Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis

2018 m. lapkričio 19–21 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdį pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Jis pakvietė posėdžio dalyvius pasimelsti už Šventąjį Tėvą, dėkojant Dievui už Popiežiaus vizitą ir prašant Viešpaties malonių jo tarnystei.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė apaštališkasis nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana. Jis pasveikino susirinkusiuosius ir pažymėjo, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra vyskupų vienybės su Šv. Tėvu ženklas.

Vyskupai aptarė įvykusį Šv. Tėvo vizito į Lietuvą, suskirstę jį į tris etapus: vizito ruošimo, jo eigos ir jo išdavų įgyvendinimo Bažnyčios Lietuvoje gyvenime. Pasibaigus Popiežiaus vizitui, tikintieji yra kviečiami apsvarstyti ir įgyvendinti Šv. Tėvo mintis bei palinkėjimus, išsakytus apaštalinės kelionės metu. Dekanatuose ir parapijose, maldos grupėse tai padaryti padės knygelė su Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje metu pasakytų kalbų tekstais, kurią išleido Lietuvos vyskupų konferencija.

Lapkričio 28-29 d. Lietuvos vyskupai ir tikintieji Romoje asmeniškai dėkos Šv. Tėvui už jo apaštalinę kelionę į Lietuvą bei už jo nuolatinį ganytojišką dėmesį mūsų šaliai. Tomis dienomis bus švenčiamas ir Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 70-metis. Šia proga vyskupai ne tik prisiminė ilgą bei turtingą šios kolegijos istoriją, bet aptarė ir jos dabarties aktualijas.

Romoje neseniai pasibaigė Vyskupų sinodas, svarstęs jaunimo sielovados klausimus. Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje jame atstovavo LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vysk. D. Trijonis, kuris plenarinio posėdžio dalyviams išsamiai papasakojo apie sinode svarstytus klausimus. Vysk. K. Kėvalas pratęsė vysk. D. Trijonio ataskaitą, apžvelgdamas pašaukimų sielovados Lietuvoje aktualijas. Kaip rodo patirtis, šaukimas sekti Kristumi dažniausiai išgirstamas ir priimamas maldos, ypač – Švč. Sakramento adoracijos – metu, tad Lietuvos vyskupų konferencijos nariai nusprendė, kad 2019 m. Lietuvos bažnyčiose organizuojamos nuolatinės adoracijos pagrindine intencija taps malda už pašaukimus į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą. Lietuvos tikintieji yra kviečiami dalyvauti nuolatinėje Švč. Sakramento adoracijoje savo parapijose ir melstis už pašaukimus.

Atsiliepdami į pastaruoju metu visuomenėje diskutuojamą klausimą dėl vaikų paėmimo iš tėvų problemos, Lietuvos vyskupai paskelbė pareiškimą Kad vaikai ir šeimos būtų saugūs. „Tėvai yra pirmieji ir pagrindiniai savo vaikų ugdytojai, o valstybė ir Bažnyčia, švietimo ir kitos institucijos – jų pagalbininkės. Kai šitai pamirštame, jau „atimame“ vaikus iš tėvų, sužeisdami tiek vienus, tiek kitus, o galiausiai – ir pačią visuomenę“, – sakoma šiame pareiškime, kurio tekstas netrukus bus paskelbtas.

Į posėdį susirinkę ganytojai patvirtino naujosios Katalikų Bažnyčios katekizmo 2267 straipsnio redakcijos vertimą į lietuvių kalbą. Šis tekstas netrukus bus paskelbtas.

LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas informavo susirinkusiuosius apie Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) darbą, o Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) Išorinių ryšių komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila – apie šios organizacijos veiklą. LVK atstovu COMECE Socialinių reikalų komisijoje ganytojai išrinko dr. S. Matulevičių. Vysk. R. Norvila posėdžio dalyvius taip pat informavo apie 2020 m. rugsėjo mėn. Vengrijoje vyksiantį Pasaulinį eucharistinį kongresą.

LVK Švietimo komisijos pirmininkas vysk. K. Kėvalas informavo apie šios komisijos darbus bei pasiūlė sudaryti darbo grupę naujai Ratio nationalis (kunigų ruošimo gairėms) sudaryti. Ganytojų sprendimu į šią grupę išrinkti vysk. A. Jurevičius (pirmininkas), vysk. A. Poniškaitis, mons. A. Žukauskas, kun. A. Šuškevič, kun. R. Norkus, kun. V. Solovej, B. Ulevičius ir kan. V. Gedgaudas. Pagrindinius savo darbus pristatė LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos ir Socialinių reikalų bei Šeimos reikalų tarybų pirmininkai.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas informavo posėdžio dalyvius, kad Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacija patenkino jo prašymą leisti Lietuvoje kasmet švęsti Viešpaties Apsireiškimo (Trijų karalių) iškilmę sausio 6 d. (nebekilnojant jos į sekmadienį) bei suteikti šiai iškilmei neprivalomos liturginės šventės rangą. Vysk. J. Ivanauskas pasidžiaugė, kad neseniai Šv. Sostas pripažino mūsų garsųjį tautietį M. Giedraitį palaimintuoju ir pakvietė padėkoti Viešpačiui už naujo palaimintojo dovaną. Iškilmingų padėkos pamaldų laikas ir vieta bus paskelbti kitais metais.

Lietuvos katechetikos centro direktoriumi kitai trejų metų kadencijai išrinktas mons. R. Gudlinkis. Tokiam pačiam laikotarpiui darbui užsienio lietuvių sielovadoje išrinkti šie dvasininkai: kun. P. Tverijonas ir kun. P. Gucevičius (šv. Kazimiero Lietuvių misija Londone), kun. Elias Leyds ir kun. G. Satkauskas (Nyderlandų lietuvių sielovada), kun. T. Karanauskas (Los Angeles šv. Kazimiero parapija) ir kun. G. Keršys (Čikagos Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapija).

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2019 m. sausio 8 d. Kaune.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas