Apie parapijų ir rektoratų vizitaciją kalbėta kunigų susirinkime

Sausio 9 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas.

Po Dieninės liturginės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pristatė numatomos parapijų ir rektoratų vizitacijos gaires.

Parapijos vizitaciją numato Bažnytinės teisės kodeksas. Detalus vizitacijos planas iš anksto aptariamas su klebonu. Vizitacijos metu susipažįstama su parapijos sielovadine situacija, susitinkama su pastoracine taryba bei įvairiomis tikinčiųjų grupėmis ar jų atstovais: karitiečiais, tikybos mokytojais ir katechetais, šeimų ir jaunimo sielovados aktyviais dalyviais ir kt. Taip pat patikrinama, kaip tvarkomos, saugomos parapijos knygos, archyvas, liturginis inventorius. Vizitacija užbaigiama iškilmingomis sekmadienio šv. Mišiomis su visa parapijos bendruomene. Jų pradžioje klebonas vyskupo ir parapijiečių akivaizdoje perskaito trumpą ataskaitą apie parapijos paskutinio meto aktualijas, pasiekimus, iššūkius, artimiausius planus.

Arkivyskupas paskelbė jau įvykusių rinkimų į Kunigų Tarybą rezultatus. Jais remiantis, sudaryta tokios sudėties nauja Kunigų Taryba penkerių metų kadencijai: kun. Ričardas Doveika, mons. Wojciech Gorlicki,  kun. Vladimir Solovej, kun. Virginijus Česnulevičius, kun. Andrejus Bogdevičius, mons. Vaclav Volodkovič, kun. Vidas Smagurauskas, kun. Andrius Narbekovas, kun. Andžej Šuškevič, kun. Kęstutis Palikša, kun. Alessandro Barelli SDB, kun. Francišek Jusiel, mons. Kęstutis Latoža, kun. Gintaras Petronis, kun. Jonas Varaneckas. Arkivyskupijos konsultoriais paskirti: kun. Ričardas Doveika, mons. Wojciech Gorlicki, mons. Kęstutis Latoža, kun. Kęstutis Palikša, kun. Andžej Šuškevič, kun. Jonas Varaneckas, mons. Vaclav Volodkovič.

Susirinkime pristatyta, kad nuo šiol kunigų pažymėjimas „Celebret“ bus naujos formos. Šis pažymėjimas reikalingas kunigams, vykstantiems į kitas šalis. Taip pat pristatyti artimiausi vyskupijos renginiai.

Kitas Vilniaus arkivyskupijoje dirbančių kunigų susirinkimas įvyks vasario 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-