Vladimiro mieste pagerbtas Dievo tarno arkivysk. M. Reinio atminimas

Lapkričio 2 dieną Vladimiro mieste, Rusijoje, buvo prisimintas Vilniaus arkivyskupijos ganytojas Dievo tarnas arkivysk. Mečislovas Reinys (1884–1953).

Pirmojoje Lietuvos Respublikoje kurį laiką ėjusio Užsienio reikalų ministro pareigas arkivysk. Mečislovo Reinio paminėjimas vyko Lietuvos ambasados Rusijoje iniciatyva. Senosiose Vladimiro miesto kapinėse, esančiose šalia „Vladimirskij Central“ kalėjimo, kuriame kalėjo ir mirė arkivysk. Mečislovas Reinys, buvo surengtas simbolinis renovuoto paminklinio memorialo, skirto arkivysk. M. Reiniui ir kitiems žinomiems lenkų, ukrainiečių, estų ir japonų politiniams kaliniams atminti, atidengimas.

Atstovybės kvietimu memorialo atidengimo ceremonijoje dalyvavo vietos valdžios atstovai, miestelėnai bei užsienio diplomatai. Po bendros maldos įvyko politinių represijų aukų pagerbimo ceremonija – Lietuvos ambasadorius Remigijus Motuzas kartu su Estijos, Lenkijos, Ukrainos ir Japonijos ambasadų atstovais prie memorialo padėjo gėlių ir uždegė žvakeles.

Dievo tarno arkivysk. Mečislovo Reinio beatifikacijos byla buvo pradėta 1998 metais. Vladimiro kalėjime kartu kalėjęs Vokiečių užsienio reikalų ministerijos tarėjas dr. Gotthold Starke apie Reinį sakė: „Jo laikysena yra tikrai Bažnyčios šventojo laikysena. … Jo autoritetas sklido pro kalėjimo sienas iš vienos griežtai izoliuotos celės – kiton. Aš pats daug gavau iš šios prakilnios asmenybės, kurioje jungėsi tvirtas tikėjimas, didelis mokslas, krikščioniškoji meilė ir nusižeminimas.“

Kviečiame melsti Dievo tarno arkivysk. M. Reinio užtarimo ir jo paskelbimo palaimintuoju. Daugiau apie šį Vilniaus arkivyskupijoje dirbusį ganytoją galite rasti čia: https://www.vilnensis.lt/apie-arkivyskupija/asmenybes/dievo-tarnas-mecislovas-reinys/

Malda prašant malonių užtariant arkivyskupui Mečislovui Reiniui

Dėkojame Tau, Visagali Dieve, kad sunkiais tikėjimo persekiojimo laikais davei mums garbingąjį Arkivyskupą Mečislovą Reinį, kankintą ir Dvasios vienybėje su Tavo Sūnumi paaukojusį savo gyvybę Vladimiro kalėjime. Jausdami savo menkumą, mes lenkiamės prieš Tave, didis Dieve, ir, šio Tavojo Tarno užtariami meldžiame (paminėti savo prašymą) malonės. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Tėve mūsų… Sveika, Marija… Garbė Dievui Tėvui…

Parengta pagal Užsienio reikalų ministerijos ir Vilnensis.lt informaciją