Kunigų susirinkime – paskyrimai ir dėmesys pasirengimui sakramentams

Rugsėjo 14 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyko Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas. Susirinkime kalbėta apie vaikų ir jaunuolių pasirengimo sakramentams gaires, įteikti nauji paskyrimai vyskupijoje dirbantiems kunigams, aptartos kitos aktualijos.

Pradžioje buvo pasimelsta Dieninė liturginių valandų malda, minint Šv. Kryžiaus išaukštinimą. Kunigai pasveikino ganytojus jubiliejų proga: augziliarą vyskupą Arūną Poniškaitį, rugpjūčio 1 dieną paminėjusį 50-ies metų jubiliejų, ir arkivyskupą Gintarą Grušą, kuriam šio mėnesio 23 dieną sukaks 55-eri metai.

Kadangi rugsėjis yra laikas suburti vaikus parapijose ruošti Pirmajai Komunijai, o jaunuolius – Sutvirtinimo sakramentui, vysk. A. Poniškaitis pristatė atnaujintą instrukciją Dėl vaikų ir jaunuolių ruošimo Atgailos-Sutaikinimo, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams Vilniaus arkivyskupijoje. Vyskupas sakė, kad pirmiausiai reikia turėti prieš akis patį katechezės tikslą – kad žmonės pažintų gyvąjį, juos mylintį Dievą. Dalis šeimų ateina prašyti sakramentų vedini tradicijos, tad reikia jiems padėti atrasti gyvą tikėjimą. Instrukcija yra pagalba, kad atsakingieji už pastoraciją galėtų veiksmingai padėti žmonėms susitikti su Dievu.

Po to kalbėjęs arkivyskupas išvardijo arkivyskupijos prioritetus: evangelizacija, akademinės bendruomenės sielovada ir sostinės Vilniaus kaip Gailestingumo miesto pristatymas. Evangelizacija vykdoma per sakramentus, šeimos grupes, taip pat svarbu pakviesti tuos, kurių Geroji Naujiena paprastai nepasiekia, tai yra tuos žmones, kurie yra katalikai, bet neturi ryšio su parapija. Universitetinė sielovada – tai pagrindinė dirva pašaukimams, nes šiais laikais apie pašaukimą dažniausiai pradeda mąstyti studentiško amžiaus žmonės. Reikia kreiptis į studentus ir kviesti juos į bendruomenes. Tie, kurie savo gimtosiose parapijose buvo aktyvūs, atvykę studijuoti į Vilnių turėtų rasti atviras Vilniaus parapijų duris. Kitų metų birželio mėnesį Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos, todėl ruošiamasi kviesti akademinį jaunimą jose dalyvauti.Taipogi svarbu, kad apie Vilnių kuo daugiau žmonių žinotų kaip apie miestą, susijusį su pamaldumu dieviškajam Gailestingumui.

Jau besibaigiančio Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus kalendoriuje dar liko keletas svarbių datų: lapkričio 7 d. Jubiliejus nuteistiesiems. Bus lankomos įkalinimo įstaigos. Karitatyvinių darbuotojų ir savanorių jubiliejus vyks lapkričio 14 d. jame dalyvauti bus kviečiami ir nebažnytinių organizacijų, vykdančių karitatyvinę veiklą, darbuotojai ir savanoriai. Jubiliejinės gailestingumo durys visur Lietuvoje bus užvertos lapkričio 13-ąją, išskyrus vieną šventovę – Aušros Vartuose jos bus uždarytos lapkričio 20 dieną.

Artėjant rinkimams kunigams buvo priminta neprisidėti prie politikų agitacijos, neagituoti ir, net jei būtų kviečiami, nedalyvauti partijų politinėse akcijose. Visgi kunigams dera pasisakyti dėl vertybinių principų.

Popiežiaus prašymu rugsėjo 20 dieną visi kviečiami jungtis su juo, meldžiantis už taiką: parapijose, bendruomenėse ar pavieniui.

Nuo lapkričio 1 d. iki sausio 1 d. per parapijas keliaus adoracija Gailestingumo jubiliejaus proga, meldžiantis už taiką pasaulyje. Adoracija gali vykti visą parą arba tik dieną.

Kitas kunigų susirinkimas įvyks spalio 5 dieną. Numatoma jo tema – savižudybių prevencija.

 

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija