Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2021 m. birželis

2021-06-16 Vilniaus arkivyskupijoje diakonams ir kunigams įteikti tokie paskyrimai:

Aleksandr Romanovski skiriamas sielovadinei tarnystei į Vilniaus Šv. Teresės parapiją.

Edgar Jan Šostak skiriamas sielovadinei tarnystei į Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapiją.

Robert Voičan skiriamas sielovadinei tarnystei į Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapiją.

Darius Graževič skiriamas Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos parapijos vikaru ir Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos kapelionu.

Gabrielius Satkauskas atleidžiamas iš Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos kapeliono pareigų, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Edvard Dukel atleidžiamas iš Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų ir Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų klebonu.

Vitold Michalovski atleidžiamas iš Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų ir Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų klebono pareigų ir skiriamas Vilniaus Visų Šventųjų parapijos rezidentu.

Daniel Narkun atleidžiamas iš Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos vikaru, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Andžej Bylinski atleidžiamas iš Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapijos klebonu.

Vidmantas Rudokas atleidžiamas iš Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapijos klebono ir Smalvų Švč. M. Marijos Rožančinės bei Tilžės Švč. M. Marijos Karalienės parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas Smalvų Švč. M. Marijos Rožančinės bei Tilžės Švč. M. Marijos Karalienės parapijų klebonu, paliekant toliau eiti Turmanto bažnyčios rektoriaus pareigas.

Miroslav Anuškevič atleidžiamas iš Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos vikaru.

Dovydas Grigaliūnas atleidžiamas iš Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaru, paliekant toliau eiti kitas pareigas ir įpareigojant ligonių sielovadai Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose vieną dieną per savaitę.

Vitalij Kisel skiriamas Švenčionėlių Šv. Edvardo ir Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios parapijų klebonu.

Jurgis Czarniawski CSJ, atsižvelgiant į prioro teikimą, skiriamas toliau eiti Išganytojo Bažnyčios rektoriaus pareigas.

Tadeuš Jasinski atleidžiamas iš Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos klebono pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentu.

Szymon Wiklo atleidžiamas iš Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies parapijos ir Paluknio Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos klebonu.

Ryšard Peciun atleidžiamas iš Buivydžių Šv. Jurgio ir Balingrado Dievo Apvaizdos parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies ir Paluknio Šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonu.

Raimundas Macidulskas atleidžiamas iš Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado ir Kabelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijų klebono pareigų bei nuo pareigos pagelbėti Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos pastoracijoje ir skiriamas Buivydžių Šv. Jurgio ir Balingrado Dievo Apvaizdos parapijų klebonu.

Bronius Krakevičius atleidžiamas iš Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado ir Kabelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijų klebonu.

Algis Vaickūnas atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Teresės parapijos rezidento pareigų ir nuo nuodėmklausio tarnystės Dievo Gailestingumo Šventovėje Vilniuje ir skiriamas Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonu.

Ronald Kuzmickas atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaru, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Marius Žitkauskas atleidžiamas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir nuo akademinės sielovados vykdymo pareigos ir skiriamas Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos vikaru.

Viktor Kudriašov atleidžiamas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaru, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Marijan Apriško atleidžiamas iš Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaru.

dr. Mindaugas Ragaišis atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Teresės parapijos rezidentu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Mindaugas Bernotavičius atleidžiamas iš Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidento ir Vilniaus akademinės sielovados centro sielovadininko pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektoriumi, taip pat pratęsiant paskyrimą Vilniaus arkivyskupijos tribunolo teisėju.

Mykolas Sotničenka atleidžiamas iš Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidento pareigų ir nuo pareigos bendradarbiauti akademinėje sielovadoje ir išleidžiamas į komunikacijos mokslų studijas Popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete Romoje.

Andrejus Bogdevičius pasibaigus paskyrimo Vilniaus arkivyskupijos tribunolo oficiolu terminui atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Teresės parapijos rezidento pareigų ir išleidžiamas į kanonų teisės doktorato studijas Popiežiškajame Šv. Grigaliaus universitete Romoje.

dr. Vytautas Brilius skiriamas Vilniaus arkivyskupijos tribunolo Oficiolu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Liudvikas Liutkevičius atleidžiamas iš Dievo Tarno, Arkivyskupo Mečislovo Reinio beatifikacijos bylos postulatoriaus pareigų ir skiriamas tos pačios bylos vicepostulatoriumi, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

dr. Mindaugas Sabonis skiriamas Dievo Tarno, Arkivyskupo Mečislovo Reinio beatifikacijos bylos postulatoriumi, paliekant toliau eiti kitas Vilniaus arkivyskupijoje turimas pareigas.