Šv. Kazimiero dieną kunigų susirinkime kalbėta apie jaunimą

Kovo 4 d. Šv. Kazimiero Lietuvos ir jaunimo globėjo dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Eucharistijos šventimu prasidėjo Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Eucharistijos šventimui vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis ir arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Homilijoje arkivyskupas Gintaras Grušas priminė, kad kvietimas į šventumą skirtas visiems pakrikštytiesiems, tai kvietimas mylėti taip kaip myli Kristus. Kunigo gyvenime ypač svarbu išlikti šventume, atiduoti gyvenimą kitiems. Svarbu kaip ir apaštalui Pauliui siekti laimikio aukštybėse, nepamesti tikslo, nesuabejoti, išlikti Dievo malonėje. Nors šv. Kazimieras nebuvo vienuolis, vis dėlto laikėsi evangelinių patarimų, kurie tapo jo dorybėmis. Jis buvo klusnus Dievo žodžiui ir patasydavo net savo tėvą karalių, laikėsi skaistumo, nors gydytojų buvo atkalbinėjamas, ir brangino neturtą, nes rūpinosi vargšais, rodė gailestingumo kitiems. Visi žmonės kviečiami gailestingumo darbais atstatyti dvasinį santykį su Dievu, keistis, būti su tuo, kuris teikia šventumo malonę, teikia savo artumą. Po iškilmingų šv. Mišių Vyskupai kartu su kunigais meldėsi Šv. Kazimiro koplyčioje prie šventojo karalaičio Kazimiero relikvijų.

Po liturgijos šventimo Vilniaus arkivyskupijos kurijoje vyko arkivyskupijos sielovadoje dirbančių dvasininkų susirinkimas. Jame savo veiklą pristatė atsinaujinusio Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro darbuotojai Kristina, kun. Jaroslav, Vilma, Asta, Algirdas, Gintarė, Robertas.  Centras įsteigtas 1994 m. tam, kad rūpintųsi jaunimo pastoracija. Centro veiklos sritys pamažu plėtėsi. Šiuo metu Jaunimo centras imasi jaunimo organizacijų ir grupelių koordinavimo, evangelizacinių projektų, jaunimo ir jų lyderių, taip pat ministrantų formacijos, švenčių, renginių ruošos darbų. Jaunimo centro darbuotojai norėtų apsilankyti įvairiose parapijose tam, kad susipažintų su jaunimo grupelėmis, jų veikla, kunigais ir galėtų glaudžiau bendradarbiauti, pasidalyti patirtimi kaip prakalbinti jaunus žmones ir kokią veiklą jiems pasiūlyti. Parapijose vyksta „Alfa” kursai, programa „Pažink save”, rengiami piligriminiai žygiai, kino vakarai, stovyklos, susitikimai, skirti pasiruošti Lietuvos jaunimo dienoms ir pan. Jaunimas greitai užsidega, bet ir jų entuziazmas neretai išvėsta. Jaunimo sielovadoje iškylančios dažniausios grėsmės – nėra tęstinumo po įvykusių reginių, nematoma prasmės veiklai plėtoti, sustojama dar nė ne pradėjus. Prieš parapijų lankymą VAJC parapijoms išsiuntinės anketas, kuriose išsamiai apibūdinama parapijos jaunimo veikla. Anketa padės parapijos kunigams ir Jaunimo centrui susidaryti objektyvesnį įspūdį apie tai, kas vyksta, taip pat padės kelti tikslus ir nusimatyti gaires ateičiai. Jaunimas gauna daug informacijos, sunku atrinkti tai, kas svarbiausia, jaunam žmogui sunku užmegzti santykius ir juos išlaikyti. Svarbu eiti prie jaunimo, juos kalbinti, domėtis tuo, kuo gyvena jauni žmonės. Jaunimas nori būti mylimas, priimtas, suprastas. Kunigui svarbu būti su jais, nuolat laukti, atvirumu pelnyti pasitikėjimą. Jiems įdomios temos – lytiškumas, žmonių santykiai, meilė, draugystė. Bendras kvietimas į renginius per skelbimus jaunimą mažai veikia. Geriausiai kviesti kreipiantis vardu, asmeniškai, o tam reikia jauną žmogų pažinti. Reikėtų parengti kelis parapijos jaunimo lyderius, kurie patys galėtų kviesti bendraamžius ir būtų su jais. Tam rengiami lyderių ruošimo seminarai. Pašaukimų sielovadai pasitarnauja ministrantų ugdymas. Jiems vasarą rengiama stovykla. Svarbu, kad prapijose kunigai paskatintų jaunus žmones aktyviau dalyvauti. Jaunimui reikia kartoti, klausti, ko jie nesupranta. Krikščioniškas liudijimas turi būti džiaugsmingas, nes rūškani veidai atbaido, nepatraukia. Jaunas žmogus neretai nori ne tik gauti, bet ir duoti, būti reikalingas, todėl reikėtų jaunimui deleguoti daug darbų, misijų. Kai sulaukia pasitikėjimo – neretai jauni žmonės maloniai nustebina, nes kai jau įsipareigoja, tai daug tarnauja.

Arkivyskupas pranešė, kad jau veikia atnaujintas arkivyskupijos internetinis puslapis www.vilnensis.lt arba www.vilniausarkivyskupija.lt Dekanai kviečiami siųsti informaciją apie parapijose vykstančias rekolekcijas, išpažinčių klausymo tvarką ir pan. Taip pat kunigai kviečiami siūlyti temas susitikimams, kuriuose būtų plėtojama nuolatinė kunigų formacija. Arkivyskupas kvietė atsiliepti parapijas, kurios galėtų priimti trims mėnesiams šešias krikščionių šeimas, atvykstančias iš Irako, kur joms gresia persekiojimas dėl tikėjimo. Atvykstantiems žmonėms reikia ne tik nakvynės, maisto, bet ir bendravimo, palaikymo. Jiems patarnaus įvairios tarnybos, tačiau svarbu, kad pačios tikinčiųjų bendruomenės parodytų solidarumo.

Vilniuje taip pat atsiliepiama į popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą „24 valandos su Viešpačiu” visą parą laikyti atviras bažnyčias, sudaryti sąlygas ir pakviesti žmones į Adoracijos maldą ir susitaikinimo sakramento šventimui, pokalbiui su kunigu. Vilniaus arkikatedroje „24 valandos su Viešpačiu” prasidės kovo 13 d. 19 val. Susitaikinimo pamaldomis. Joms vadovaus Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Vilniaus arkikatedra bus atvirą visą parą iki kovo 14 d. 19 val. Vilniuje taip pat visą parą bus atvira ir Dievo Gailestingumo šventovė, joje bus klausoma išpažinčių, vyks Švč. Sakramento adoracija. Atgailos pamaldų data sutampa su Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo popiežiumi antrosiomis metinėmis.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susitikimas numatomas Didįjį Ketvirtadienį, balandžio 2 d.,  Krizmos Mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.