Laiškas šeimoms

Mieli Broliai ir Seserys! Motina Bažnyčia gerai žino, kad kiekvieno žmogaus kelias prasideda bei tęsiasi šeimoje ir yra šeimos labai paveikiamas. Artėjant pasaulio šeimų susitikimui su Šventuoju Tėvu šią vasarą Valencijoje, noriu kartu su Jumis apmąstyti svarbiausią būsimo susitikimo temą – tikėjimo perdavimą šeimoje. Krikščioniška šeima ir Geroji Naujiena Popiežius … Daugiau

2006 m. Dievo Gailestingumo sekmadieniui

Brangūs Broliai ir Seserys, Sveikinu visus Dievo Gailestingumo šventėje atėjusius prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo, kuris mums, vilniškiams, yra ypatingai brangus, nes Išganytojas norėjo jį čia palikti kaip savo Gailestingosios meilės įrodymą. Šiemet gražiai sutampa Dievo Gailestingumo šventės data – 1935 metais, kai Gailestingojo Jėzaus paveikslas buvo pirmą kartą iškeltas viešam gerbimui Aušros … Daugiau

2006 m. Velyknaktis

Brangūs Broliai ir Seserys, Mūsų širdis didžiu džiaugsmu pripildžiusio velykinio šlovinimo metu skambėjo žodžiai: Tikrai šioji naktis palaiminga: jai vienai teko laimė patirti metą ir valandą, kurią Kristus iš mirties prisikėlė. Tai velykinės pergalės prieš mirtį giesmė, kuri suskambo iš tuščio Viešpaties kapo ir pasklido po visą pasaulį. Pasklido nešdama … Daugiau

Kalba atidarant Bažnytinio paveldo muziejaus inauguracinę parodą Lietuvos Nacionaliniame muziejuje

Jūsų Ekscelencija Apaštalinis Nuncijau, Gerbiamasis Pone Ministre, Gerbiamasis Pone Vilniau Mere, Gerbiamoji Ponia muziejaus Direktore, Mieli susirinkusieji, Labai džiaugiuosi, kad šiandien čia atidarome parodą, kurios tąsa turėtų tapti dar vienu Lietuvos europietiškumo liudijimu. Krikščioniškose valstybėse, kurios gerbia savo praeitį, puoselėja kultūrinę tapatybę ir užtikrina religijos laisvę, įprasta steigti bažnytinius muziejus. … Daugiau

2006 m. šv. Kazimiero iškilmei Vilniaus arkikatedroje

Brangieji, Šiandien minime Lietuvos globėją šv. Kazimierą. Nelengva šių dienų žmonėms kalbėti apie šventuosius. Deja, šventumas mažai ką domina. Šventųjų paveikslai nesipuikuoja lakuotuose spaudos viršeliuose. Nebent savaitinis žurnalas „Veidas“ ima ir surizikuoja prabilti apie „Tikėjimo ir meilės liudytojus“. Kodėl taip yra? Prisiminkime, ką pasakė senelis Simeonas Motinai Marijai, kuri atnešė į … Daugiau

2006 m. Tautos šventei Vilniaus arkikatedroje

Žmogui yra duota atmintis. Duota ne tik tam, kad suvoktų savo asmeninį gyvenimą, tenkintų individualius poreikius. Atmintis yra ir tam, kad žmogus pažinęs supantį pasaulį, jo praeitį, prisiimtų atsakomybę už bendruomenę, už bendrąjį gėrį. Mūsų švenčių datos, lemtingų patyrimų įrėžtos į tautos gyvenimą, yra gyva atmintis, kurią privalome puoselėti. Jas … Daugiau

„Dievas yra Meilė“ – interviu žurnalui „Veidas“

Apie pirmąją popiežiaus Benedikto XVI encikliką Deus Caritas est – Daugelį žmonių, laukusių Benedikto XVI pirmosios enciklikos, gerokai nustebino, kad pirmojoje enciklikos dalyje nagrinėjamos eroso, arba juslinės meilės, ir agapės – besąlygiškos dvasinės meilės santykis. Juk ne vienam mūsų erotika asocijuojasi su kuo tik nori, bet ne su Bažnyčios mokymu. … Daugiau

2005 m. Kalėdinis sveikinimas

Brangūs Broliai ir Seserys, Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą… Šiandien jums gimė Išganytojas (Lk 2, 10–11) Kalėdos – tai šeimos susibūrimas, vaikų džiaugsmas, senolių paguoda. Tačiau pirmiausia Kalėdos yra tikėjimo šventė. O drauge jos yra ir mūsų tikėjimo išbandymas. Mes regime mylinčių tėvų globos bei nustebusių gyvulėlių apsuptą mažutėlį … Daugiau

2005 m. Bernelių mišios

Brangieji, Šios dienos evangelijoje girdėjome angelo žodžius: Nebijokite […] Šiandien […] jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Šiandien visas pasaulis lenkiasi Kūdikiui, kurio akyse spindi Dievo Veidas. Neregimasis Dievas tampa matomas, kad žmogus jį pažintų ir pamiltų. Dievas aplanko žemę, kad išgelbėtų pasiklydusį žmogų, kad atiduotų už jį savo … Daugiau

Interviu Katalikų radijo “Mažajai studijai”

Jūsų Eminencija, neseniai žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad dvi dar iki šiol neveikusios bažnyčios – šv. Mykolo ir Misionierių – bus prikeltos gyventi. Kokie Jūsų planai ir ketinimai šių bažnyčių atžvilgiu, kaip panaudosite šalia jų esančius buvusius Bernardinių ir Misionierių vienuolynų pastatus? Kiek Jums pačiam svarbi atgaivinta Vilniaus bažnyčių senovė? Man … Daugiau

Lietuvos pašvęstojo gyvenimo kongrese Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje

Brangūs broliai ir seserys, Šią šventųjų Mišių auką aukojame už Dievo pašvęstus asmenis. Dėkojame Viešpačiui už jų pašaukimą. Meldžiame jiems drąsos ištikimai sekti Kristumi iki galo. Drauge su visa Bažnyčia minime Vatikano II Susirinkimo 40-tąsias metines. Minėdami Susirinkimą, kartojame ir jo šūkį – „Agiornamento“, tai reiškia – „atsinaujinti“. Susirinkimas davė aiškias … Daugiau

2005 m. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose

Brangieji, Nuoširdžiai sveikinu visus, susirinkusius pas Aušros Vartų Dievo Motiną. Džiaugiuosi, kad vėl susitinkame prie Gailestingumo Motinos drauge padėkoti Viešpačiui už Jo malones ir pamąstyti apie savo gyvenimo kelionę. Dievas mums dovanojo Aušros Žvaigždę – Mariją, idant žengdami per pasaulio tyrus nepaklystume žemės tamsoje ir kasdieniuose varguose. Šios dienos Evangelija … Daugiau

Interviu “Mažajai studijai”

Pasibaigę Eucharistijos metai ir jų prasmė Manau, kad svarbiausia, kas nutiko per šiuos metus visoje Lietuvoje ir mūsų arkivyskupijoje – tai, kad didžiausias dėmesys buvo atkreiptas į Eucharistiją. Vyskupai kreipėsi laišku į tikinčiuosius, bet tai nėra svarbiausia. Beveik visose parapijose vyko Švč. Sakramento adoracija arba šv. Mišias imta švęsti iškilmingiau, … Daugiau

2005 m. Visų Šventųjų iškilmei Antakalnio kapinėse

Brangieji, Šiandien Eucharistiją švenčiame neįprastoje vietoje – Antakalnio kapinėse. Viso pasaulio tikintieji šiandien prisimena į amžinybę iškeliavusius savo brolius ir seseris. Šiomis dienomis ypatingu būdu vyksta keliaujančios ir kenčiančios Bažnyčios susitikimas, sustiprinama bendrystė, besireiškianti mirusiųjų prisiminimu ir malda už tuos, kuriems dar jos reikia, kurie dar nėra nusivalę žemiškos kelionės … Daugiau

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pasveikino VPU 70-mečio proga

Spalio pabaigoje Vilniaus pedagoginis universitetas, kuris savo ištakomis laiko 1935 m. Prezidento Antano Smetonos dekretu įkurtą dvimetį pedagoginį institutą Klaipėdoje, šventė 70-metį. Iškilmėse kaip VPU Katalikų tikybos katedros steigėjas ir globėjas dalyvavo kard. A. J. Bačkis. Jis pasveikino universiteto bendruomenę sukakties proga: Jūsų mokyklos herbe pavaizduotoje atverstoje knygoje įrašyti Senojo Testamento Pradžios knygos … Daugiau

Dekretas dėl Bažnytinio paveldo muziejaus steigimo

Bažnytinis paveldas (architektūros paminklai ir dailės kūriniai, taikomieji amatininkų dirbiniai, archyviniai dokumentai, knygos etc.) sudaro didelę ir ypač reikšmingą Lietuvos kultūros paveldo sritį, siejančią šalį su krikščioniškąja Europa. Dar XIX a., kai Lietuva priklausė stačiatikiškai Rusijos imperijai, ir vėliau, Pasaulinių karų metais, o labiausiai sovietinės okupacijos laikotarpiu bažnytinis paveldas buvo … Daugiau

2005 m. Šilinei Šiluvoje

Brangūs Tikintieji, Sveikinu visus, susirinkusius pas Dievo Motiną Mariją pasveikinti jos gimimo šventėje. Ypatingai noriu pasveikinti susirinkusias šeimas, nes šiandien jums skirta maldos ir palaiminimo diena. Gražu matyti šeimas su vaikučiais, kurie teikia vilties mūsų Tėvynės ir Bažnyčios ateičiai. Šiandien daug kalbama apie „šeimos Bažnyčią“, nes būtent šeimoje perduodamos pamatinės … Daugiau

Vilniaus jėzuitų gimnazijos atkūrimo dešimtmečiui Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje

Sveikinu Vilniaus Jėzuitų gimnazijos mokytojus bei auklėtojus, moksleivius bei jų tėvelius, švenčiančius dešimtąsias gimnazijos atkūrimo metines. Džiaugiuosi, kad šis švietimo ir dvasingumo židinys skleidžia tikėjimo, dvasios ir mokslo šviesą. Ką tik evangelijoje girdėjome Jėzaus žodžius apie gerą medį ir jo vaisius. Ši evangelija gali būti dvejopai pritaikyta šios dienos šventei. … Daugiau

Sveikinimas Vilniaus jėzuitų gimnazijos atkūrimo dešimtmečiui skirtoje konferencijoje

Brangūs Jėzaus draugijos Tėvai, mieli gimnazijos bendruomenės nariai ir gerbiami svečiai! Man, kaip Vilniaus arkivyskupui, tenka pasirašyti dešimtis dekretų. Kai kurių sprendimų padariniai vėliau neramina, kitų rezultatų nesulaukiu arba jie išsitenka rutiniškos kasdienybės vagoje. Ir tik ne taip dažnai būna, kad galiu su tikru džiaugsmu stebėti, kaip sumanymas, pastanga, kuriai … Daugiau

2005 m. Sekminėms

Šiandien šiame gražiame senųjų Vilniaus Kalvarijų slėnyje švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimo šventę. Švenčiame Bažnyčios gimimo dieną. Apaštalų darbuose skaitėme, kad Sekminių dieną visi Kristaus mokiniai buvo susibūrę draugėn. Išganytojui palikus savo mokinius, jie skendėjo abejonėse ir nežinioje. Nė vienas iš jų gerai nesuprato, kas yra Kristus. Nukryžiuotojo Jėzaus istorija, jo … Daugiau