Gavėnios piligrimystė Gailestingumo keliu

Kovo 22 d. maldoje už taiką Ukrainoje ir konfliktų apimtas vietas jungėsi piligrimai, keliaujantys Vilniaus Gailestingumo keliu. Keliolikos piligrimų grupė savo kelionę pradėjo prie Aušros vartų Dievo Motinos giedant Marijos valandas, vėliau jungėsi maldoje su stačiatikiais Šv. Dvasios cerkvėje, meldėsi unitų Švč. Trejybės bažnyčioje. Piligriminės kelionės metu aplankytas Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolynas, kuriame 1935 m. nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, o šiuo metu gerbiamos šv. Faustinos ir pal. M. Sopočkos relikvijos, veikia hospisas sunkiai sergantiems ligoniams. Piligrimų centre keliautojai stabtelėję agapei ir atokvėpiui žiūrėjo filmą apie kankinį vyskupą Teofilių Matulionį, kurio siekio tarnauti Dievui ir žmonėms negalėjo palaužti net trys sunkūs kalinimai. Dėl šio vyskupo paskelbimo šventuoju pradėta beatifikacijos byla.

Antakalnyje gailestingumo piligrimai sustojo Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, kuri buvo pastatyta didiko Mykolo Paco, kaip padėka Dievui po karo su Maskva ir prašant toliau laikyti taikoje (Regina Pacis Funda in Pace). Bažnyčioje gerbiamas Mergelės Maloningosios, laužančios Dievo rūstybės strėles, taigi dovanojančios žmonėms Gailestingumą, paveikslas. Antakalnio kapinėse buvo uždegtos žvakės ant Medininkų ir Sausio 13 – osios aukų kapų. Šios kapinės, kuriose amžinojo poilsio atgulė įvairių tautybių, pažiūrų ir tikėjimų žmonės, liudija beribį Dievo Gailestingumą.

Gailestingumo kelias baigėsi meldžiantis Gailestingumo vainikėlį Šv. Faustinos namelyje, kambaryje, kuriame šis vainikėlis buvo padiktuotas seseriai Faustinai.

Ypatingai svarbi Dievo Gailestingumo apreiškimo šv. vienuolei Faustinai istorijos dalis tenka Vilniui – jai gyvenant šiame mieste buvo nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, padiktuotas Gailestingumo vainikėlis, neoficialiai švęstas pirmasis Gailestingumo sekmadienis, įkurtos Gailestingojo Jėzaus seserų ir brolių vienuolių kongregacijos. Gailestingojo Jėzaus originalus paveikslas šiuo metu maldininkų gerbiamas Dievo Gailestingumo šventovėje. Gailestingumo kelias apjungia vietas, susijusias su šv. Faustinos ir jos dvasinio vadovo palaimintuojo Mykolo Sopočkos gyvenimu ir veikla Vilniuje.

Piligriminį žygį organizavo Vilniaus piligrimų centras ir Vilniaus arkikatedros bendruomenė. Dėl informacijos apie piligrimystę Vilniuje galima kreiptis į Vilniaus piligrimų centrą (Dominikonų g. 6), tel. 8 677 21 591.

Vilniaus piligrimų centras