Laiškas Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai

Brangūs lietuviai visame pasaulyje,

jau devintą kartą pirmąjį kovo sekmadienį kviečiame melstis už lietuvius, išsibarsčiusius po visą pasaulį. Šiemet, kovo 7 d., junkimės į bendrą maldą, prašydami Dievo palaimos ir sustiprinimo lietuviams visame pasaulyje, ugdant lietuvių tautinę bei religinę tapatybę, dėkojant Dievui už lietuviškas parapijas ir misijas, stovyklas, lituanistines mokyklas ir bendruomenes bei organizacijas. Melskimės už savo artimuosius, draugus ir pažįstamus, visus brolius ir seseris, kurie laiko save lietuviais ir kuriems yra brangi Tėvynė Lietuva.

Lietuvos vyskupų sprendimu Maldos už lietuvius visame pasaulyje diena visada „glaudžiasi“ prie šv. Kazimiero iškilmės. O šie 2021-ieji metai visuotinėje Bažnyčioje pažymėti ir ypatinga tema: popiežius Pranciškus praėjusių metų pabaigoje paskelbė Šventojo Juozapo metus. Vienydamiesi maldoje ir patikėdami Dievui visa tai, kas mūsų laukia šiemet, turėkime prieš akis šiuos du maldos ir veiksmo vyrus: šv. Kazimierą ir šv. Juozapą. Jie abu mums primena, kad daugybė žmonių tyliai, nebijodami ir nepaisydami kitų nepasitenkinimo ar galimo pasmerkimo, daro gerus darbus.

Išgyvename pasaulinės pandemijos laikotarpį. Šie šventumo pavyzdžiai kviečia ir kiekvieną iš mūsų įsipareigoti artimo meilės darbams ir gyventi maldos gyvenimą. Prašykime šių šventųjų užtarimo pas Viešpatį, kad suteiktų paguodos ir gydančios vilties. Daug lietuvių visame pasaulyje dirba medicinos ir slaugos srityse – jie aukoja savo sveikatą, jėgas ir laiką, gelbėdami, prižiūrėdami ligonius ir pagyvenusius žmones, guosdami vienišus, padėdami bedarbiams ar benamiams. Dėkojame jiems už pastangas kasdienybėje liudyti Dievo veikimą žmogaus rankomis. Dėkojame ir dvasininkams, kurie, nors ir varžomi ribojimų, rūpinasi, kad žmonės neliktų be sakramentų ir Gerosios Naujienos. Nors šiemet daugelyje lietuvių bendruomenių nebus įprastų Kaziuko mugių, kurias dažniausiai organizuoja jaunieji skautai, kviečiame visus, ypač jaunimo vadovus, ir toliau ugdyti jaunimą artimo meilės darbų dvasia. Melskimės vieni už kitus ir padėkime tiems, kuriems labiausiai reikia, kad ir nedideliais, bet konkrečiais gailestingumo darbais.

Minint Maldos už lietuvius pasaulyje dieną, kviečiame jungtis į maldą šv. Mišiose, transliuojamose iš lietuvių parapijų ar bendruomenių visame pasaulyje. Kovo 7 d. 18 val. Lietuvos laiku šv. Mišios per Marijos Radiją ir internetu (YouTube kanale „Prisikelimo parapija“) iš Tėvų Pranciškonų Prisikėlimo parapijos Toronte, Kanadoje.

+ Arkivyskupas Gintaras Grušas
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas

Prel. Edmundas J. Putrimas
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

2021 m. vasario 24 d.