Kas yra Sinodas?

Sinodo tikslas – visai Dievo tautai įsiklausyti į tai, ką Šventoji Dvasia sako Bažnyčiai.

Tai darome drauge įsiklausydami į Dievo žodį Rašte ir Bažnyčios gyvojoje tradicijoje, tada įsiklausydami vienas į kitą ir ypač į marginalizuotuosius, kad atpažintume laiko ženklus.

Sinodo tikslas nėra pagaminti daugiau dokumentų. Juo siekiama įkvėpti žmones svajoti apie Bažnyčią, kokia esame pašaukti būti, leisti suvešėti žmonių viltims, skatinti pasitikėjimą, tvarstyti žaizdas, megzti naujus ir gilesnius santykius, mokytis vieniems iš kitų, tiesti tiltus, apšviesti protus, sušildyti širdis ir atkurti jėgas mūsų bendrai misijai vykdyti.

Išsamiai apie Sinodą: Parengiamasis dokumentas, Vademekumas (praktinis vadovas), popiežiaus Pranciškaus kalbos ir tekstai apie Sinodą.

Skelbdama Evangeliją, sinodinė Bažnyčia „keliauja drauge“. Kaip „keliaujama drauge“ šiandien jūsų vietinėje Bažnyčioje? Kokius žingsnius žengti mus kviečia Dvasia, kad augtume „keliavimu drauge“?

Atsakydami į šį klausimą, esame kviečiami:

 • Prisiminti savo patirtis: kokios mūsų vietinės Bažnyčios patirtys ateina į galvą išgirdus šį klausimą?
 • Giliau permąstyti šias patirtis: kokius džiaugsmus jos sukėlė? Su kokiais sunkumais ir su kokiomis kliūtimis susidūrė? Kokias žaizdas jos atskleidė? Kokių įžvalgų sukėlė?
 • Surinkti vaisius pasidalijimui: kur šiose patirtyse nuskambėjo Šventosios Dvasios balsas? Ko Dvasia prašo iš mūsų? Kas patvirtintina, kas keistina, kokie žengtini žingsniai? Kur sutariama? Kokie keliai atsiveria mūsų vietinei Bažnyčiai?

Norint padėti žmonėms visapusiškiau atsakyti į šį pagrindinį klausimą, žemiau pateikiamos temos, išryškinančios reikšmingus „gyvojo sinodalumo“ aspektus.

Klausimai, lydintys kiekvieną iš čia pateiktų dešimties temų, gali būti išeities taškai arba naudingos gairės. Tačiau šiais klausimais jūsų pokalbis ir dialogas neturi apsiriboti:

 1. Kelionės bendrakeleiviai

Bažnyčioje ir visuomenėje einame tuo pačiu keliu vienas greta kito. Kas mūsų vietinėje Bažnyčioje yra tie, kurie „eina drauge“? Kas yra tie, kurie atrodo esantys atokiau? Kaip augti esame pašaukti kaip bendrakeleiviai? Kokios grupės ar kokie asmenys palikti pakraščiuose?

 1. Įsiklausymas

Įsiklausymas yra pirmas žingsnis, tačiau tam reikalingi atviras protas ir atvira širdis be išankstinio nusistatymo. Kaip Dievas kalba per kartais mūsų ignoruojamus balsus? Kaip įsiklausoma į pasauliečius, pirmiausiai moteris ir jaunus žmones? Kas įsiklausymą palengvina ar jam trukdo? Ar tinkamai įsiklausome į tuos, kurie yra paribiuose? Kaip integruojamas pašvęstųjų asmenų indėlis? Kas riboja mūsų gebėjimą įsiklausyti pirmiausiai į tuos, kurių pažiūros skiriasi nuo mūsų pažiūrų? Kiek erdvės suteikiama mažumų, ypač vargšų, marginalizuotųjų ar socialiai atskirtį išgyvenančių žmonių balsui?

 1. Kalbėjimas

Visi esame kviečiami kalbėti drąsiai ir sąžiningai, t. y. laisvai, tiesiai ir artimo meilės dvasia. Kas mūsų vietinėje Bažnyčioje ir visuomenėje įgalina ar trukdo kalbėti drąsiai, atvirai ir atsakingai? Kada ir kaip pavyksta pasakyti, kas mums svarbu? Koks yra santykis su vietine žiniasklaida (ne vien katalikiškąja)? Kas kalba krikščionių bendruomenės vardu ir kaip tie kalbėtojai parenkami?

 1. Šventimas

„Keliauti drauge“ įmanoma tik remiantis bendruomeniniu įsiklausymu į Žodį ir Eucharistijos šventimu. Kaip mūsų bendruomenėje malda ir liturginiai šventimai įkvepia ir orientuoja mūsų bendrą gyvenimą ir misiją? Kaip šitai įkvepia svarbiausius sprendimus? Kaip skatiname veiklų tikinčiųjų dalyvavimą liturgijoje? Kiek erdvės suteikiama dalyvauti lektoriaus ir akolito tarnybose?

 1. Bendra atsakomybė už mūsų bendrą misiją

Sinodalumas tarnauja Bažnyčios misijai, kurią vykdyti pašaukti visi nariai. Kadangi visi esame mokiniai misionieriai, kaip kiekvienas pakrikštytas asmuo kviečiamas prisidėti prie Bažnyčios misijos? Kas pakrikštytiesiems trukdo veikliai misionieriauti? Kokias misijos sritis esame apleidę? Kaip bendruomenė remia savo narius, įvairiopai tarnaujančius visuomenei (socialine ir politine veikla, moksliniais tyrimais, švietimu, socialinio teisingumo skatinimu, žmogaus teisių apsauga, rūpinimusi aplinka ir t.t.)? Kaip Bažnyčia padeda šiems savo nariams misionieriškai vykdyti savo tarnystę visuomenei? Kaip įžvelgiami misionieriški pasirinkimai ir kas tai atlieka?

 1. Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje

Dialogui reikia ištvermės ir kantrybės, tačiau jis įgalina ir tarpusavio supratimą. Kokia apimtimi įvairūs žmonės mūsų bendruomenėje susirenka dialogui? Kur mūsų vietinėje Bažnyčioje dialogas vyksta ir kokios yra dialogo priemonės? Kaip skatiname bendradarbiavimą su kaimyninėmis vyskupijomis, vietinėmis vienuolių bendruomenėmis, pasauliečių asociacijomis bei sąjūdžiais ir t. t.? Kaip sprendžiami požiūrių skirtumai, konfliktai ir sunkumai? Kokiems konkretiems klausimams Bažnyčioje ir visuomenėje skirtinas didesnis dėmesys? Kokia yra dialogo bei bendradarbiavimo su kitų religijų tikinčiaisiais ir žmonėmis, nepriklausančiais jokiai religijai, patirtis? Kaip Bažnyčia plėtoja dialogą su kitais visuomeniniais sektoriais – politikos, ekonomikos, kultūros, pilietinės visuomenės atstovais – ir varge gyvenančiais žmonėmis, ko iš to dialogo mokomasi?

 1. Ekumenizmas

Ypatinga vieta sinodinėje kelionėje tenka dialogui tarp skirtingų konfesijų krikščionių, vienijamų vieno krikšto. Kokį santykį mūsų bažnytinė bendruomenė palaiko su kitų krikščioniškųjų tradicijų bei denominacijų nariais? Kas mus vienija ir kaip keliaujame drauge? Kokių vaisių gavome iš ėjimo drauge? Kokie sunkumai? Kaip žengti kitą žingsnį toje kelionėje drauge?

 1. Valdžia ir dalyvavimas

Sinodinė Bažnyčia skatina dalyvavimą ir bendrą atsakomybę. Kaip mūsų bažnytinė bendruomenė identifikuoja tikslus ir būdus, kaip tuos tikslus pasiekti, kokius žingsnius žengti? Kaip mūsų vietinėje Bažnyčioje vykdomi valdžia ir valdymas? Kaip įgyvendinama komandinis darbas ir bendra atsakomybė? Kaip atliekami vertinimai ir kas tai daro? Kaip skatinamos pasauliečių tarnybos ir pasauliečių atsakomybė? Kokių vaisingų sinodalumo patirčių būta vietiniu lygmeniu? Kaip vietinės Bažnyčios lygmeniu funkcionuoja sinodinės struktūros (pastoracinės tarybos parapijose ir vyskupijose, kunigų taryba ir t. t.)? Kaip dalyvavimo ir vadovavimo atžvilgiu galėtume skatinti sinodinę prieigą?

 1. Įžvalga ir sprendimų priėmimas

Sinodalumo stiliumi sprendimai priimami įžvelgus, ką Šventoji Dvasia sako per mūsų visą bendruomenę. Kokius metodus ir procesus taikome priimdami sprendimus? Kaip juos galima pagerinti? Kaip skatinamas dalyvavimas priimant sprendimus hierarchinėse struktūrose? Ar sprendimų priėmimo metodai padeda įsiklausyti į visą Dievo tautą? Koks santykis tarp pasikonsultavimo ir sprendimų priėmimo ir kaip tai taikoma praktikoje? Kokios priemonės ir procedūros taikomos skaidrumui ir atskaitomybei skatinti? Kaip galima augti bendruomeniniu dvasiniu įžvelgimu?

 1. Sinodalumo ugdymas

Sinodalumas neatsiejamas nuo kaitos, ugdymo ir nuolatinio mokymosi. Kaip mūsų bažnytinė bendruomenė ugdo žmones būti labiau gebančius „eiti drauge“ įsiklausant vienam į kitą, prisidedant prie misijos vykdymo ir įsitraukiant į dialogą? Koks ugdymas siūlomas įžvalgai skatinti ir valdyti sinodiniu būdu?

Kiekviena vyskupija, parapija ar bažnytinė grupė turėtų ne siekti aprėpti visus klausimus, bet atrasti svarbiausius jos kontekste sinodalumo aspektus bei į juos koncentruotis. Dalyviai raginami sąžiningai ir atvirai dalytis savo realaus gyvenimo patirtimis ir drauge apmąstyti, ką Šventoji Dvasia galbūt apreiškia per dalijimąsi tuo vienam su kitu.

Įvairiomis progomis popiežius Pranciškus pasidalijo savo vizija, kaip turėtų konkrečiai atrodyti sinodalumo praktika. Čia pateikiamos konkrečios nuostatos, įgalinančios autentiškai klausytis ir plėtoti dialogą dalyvaujant sinodiniame procese.

 • Sinodalumas reikalauja laiko pasidalyti
 • Nuolankumas įsiklausant turi atitikti drąsą kalbant
 • Dialogas veda prie to, kas nauja
 • Atvirumas atsivertimui ir kaitai
 • Sinodai yra bažnytinis įžvelgimo veiksmas
 • Mes esame įsiklausančios ir keliaujančios Bažnyčios ženklai
 • Atsisakyti išankstinių nusistatymų ir stereotipų
 • Įveikti klerikalizmo rykštę
 • Neapsiriboti vien savimi
 • Įveikti ideologijas
 • Įkvėpti viltį
 • Sinodai yra metas svajoti ir „praleisti laiko su ateitimi“

Išsamiau apie nuostatas – Vademekumo 2.3 dalyje

Keliaudami turime žinoti, jog gali pasitaikyti vilkduobių, sinodalumo metu trukdančių žengti į priekį. Čia pateikiamos kelios vilkduobės, kurių būtina išvengti siekiant sinodinio proceso gyvastingumo bei vaisingumo.

 • Pagunda vesti save patiems, užuot buvus vedamiems Dievo.
 • Pagunda sutelkti dėmesį į save ir savo rūpesčius.
 • Pagunda regėti vien „problemas“.
 • Pagunda dėmesį telkti vien į struktūras.
 • Pagunda nežvelgti toliau regimų Bažnyčios ribų.
 • Pagunda išleisti iš akių sinodinio proceso tikslus.
 • Pagunda konfliktuoti ir skaldytis.
 • Pagunda laikyti Sinodą savotišku parlamentu.
 • Pagunda klausytis tik tų, kurie jau įsitraukę į Bažnyčios veiklą.

Išsamiau apie vengtinas žabangas – Vademekumo 2.4 dalyje.

