Modlitwy

Różnorodne modlitwy chrześcijańskie ubogacają życie wiernych, wyrażają prawdy ewangeliczne i pomagają głębiej przeżyć osobistą więź z Bogiem. Wierni są zachęcani do uczestnictwa w różnych pobożnych praktykach zbiorowych, gdyż są one drogą pogłębienia wiary i stanowią przekaz dziedzictwa modlitwy.

Modlitwy codzienne

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje; bądź wola
bądź wola
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego; który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Adoracja

Adoracja jest modlitwą przed Najświętszym Sakramentem – kawałkiem chleba, hostią, konsekrowaną w czasie mszy św., czyli przed samym Jezusem Chrystusem który trwa na zawsze w postaci eucharystycznej. Obecność ta jest możliwa przez posługę kapłańską, a wspólnota wiernych towarzyszy jej w cichym skupieniu, pieśniach, głośno recytowanej modlitwie. Od dnia swojego chrztu każdy wierny świecki także ma udział w powszechnym kapłaństwie, gdyż jest przez Chrystusa powołani nie tylko do modlitwy za siebie samego, ale też do modlitewnej obecności przy bliźnich, do ofiarowania i łączenia własnych cierpień z Krzyżem Chrystusa, dla zbawienia wszystkich. Modlitwa za innych wzmacnia wzajemne więzi, buduje wspólnotę, a przede wszystkim otwiera serce na łaskę Bożą.

Różaniec

Modlitwa różańcowa to forma medytacji, której celem jest rozmyślanie wraz z Najświętszą Maryją Panną nad tajemnicami życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Używany do tej modlitwy różaniec z paciorków służy nie tylko do liczenia odmawianych „Zdrowaś Maryjo”, ale też jest znakiem nieustającego podążania do wiecznego Domu Ojca.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego to krótka modlitwa, w której wzywamy Miłosierdzia Bożego dla siebie i całego świata. Św. siostra Faustyna Kowalska, gdy mieszkała w Wilnie, we wrześniu 1935 r. miała objawienia, podczas których Pan Jezus polecił jej modlić się za pogrążony w błędach świat i nauczył ją tej właśnie modlitwy. „Jeżeli kto raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego”. „Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie Moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinę” – mówił Jezus.

Droga krzyżowa

Droga Krzyżowa jest pobożnym rozważaniem najważniejszych momentów (tzw. stacji) męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Najczęściej tę modlitwę odprawia się w kościele, śledząc malowane lub w inny sposób przedstawione sceny Męki Pańskiej. Rozważanie Drogi Krzyżowej jest nabożeństwem pokutnym: pomaga modlącemu się w zrozumieniu swoich grzechów, stanowi zadośćuczynienie za grzechy, daje natchnienie nawrócenia i pracy nad sobą, rozwija wdzięczność dla Jezusa, który cierpiał za grzechy całego świata i za nie umarł, ale zmartwychwstał. W ten sposób śmierć została pokonana na wieki.

Gorzkie żale

Gorzkie Żale to od bardzo dawna znane pieśni o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Są one dla modlących się także zachętą do medytacji na temat tego, co uczynił Jezus z miłości do każdego człowieka – niewinny, bez grzechu, oddał swoje życie za wszystkich ludzi. Dramatyczne, a jednocześnie proste teksty pieśni umacniają wiarę, zapraszały i zapraszają do nawrócenia kolejne pokolenia ludzi.

Litanie

Litanie to swoiste przykłady poezji religijnej: długi szereg wezwań skierowanych do jednej z osób Trójcy Przenajświętszej, Matki Boskiej lub świętych, najczęściej zaczerpnięte z Pisma świętego, na które odpowiada się powtarzającym się, tym samym wezwaniem. Modlący się wyrażają swoją cześć i uwielbienie dla łaskawości Zbawiciela, cnót świętych Pańskich, jednocześnie składając dziękczynienie i prosząc.