O Archidiecezji

Archidiecezja Wileńska obejmuje południowo-wschodnią część terytorium Republiki Litewskiej i graniczy z diecezjami: wiłkowyską, koszedarską i poniewieską na Litwie oraz grodzieńską i witebską na Białorusi.

Oto zbiór najważniejszych danych na temat Archidiecezji:

 • Biskupi: arcybiskup kardynał emeryt, arcybiskup metropolita i dwie biskupi pomocniczy.
 • Księża: 191 w aktywnej posłudze.
 • Księża z innych diecezji posługujący w Wileńskiej Archidiecezji: z Diecezji Grodzieńskiej – jeden; z Diecezji Mińskiej – jeden; z Diecezji Witebskiej – jeden; z Diecezji Radomskiej – trzech.
 • Zgromadzenia męskie: 11.
 • Męskie: 51.
 • Zgromadzenia żeńskie: 25.
 • Żeńskie: 168.
 • Dekanaty: 9.
 • Parafie: 95.
 • Kościoły: 103 (w tym 18 nieparafialnych i rektoralnych).
 • Kaplice: 57.
 • Samorządy (jednostki podziału administracyjnego) na obszarze których znajdują się parafie Archidiecezji: Druskienniki, rejon Ignalina, rejon Malaty, rejon Soleczniki, rejon Szyrwinty, rejon Święciany, Troki, Orana, Wilno (miasto i rejon).