Sinodinio kelio žingsniai Vilniaus arkivyskupijoje

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS SINODINIO KELIO KOMANDA

Koordinatoriai – vysk. Arūnas Poniškaitis ir Agnė Markauskaitė

Živilė Peluritienė, Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatorė

Kun. Adžej Šuškevič, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius

Ses. Gintautė Giedrimaitė, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė

Kristina Trinkūnaitė, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovė

Raimonda Kuklienė, Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro vadovė

Algis Petronis, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovas

Ses. Jolita Matulaitytė, Vilniaus arkivyskupijos Caritas vadovė

Matas Macevičius, Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas

Lina Šapauskienė, Vilniaus piligrimų centro vadovė

 

Pagalba parapijoms ir bendruomenėms iš vyskupijos sinodinio kelio komandos:

 1. Mokymai koordinatoriams (gruodžio pradžia)
 2. Mokymai moderatorioms, kaip dirbti su grupele (sausio pradžia)
 3. Pasiūlymai, kaip organizuoti susitikimus
 4. Informaciniai paruoštukai
 5. Nuotolinės konsultacijos

 1. Pagalba viso proceso metu

 

Susisiekime: sinodas@vilnensis.lt


Kiekviena parapija, bendruomenė, organizacija yra kviečiama paskirti Sinodinio kelio koordinatorių (-ius) bei atrasti moderatorius, kurie galėtų vesti sinodinius susitikimus.

PARAPIJOS / BENDRUOMENĖS KOORDINATORIAUS UŽDUOTYS:

 • būti pagrindiniu pagalbininku kunigui parapijoje Sinodo reikalais
 • kartu su kunigais ir parapijos bendruomene suplanuoti, kokiu būdu, intensyvumu sinodinis kelias vyktų parapijoje
 • burti / sukviesti Sinodo grupeles, kuriose vyktų susitikimai
 • surasti moderatorius grupelėms
 • skleisti žinią, kad pasiektume ne tik bendruomenės narius
 • susitikimų metų gautas įžvalgas surinkti ir pateikti vyskupijai

Susitikimo moderatoriaus užduotis – suorganizuoti ir pravesti grupės susitikimą sinodo klausimais, užrašyti pagrindines grupės įžvalgas, jas pateikti vyskupijai ir / ar parapijai.

Pasiūlymai sinodo susitikimams

Prie Lietuvos vyskupų konferencijos suburta Sinodo kelio Lietuvoje koordinacinė komanda kas mėnesį rengia po vieną pasiūlymą susitikimui.

Lapkričio-gegužės mėnesiais bus parengti 7 susitikimai šiomis temomis:

 1. Kelionės bendrakeleiviai (jau paskelbta)
 2. Įsiklausymas ir kalbėjimas (jau paskelbta)
 3. Šventimas
 4. Atsakomybė už bendrą misiją
 5. Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas
 6. Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas
 7. Sinodalumo ugdymas

Kiekviena tema:

 • Trumpas video filmukas ~7 min
 • Parinkta Dievo žodžio ištrauka, meditacija
 • Tekstas su klausimais
 • Skaidrės (moderatoriui ir grupei)
 • Detalus susitikimo eigos aprašymas

Temos skelbiamos kas mėnesį sinodas.katalikai.lt, skiltyje „Temos“.


Susitikimų įžvalgos apibendrinamos ir perduodamos vyskupijos sinodinei komandai (forma įžvalgų pasižymėjimui), vienu iš šių būdų (per tris dienas po susitikimo):

 • google forma (nuoroda bus randama vilnensis.lt -> sinodas)
 • el. paštu sinodas@vilnensis.lt
 • adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.

 

Šį variantą parengė Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komanda (gali būti pritaikomas atitolusiems nuo Bažnyčios, retai besilankantiems).

Temas ir klausimus šiam susitikimui pasirikti galima iš šio sąrašo.

Trukmė ~ 1,5 val.

Optimalus grupės dydis: 5-7 asmenys. Jei bendrai susitikime dalyvauja daugiau žmonių – reikėtų juos paskirstyti į grupeles, kiekvienai iš jų reikalingas moderatorius

Pasirengimas:
 • pakviesti žmones iš anksto (patartina išsiųsti jiems ir susitikimo klausimus)
 • paskirti moderatorių (-ius)
 • patalpoje turėtų būti pakankamas skaičius kėdžių
 • patartina turėti Šventojo Rašto knygų (arba atspausdintų ištraukų kopijų) ir Sinodo maldą
 • turėti susitikimo klausimus dalyviams (atspausdintus ar matomus ekrane)
 • jaukumo suteiktų kava, arbata, sausainiai (pagal galimybes)
 • dalyviams galima pasiūlyti popieriaus užrašams ir rašymo priemones
 • paruošti vardų korteles (jei reikia)
Susitikimo eiga (kiekvienas punktas detalizuotas žemiau):

