200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Maldos už seksualinės prievartos aukas diena

2018 kovo 18 0:00

Atsiliepdami į Šv. Tėvo kvietimą kiekvienoje šalyje įsteigti Maldos už seksualinės prievartos aukas dieną, Lietuvos vyskupai nutarė mūsų šalyje už tikinčiųjų ir netikinčiųjų padarytų nusikaltimų aukas melstis penktąjį Gavėnios sekmadienį. Visi tikintieji ir geros valios žmonės kviečiami jungtis į maldą už tuos, kurie darbovietėse, mokyklose, religinėse institucijose ir kitur tapo šio baisaus, pasaulėžiūros ribų nepaisančio nusikaltimo aukomis.

VISUOTINĖ MALDA

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Kun.: Broliai seserys, pasitikėdami mūsų Atpirkėju Jėzumi Kristumi, kuris pajėgia išgydyti skaudžiausias vidines žaizdas ir perkeisti širdis, melskime už asmenis, padariusius sunkių prievartos ir išnaudojimo nuodėmių, bei tuos, kurie dėl to nukentėjo.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Vad.: Viešpatie, Tu dovanojai mums gyvenimą. Ugdyk mūsų pagarbą žmogiškajam orumui, ryžtą kovoti su nuodėme ir stiprink siekį gyventi Dievo vaikų laisvėje.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Vad.: Viešpatie, Tu atsiuntei Šventąją Dvasią. Suteik paguodą, vidinį išgydymą lytiškai išnaudotiesiems asmenims bei jų šeimoms ir išvaduok juos iš nusiminimo.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Vad.: Viešpatie, Tu nepasmerkei nusidėjėlės, bet grąžinai jai gyvenimą. Padėk išsivaduoti ir į visavertį gyvenimą sugrįžti moterims ir vyrams, įtrauktiems į nusikalstamas prostitucijos pinkles.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Vad.: Viešpatie, Tu esi pats gailestingumas. Pasigailėk tų, kurie šeimoje, ugdymo institucijoje ar Bažnyčioje vykdė seksualinę prievartą. Padėk jiems atpažinti blogį, giliai sužeidusį kitus, bei pasiryžti tikrai, nuoširdžiai atgailai.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Vad.: Viešpatie, Tu kentėjai ant kryžiaus. Duok vidinės ramybės ir sustiprink neteisingai lytiniais nusikaltimais apkaltintus asmenis ir jų artimuosius.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Vad.: Viešpatie, Tu patyrei gundymą dykumoje. Suteik malonę visiems žmonėms suprasti, jog tik doras gyvenimas, santuokinė ištikimybė ir save dovanojanti meilė veda į laimę žemiškajame gyvenime ir amžinybėje.

Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių!

Kun.: Dieve Tėve, pažvelk į savo Bažnyčią, šiandien prisimenančią nedoro gyvenimo, lytinio išnaudojimo aukas, ir paliesk ją savuoju gailestingumu. Nuplauk jos narius Atgailos sakramentu, pripildyk Šventosios Dvasios gyvybės, kad tyromis širdimis kviestų žmoniją į gyvybės Evangelijos džiaugsmą. Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Žymės: .

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt