gyvas čia ir dabar! Jis gyvas ir yra tarp mūsų! Jis yra … Daugiau

2004 m. Velykinis sveikinimas

Brangieji, žmogaus protas ir vaizduotė mus skatina ieškoti sugretinimų bei analogijų. Todėl apie Velykų Įvykį dažnai kalbame parinkdami žodžius, kurie nusako gamtos reiškinius. Minime pavasarinį atgijimą, atšilimą, išsiskleidimą. Istorinė patirtis, naujausi mūsų šalies gyvenimo įvykiai perša kitą analogiją. Velykos imamos gretinti su išsivadavimu nuo vidinių visuomenės rūpesčių, sėkminga naryste valstybių … Daugiau

Interviu savaitiniam žurnalui „Veidas“

„Žmonės nebesusitinka su tikromis Velykomis“ Dalia Jazukevičiūtė Žmogus be Dievo darosi vis labiau pažeidžiamas socialiniu lygmeniu, priklausomas nuo labiausiai nekontroliuojamų instinktų ir valdžios jėgų. Suskaldytoje ir supriešintoje Lietuvoje, ką tik pasibaigus prezidento Rolando Pakso apkaltos procesui, sutiksime šių metų Velykas – Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventę. Regis, suiručių, krizių laikotarpiu Velykos … Daugiau

2004 m. Kovo 11-osios proga Vilniaus arkikatedroje

Brangieji, Šiandien susirinkome paminėti keturioliktas mūsų Valstybės išsilaisvinimo iš okupacijos metines. Atėjome į šventovę, idant išgirstume Viešpaties Žodį. Ar esame pasirengę jį priimti į savo širdį? Šios dienos Dievo Žodis – aštrus, anot šventojo Pauliaus, kaip „dviašmenis kalavijas“. Tačiau aštrus yra ir žodis „laisvė“. Šio žodžio įprasminimas pareikalauja kančios bei … Daugiau

Dekretas dėl Dievo gailestingumo paveikslo perkėlimo

Šventoji sesuo Faustina Kowalska 1931 m. vasario mėn. 22 d. regėjime išgirdo Viešpaties Jėzaus žodžius: pagal vaizdą, kurį matai, nutapyk paveikslą su užrašu: Jėzau, pasitikiu Tavimi. Pažadu, kad siela, kuri gerbs šį paveikslą, nežus. Taip pat  pažadu jai pergalę prieš jos priešus jau čia, žemėje, o ypač mirties valandą. Aš … Daugiau

Šv. Kazimiero jubiliejinių metų pradžiai Vilniaus arkikatedroje

Šiandien pradedame Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero jubiliejinius metus. Tebus tai metai, kurie mus ragins drąsiau ir ryžtingiau eiti šventumo keliu – šiam keliui visi esame Viešpaties pakviesti. Kasdien susitinkame vis daugiau ir daugiau nusivylusių bei pasimetusių žmonių, kurie užspringsta besiliejančiais pykčio, keršto, pavydo arba tiesiog absurdiškos neapykantos srautais. Tokie žmonės … Daugiau

2004-ųjų šv. Kazimiero iškilmei

Brangūs Lietuvos žmonės, šiemet sukanka 400 metų nuo tų dienų, kai Lietuvos pasiuntinių iš Romos į Vilnių atgabenta popiežiaus brevė, leidusi karalaitį Kazimierą minėti su šventajam derama iškilme. 1604-ųjų gegužę vilniškių ir sostinės svečių džiaugsmas išsiliejo į didelę šventę, triumfo eiseną Vilniaus gatvėmis dangiškojo užtarėjo garbei. Buvo iškilmingai pašventintas pirmosios … Daugiau

2004 m. Vasario 16-osios proga Vilniaus arkikatedroje

Brangūs Broliai ir Seserys, Šiandien švenčiame mūsų Tėvynės Laisvės dieną. Vasario šešioliktoji suvienija po visą pasaulį išsisklaidžiusius lietuvius. Tai diena, kuri mus sieja su 1918?ais metais iškovota Nepriklausomybe. Laisvės troškimo neįstengė užgniaužti sovietinės okupacijos teroras, ji nepasimetė tolimame užsienyje prisiglaudusių ir į Sibiro gulagus ištremtų Lietuvos vaikų širdyse. Laisvė liko … Daugiau

Interviu naujienų agentūrai ELTA

Rūpinimąsi pilietinės bendruomenės reikalais grindžianti meilė artimui, kuri atmeta “džiunglių įstatymus”, kyla iš Dievo meilės žmogui. Į ją atsiliepęs asmuo kur kas sąmoningiau dalyvauja bendruomenės ir valstybės gyvenime. Tai Vasario 16–osios išvakarėse kalbėdamas Eltai pabrėžė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Lietuva gyvena keturioliktuosius nepriklausomybės metus. Koks šis laikotarpis … Daugiau

Atsakymai į “Omni Laiko” skaitytojų klausimus

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, atsakydamas į “Omni Laiko” skaitytojų klausimus, komentavo dabartinę padėtį Lietuvoje, Bažnyčios vaidmenį visuomenės gyvenime ir priminė, kad “būtina smerkti nuodėmę, bet neatstumti nusidėjėlio”. Kardinolas prisipažino, kad jo silpnybė – karštakošiškumas. Gal todėl pritrūksta kantrybės nusiųsti draugams SMS. Bažnyčia negali tylėti, kai yra paminama tiesa, kai pažeidžiamos … Daugiau

2004 m. Sausio 13-osios proga

Brangūs Broliai ir Seserys, Sausio tryliktoji giliai įsirėžusi į kiekvieno lietuvio atmintį. Kasmet vis iš naujo ir iš naujo prisimename tuos svarbius mūsų tautai įvykius, su jauduliu žvelgiame į jau istoriniais tapusius televizijos kadrus, kuriuose šmėkščioja įtūžę kareiviai, užsimoję ant beginklio žmogaus, išdrįsusio pastoti jiems kelią; matome bejausmę karinę techniką, … Daugiau

2003 m. žodis Kalėdų proga

Brangūs Broliai ir Seserys, Kodėl šv. Kalėdų šiandien Lietuvoje laukia net ir tie, kurie akli pas Viešpatį vedančiai žvaigždei, kurie kurti šlovinančiai dangaus kareivijos giesmei? Todėl, kad kiekvienam žmogui suprantamas grįžimas iš tamsos į šviesą, vaikelio gimimo nešamas džiaugsmas. Kiekvienas bent slapčia trokšta stebuklų. Tačiau šv. Kalėdos palieka skirtingą žymę … Daugiau

2003 m. minint arkivysk. Mečislovą Reinį Vilniaus arkikatedroje

Brangūs Broliai ir Seserys, Šventųjų Mišių auka prisimename Vilniaus arkivyskupą Mečislovą Reinį, kuris prieš 50 metų žuvo Rusijos Vladimiro kalėjime. 1947-tųjų metų birželio 12-tąją, arkivyskupas kalbėjo: „Melskitės už tuos, kurie mane išveda. Gyvas į Lietuvą nebegrįšiu“. Šie paskutiniai mus pasiekę Vilniaus Ganytojo žodžiai atskleidžia krikščionio, vyskupo ir žmogaus didybę bei … Daugiau

Pamokslas Vilniaus arkikatedroje

Brangūs Broliai ir Seserys, Šiandien Mišių auka norime padėkoti Viešpačiui už Motiną Teresę, naująją Bažnyčios palaimintąją, kuriai taip labai tinka šio sekmadienio Evangelija, pasakojanti apie vargšą akląjį elgetą, kurio pasigailėjo Kristus. Praeitą sekmadienį Šventasis Tėvas ją paskelbė palaimintąja. Ta proga Šventojo Petro aikštėje nesutilpo piligrimai, kurie iš viso pasaulio atvyko … Daugiau