Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptartas popiežiaus vizitas

Spalio 10 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Po Valandų liturgijos Dieninės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie popiežiaus Pranciškaus vizito parengimo. Arkivyskupas priminė, kad popiežius pakvietė visą spalio mėnesį kalbėti Rožinio maldą, ją užbaigiant invokacija Švč. Mergelei Marijai „Tavo apgynimo šaukiamės“ ir malda šv. arkangelui Mykolui, prašant ginti Bažnyčią nuo velnio puolimų.

Arkivyskupas pakvietė kunigus mažesnėse grupelėse aptarti pasirengimo popiežiaus vizitui sėkmes ir nesėkmes, pačius susitikimus ir pasvarstyti, kaip įgyvendinti popiežiaus pasiūlytas temas, jas pritaikyti kasdieninėje sielovadoje.

Lietuvos vyskupų kvietimu spalio 21 d., sekmadienį, Lietuvoje bus aukojamos šv. Mišios, dėkojant už apaštališkojo vizito metu gautas malones. Tą sekmadienį šv. Mišios šia padėkos intencija bus aukojamos visose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose, o Vilniaus ganytojai iškilmingas padėkos Mišias aukos 12.30 val. Vilniaus arkikatedroje ir 12.00 val. Trakų bazilikoje. Spalio 21 d. taip pat bus švenčiamas Misijų sekmadienis, renkamos aukos misijų veiklai paremti.

Arkivyskupas priminė, kad neseniai Lietuvos vyskupų konferenciją pasiekė Apaštalinės penitenciarijos raštas. Jame pranešama apie suteikiamus visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis (sakramentinė išpažintis, Eucharistinė komunija ir malda popiežiaus intencija) visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą. Ši malonė Lietuvai suteikta visam laikui.

Arkivyskupas pabrėžė, kad, prasidėjus katechetiniams metams, svarbu skelbti apie numatytą penkių mėnesių pasirengimo santuokai laikotarpį: nuo sausio 1 d. dėl Santuokos sakramento turės būti kreipiamasi į parapiją likus ne mažiau kaip penki mėnesiai iki jo. Taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad tikintieji iš anksto ruoštųsi priimti Sutvirtinimo sakramentą ir prasidėjus katechetiniams metams užsirašytų į kursus. Pabrėžta, kad Sutvirtinimo sakramentą svarbu priimti, rengiantis Santuokai, jei to nebuvo padaryta anksčiau.

Susirinkime taip pat aptarti artėjantys renginiai ir šventės.

Kitas kunigų susirinkimas vyks Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lapkričio 7 d.

-ksb-