200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vyskupai aptarė pasirengimo popiežiaus vizitui gaires

2018 kovo 19

2018 m. kovo 14–16 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdį pradėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, pakvietęs dalyvaujančiuosius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai Širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus. Po maldos arkivysk. G. Grušas pasveikino vysk. R. Norvilą, išrinktą Europos Sąjungos Vyskupų Konferencijų Komisijos (COMECE) Išorinių ryšių komisijos pirmininku, br. kun. S. Rumšą, pradėjusį eiti Pasirengimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinio sekretoriaus pareigas ir naująjį LVK generalinio sekretoriaus padėjėją kun. M. Sotničenką, palinkėdamas jiems Dievo palaimos naujose pareigose tarnaujant Bažnyčiai.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius, informavo juos apie įvairius Popiežiaus apaštalinių vizitų praktinius aspektus, į kuriuos atsižvelgtina ir ruošiant Šv. Tėvo viešnagę Lietuvoje.

Savo ruožtu Lietuvos ganytojai įteikė Apaštaliniam Nuncijui savo laišką Šv. Tėvui, kuriame sveikina Jo Šventenybę su penktosiomis išrinkimo į Šv. Petro Sostą metinėmis bei dėkoja už sprendimą apsilankyti mūsų šalyje. Į posėdį susirinkę vyskupai taip pat išplatino savo kreipimąsi į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis Popiežiaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą. Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius br. kun. S. Rumšas pristatė susirinkusiesiems pasiruošimo Šv. Tėvo vizitui gaires. Paskirti apaštalinio vizito koordinatoriai Lietuvos vyskupijose: kun. L. Baltrušaitis (Vilkaviškio vysk.), kun. S. Černiauskas (Panevėžio vysk.), kun. E. Alūza (Šiaulių vysk.), kun. H. Šneideraitis (Telšių vysk.), V. Kneižienė (Kauno arkivysk.), kun. R. Venckus (Kariuomenės ordinariatas), kun. R. Doveika (Vilniaus arkivysk.), mons. A. Jurevičius (Kaišiadorių vysk.). Svarstyti evangelizacinės ir katechetinės medžiagos šiam neeiliniam įvykiui ruošimo klausimai. Sekmadienį, birželio 3 d., visose Lietuvos bažnyčiose ir viešose koplyčiose vyks rinkliava Popiežiaus vizito išlaidoms padengti.

LVK nariai taip pat svarstė, kaip Lietuvoje vykdoma Kanonų teisės kodekso 1065 kan. §1 nuostata, nurodanti, kad „Katalikai, dar nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, turi jį priimti prieš sudarydami santuoką, jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo“. Lietuvos vyskupai patikslina, kad sužadėtiniams leidimą priimti Sutvirtinimo sakramentą po Santuokos klebono teikimu gali duoti tik vietos ordinaras.

Posėdyje buvo apsvarstytos LVK sekretoriato, Lietuvos Caritas, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro, Lietuvos šeimos centro bei Lietuvos katechetikos centro praėjusių metų veiklos ataskaitos. Svarstytos Lietuvos Caritas veiklos strateginės gairės. Ganytojams pateikus savo pasiūlymus, jos bus tobulinamos. Prie Caritas gairių galutinio varianto ruošimo nuspręsta sugrįžti kito plenarinio posėdžio metu. Optimizuojant LVK įsteigtų informacijos struktūrų veiklą, nutarta nuo 2019 m. sausio 1 d. leisti Bažnyčios žinias tik elektroniniu formatu, susitelkiant ties Popiežiaus, Šv. Sosto dikasterijų dokumentų vertimu ir skelbimu bei kitų Bažnyčios dokumentų publikavimu.

Artėjant 2018 m. gegužės 25 d., kuomet įsigalios Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamentas, svarstyti kai kurie pasikeitimų Bažnyčios dokumentų tvarkyboje projektai.

Vyskupu, atsakingu už Maltos ordino pagalbos tarnybą, išrinktas Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vysk. D. Trijonis. Kitai trejų metų kadencijai Italijos lietuvių kapelionu bei Migrantes komisijos nariu patvirtintas Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius kun. A. Arštikaitis. LVK atstovu Kultūros ministerijos komisijoje Jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejinių metų planui parengti išrinktas LVK generalinis sekretorius kun. K. Smilgevičius.

Posėdyje svarstytas Popiežiškosios kultūros tarybos kvietimas dalyvauti 2018 m. rugsėjo 13–15 d. Romoje ir Asyžiuje vyksiančioje konferencijoje kompozitoriams Bažnyčia ir kompozitoriai. Žodis ir garsai. Videokonferencijos metu vyskupai išklausė ir apsvarstė LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimo informaciją ir pasiūlymus.

Popiežiaus Pranciškaus sprendimu nuo šiol kasmet antrąją Sekminių dieną minėsime Švč. Mergelę Mariją, Bažnyčios Motiną. Šv. Tėvui kviečiant solidarizuotis su persekiojamais krikščionimis Sirijoje, Irake ir visame pasaulyje, Didįjį Pirmadienį, kovo 26 d. 20 val. Vilniaus arkikatedros varpinė, Trijų Kryžių paminklas bei Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika sužibs kraujo spalva. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas 19 val. šia intencija aukos šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje, tuo pat metu Mišios prasidės ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Visi tikintieji kviečiami dalyvauti šiose šv. Mišiose, jungiantis į maldą už tuos mūsų brolius ir seseris, kurie XXI-ajame amžiuje savo kraujo kaina liudija tikėjimą Viešpačiu Jėzumi.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks 2018 m. gegužės 15–17 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt