Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų atlaidai

2021 metų lapkričio 13–21 d. vyks tradiciniai Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Šių metų atlaidų tema Motina Vilties (lot. Mater Spei) yra vienas iš trijų naujausių Švč. Mergelės Marijos litanijos kreipinių, kuriais popiežius Pranciškus papildė litaniją 2020 metais.

Atlaidų programa, plakatas (lietuvių kalba), (lenkų kalba).

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų metu bus meldžiamasi už Bažnyčios karitatyvines tarnystes, kunigus, pašvęstojo gyvenimo narius, seminaristus, Lietuvos kariuomenę, policiją, žemdirbius, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, išeiviją, migrantus, jaunimą ir ateitininkus.

Kiekvieną dieną šv. Mišios aukojamos lietuvių ir lenkų kalbomis, taip pat kasdien bus kviečiama į Mišias ir kitomis kalbomis: italų, anglų, ispanų, prancūzų, baltarusių, rusų, ukraniečių.

Šv. Mišių transliacijas kasdieną bus galima stebėti parapijos svetainėje www.ausrosvartai.lt. Pagrindinę atlaidų dieną, lapkričio 14 dieną, sekmadienį, šv. Mišias iš Aušros Vartų koplyčios 11 val. (lietuvių kalba) transliuos LRT Plius televizija, Marijos radijas, o 13 val. (lenkų kalba) transliacija vyks parapijos puslapyje. Šv. Mišias aukos arkivyskupas Gintaras Grušas.

Maldininkų lauks ir piligrimų centras „Kana“, atlaidų proga duris atveriantis atnaujintoje Šv. Teresės bažnyčios kriptoje.

Jauni žmonės ypatingai kviečiami į atlaidu atvykti lapkričio 20 dieną, šeštadienį, į Vilniaus arkivyskupijos jaunimo dieną „Pašaukiau vardu“.

Atvykstančiųjų į atlaidus prašoma laikytis visų su COVID-19 susijusių saugumo reikalavimų ir rekomendacijų: dėvėti kaukes, dezinfekuotis rankas, laikytis saugaus atstumo, saugoti, gerbti save ir kitus.

Atlaidų organizatoriai, Šv. Teresės parapijos bendruomenė, rašo: „Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina daugeliui tikinčiųjų yra jų gyvenimo kelrodė žvaigždė, kuriai jie nuo senų laikų patiki savo didžiausius rūpesčius, iš Jos semiasi vilties, stiprybės, nelaimėms ištikus. Daugybė votų ant Aušros Vartų koplyčios sienų liudija, kad mūsų Didžiosios Vilties Motina palaiko, guodžia Ja pasitikinčiuosius ir į Jos Sūnų Jėzų Kristų tikinčiuosius, ypač įvairiems sunkmečiams užėjus. Per šių metų Globos atlaidus melsime Gailestingumo Motiną, kad padėtų mums nugalėti savo baimes, nerimą, apšviestų mus savo begalinės meilės spinduliais, stiprintų mūsų tikėjimą ir ryžtą ieškoti Kristuje savo gyvenimo prasmės net ir pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis.“

Atlaidams yra parengta speciali knygelė lietuvių ir lenkų kalbomis. Kiekvieną Atlaidų dieną maldininkus lydės popiežiaus Benedikto XVI mintys iš enciklikos SPE SALVI ir popiežiaus šv. Jono Pauliaus II (2003 m. liepos 28 d.) malda Motina vilties.


KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA

06.30 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
07.30 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
09.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
10.30 val. – Novena ir malda už kunigus bažnyčioje (lietuvių k.)
11.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (užsienio k.)
18.00 val. – Akatistas (giesmė Švč. M. Marijai) Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
18.30 val. – Rožinis bažnyčioje (lietuvių k.)
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)


Vilniaus Šv. Teresės parapijos informacija