200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Krizmos Mišios vyko Vilniaus arkikatedroje

2017 balandžio 13
Nuotaukos autorius Dainius Tunkūnas
Nuotaukos autorius Dainius Tunkūnas

Didžiojo ketvirtadienio, 2017 m. balandžio 13 d., rytą Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyko Krizmos šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, 104 Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai. Prieš šv. Mišias visi susirinkusieji meldėsi Valandų liturgiją, psalmes giedoti padėjo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos seminaristai.

Krizmos Mišiose buvo šventinami ligonių, katekumenų aliejai ir šventoji Krizma. Šie aliejai bus naudojami Velyknakčio apeigose bei visus ateinančius metus teikiant Krikšto, Sutvirtinimo ir Ligonių patepimo sakramentus. Krizma naudojama vyskupų ir kunigų šventimuose bei patepti altoriui per bažnyčios konsekraciją.

Per Krizmos šv. Mišias kunigai atnaujino šventimų metu duotus kunigiškus pažadus, prisimindami, kaip Jėzus su mokiniais sėdo prie Paskutinės Vakarienės stalo, įsteigdamas Kunigystės sakramentą.

Arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle kalbėjo, kad kunigai ypatingu būdu yra pašaukti dalyvauti Kristaus tarnystėje. Aukojant Dievui auką, jie yra pasiųsti būti Dievo malonių teikėjai tautai, laiminti ją ir šventinti, nuolatos už ją melstis. Kunigai yra išskirti iš kitų, kad skelbtų Dievo, o ne savo, žodį, mokytų, klystančius taisytų, pasimetusius sugrąžintų į tiesos kelią. Arkivyskupas pažymėjo, kad kunigai yra pašaukti valdyti Dievo tautą ne taip, kaip valdo pasauliečiai valdovai, o pagal Kristaus pavyzdį. Arkivyskupas kvietė kunigus tarnauti Dievo tautai, būti pasirengus aukotis už ją, atsižadėti savęs, ir taip imti ir nešti Kristaus kryžių, savo kryžių.

Arkivyskupas pabrėžė, kad, vykdant kunigišką tarnystę, įkvepia ir sustiprina sektini pavyzdžiai. Jis dėkojo Dievui, kad ir šiandien tarp tarnaujančių kunigų yra sektinų pavyzdžių. Šių kunigų tikrą pasiaukojimą gana dažnai mato tik esantys šalia tikintieji, kurių širdį kunigas palietė nuo sakyklos ar klausykloje.

Pasak arkivyskupo Gintaro Grušo, kunigiškoje tarnystėje labai svarbūs yra ir garsieji pavyzdžiai: šventasis Jonas Paulius II, Arso klebonas Jonas Marija Vianėjus, didieji kunigai kankiniai: „Šiais metais Bažnyčia mums duoda garbingojo Teofiliaus Matulionio pavyzdį. Kenčiant kalėjimuose ir lageriuose, jo gyvenimo centras nei kiek nesusvyravo. Kartu su kitais kunigais lageryje jis slapta aukojo Eucharistiją, maldaudamas Dievo atleidimo savo kankintojams ir Rusijos atsivertimo.“

Krizmos Mišiomis baigiasi gavėnia, tikintieji žengia į Didįjį tridienį – per Kristaus Kančios ir mirties apmąstymą keliaudami į Prisikėlimo rytą.

Ketvirtadienio vakarą bus aukojamos Paskutinės vakarienės Mišios.

Kategorijos: Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt