Jaunimo vigilija pasitinkant šv. Kazimiero šventę Katedroje

Kovo 3 d. Vilniaus arkikatedroje vyko jaunimo vigilija pasitinkant šv. Kazimiero iškilmę. Šv. Kazimieras – Lietuvos ir jaunimo globėjas, todėl simboliškai šio šventojo, kurio relikvijos gerbiamos Vilniaus katedroje, iškilmė pradėta Jaunimo vakaru. Šv. Mišių pamoksle vysk. Arūnas Poniškaitis kvietė jaunus žmones nebijoti būti pagautiems Kristaus meilės. Pagautas Jo meilės žmogus veržiasi į priekį, skuba nešti Gerąją Naujieną. Vyskupas ragino dėkojant šventiesiems melsti, kad tęstume tikėjimo kelionę, neštume džiaugsmą ir viltį į pasaulį.

Per Šv. Mišias Katedros patarnautojai atnaujino pažadą uoliai patarnauti liturgijos metu. Trys iš jų gavo škaplierius. Vysk. Arūnas Poniškaitis pabrėžė, kad tokio simbolio gavimas ir dėvėjimas – tai lyg apsivilkimas Kristumi. Šv. Mišių metu Viešpatį giesmėmis šlovino Emanuelio bendruomenė.

Po Šv. Mišių visi buvo pakviesti vakarieniauti po šiauriniais Katedros skliautais, o vėliau rinkosi klausyti brolio Pranciškaus iš Tiberiados bendruomenės mokymo apie neturtą, skaistumą ir klusnumą. Tai, ką išgirdo katechezės metu, jaunimas aptarė grupelėse. Šv. Kazimiero koplyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, kur jaunimo maldą lydėjo seserys asumpcionistės ir broliai joanitai su savo jaunimu.

Šv. Kazimiero šventė Katedroje tęsiasi ir kovo 4-ą dieną. Programa: www.katedra.lt.