Amžinybėn iškeliavo kun. jubil. Antanas Dilys

A†A Kun. jubil. Antanas DILYS (1923–1946–2019)

2019 m. sausio 11 d. mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas jubiliatas Antanas Dilys, eidamas 96-uosius amžiaus ir 73-uosius kunigystės metus.

Velionis gimė 1923 m. kovo 19 d. Švenčionėlių parapijoje, zakristijono šeimoje. Baigęs Švenčionėlių pradžios mokyklą ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, 1941 metais įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Vėliau mokslus tęsė Kauno kunigų seminarijoje.

1946 m. birželio 16 d. Vilniaus katedroje Vilniaus arkivyskupo, Dievo Tarno Mečislovo Reinio buvo įšventintas kunigu. Pradžioje paskirtas Valkininkų parapijos vikaru, 1947 m. gegužės 1 d. – Vidiškių parapijos administratoriumi, 1948 m. gegužės 11 d. – Vosiūnų parapijos administratoriumi.

1949 m. lapkričio 26 d. kun. Antanas Dilys buvo suimtas ir be teismo įkalintas iš pradžių Karagandos, o po to – Vorkutos pataisos darbų lageriuose.

Į Lietuvą sugrįžo 1956 metais. Vėliau dirbo šiose parapijose:

1956 m. rugsėjo 12 d. paskirtas Valkininkų parapijos vikaru;
1957 m. vasario 9 d. – Dieveniškių parapijos administratoriumi;
1958 m. rugpjūčio 9 d. – Adutiškio parapijos vikaru;
1959 m. gegužės 5 d. – Strūnaičio parapijos administratoriumi;
1962 m. rugsėjo 28 d. – Karkažiškės – Pabradės parapijų administratoriumi;
1963 m. vasario 19 d. – Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru;
1963 m. rugsėjo 18 d. – Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaru;
1964 m. gegužės 6 d. – Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos administratoriumi;
1967 m. birželio 5 d. – Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos administratoriumi;
1982 m. birželio 11 d. – Vilniaus Šv. Rapolo parapijos klebonu;
1990 m. rugpjūčio 3 d. – Riešės parapijos klebonu;
2000 m. lapkričio 13 d. – Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos rezidentu;
2009 m. vasario 23 d. – Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentu.

Kun. jubil. Antanas Dilys sausio 13 d., sekmadienį, 14 val. bus pašarvotas salėje prie Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, o 19 val. palaikai bus perkelti į šią bažnyčią, kurioje 19.30 val. bus aukojamos šv. Mišios už velionį.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje sausio 14 d., pirmadienį, 12 val. Velionis bus palaidotas Vilniaus Bernardinų kapinėse.

Ilgus metus ištikimai darbavęsis Viešpaties vynuogyne, amžinosios palaimos džiaugsmo tesulaukia.

Vilniaus arkivyskupijos kurija