Maldos už seksualinės prievartos aukas diena

Visuotinė malda

V Gavėnios sekmadienis, A metai

 Maldos už seksualinės prievartos aukas diena

 

Kun.: Broliai seserys, pasitikėdami mūsų Atpirkėju Jėzumi Kristumi, kuris pajėgia išgydyti skaudžiausias vidines žaizdas ir perkeisti širdis, melskime už asmenis, padariusius sunkių prievartos ir išnaudojimo nuodėmių, bei tuos, kurie dėl to nukentėjo.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Vad.: Viešpatie, Tu dovanojai mums gyvenimą. Ugdyk mūsų pagarbą žmogiškajam orumui, ryžtą kovoti su nuodėme ir stiprink siekį gyventi Dievo vaikų laisvėje.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Vad.: Viešpatie, Tu atsiuntei Šventąją Dvasią. Suteik paguodą, vidinį išgydymą lytiškai išnaudotiesiems asmenims bei jų šeimoms ir išvaduok juos iš nusiminimo.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Vad.: Viešpatie, Tu nepasmerkei nusidėjėlės, bet grąžinai jai gyvenimą. Padėk išsivaduoti ir į visavertį gyvenimą sugrįžti moterims ir vyrams, įtrauktiems į nusikalstamas prostitucijos pinkles.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Vad.: Viešpatie, Tu esi pats gailestingumas. Pasigailėk tų, kurie šeimoje, ugdymo institucijoje ar Bažnyčioje vykdė seksualinę prievartą. Padėk jiems atpažinti blogį, giliai sužeidusį kitus, bei pasiryžti tikrai, nuoširdžiai atgailai.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Vad.: Viešpatie, Tu kentėjai ant kryžiaus. Duok vidinės ramybės ir sustiprink neteisingai lytiniais nusikaltimais apkaltintus asmenis ir jų artimuosius.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Vad.: Viešpatie, Tu patyrei gundymą dykumoje. Suteik malonę visiems žmonėms suprasti, jog tik doras gyvenimas, santuokinė ištikimybė ir save dovanojanti meilė veda į laimę žemiškajame gyvenime ir amžinybėje.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Kun.: Dieve Tėve, pažvelk į savo Bažnyčią, šiandien prisimenančią nedoro gyvenimo, lytinio išnaudojimo aukas, ir paliesk ją savuoju gailestingumu. Nuplauk jos narius Atgailos sakramentu, pripildyk Šventosios Dvasios gyvybės, kad tyromis širdimis kviestų žmoniją į gyvybės Evangelijos džiaugsmą. Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

 

Vilnius, 2017 m. kovo 31 d.

 KREIPIMASIS

Brangūs tikintieji,

Šį penktąjį Gavėnios sekmadienį kviečiame Jus prisiminti žmones, patyrusius seksualinę prievartą, ir už juos melstis.

Tarp mūsų yra brolių ir seserų, kurie buvo sužeisti, nes patyrė seksualinį išnaudojimą. Tai kančios patirtis, neretai sunkiai išdildoma ilgus metus. Lytiškumas, kuriuo Dangaus Kūrėjas apdovanojo žmones, turi aiškų tikslą – būti santuokinės vyro ir moters meilės bei jų vaisingumo galia. Ji atveria žmogaus giliausius jausmus ir gyvybės slėpinį. Tai šventa dovana. Todėl jos naudojimas turi būti apgaubtas ypatinga pagarba, jautrumu ir apsauga. Bet kokia prievarta žmogaus seksualumo srityje yra nusikaltimas Dievui ir žmogui. Jis pažeidžia lytiškumo šventumą, todėl yra ypač skausmingas.

Melskimės, brangieji, už mūsų brolius ir seseris, ypač vaikus ir jaunimą, kurie patyrė šio smurto kančią. Prašykime Viešpaties, kad jie būtų apdovanoti išgydymo malone. Drįstame Jūsų prašyti melstis ir už tuos, kurie vykdė seksualinę prievartą. Jiems reikalingas atsivertimas ir atgaila, kuriai kviečia Gavėnios laikas. Budėkime, kad mūsų visuomenėje, mūsų šeimų ir bendruomenių aplinkoje išnyktų bet koks asmens išnaudojimas. Mūsų Tėvynėje yra daug kilnių žmonių, kurie, vieningai melsdamiesi ir puoselėdami pagarbą kitam, ypač silpnesniam, gali įveikti smurto kultūrą. Juk mes esame Dievo meilės įrankiai, kaip tikinčius į Kristų yra apibūdinęs šv. apaštalas Paulius: „Jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo dvasia.” (1 Kor 3, 16).

Lietuvos vyskupai