00.00 – 00.10 Pasisveikinimas, susipažinimas. Sinodo malda
00.10 – 00.20 Kas yra Sinodas? Pristatymas
00.20 – 00.30 Kaip vyks šis susitikimas? Procesas ir pagrindinės bendravimo taisyklės
00.30 – 01.20 Pokalbis grupėje
01.20 – 01.30 Padėka. Malda. Atsisveikinimas

00.00 – 00.10 Pasisveikinimas, susipažinimas. Sinodo malda

 • pagirtina pradėti numatytu laiku
 • pasveikinami susirinkę dalyviai
 • moderatorius prisistato pats ir pakviečia prisistatyti visus dalyvius (bent vardais). Jeigu iš pradžių susitikime dalyvauja daug žmonių ir į grupeles skirstysis vėliau – susipažinimą galima nukelti prieš pokalbį mažoje grupėje
 • pakviečiama susitikimą pradėti Sinodo malda 
 • pristatomas susitikimo tikslas, trukmė, eiga

00.10 – 00.20 Kas yra Sinodas? Pristatymas

 • glaustai pristatoma Sinodo esmė (galima naudotis arkivyskupijos komandos parengtomis skaidrėmis ar tekstu)

00.20 – 00.30 Kaip vyks šis susitikimas? Procesas ir pagrindinės bendravimo taisyklės

 • (susipažįstama, jei to nepadaryta anksčiau)
 • netrukus vyks pokalbis grupėje, todėl svarbu apsibrėžti pagrindines bendravimo taisykles:
  • elgsimės vienas su kitu ir tuo, ką kas sako, pagarbiai ir jautriai
  • vienu metu kalbės vienas žmogus. Mes visi klausysimės atvirai
  • kartais nutrauksime pokalbį, kad apmąstytume ir / ar pasimelstume
  • vengsime ginčų ar komentarų, kuriais siekiama įtvirtinti, įteigti savo požiūrį
  • neviršysime pasisakymui skirto laiko, kad visi turėtų laiko pasidalinti
  • kalbėsime po vieną kartą, kol kiti dalyviai nepasidalino savo mintimis
  • laikysimės konfidencialumo, jei grupės dalyvis papasakos ką nors apie save, tai liks grupėje, niekam kitam nepasakosim. Galima dalintis savo patyrimais, įžvalgomis, jausmais
  • esmines pokalbio įžvalgas ir atsiliepimus užrašysime ir perduosime vyskupijos sinodinio kelio komandai (nenurodant dalyvių pavardžių)  

00.30 – 01.20 Pokalbis grupėje

Pristatomi pokalbio klausimai: (klausimus pasirinkite iš sąrašo arba sugalvokite savo)

Pokalbis grupelėje trunka apie valandą ir apima tris ratus:

Pradžioje galima perskaityti parinką Šventojo Rašto ištrauką (ištraukų pasiūlymai), po to skiriama laiko dalyviams tyloje dar kartą pamąstyti apie klausimus, galima pasiūlyti pasižymėti pastabas užrašuose, kad būtų lengviau kalbėti. (~3 min)

 • Pirmame rate kiekvienas per vienodą laiko tarpą pasidalija savo įžvalgomis, maldos vaisiais apie klausimus. Šiame rate nediskutuojama, visi dalyviai įdėmiai klausosi vienas kito. (bendrai ~15 min, kiekvienam ~2-3 min)
 • TYLA (skirta apmąstyti išgirstas mintis) (~1 min)
 • Antrame rate dalyviai pasidalija, kas patraukė jų dėmesį per pirmąjį ratą (bendrai ~15 min, kiekvienam ~2-3 min)
 • TYLA (~1 min)
 • Trečiame rate dalyviai apmąsto tai, kas iškilo pokalbyje ir kas juos labiausiai sujaudino. Pažymimos naujos įžvalgos ir net neišspręsti klausimai. Įžvalgas ir mintis būtina užsirašyti. Dalyviai turėtų nuspręsti, kokius atsiliepimus jie norėtų pateikti arkivyskupijos komandai. (~15 min)

