Pašvęstojo gyvenimo šventė Vilniuje

Nuotraukos autorė Aistė Karpytė

2024 metų vasario 2 dieną Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujantys pašvęstieji kartu su ganytojais iškilmingai minėjo Viešpaties Paaukojimą ir šventė Pašvęstojo gyvenimo dieną.

Broliams ir seserims susirinkus į kuriją, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas tarė sveikinimo žodį, o kunigas domininkonas Jokūbas Marija Goštautas dalijosi mintimis apie pašvęstųjų padėtį ir pašaukimą Bažnyčioje šiandien. Kalbėtojas priminė vienuoliams skirtą II Vatikano Susirinkimo kvietimą grįžti prie šaknų. Turime sustoti, pamąstyti, kas esame. O tas apmąstymas turėtų remtis perėjimu nuo individo (ugdomo, kad atitinktų tam tikras taisykles) prie asmens, prie santykio. Į tai kvietė ir popiežius Pranciškus, sakydamas, kad pašvęstieji turi pažadinti pasaulį. Tai reiškia užmegzti santykį, puoselėti bendrystę – žmogaus su Dievo ir žmogaus su žmogumi.

Nuotraukos autorė Aistė Karpytė

Brolis Jokūbas Marija ragino vienuolius išeiti iš saugumo zonos, peržengti charizmų ribotumus – susitelkę į savo charizmą, į tai, ką turime nuveikti, pamirštame, kam esame pašaukti. „Pavyzdžiui, domininkonų charizma yra mokyti. Bet ar tai yra tikslas?“ Pamirštame, kad visų pirma esame pašaukti būti pašvęstaisiais, vienuoliais. Svarbu suvokti, kad nesame funkcionieriai. „Svarbiausia ne tai, ką darote, bet tai, kas esate,“ – pabrėžė prelegentas. Pašvęstieji yra ne tam, kad atliktų tam tikrą funkciją Bažnyčioje, bet kad būtų ženklas. Darbai, tarnystė turi būti vieta, kur įvyksta teofanija.

Kitas svarbus dalykas – ugdymas. Individas siekia tik savo paties tobulumo, o asmuo siekia tobulumo per santykį su kitu. Taigi esame pašaukti permąstyti, kaip gyvename. Ugdant žmogų pirmiausia reikia jam paaiškinti, kodėl laikomasi tam tikros tvarkos, o ne tiesiog pasakyti, kad taip privalu: „Viskas turi prasidėti ne nuo „privalau“, o nuo „kodėl“, – teigė kalbėtojas. Be to, labai svarbu nuoširdūs tarpusavio santykiai bendruomenėje: ne tylėti, o tinkamai pasakyti, kas negerai, dėl ko pykstu.

Anot popiežiaus Pranciškaus, pašvęstųjų pašaukimas yra liudijimas. Taigi, nešimas žmonėms to, ką patys gyvename. Tad pirmiausia turime būti – tam esame pašaukti.

Nuotraukos autorė Aistė Karpytė

Po konferencijos Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos vyresnioji s. Gintautė pakvietė seseris melstis už kunigus ir kartu su s. Adele padalijo paveikslėlius su kunigų vardais.

Netrukus Vilniaus arkikatedroje bazilikoje prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, o iškart po jos buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Šventės nuotraukų albumas

Vilniaus arkivyskupijos informacija