Paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje 2016-09-14

Kun. Miroslav ANUŠKEVIČ inkardinuojamas Vilniaus Arkivyskupijoje ir skiriamas Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapijos vikaru.

Kun. Marijan APRIŠKO, paliekant toliau eiti turimas pareigas, skiriamas Kaltanėnų Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios parapijos administratoriumi.

Kun. Juzef AŠKIELOVIČ atleidžiamas iš Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos klebono pareigų ir nuo pareigos aptarnauti klebono teisėmis Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapiją ir skiriamas Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo ir Pabarės Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijų klebonu.

Kun. Mindaugas BERNOTAVIČIUS skiriamas arkivyskupo asmeniniu sekretoriumi ir Vilniaus akademinės sielovados koordinatoriumi bei Vilniaus akademinės sielovados centro vadovu.

Kun. Marek BUTKEVIČ atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso ugdytojo pareigų, paliekant toliau eiti kitas turimas pareigas.

Kun. dr. Kęstutis DAILYDĖ atleidžiamas iš Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos rezidentu, paliekant toliau eiti kitas turimas pareigas.

Kun. Valentin DULKO atleidžiamas iš Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaru.

Kun. Aleksandr GAIČAUSKAS atleidžiamas iš Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaru.

Kun. Rytis GURKŠNYS SJ atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektoriaus pareigų.

Mons. Jan KASIUKEVIČ atleidžiamas iš Vilniaus Visų Šventųjų parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų ir Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų klebonu.

Kun. Ernestas MASLIANIKAS atleidžiamas iš Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaru.

Kun. Arūnas MITKEVIČIUS, paliekant toliau eiti turimas pareigas, įpareigojamas pagelbėti Vilniaus Šv. ap. Petro ir Povilo parapijos klebonui rūpinantis šioje parapijoje esančių gydymo įstaigų pastoracija.

Kun. Povilas NARIJAUSKAS atleidžiamas iš Vilniaus akademinės sielovados koordinatoriaus ir Vilniaus akademinės sielovados centro vadovo pareigų ir išleidžiamas darbuotis Viešosios įstaigos „Marijos radijas“ programų direktoriaus pareigose.

Kun. Daniel NARKUN atleidžiamas iš Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapijos vikaru.

Kun. Jonas NAUJOKAITIS atleidžiamas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaru.

Kun. Antanas SAULAITIS SJ atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčios vicerektoriaus pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektoriumi.

Diak. Renatas ŠVENČIONIS skiriamas sielovadiniam darbui į Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapiją.

Kun. Valdemar ULČUKEVIČ, paliekant toliau eiti turimas pareigas, įpareigojamas pagelbėti Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos pastoracijoje.

Kun. Szymon WIKŁO atleidžiamas iš Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo ir Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų kapelionu.

 

Lydėkime malda kunigus jų tarnystėje!