01.20 – 01.30 Padėka. Malda. Atsisveikinimas

 • trumpai primenama, kas buvo nuveikta
 • padėkojama už dalyvavimą,
 • pristatoma kito susitikimo data ir tema (jei numatyta)
 • galima pabaigti malda ar giesme
Po susitikimo:

Apibendrinamos ir perduodamos susitikimo įžvalgos (forma įžvalgų pasižymėjimui), vienu iš šių būdų (per tris dienas po susitikimo):

 • google forma (nuoroda bus randama vilnensis.lt -> sinodas)
 • el. paštu sinodas@vilnensis.lt
 • adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.
Papildomi patarimai:
 • galima paprašyti žmones užsiregistruoti, palikti kontaktus, jei norėtų gauti tolimesnę informaciją apie bendruomenės veiklą / sinodo naujienas
 • galima patalpoje pakabinti Sinodo logotipą-plakatą, rodyti jį ekrane
 • galima turėti dalomosios medžiagos apie parapijos / bendruomenės veiklas

Lenkakalbėms bendruomenėms siūlome:

 • Buivydžių parapijos siūlomą susitikimų medžiagą (7 temos ir klausimai) (parsisiųsti
 • Bažnyčios Lenkijoje parengtą susitikimų medžiagą visoms 10 temų (parsisiųsti pdf) (pristatytų Vademekume). Kiekvienai temai paruošta: Evangelijos ištrauka ir refleksija; malda; klausimynas.

Vilniaus arkivyskupijoje rekomenduojame grupelės įžvalgas pasižymėti iškart po pasikalbėjimo ir pateikti ne vėliau nei trečią dieną po susitikimo.

Dėkojame už Jūsų norą keliauti drauge!

Vilniaus arkivyskupijoje sinodinio susitikimo grįžtamojo ryšio atsiliepimai, įžvalgos (forma įžvalgų pasižymėjimui), perduodami vienu iš šių būdų:

google forma
– el. paštu sinodas@vilnensis.lt
– adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.

PLAČIAU APIE ĮŽVALGAS

Stalo žaidimas vaikams „Žąsys“, pritaikytas Sinodo temai (pagal Palencijos arkivyskupijos, Ispanija) pasiūlymus.

Atsispausdinti paruošta schema (A4 formatu ir A3 formatu) ir taisyklės.

Žaidžiant reikia turėti žaidimų kauliuką ir figūrėles.

Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras parengė metodinę medžiagą, kaip organizuoti sinodinius susitikimus su jaunuoliais progimnazijose ir gimnazijose. Visi pasiūlymai skelbiami Katechetikos centro puslapyje čia.

Paaugliams (nuo 14 metų) ir studentams, ypač tiems, kurie nėra aktyvūs Bažnyčios nariai,

prieš pradedant kalbėjimą apie klausimus (po Šventojo Rašto ištraukos), įtraukti „apšilimo“ veiklą:

 1. Pakviesti parašyti 7 asociacijas, susijusias su Bažnyčia

Asociacija – tai sąryšis tarp atskirų daiktų, vaizdų ar žmonių, kuris atsiranda matant šiuos daiktus / vaizdus / žmones kartu tiek gyvai, tiek medijose. Asociacijos gali būti suformuotos visuomenės arba asmeninės patirties. Pavyzdžiui: Mokykla man asociuojasi su stipriu skambučio garsu, šiltomis bandelėmis, daug skaičių. Atostogos man asocijuojasi su močiute, lietumi, ežeru, ilgu miegu. Lemputės man asocijuojasi su šv. Kalėdomis, jaukumu, Trakų ežero pakrante ir t.t.

 1. Pabraukti tas aociacijas, kurios yra susiformavusios iš jų asmeninės patirties

Kaip atskirti, kuri asociacija yra suformuota mano asmeninės patirties? Iš patirties kylančių asociacijų pavyzdžiai: mano pasirinkta bažnyčios asociacija yra muzika, nes, kai užėjau į bažnyčią, man labai patiko, kaip giedojo choras; mano pasirinkta bažnyčios asociacija yra kunigas, nes kartą į mūsų mokyklą buvo atvykęs kunigas, kuris pasakojo įdomią istoriją. Jei asocijacija kyla iš filmų, straipsnių ir kitų medijos kanalų – ji nėra suformuota asmeninės patirties.

 1. Pasidalinti įsimintiniausia patirtimi. 

Tuomet jau galima pereiti prie susitikimo klausimų aptarimo dalies

*** 

Kitas „apšilimo“ variantas – pasiūlyti įsižiūrėti į paveikslėlį, kuriame vaizduojamas baseinas ir įvairūs žmonės, bei pakviesti įsivaizduoti, jog baseinas yra Bažnyčia. Kuris personažas atspindėtų Jūsų santykį su Bažnyčia? Kiekvienas pakviečiamas papasakoti, kurį personažą pasirinko ir kodėl. Jei tokio personažo nėra, tuomet galima jį sukurti.


Medžiaga sinodiniam keliui su neįgaliaisiais (JAV, Newarko arkivyskupijos medžiaga anglų kalba)


Bendra veikla, pavyzdžiui, piligriminė kelionė, socialinės ar karitatyvinės iniciatyvos ar tiesiog pavalgymas drauge. Tai ne tik didintų dalyvių tarpusavio pasitikėjimą, bet ir galėtų paskatinti į dalyvavimą įsitraukti tuos, kuriuos labiau traukia ne intelektualinės diskusijos, bet praktinė veikla.


Vakarienė – Sinodo klausimus galima aptarti ir šeimos, draugų, bičiulių vakarienės metu. Greičiausiai griežtos susitikimo struktūros išlaikyti nepavyks, tačiau svarbu, kad ir neformalios vakarienės metu būtų moderatorius, kuris pristatytų Sinodo esmę, pakviestų kiekvieną pasidalinti mintimis duotais klausimais, pasižymėtų svarbiausias įžvalgas.


Įvairi medžiaga lenkų kalba: https://synod.org.pl

Įvairių šalių pasiūlymai skirtingomis kalbomis: https://www.synod.va/en/documents/tools-for-facilitating-synodal-consultation.html

Kitų Lietuvos vyskupijų parengta medžiaga: https://sinodas.katalikai.lt/medziaga/vyskupiju/ 

KAS YRA SINODINIS SUSITIKIMAS?

Tai raginimas žmonėms rinktis, drauge reaguoti, klausytis vieni kitų, teikti individualius ir grupinius grįžtamuosius atsiliepimus, idėjas, reakcijas ir pasiūlymus.

Įsiklausymo ir kalbėjimosi pagrindas susitikimuose – pagrindinis Sinodo klausimas ir jį lydinčios 10 temų.

Viliamasi, kad panašūs susitikimai galėtų tęstis ir pasibaigus sinodiniam etapui. 

KAS GALI DALYVAUTI SUSITIKIMUOSE?

Dalyvauti sinodiniame procese, pasidalinti savo patirtimi ir požiūriu, kviečiami visi pakrikštytieji – nevalia atstumti nė vieno. Ypatingas dėmesys skirtinas įtraukimui tų, kuriems kyla grėsmė likti nuošalyje (pavyzdžiui, vargšų, neįgaliųjų, migrantų, nepraktikuojančių tikėjimo ir t.t.).

Tai proga dialogui su ekonomikos ir mokslo, politikos ir kultūros, menų ir sporto, žiniasklaidos ir socialinių iniciatyvų žmonėmis. Susitikimai gali būti geras būdas suburti mūsų parapijų, bendruomenių žmones iš skirtingų profesinių sričių, skirtingų tautybių, amžiaus grupių, net gi skirtingų religijų ar krikščioniškų konfesijų. Juk nevalia atstumti nė vieno!

KAIP SUSITIKIMAS GALI VYKTI?

Sinodiniai konsultaciniai susitikimai gali būti organizuojami tarp parapijos įvairių grupių arba suburiant žmones iš skirtingų parapijų.

Idealiu atveju tarp dalyvių turėtų būti žmonių, atstovaujančių įvairioms bendruomenėms, patirtims, kultūroms, amžiaus grupėms ir skirtingiems visuomenės sluoksniams. Visos grupės dydį gali lemti prieinama susirinkimo vieta ir susirinkimo moderatorių kiekis.

Idealiu atveju tai pačiai dalyvių grupei reikėtų surengti daugiau nei vieną šių „sinodinių konsultacinių susitikimų“, kad jie galėtų labiau įsigilinti, o jų dialogas būtų turtingesnis. 

Susitikimų formos, struktūros, metodika gali būti labai įvairi. Toliau pristatome keletą variantų, kuriuos būtų galima pritaikyti einant Sinodinį kelią savo parapijoje, organizacijoje, bendruomenėje.

Sinodo susitikimo grupelėje įžvalgos

Kviečiame po susitikimų, kuriuose aptarti sinodo klausimai, pasidalinti įžvalgomis su savo vyskupijos sinodine komanda.

Vilniaus arkivyskupijoje rekomenduojame grupelės įžvalgas pasižymėti (forma) iškart po pasikalbėjimo ir pateikti ne vėliau nei trečią dieną po susitikimo.

Dėkojame už Jūsų norą keliauti drauge!

Vilniaus arkivyskupijoje sinodinio susitikimo grįžtamojo ryšio atsiliepimai, įžvalgos (forma įžvalgų pasižymėjimui), perduodami vienu iš šių būdų:

google forma
– el. paštu sinodas@vilnensis.lt
– adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.


Atsiliepime, įžvalgose (parengta pagal Vademecum):

 • nesiekiama protokoliškai atspindėti visko, kas buvo pasakyta, ar atlikti akademinę analizę,
 • užrašoma tai, kas galėtų būti naudinga kitam sinodinio proceso etapui,
 • neapsiribojama ataskaita apie bendras tendencijas ir sąlyčio taškus,
 • iškeliami jaudinantys aspektai, originalus požiūris ar atveriamas naujas horizontas,
 • dėmesys skiriamas balsams ir tų žmonių, kurių nedažnai klausomasi,
 • pabrėžiamos ne vien pozityvios patirtys, bet ir keliami iššūkiai bei nušviečiamos negatyvios patirtys, siekiant tikroviškai atspindėti visa, ko buvo klausomasi,
 • turėtų būti perteikta kas nors iš vietinių susirinkimų patirties: dalyvių nuostatos, džiaugsmai ir iššūkiai drauge angažuojantis ir siekiant įžvalgos.

Praktiniai patarimai moderatoriui (ar kitam pokalbiui subūrusiam asmeniui):

 • įžvalgas atsiliepimui pasižymėti susitikimo metu arba ne vėliau nei dieną po susitikimo, tą daryti gali ir kitas atsakingas žmogus;
 • prašome atsiliepimą perduoti vyskupijos sinodinei komandai kuo greičiau, nelaukiant gegužės pabaigos;
 • perduoti atsiliepimą ir parapijos atsakingam asmeniui (jeigu taip sutarta parapijoje).

Asmeninėms, ne grupelių, įžvalgoms paskelbta speciali forma sinodas.katalikai.lt tinklalapyje.

Sinodo susitikimų moderavimas

Rekomendacijos sinodo kelio susitikimų moderatoriams: parsisiųsti pdf Medžiagoje pristatoma: kaip kviesti ir palaikyti moderatorius, kokios yra moderatoriaus užduotys, kokios galėtų būti taisyklės grupės dalyviams, kaip valdyti grupę, kaip elgtis sudėtingose situacijose. Medžiagą parengė Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovas Algis Petronis.  

Komunikacija apie sinodą, informacijos šaltiniai

Komunikuojant apie sinodinį kelią, kviečiant žmones išsisakyti ir įsiklausyti, siūlome kūrybiškai naudotis žemiau pateiktose nuorodose esančia medžiaga.

 

Pagrindiniai dokumentai

 

Kur ieškoti daugiau medžiagos, išteklių sinodiniam keliui?

 

Medžiaga, naudinga susitikimams

 

Grafinis stilius

 

Socialiniuose tinkluose kviečiame naudoti šias grotažymes

 • lietuvių k. #Sinodas #ĮsiklausantiBažnyčia #KeliavimasDrauge #VilniausArkivyskupija
 • anglų k. #Synod #ListeningChurch #WalkingTogether  #ArchdioceseOfVilnius
 • lenkų k. #Synod #KościółSłuchający #ChodzenieRazem #ArchidiecezjaWileńska

 

Sinodas socialiniuose tinkluose: instagram, facebook, twitter, flickr