Dekretas dėl Dievo gailestingumo paveikslo perkėlimo

Šventoji sesuo Faustina Kowalska 1931 m. vasario mėn. 22 d. regėjime išgirdo Viešpaties Jėzaus žodžius: pagal vaizdą, kurį matai, nutapyk paveikslą su užrašu: Jėzau, pasitikiu Tavimi. Pažadu, kad siela, kuri gerbs šį paveikslą, nežus. Taip pat  pažadu jai pergalę prieš jos priešus jau čia, žemėje, o ypač mirties valandą. Aš apginsiu ją, kaip savo paties garbę. Tokį Dievo gailestingumo paveikslą, laikydamasis ses. Faustinos nurodymų ir nuolat jos prižiūrimas, 1934 metais Vilniuje nutapė menininkas Eugenijusz Kazimierowski.

1935 m. pirmąją savaitę po Velykų Dievo gailestingumo paveikslas tris dienas buvo viešai pagarbai iškeltas Aušros Vartų koplyčioje. Deja, vėliau jis ilgai klajojo iš vietos į vietą, stokodamas deramos pagarbos ir net patekdamas į didelį pavojų visai pražūti.

Nuostabiu Apvaizdos veikimu, kunigų, dabar arkivyskupo Maskvoje Tadeušo Kondrusievičiaus ir Gardino vyskupo Aleksanderio Kaškievičiaus, rūpesčiu, 1986 metais Dievo gailestingumo paveikslas grąžintas iš Naujosios Rūdos bažnyčios Gudijoje į Vilnių. Iš pradžių siūlyta jį pakabinti Aušros Vartų koplyčioje, kur pirmą kartą buvo viešai pagerbtas, tačiau teko atsižvelgti į nepalankias tikėjimo persekiojimų sąlygas. Dėl atsargumo nuspręsta paveikslą priglausti Šventosios Dvasios bažnyčioje, kuri tuo metu buvo remontuojama, todėl išmintingai tikėtasi, jog šoniniame altoriuje atsiradęs Gailestingojo Jėzaus paveikslas neatkreips piktavališko dėmesio.

Jėzus ses. Faustinai išreiškė norą, kad „paveikslas būtų iškeltas šventovėje viešai, nes malonėms gauti jis turi būti visiems lengvai prieinamas“.

Nuoširdžiai dėkoju Šventosios Dvasios parapijai už Gailestingojo Jėzaus paveikslo išsaugojimą ir gerbimą permainų metais. Ačiū Dievui, jau atėjo laikas šiam garbingam atvaizdui turėti deramą atskirą šventovę ir vietą centriniame altoriuje, idant jis galėtų būti gerbiamas visų tautų visomis kalbomis, nes daugybė įvairių kraštų žmonių nori paliudyti begalinį pasitikėjimą Dievo gailestingumu suklupę prieš malonėmis garsėjantį paveikslą.

Šiuo dekretu skelbiu nutarimą pirmąjį Dievo gailestingumo paveikslą, menininko E. Kazimierowskio nutapytą pagal ses. Faustinos žodžius ir jai prižiūrint, perkelti į restauruotą buvusią Švč. Trejybės bažnyčią (Dominikonų gatvė Nr. 12), kurioje įkuriu Dievo gailestingumo šventovę. Š. m. balandžio 18 dieną, per Dievo gailestingumo šventę, bažnyčia bus iškilmingai konsekruota. Nurodau, kad šioje šventovėje kiekvieną dieną būtų meldžiamasi lietuvių bei lenkų kalbomis, taip pat sudaromos sąlygos visų tautų piligrimams melstis savo gimtąja kalba ir garbinti Dievo gailestingumą.

Visiškai pasitikėdamas gailestingąja Dievo meile, prašau visus tikinčiuosius malda, žodžiu ir darbu skleisti Dievo gailestingumą mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje.

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS
Vilniaus arkivyskupas metropolitas